Otsituimad TOP 5

Airapy 100% medicinal gas, compressed 50l N1 (0)

Varia >  Kõik teised raviained
Nimetus: Airapy 100% medicinal gas, compressed 50l N1
Toimeained: Air, medicinal(I)
Tipas: Retseptiga kompenseeritavad
Tootja: Aga AB
ATC kood V03AN05
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Airapy sisaldab õhku, mida kasutatakse sissehingamiseks.

Airapy’d kasutatakse normaalse õhu asendamiseks, kui on vaja õhku, mis ei sisalda väikeseid aineosakesi:

Osana gaasivoolust respiraatorravi ja/või anesteesia puhul.

Propellendina (pihustusainena) teiste ravimite sissehingamisel (ravi nebulisaatoriga).

Organite/rakkude transplantatsiooni korral või ulatuslike põletushaavade puhul haigusi vastuvõtvatel patsientidel.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Rasedus ja imetamine

Airapy’d võib kasutada raseduse ajal.

Airapy’d võib kasutada rinnaga toitmise ajal.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Airapy sisaldab õhku, mida kasutatakse sissehingamiseks.

Airapy’d kasutatakse normaalse õhu asendamiseks, kui on vaja õhku, mis ei sisalda väikeseid aineosakesi:

Osana gaasivoolust respiraatorravi ja/või anesteesia puhul.

Propellendina (pihustusainena) teiste ravimite sissehingamisel (ravi nebulisaatoriga).

Organite/rakkude transplantatsiooni korral või ulatuslike põletushaavade puhul haigusi vastuvõtvatel patsientidel.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE AIRAPY KASUTAMIST

Rasedus ja imetamine

Airapy’d võib kasutada raseduse ajal.

Airapy’d võib kasutada rinnaga toitmise ajal.

KUIDAS AIRAPY’t KASUTADA

Kasutage Airapy’d alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Airapy sobib kasutamiseks lastel, täiskasvanutel ja eakatel.

Airapy kasutatakse inhalatsiooni teel. Airapy hingatakse tavaliselt sisse ninaotsiku või näomaski kaudu. Te kas hingate ise (spontaanselt) või teil aitab hingata respiraator/ventilaator. Airapy’d saab kasutada ka ravimite inhaleerimisel (nebuliseerimine).

Airapy’d võib segada meditsiinilise hapnikuga, kui on vaja hapniku kõrgemaid kontsentratsioone.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ohutusnõuded

Airapy on ette nähtud ainult meditsiiniliseks kasutamiseks.

Ühendage balloon ainult meditsiinilise õhu jaoks mõeldud ühenduskohta.

Ruumis, kus kasutatakse meditsiinilist õhku, ei tohi suitsetada ega tohi olla lahtist leeki.

Hoidke balloon puhtana, kuivana ning vabana rasvainest ja mustusest.

Kui seadet ei kasutata, lülitage see välja.

Tulekahju korral lülitage seade välja.

Rõhuregulaatorit tuleb avada aeglaselt ja ettevaatlikult.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Airapy kasutamisega seotud kõrvaltoimeid ei ole.

Kui te märkate ükskõik millist kõrvaltoimet, rääkige sellest palun oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Airapy’t peale kõlblikkusaega, mis on märgitud ballooni sildil.

Hoida gaasiballoone meditsiiniliste gaaside jaoks ettenähtud ruumis (ei kehti koduses keskkonnas).

Käsitseda ettevaatlikult. Kindlustada, et gaasiballoonid ei kukuks ega saaks lööke.

Hoida ja transportida suletud ventiiliga ning paigaldatud kaitsekattega ja -korgiga, kui need kuuluvad komplekti.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Airapy sisaldab

- Toimeaine on meditsiiniline õhk, 100% - Abiained puuduvad.

Kuidas Airapy välja näeb ja pakendi sisu Ravimvorm: meditsiiniline surugaas.

Airapy on värvitu ja lõhnatu gaas.

Gaasiballooni õlg on värvitud musta ja valge värviga (õhk). Gaasiballooni korpus on valge (meditsiiniline gaas). Soomes võib olla ballooni värvus ka türkiissinine.

Ballooni suurus liitrites 1 2 2,5 3 4 5 10 20 50 10 x 50 12 x 50

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

AGA AB

Se-181 81 Lidingö

Rootsi

Tootja

AGA Gas AB

Rotevägen 2

SE-192 78 Sollentuna

Rootsi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Eesti AGA,

Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Eesti

Tel: 6504 500Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Vaistinių atitinkančių jūsų paieškos kriterijus nerasta!