Otsituimad TOP 5

Acic 400mg 400mg tablet N35 (0)

Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks >  Viirusvastased ained süsteemseks kasutamiseks
Nimetus: Acic 400mg 400mg tablet N35
Toimeained: Aciclovir(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Sandoz
ATC kood J05AB01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Acic 400 mg on viirustevastane ravim, mida kasutatakse Herpes simplex ja Herpes zoster viiruste raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Acic 400 mg

kui te olete allergiline (ülitundlik) atsikloviiri, valatsikloviiri või Acic 400 mg mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Acic 400 mg

kui teil on neerufunktsioonihäire või teil on diagnoositud uriinipeetus;

kui teie organismis on vedelikupuudus;

kui te olete eakas;

kui teil on immuunpuudulikkus.

Acic 400 mg võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Eeskätt puudutab see järgmisi ravimeid:

probenetsiid,

mükofenolaatmofetiil, - tsimetidiin.

Annuste muutmine ei ole siiski vajalik.

Acic 400 mg võtmine koos toidu ja joogiga

Tablette tuleb manustada koos piisava koguse vedelikuga pärast sööki.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui ravi osutub raseduse ajal vajalikuks, tuleb kaaluda ravist loodetava kasu ja võimaliku ohu suhet.

Raviannustes ei ole atsikloviiri loodet kahjustav toime tõenäoline.

Atsikloviir eritub rinnapiima, mistõttu selle ravimi kasutamise ajal ei ole soovitatav last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Atsikloviiri mõju autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele ei ole uuritud. Toimeaine omaduste põhjal ei oma Acic 400 mg märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Siiski tuleb arvestada haiguse sümptomite ja mõjuga ning vajadusel hoiduda tähelepanelikkust nõudvatest tegevustest.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Acic 400 mg tablette alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tavaline annus täiskasvanutele vöötohatise (herpes zoster) puhul on 2 tabletti (800 mg atsikloviiri) 5 korda päevas iga nelja tunni järel.

Herpes simplex viiruse põhjustatud nakkuste profülaktika teatud juhtudel

Oluliselt nõrgestatud immuunsusega patsientidele raskekujuliste herpes simplex viirusnakkuste profülaktikaks perioodil, kui nakkushaiguste risk on suurem (näiteks pärast elundite siirdamist) üks tablett (400 mg atsikloviiri) 4 korda päevas iga kuue tunni järel.

Neerupuudulikkusega patsiendid

Eelkõige halvenenud neerufunktsiooniga patsiendid (sagedamini eakad) peaksid tähelepanu pöörama sellele, et atsikloviir-ravi ajal joodud vedelikukogus oleks piisav.

Neerufunktsiooni häirega patsientidele võib olla küllaldane väiksem atsikloviiri annus (vt alljärgnevat tabelit).

Neerutalitluse häirega patsiendid

Arst kohandab ravi vastavalt neerufunktsiooni näitajatele.

Näidustus Kreatiniini kliirens(ml/min/1,73 m2) Seerumi kreatiniin µmol/l või (mg/dl) Ühekordne annus
naised mehed
Vöötohatis 25…10 280…550 (3,17…6,22) 370…750 (4,18…8,48) 2 tabletti (800 mg atsikloviiri) kolm korda päevas (iga8 tunni järel)
<10 >550 (>6,22) >750 (>8,48) 2 tabletti (800 mg atsikloviiri) kaks korda päevas (iga 12 tunni järel)

Acic 400 mg tablette tuleb võtta piisava koguse vedelikuga, katki närimata, soovitavalt pärast sööki.

Saavutamaks parimat ravitoimet tuleb ravimi Acic 400 mg võtmist alustada nii kiiresti kui võimalik, st esimeste nahanähtude ilmnedes.

Herpes simplex nakkuse ravi kestab 5…7 päeva.

Profülaktika kestus patsientidel, kelle loomulik immuunsüsteem on tõsiselt kahjustunud, oleneb kahjustuse raskusastmest ja selle määrab arst igal konkreetsel juhul eraldi.

Kui Teil on tunne, et Acic 400 mg tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Acic 400 mg tablette rohkem kui ette nähtud

Kuni 20 g atsikloviiri korraga võtmine ei ole tavaliselt põhjustanud üleannustamise nähte. Korduva mitmekordse suukaudse üleannustamise puhul võivad tekkida iiveldus, oksendamine, peavalu ja segasus. Kui teil tekib üleannustamise kahtlus või ägenevad kõrvaltoimed, pöörduge palun arsti poole.

Kui te unustate Acic 400 mg tablette võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Kui olete unustanud ravimit võtta mitu korda järjest või võtnud väikesi annuseid, pöörduge oma arsti poole.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võivad ka Acic 400 mg tabletid põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sage (esineb 1...10 kasutajal 100-st)

peavalu, pearinglus

iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu

kihelus, nahalööve (sh valgustundlikkus)

nõrkus, palavik

Aeg-ajalt (esineb 1...10 kasutajal 1000-st)

nõgestõbi, juuste väljalangemise intensiivistumine (seda esineb mitmete haiguste puhul ning põhjuslikku seost atsikloviir-raviga ei ole tuvastatud)

Harv (esineb 1...10 kasutajal 10 000-st)

anafülaksia

hingeldus

bilirubiini sisalduse ja maksaensüümide aktiivsuse suurenemine

angioödeem (näoturse)

uurea ja kreatiniini taseme tõus veres

Väga harv (esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000-st)

aneemia (punaste vereliblede arvu vähenemine), leukopeenia (valgete vereliblede arvu vähenemine), trombotsütopeenia (vereliistakute arvu vähenemine)

agiteeritus, segasus, värinad, liigutuste koordinatsioonihäired, kõnehäired, hallutsinatsioonid, psühhootilised sümptomid, krambid, unisus, entsefalopaatia (ajuhaigus), kooma

maksapõletik, kollatõbi

äge neerupuudulikkus, neerupiirkonna valu (mis võib olla seotud neerupuudulikkusega)

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Acic 400 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Acic 400 mg sisaldab

Toimeaine on atsikloviir. Üks tablett sisaldab 400 mg atsikloviiri.

Abiained on mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat, naatriumtärklisglükolaat, veevaba kolloidne ränidioksiid, kopolüvidoon.

Kuidas Acic 400 mg välja näeb ja pakendi sisu Originaalpakendid sisaldavad 35 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Sandoz d.d.

Verovškova 57 1000 Ljubljana

Sloveenia

Tootja

Salutas Pharma GmbH,

Otto-von-Guericke-Allee, 39179 Barleben

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

11312 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Paide Vee Tänava Apteek

Vee tn 3, Paide linn, Järva maakond
3850470
paideapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating