Otsituimad TOP 5

ADENOSIN LIFE MEDICAL Solution for injection 5mg 10ml N10 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Südamehaiguste ravi
Nimetus: ADENOSIN LIFE MEDICAL Solution for injection 5mg 10ml N10
Toimeained: Adenosine(P)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Life Medical Sweden
ATC kood C01EB10
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Adenosin Life Medical on rütmihäirete vastane ravim. Seda kasutatakse ebanormaalse südamerütmi diagnoosimiseks ja raviks. Seda kasutatakse ka diagnostilise vahendina südame veresoonte laiendamiseks stress-testi puhul (südame pildistamisel).


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Teile manustatakse Adenosin Life Medical kas süstena või infusioonina (tilgutis). Enne Adenosin Life Medical’i manustamist küsib teie arst teilt mõned küsimused teie eelneva haigusloo kohta.

Ärge kasutage Adenosin Life Medical’i

kui te olete ülitundlik (allergiline) adenosiini või mannitooli suhtes.

kui teil on esinenud tõsiseid südamehäireid.

kui teil esineb vahelduvalt südame kiire ja aeglane rütm, mis ei ole südamestimulaatoriga kontrollitud.

kui teil on madal vererõhk.

kui te tunnete lämmatavat valu rindkere keskosas.

kui teil on esinenud südamepuudulikkus.

Ärge kasutage Adenosin Life Medical infusiooni

kui teil on suurenenud koljusisene rõhk.

kui teil on vähenenud veremaht (hüpovoleemia).

kui te kasutate dipüridamooli (seda kasutatakse verehüüvete tekke ärahoidmiseks).

Informeerige oma arsti, kui teil on mõni ülaltoodud seisunditest.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Adenosin Life Medical

Oma toime tõttu võib see ravim mõjutada teie südame funktsiooni. Teie arst jälgib toimet teie südamele kogu ravi vältel selle ravimiga.

Informeerige oma arsti

kui teile on siiratud süda, kuna te võite olla tundlikum selle ravimi suhtes.

kui teil on olnud ükskõik milliseid südame probleeme, kaasa arvatud südameatakk.

kui teil esineb hingeldus, vilistav hingamine või mõni kopsuhaigus.

kui te võtate teofülliini (kasutatakse astma või bronhiidi korral).

kui te kasutate ükskõik millist teist südame rütmi mõjutavat ravimit.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kasutamine koos toidu ja joogiga

Informeerige oma arsti, kui te olete tarvitanud kofeiini sisaldavat toitu või jooke viimase 12 tunni jooksul.

Rasedus ja imetamine

Informatsioon Adenosin Life Medical’i kasutamise kohta raseduse ajal on piiratud. Informeerige oma arsti, kui te arvate, et võite olla rase.

Adenosin Life Medical’i võib kasutada rinnaga toitmise ajal. Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Erilised ettevaatusabinõud ei ole nõutud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Arst manustab Adenosin Life Medical’i teile otse veeni.

Kui Adenosin Life Medical’i kasutatakse diagnoosimiseks või ebanormaalse südame rütmi raviks, manustatakse seda kiire süstena.

Adenosin Life Medical’i tavalised annused on:

Täiskasvanud: esialgne annus on tavaliselt 5 mg, kui see ei toimi, manustatakse 10 mg ja siis 15 mg.

Imikud, lapsed ja noorukid: Annus sõltub kehakaalust ja esialgne annus on 50 µg/kg kehakaalu kohta.

Kui Adenosin Life Medical’i kasutatakse diagnostilise vahendina (stress-test), manustatakse seda infusioonina (tilguti), ja tavaline infusioonikiirus on 140 µg/kg/min 4-6 minuti jooksul.

Teie südame löögisagedust jälgitakse kogu Adenosin Life Medical’i manustamise ajal. Kui teile tundub, et Adenosin Life Medical’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Adenosin Life Medical põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamik kõrvaltoimetest on kerged ja mööduvad kiiresti.

Kui Adenosin Life Medical’i manustatakse süstena, mööduvad sümptomid tavaliselt 30 sekundi jooksul.

Sage (esines 1…10 kasutajal 100-st): hingamisraskus, näoõhetus, ebamugavustunne rinnus, peavalu, peapööritus, rindkere valu, kiire südamerütm, iiveldus, ebatavaline pakitsustunne.

Aeg-ajalt (esines 1…10 kasutajal 1000-st): suurenenud higistamine, südamepekslemine (tajutavad südamelöögid), madal vererõhk, metallimaitse suus, survetunne kubemes, suurenenud hingamissagedus, ärevus, nägemishäired.

Harv (esines 1…10 kasutajal 10 000-st): võib ägeneda bronhiaalastma ja tekkida südame funktsiooni muutused.

Kui ravimit manustatakse veenisisese infusioonina, esineb kõrvaltoimeid sagedamini, kuid nad on ikkagi kerged ja mööduvad mõne minuti jooksul. Kõrvaltoimete teket võib vähendada, kombineerides infusiooni madala intensiivsusega kehaliste harjutustega.

Sage (esines 1…10 kasutajal 100-st): peavalu, valu rinnus ja lõuas, peapööritus, näoõhetus, südame rütmi muutused, nagu nt vahelejäänud või liigsed südamelöögid, ebaregulaarne või aeglane südamerütm, iiveldus, kõhuvalu, hingamisraskus.

Aeg-ajalt (esines 1…10 kasutajal 1000-st): südamepekslemine (tajutavad südamelöögid), madal vererõhk, suurenenud hingamissagedus.

Harv (esines 1…10 kasutajal 10 000-st): on esinenud bronhospasmi, isegi patsientidel, kes ei põe bronhiaalastmat või kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

Kõik avamise järgselt koheselt kasutamata jäänud ravimikogused tuleb hävitada.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Adenosin Life Medical sisaldab

Toimeaine on adenosiin, 5 mg/ml.

Abiained on mannitool 50 mg/ml ja süstevesi.

Kuidas Adenosin Life Medical välja näeb ja pakendi sisu

Adenosin Life Medical on adenosiini süste- või infusioonilahus (tilguti). See on läbipaistev ja värvitu lahus, mida tarnitakse klaasviaalides (10 või 50 ml) või klaasampullides (2 ml).

Pakendi suurused: 10x2ml, 1x10 ml, 10x10 ml, 1x50 ml, 10x50 ml. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Life Medical Sweden AB

Svanholmsvägen 2A SE-182 74 Stocksund Rootsi.

Tootja:

Apoteket Produktion & Laboratorier AB (APL)

Formvägen 5 B

Box 3076

SE-903 03 UMEÅ

RootsiApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Vaistinių atitinkančių jūsų paieškos kriterijus nerasta!