Otsituimad TOP 5

Agnucaston 4mg film-coated tablet N30 (0)

Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid >  Teised günekoloogias kasutatavad ained
Nimetus: Agnucaston 4mg film-coated tablet N30
Toimeained: Extract of Agni casti fructus(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Bionorica AG
ATC kood G02CX80
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

KASUTATAKSE

Agnucaston on taimne ravim menstruatsioonieelsete vaevuste, mastodüünia (rindade valulikkuse) ja menstruatsioonitsükli häirete korral.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Agnucaston’i tablette, kui

- te olete ülitundlik (allergiline) toimeaine või ravimi mõne koostisosa suhtes; - teil on galaktoosi talumatus, laktaasidefitsiit või glükoos-galaktoosi talumatus.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Agnucaston’i tabletid

Menstruatsiooni reguleerumise tõttu võib suureneda rasestumise tõenäosus.

Agnucastoni kasutamisel koos hormoonasendusravi või suukaudsete kontratseptiividega on soovitatav eelnev raviarsti konsultatsioon.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Koostoimeid teiste ravimitega pole siiani teada.

Toime mõlemapoolne nõrgenemine on võimalik, kui kasutada samaaegselt dopamiini retseptori antagoniste.

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Piisavate uuringute puudumise tõttu ei tohi Agnucaston´i tablette kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Ravim ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate Agnucaston’i tablettide koostisainete suhtes:

Ravim sisaldab abiainena laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Agnucaston’i tablette alati vastavalt infolehelt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Tavaline annus on üks Agnucaston’i tablett üks kord päevas. Neelata tervelt alla koos vedelikuga.

Agnucaston’i tablette tuleb manustada pidevalt mitme kuu jooksul, ka menstruatsiooni ajal. Ravi tuleb jätkata mitme nädala jooksul pärast vaevuste kadumist või vähenemist.

Kui teil on tunne, et Agnucaston’i tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Agnucaston’i tablette rohkem kui ette nähtud Puuduvad andmed üleannustamise kohta inimestel.

Eluohtlike seisundite tekkimine on ebatõenäoline ja ei ole ka siiani teada.

Kui te unustate Agnucastoni´i tableti võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Agnucaston´i võtmise

Peale ravi lõpetamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Agnucaston’i tabletid põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Aeg-ajalt võib tekkida sügelev urtikaariasarnane lööve. Üksikjuhtudel on esinenud mööduvat psühhomotoorset rahutust, segasusseisundeid ja hallutsinatsioone.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

AGNUCASTON’I tablettide SÄILITAMIN

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Säilitamisel eritingimused puuduvad.

Ärge kasutage Agnucaston’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Agnucaston sisaldab:

Üks Agnucaston’i tablett sisaldab toimeainena 4 mg mungapipra viljade ekstrakti (Agni casti fruct. Spir. Sicc.; 7-11:1), (ekstrahent: 70%-line etanool).

Abiained on povidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid, kartulitärklis, laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, magneesiumstearaat, talk, titaan(IV)oksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), indigotiinlakk (E132), makrogool 6000, polü(etüülakrülaat, metüülmetakrülaat, trimetüüllämmastik-etüülmetakrülaatkloriid) 1 : 2 : 0,2; MG 15000

Kuidas Agnucaston välja näeb ja pakendi sisu

Sinakasrohelised, ümarad, kaksikkumerad, polümeerikattega tabletid.

Tabletid on pakendatud 15 kaupa alumiinium ja PVC(PVDC fooliumist blisteritesse.30, 60 või 90 tabletti pappkarbis.

Müügiloa hoidja ja tootja:

Bionorica SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

D-92318 Neumarkt

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Miecys-Pharm OÜ,

Vitamiini 4

Tartu 51014

EestiApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating