Otsituimad TOP 5

Albunorm 250g/l solution for infusion 100ml N1 (0)

Veri ja vereloomeorganid >  Vereasendajad ja perfusioonilahused
Nimetus: Albunorm 250g/l solution for infusion 100ml N1
Toimeained: Albumin(P)
Tipas: Retseptiga kompenseeritavad
Tootja: Octapharma
ATC kood B05AA01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Ravim kuulub ravimgruppi vereasendajad ja plasmavalgu fraktsioonid.

Ravimit manustatakse ringleva vere mahu taastamiseks ja säilitamiseks patsientidele, kelle veremaht on vähene.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage ravimit Albunorm 250 g/l

kui te olete allergiline (ülitundlik) albumiinipreparaatide või Albunorm 250 g/l mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Albunorm 250 g/l

kui veremahu suurenemine võib osutuda ohtlikuks, nt kui teil on teatud südamehaigus, kõrge vererõhk, vedelik kopsus, hüübimishäired, erütrotsüütide madal näitaja või uriinierituse puudumine.

kui ilmnevad veremahu liigse suurenemise nähud (peavalu, hingamishäired, kaelaveenide pais) või vererõhu tõus. Lahuse ülekandmine tuleb otsekohe lõpetada.

kui tekivad allergilise reaktsiooni nähud. Lahuse ülekandmine tuleb otsekohe lõpetada.

manustamisel tõsise ajutraumaga patsientidele.

Ohutus viiruse suhtes

Inimverest või vereplasmast valmistatud preparaatide kaudu patsientide nakatumise vältimiseks on kasutusel standardsed meetmed, sealhulgas:

vere ja vereplasma doonorite hoolikas valimine vältimaks infektsioonide kandluse riski

iga individuaalse doonorplasma ja kogutud doonorplasma analüüsimine viiruste/infektsioonide suhtes

viiruste inaktiveerimine või eemaldamine tootmise käigus.

Vaatamata sellele, ei saa inimverest või –plasmast valmistatud ravimite manustamisel täielikult välistada haigustekitajate ülekandumist. See kehtib ka tundmatute või väljakujunemata viiruste ja teiste patogeenide kohta.

Albumiini kohta, mis on valmistatud kindlaid protsesse kasutades, vastavalt Euroopa Farmakopöa spetsifikatsioonidele, ei ole teateid viiruse transmissiooni kohta.

Igakordsel Albunorm 250 g/l manustamisel patsiendile, on tungivalt soovitatav märkida üles ravimi nimi ja partii number, säilitamaks seost patsiendi ja ravimi partii numbri kohta.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Praeguseks ei teata koostoimeid inimalbumiini ja teiste ravimite vahel. Albunorm 250 g/l infusioonilahust ei tohi segada teiste ravimite, täisvere või erütrotsüütide kontsentraadiga. Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Albumiin on inimvere normaalne koostisosa. Ravimi manustamisel rasedatele ja imetamisperioodil ei ole täheldatud kahjulikke toimeid. Rasedate veremahu reguleerimine nõuab erilist tähelepanu. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole teada, et albumiin mõjutaks autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate Albunorm 250 g/l koostisainete suhtes

Ravim sisaldab naatriumi ja kaaliumi. Sellege tuleb arvestada kontrollitud naatriumi- ja kaaliumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul. Informeerige oma arsti, kui see kehtib ka teie kohta.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Albunorm 250 g/l on kasutusvalmis infusioonilahus veeni manustamiseks. Annus ja infusioonikiirus (albumiini veeni manustamise kiirus) sõltuvad teie seisundist. Teie arst otsustab, milline raviskeem on teile parim.

Juhised

enne kasutamist peab ravimit soojendama toa- või kehatemperatuurini

lahus peab olema läbipaistev ega tohi sisaldada sadet

kasutamata lahus tuleb hävitada

kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Albunorm 250 g/l rohkem kui ette nähtud

Kui annus ja manustamiskiirus on liiga suur, võib tulemuseks olla peavalu, kõrge vererõhk ja raskus hingamisel. Manustamine tuleb otsekohe peatada ja arst otsustab muude meetmete rakendamise vajalikkuse.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Albunorm 250 g/l põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harv: esineb 1 kuni 10 kasutajal 10000-st:

Kuumahood, nõgestõbi, palavik ja iiveldus.

Väga harv: esineb vähem kui 1 kasutajal 10000-st:

Šokk ülitundlikkusreaktsiooni tulemusel.

Esinemissagedus ei ole teada: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel:

Segasusseisund, peavalu, südame löögisageduse kiirenemine või aeglustumine, kõrge või madal vererõhk, kuumatunne, hingeldus, iiveldus, heinapalavik, silma-, nina- või suuümbruse turse, lööve, suurenenud higistamine, palavik, külmavärinad.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Albunorm 250 g/l pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult. Mitte lasta külmuda.

Pärast pudeli avamist tuleb sisu koheselt kasutada.

Lahus peab olema läbipaistev või kergelt helkiv. Hägust või sademega lahust ei tohi kasutada.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Albunorm 250 g/l sisaldab

Toimeaine on inimese vereplasmast saadud albumiin kontsentratsiooniga 250 g/l (pudelid 50 ml, 100 ml lahusega).

Abiained on naatriumkloriid, N-atsetüül-DL-trüptofaan, kaprüülhape ja süstevesi.

Kuidas Albunorm 250 g/l välja näeb ja pakendi sisu

Albunorm 250 g/l on infusioonilahus pudelis (50 ml – pakendi suurus 1)

Albunorm 250 g/l on infusioonilahus pudelis (100 ml – pakendi suurus 1)

Lahus on läbipaistev, kollane, merevaigukollane või roheline.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müüglioa hoidja

Octapharma (IP) Limited

The Zenith Building 26 Spring Gardens

Manchester M2 1AB

Ühendkuningriik

Tootjad

Octapharma Pharmazeutika,

Produktionges. m. b. H.,

Oberlaaer Strasse 235,

1100 Vienna,

Austria

Või

Octapharma S.A.S.,

72 rue du Maréchal Foch,

67380 Lingolsheim,

Prantsusmaa

Või

Octapharma AB,

Elersvägen 40,

112 75 Stockholm,

Rootsi

Või

Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland mbH,

Wolfgang-Marguerre-Allee 1

31832 Springe

Saksamaa

Või

Octapharma GmbH,

Elisabeth-Selbert-Str. 11,

40764 Langenfeld,

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Covalent OÜ

Pärnu mnt 102c

Tallinn 11312

Tel: 6600945

Faks: 6600946Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Vaistinių atitinkančių jūsų paieškos kriterijus nerasta!