Otsituimad TOP 5

Acc 200mg Soluble tablet 200mg soluble tablet N20 (0)

Hingamissüsteem >  Köha ja külmetuse korral kasutatavad preparaadid
Nimetus: Acc 200mg Soluble tablet 200mg soluble tablet N20
Toimeained: Acetylcysteine(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Sandoz
ATC kood R05CB01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Atsetüültsüsteiin on aminohappe tsüsteiini derivaat. Atsetüültsüsteiin avaldab bronhide piirkonnale limavedeldavat toimet.

ACC kihisevaid tablette kasutatakse röga lahtistamiseks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke ACC’d

kui te olete allergiline (ülitundlik) atsetüültsüsteiini või ACC mõne koostisosa suhtes;

toimeaine suure sisalduse tõttu ei tohi ACC 200 mg kihisevaid tablette kasutada alla 2-aastastel lastel.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ACC

ACC kihisevad tabletid sisaldavad muuhulgas naatriumiühendeid.

Soolavabal dieedil (madala naatriumisisaldusega) olevad patsiendid peavad arvestama ravimi naatriumisisaldusega (vt lõik „ACC võtmine koos toidu ja joogiga“).

Bronhiaalastma ja haavandtõve anamneesiga patsientidel tuleb atsetüültsüsteiini kasutada ettevaatlikult.

Histamiini talumatuse korral on samuti vajalik ettevaatus. Nimetatud patsientidel tuleb vältida pikaajalist ravi, sest atsetüültsüsteiin mõjutab histamiini metabolismi ning võib tekitada kõrvalnähte (nt peavalu, vasomotoorne riniit, sügelemine).

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Antibiootikumid

On teada, et terve hulk antibiootikume on atsetüültsüsteiiniga füüsikaliselt kokkusobimatud või inaktiveeruvad atsetüültsüsteiini toimel. Ettevaatuse tõttu tuleb manustada suukaudseid antibiootikume eraldi ning vähemalt kahetunnise vahega.

Köhavastased ained

Kombineerides atsetüültsüsteiini köhavastaste ravimitega, tekib sekreedi peetuse oht köharefleksi mahasurumise tõttu. Seetõttu tuleb sellise kombinatsiooni kasutamist hoolikalt kaaluda.

Nitroglütseriin

ACC samaaegne manustamine võib põhjustada nitroglütseriini veresooni laiendava ja verd vedeldava toime tugevnemist.

ACC võtmine koos toidu ja joogiga

Märkus soolavabal dieedil (piiratud naatriumisisaldusega) olevatele inimestele:

Üks ACC 100 mg kihisev tablett sisaldab 80,5 mg naatriumi.

Üks ACC 200 mg kihisev tablett sisaldab 82,9 mg naatriumi.

ACC kihisevaid tablette tuleb võtta pärast sööki.

Kihisevad tabletid tuleb sisse võtta lahustatuna klaasitäies vees.

Märkus

ACC kihisevate tablettide röga lahtistavat toimet toetab rohke vedelikutarbimine.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuna puuduvad küllaldased andmed atsetüültsüsteiini kasutamise kohta rasedatel ja imetavatel emadel, tohib seda ravimit nimetatud olukordades kasutada ainult juhul, kui arst seda määrab.

Oluline teave mõningate ACC koostisainete suhtes

ACC sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

ACC sisaldab ka naatriumiühendeid. Madala naatriumisisaldusega (soolavaba) dieedil olevate patsientide puhul tuleb selle ravimi naatriumisisaldust arvesse võtta.

Nõuanne diabeetikutele

Üks ACC kihisev tablett sisaldab 0,01 süsivesikute vahetusühikut.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke ACC’d alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tavaline annus on 400…600 mg atsetüültsüteiini ööpäevas.

Röga lahtistamiseks ägedate hingamisteede haiguste korral: täiskasvanule ja üle 14-aastasele noorukile 400…600 mg ööpäevas 1 annusena või 2…3 annuseks jagatuna;

6...14-aastasele lapsele 300…400 mg ööpäevas, jagatuna 2…3 annuseks;

2...6-aastasele lapsele 200...300 mg ööpäevas, jagatuna 2…3 annuseks.

Mukovistsidoosi korral: üle 6-aastasele lapsele 600 mg ööpäevas, jagatuna 3 annuseks; 2...6-aastasele lapsele 400 mg ööpäevas, jagatuna 4 annuseks.

Patsientidel kehakaaluga üle 30 kg võib annust suurendada kuni 800 mg-ni ööpäevas. Tablett võetakse sisse pärast sööki lahustatuna ½ klaasitäies vees.

Ravi kestus: ägedate haiguste puhul 5…7 päeva, kroonilise bronhiidi ja mukovistsidoosi korral peab ravi infektsiooni profülaktikaks kauem kestma.

Kui teil on tunne, et ACC kihisevate tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate ACC’d rohkem kui ette nähtud

Atsetüültsüsteiini üleannustamisel võivad tekkida kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine. Üleannustamissümptomite ilmnemisel konsulteerige arstiga.

Kui te unustate ACC’d võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate ACC võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka ACC põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on esinemissageduse alusel rühmitatud järgnevalt:

Väga sage: (≥ 1/10)
Sage: (≥ 1/100 kuni < 1/10)
Aeg-ajalt: (≥ 1/1 000 kuni < 1/100)
Harv: (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000)
Väga harv (< 1/10 000)
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Aeg-ajalt: Peavalu, palavik, allergilised reaktsioonid (sügelemine, nõgestõbi, eksanteem, nahalööve, bronhospasmid, nahaturse, kiirenenud südametegevus ja vererõhu langus) Väga harv: Anafülaktilised reaktsioonid kuni šokini

Naha- ja nahaaluskoe reaktsioonid

Väga harva on atsetüültsüsteiiniga seoses teatatud raskete nahareaktsioonide (Stevens-Johnsoni ning Lyelli sündroomi) tekkest. Kui tekivad naha- ja limaskesta muutused, tuleks kohe pöörduda arsti poole ning atsetüültsüsteiini kasutamine lõpetada.

Kõrva ja labürindi kahjustused Aeg-ajalt: Kohin kõrvus

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Harv: Hingeldus, bronhospam – peamiselt bronhiaalastmaga seotud ülitundliku bronhisüsteemiga patsientidel

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: Suupõletik, kõhuvalu, kõhulahtisus, oksendamine, kõrvetised ja iiveldus

Peale selle on atsetüültsüsteiini manustamise ajal väga harva kirjeldatud veritsusi, eeskätt kui anamneesis on ülitundlikkusreaktsioon.

Erinevates uuringutes on kirjeldatud trombotsüütide agregatsiooni vähenemist atsetüültsüsteiini olemasolul, kuid selle kliiniline tähtsus ei ole kindlaks tehtud.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC, valguse ja niiskuse eest kaitstult. Pärast tableti väljavõtmist tuleb tuub tihedalt sulgeda!

Ärge kasutage ACC kihisevaid tablette pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida ACC sisaldab

Toimeaine on atsetüültsüsteiin.

Abiained on askorbiinhape (vitamiin C), sidrunhape, laktoosmonohüdraat, D-mannitool, naatriumtsitraat, naatriumvesinikkarbonaat, veevaba naatriumkarbonaat, naatriumsahhariin, lõhnaained (põldmari).

Kuidas ACC välja näeb ja pakendi sisu Pakendis on 20 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja:

Sandoz d.d.

Verovškova 57 1000 Ljubljana

Sloveenia

Tootja:

Salutas Pharma GmbH

Otto-vonGuericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

11312 Tallinn

Tel : +372 6652 400Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Tooma haruapteek

J. Smuuli tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4538628
toomaapteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating