Otsituimad TOP 5

Acic 200 200mg tablet N25 (0)

Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks >  Viirusvastased ained süsteemseks kasutamiseks
Nimetus: Acic 200 200mg tablet N25
Toimeained: Aciclovir(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Sandoz
ATC kood J05AB01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Acic 200 mg on herpesevastane ravim. Acic 200 mg sisaldab toimeainena atsikloviiri, millel on tugev viirusevastane toime.

Herpes on haigus, mida põhjustavad Herpes simplex viirus (HSV) ja Varicella zoster viirus (VZV). Pärast atsikloviiri tungimist herpesviiruse poolt nakatatud rakku katkeb viiruse paljunemine, samas puudub mõju tervetele rakkudele.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Acic 200 mg

kui te olete allergiline (ülitundlik) atsikloviiri, valatsikloviiri või Acic 200 mg mõne koostisosa suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik

kui teil on immuunpuudulikkus;

kui teil on neerutalitluse kahjustus või vähene uriinieritus;

kui te olete eakas;

kui teie organismis on vedelikupuudus.

Muud ravimid ja Acic 200 mg

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eeskätt puudutab see järgmisi ravimeid:

probenetsiid,

mükofenolaatmofetiil, - tsimetidiin.

Annuste muutmine ei ole siiski vajalik.

Acic 200 mg võtmine koos toidu ja joogiga

Tablette tuleb manustada koos piisava koguse vedelikuga, eelistatavalt pärast söögikordi.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui ravi osutub raseduse ajal vajalikuks, tuleb kaaluda ravist loodetava kasu ja võimaliku ohu suhet.

Raviannustes ei ole atsikloviiri loodet kahjustav toime tõenäoline.

Atsikloviir eritub rinnapiima, mistõttu selle ravimi kasutamise ajal ei ole soovitatav last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Atsikloviiri mõju autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele ei ole uuritud. Toimeaine omaduste põhjal ei oma Acic 200 mg märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Siiski tuleb arvestada haiguse sümptomite ja mõjuga ning vajadusel hoiduda tähelepanelikkust nõudvatest tegevustest.

Acic 200 mg sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Informatsioon diabeetikutele: 1 tablett sisaldab vähem kui 0,1 LÜ.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Atsikloviiriga ravimisel on väga oluline, et patsient saaks ravimit nii kiiresti kui võimalik – kohe haiguse esimeste sümptomite täheldamisel (kui tekib sügelus, kihelus ja esimesed villikesed). Ravimit manustatakse regulaarsete 4-, 6- või 12-tunniste intervallidega olenevalt infektsioonist. Öösel võib jääda pikem intervall.

Herpes simplex-infektsioonid

200 mg atsikloviiri (vastavalt 1 tablett Acic 200 mg) 5 korda ööpäevas iga 4 tunni järel.

Raskekujuliste ja väga sageli korduvate herpes simplex infektsioonide profülaktika

Immunoloogiliselt tervetele patsientidele manustatakse atsikloviiri 200 mg üksikannustena (vastavalt 1 tablett Acic 200 mg) 4 korda ööpäevas iga 6 tunni järel. Selle asemel võib manustada 400 mg atsikloviiri (vastavalt 2 tabletti Acic 200 mg) kaks korda ööpäevas 12-tunniliste intervallidega. Üksikjuhtudel on profülaktika efektiivne ka siis, kui manustada 200 mg atsikloviiri 3 korda ööpäevas (vastavalt 1 tablett Acic 200 mg 3 korda ööpäevas) iga 8 tunni järel või 200 mg atsikloviiri kaks korda ööpäevas (vastavalt 1 tablett Acic 200 mg kaks korda ööpäevas) iga 12 tunni järel.

Kui ööpäevasele 800 mg koguannusele vaatamata tekib infektsiooni taastumine, tuleb – samuti nagu herpes simplex infektsioonide raviks – manustada 200 mg atsikloviiri (vastavalt 1 tablett Acic 200 mg) 5 korda ööpäevas iga 4 tunni järel 5 päeva vältel.

Herpes zoster infektsiooni raviks immuunkompetentsetel patsientidel kasutatakse 800 mg atsikloviiri 5 korda ööpäevas.

Nõrgenenud immuunvastusega patsientidele manustatakse profülaktikaks atsikloviiri 200 mg üksikannuseid (vastavalt 1 tablett Acic 200 mg) 4 korda ööpäevas iga 6 tunni järel.

Tõsise immuunpuudulikkusega patsientidele, näit. pärast elundite siirdamist, manustatakse 400 mg atsikloviiri üksikannuseid (vastavalt 2 tabletti Acic 200 mg) 4 korda ööpäevas iga 6 tunni järel.

Nõrgenenud immuunvastusega patsientidel on kirjeldatud resistentsuse arenemise võimalust.

Annusega seoses tuleb seda arvestada.

Herpes simplex infektsiooni puhul tõsise immuunpuudulikkusega patsientidel, raskekujulise esmase genitaalherpese ja herpes zoster infektsiooni puhul (eriti immuunpuudulikel), samuti võimaliku imendumishäire puhul on eelistatav kasutada atsikloviiri süstitavat ravimvormi.

Kasutamine lastel

Herpes simplex-infektsioonid

Üle 2-aastastele lastele manustatakse täiskasvanu annus; alla 2-aastastele lastele manustatakse pool täiskasvanu annusest.

Herpes zoster infektsiooni põevad lapsed reeglina kergemalt kui täiskasvanud. Siiski, rasketel juhtudel võib lastele manustada 20 mg/kg, maksimaalselt 800 mg 4 korda ööpäevas 5 päeva vältel.

Neerupuudulikkusega patsiendid

Neerufunktsiooni kahjustusega patsiendid, keda esineb rohkem eakate patsientide seas, peaksid eriti hoolt kandma vedeliku piisava kasutamise eest atsikloviiriga ravimise ajal.

Neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel võib raviks olla piisav atsikloviiri väiksem annus, mille määrab arst igale patsiendile eraldi, sõltuvat neerukahjustuse astmest.

Manustamisviis

Tablette tuleb manustada koos piisava koguse vedelikuga, eelistatavalt pärast söögikordi.

Ravi kestus

Herpes simplex-infektsioonide ravi kestus on 5 päeva, kuid patsiendi kliinilisest seisundist olenevalt võib see kesta kauem.

Herpes simplex-infektsioonide profülaktilise ravi kestus normaalse immuunvastusega patsientidel sõltub infektsiooni raskusastmest ja taastekkimiste sagedusest. Kuid ometi ei tohi ravi kesta kauem kui 6...12 kuud.

Manustamise kestus herpes simplex-infektsioonide profülaktikaks raske immuunpuudulikkusega patsientidel sõltub immuunvastuse nõrgenemise astmest ja infektsiooniohu kestusest.

Herpes zoster’i korral on ravi kestus 5... 7 päeva.

Kui teil on tunne, et Acic 200 mg toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Acic 200 mg rohkem kui ette nähtud

Kuni 20 g atsikloviiri korraga võtmine ei ole tavaliselt põhjustanud üleannustamise nähte. Korduva mitmekordse suukaudse üleannustamise puhul võivad tekkida iiveldus, oksendamine, peavalu ja segasus. Kui teil tekib üleannustamise kahtlus või ägenevad kõrvaltoimed, pöörduge palun arsti poole.

Kui te unustate Acic 200 mg võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Acic 200 mg võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Acic 200 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sage (esineb 1...10 kasutajal 100-st)

peavalu, pearinglus

iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu

kihelus, nahalööve (sh valgustundlikkus)

nõrkus, palavik

Aeg-ajalt (esineb 1...10 kasutajal 1000-st)

nõgestõbi, juuste väljalangemise intensiivistumine (seda esineb mitmete haiguste puhul ning põhjuslikku seost atsikloviir-raviga ei ole tuvastatud)

Harv (esineb 1...10 kasutajal 10 000-st)

anafülaksia

hingeldus

bilirubiini sisalduse ja maksaensüümide aktiivsuse suurenemine

angioödeem (näoturse)

uurea ja kreatiniini taseme tõus veres

Väga harv (esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000-st)

aneemia (punaste vereliblede arvu vähenemine), leukopeenia (valgete vereliblede arvu vähenemine), trombotsütopeenia (vereliistakute arvu vähenemine)

agiteeritus, segasus, värinad, liigutuste koordinatsioonihäired, kõnehäired, hallutsinatsioonid, psühhootilised sümptomid, krambid, unisus, entsefalopaatia (ajuhaigus), kooma

maksapõletik, kollatõbi

äge neerupuudulikkus, neerupiirkonna valu (mis võib olla seotud neerupuudulikkusega)

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega koos olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI SISU JA MUU INFO

Mida Acic 200 mg sisaldab

Toimeaine on atsikloviir. Üks tablett sisaldab 200 mg atsikloviiri.

Abiained on kopolüvidoon, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, mikrokristalliline tselluloos, naatriumtärklisglükolaat.

Kuidas Acic 200 mg välja näeb ja pakendi sisu Originaalpakendid sisaldavad 25 ja 100 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja Sandoz d.d.

Verovškova 57 1000 Ljubljana

Sloveenia

Tootja

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1 D-39179 Barleben Saksamaa.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

11312 Tallinn

Tel : 6652 400Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kunda Apteek

Pargi tn 26, Kunda
3221685
tiina.salusaar@mail.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Ujula apteek

Ujula tn 2, Tartu linn, Tartu maakond
7339911
benu.5138@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aia Apteek

Narva mnt 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6109490
benu.5131@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tartu Sõbra Apteek

Sõbra tn 58, Tartu linn, Tartu maakond
7336655
benu.5137@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating