Otsituimad TOP 5

Abix 50mg tablet N3 (0)

Süsteemsed hormoonpreparaadid, v.a suguhormoonid ja insuliinid >  Kortikosteroidid süsteemseks kasutamiseks
Nimetus: Abix 50mg tablet N3
Toimeained: Hydrocortisone(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Vitabalans
ATC kood H02AB09
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Abix toimib põletikku tekitavatesse ainetesse, mistõttu vähenevad valu ja palavik ning punetus ja turse alanevad.

Abix’i kasutatakse herilase ja mesilase pistest tingitud allergilise reaktsiooni kupeerimiseks (tõrjumiseks) esmaste sümptomite tekkimisel.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Abix tablette:

- kui olete allergiline (ülitundlik) hüdrokortisoonile või Abix mõne koostisosa suhtes

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Abix

Ravim ei ole mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks ega tavaliste hooajaliste või püsivate allergiasümptomite nagu heinapalavik, lemmiklooma- või tolmuallergia leevendamiseks.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Hüdrokortisoon võib koos koliinesteraasi (spetsifiline ensüüm veres) inhibiitoritega (pidurdajad) põhjustada myasthenia gravis (raske lihashaigus) diagnoosiga patsientidel lihasnõrkust.

Hüdrokortisooni ühekordsel manustamisel pole täheldatud koostoimeid teiste ravimitega.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Abix’i võib ühekordse annusena kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Abix ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

KUIDAS KASUTADA ABIX’I

Võtke Abix’i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Tavaline annus on järgmine:

Täiskasvanud ja üle 15-aastased lapsed: 3 tabletti korraga ühekordse annusena.

Lapsed vanuses 5 kuni 15 aastat: 2 tabletti korraga ühekordse annusena.

Lapsed vanuses 0 kuni 5 aastat: 1 tablett korraga ühekordse annusena, mille võib eelnevalt purustada ja lahustada vedelikus.

Ühekordne annus võtta võimalikult kiiresti peale mesilase või herilase pistet vähese vedelikuga.

Rohke vedeliku andmist tuleb vältida järgneva poole tunni jooksul, kuna mõnedel inimestel võib esineda iiveldust ning oksendamist.

Pikaajalisem kasutamine pole lubatud.

Kui te võtate Abix’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise ja mürgistuse korral pöörduda koheselt arsti poole. Vajadusel võib manustada meditsiinilist sütt.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Abix toimib põletikku tekitavatesse ainetesse, mistõttu vähenevad valu ja palavik ning punetus ja turse alanevad.

Abix’i kasutatakse herilase ja mesilase pistest tingitud allergilise reaktsiooni kupeerimiseks (tõrjumiseks) esmaste sümptomite tekkimisel.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE ABIX’I VÕTMIST

Ärge võtke Abix tablette:

- kui olete allergiline (ülitundlik) hüdrokortisoonile või Abix mõne koostisosa suhtes

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Abix

Ravim ei ole mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks ega tavaliste hooajaliste või püsivate allergiasümptomite nagu heinapalavik, lemmiklooma- või tolmuallergia leevendamiseks.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Hüdrokortisoon võib koos koliinesteraasi (spetsifiline ensüüm veres) inhibiitoritega (pidurdajad) põhjustada myasthenia gravis (raske lihashaigus) diagnoosiga patsientidel lihasnõrkust.

Hüdrokortisooni ühekordsel manustamisel pole täheldatud koostoimeid teiste ravimitega.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Abix’i võib ühekordse annusena kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Abix ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

KUIDAS KASUTADA ABIX’I

Võtke Abix’i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Tavaline annus on järgmine:

Täiskasvanud ja üle 15-aastased lapsed: 3 tabletti korraga ühekordse annusena.

Lapsed vanuses 5 kuni 15 aastat: 2 tabletti korraga ühekordse annusena.

Lapsed vanuses 0 kuni 5 aastat: 1 tablett korraga ühekordse annusena, mille võib eelnevalt purustada ja lahustada vedelikus.

Ühekordne annus võtta võimalikult kiiresti peale mesilase või herilase pistet vähese vedelikuga.

Rohke vedeliku andmist tuleb vältida järgneva poole tunni jooksul, kuna mõnedel inimestel võib esineda iiveldust ning oksendamist.

Pikaajalisem kasutamine pole lubatud.

Kui te võtate Abix’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise ja mürgistuse korral pöörduda koheselt arsti poole. Vajadusel võib manustada meditsiinilist sütt.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Abix põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Hüdrokortisooni ühekordne annus tavaliselt kõrvaltoimeid ei põhjusta. Mõningatel juhtudel on täheldatud ülitundlikkusreaktsioonide esinemist.

Kui te täheldate endal mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest arstile või apteekrile.

KUIDAS SÄILITADA ABIX’I

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Abix’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimit ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisjäätmetega. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Abix sisaldab:

Toimeaine on hüdrokortisoon.

Abiained on eelželatiniseeritud maisitärklis, glütserool, hüpromelloos, magneesiumstearaat, mikrokristalne tselluloos, naatriumlaurüülsulfaat ja kolloidne ränidioksiid, veevaba. Abix tabletid on laktoosivabad ja magustamata.

Kuidas Abix välja näeb ja pakendi suurus:

Valge, ümar, poolitusjoonega tablett, mille läbimõõt on 11 mm.

Blisterpakendis 3 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja:

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

Soome

Tel: +358 3615600

Fax: +358 36183130

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Vitabalans Pharma OÜ

Hõbekuuse 26

12111 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Orissaare Apteek

Kuivastu mnt 28, Orissaare alevik, Orissaare vald, Saare maakond
4545578
karinv@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rõuge Apteek

Sänna mnt 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond
7859360
rougeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Tallinn, Tartu mnt

Tartu mnt 49, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6010428
A011@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Kuressaare Apteek

Turu tn 2, Kuressaare linn, Saare maakond
4554549
apteek@tt.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Puhja Apteek

Elva tee 1, Puhja
7451265
taraxacum@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Rocca al Mare Apteek

Paldiski mnt 102, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6659015
ramare@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Malle Hilpuse Kallaste apteek

Oja tn 17, Kallaste linn, Tartu maakond
7452558
kallasteapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aegvidu Apteek

Kase tn 10, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond
3 834 034
Aravete.Apteek@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 15:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viru Platsi Apteek

Gonsiori tn 3, Tallinn (Kesklinna)
6601340
benu.5130@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating