Otsituimad TOP 5

Alkeran 2mg film-coated tablet N25 (0)

Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained >  Kasvajavastased ained
Nimetus: Alkeran 2mg film-coated tablet N25
Toimeained: Melphalan(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Aspen Pharma
ATC kood L01AA03
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

ALKERAN kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse tsütotoksilisteks ravimiteks. Seda kasutatakse mõnede vähivormide ja teatud verehaiguste raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage ALKERAN’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) melfalaani või ALKERAN’i mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ALKERAN

kui te olete hiljuti saanud kiiritusravi või ravi teiste tsütotoksiliste ravimitega.

kui te põete neeruhaigust.

kui te olete rase või toidate last rinnaga.

kui teid on hiljuti vaktsineeritud või on plaanis vaktsineerimine elusvaktsiiniga.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

ALKERAN’i manustamisel koos nalidiksiinhappe või tsüklosporiiniga võivad ilmneda koostoimed.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal on ravimi kasutamine vastunäidustatud.

Informeerige arsti, kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga.

Nagu kõikide tsütotoksiliste kemoterapeutikumidega, peab ka ALKERAN-ravi ajal kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Ravimi manustamine raseduse ajal on lubatud vaid juhul, kui loodetav kasu emale ületab võimaliku ohu lootele.

ALKERAN ravi ajal ei tohi imikut rinnaga toita.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Fertiilsus

ALKERAN pärsib munasarja funktsiooni, põhjustades paljudel premenopausaalsetel patsientidel amenorröad (menstruatsiooni ärajäämist).

Mõnedes loomkatsetes on ALKERAN avaldanud toimet seemnerakkude arengule. Seetõttu võib ALKERAN meespatsientidel põhjustada ajutist või pöördumatut viljatust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Andmed puuduvad.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage ALKERAN’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Teile vajaliku annuse määrab arst sõltuvalt teie haigusest, samuti võib ta ravi ajal annust muuta.

Arst ütleb teile, kui kaua te peate tablette võtma.

ALKERAN tabletid tuleb koos vähese veega tervelt alla neelata. Tablette ei tohi poolitada, purustada ega närida.

ALKERAN’i kasutavad patsiendid peavad kogu ravi vältel olema pideval arstlikul jälgimisel. ALKERAN’i luuüdi pärssiva toime tõttu on vajalik teha regulaarselt vereanalüüse, et kontrollida verenäitajaid.

Kui teile tehakse operatsioon, teavitage arsti ALKERAN-ravist.

Kui te unustate ALKERAN’i võtta

Kui te unustate annuse võtmata, teavitage sellest oma arsti. ÄRGE võtke järgmisel korral kahekordset annust.

Kui te kasutate ALKERAN'i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate liiga palju ALKERAN’i tablette või kui keegi teine võtab kogemata teie ravimit, pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähimasse haiglasse.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka ALKERAN põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

ALKERAN võib mõnedel patsientidel põhjustada vähi teket.

Väheneda võib luuüdi rakkude tootmine.

Naistel võivad menstruatsioonid ära jääda. Meestel võib väheneda või lakata seemnerakkude tootmine.

Mõned inimesed võivad olla ravimite suhtes allergilised. Kui teil tekib varsti pärast ALKERAN’i võtmist mõni järgnevalt loetletud sümptomitest, LÕPETAGE tablettide võtmine ja teavitage sellest otsekohe oma arsti:

järsku tekkiv vilisev hingamine, hingamisraskus, valu rinnus või rindkere pingsus.

silmalaugude, näo, huulte, suu või keele turse.

ümbritsevast nahapinnast kõrgem lööve ehk „nõgestõbi” üle kogu keha.

Teavitage oma arsti sellest, kui teil tekib ALKERAN’i võtmise ajal mõni järgnevalt loetletud sümptomitest:

kui teil tekib iiveldus, isutus, kõhulahtisus või oksendamine.

kui teil tekivad suu haavandid, nahalööve ja/või sügelus.

tekkida võivad veremuutused. Arst teeb teile regulaarselt vereanalüüse, kuid te peate teda otsekohe teavitama sellest, kui te märkate endal palaviku- või infektsiooninähtude või ebatavaliste verevalumite või verejooksu teket.

kui te märkate kollasuse nähtusid (silmavalgete ja naha kollasus), kuna see võib olla tingitud hepatiidist (maksapõletik). Kui teile tehakse maksafunktsiooni testid, võib see ravim mõjutada nende tulemusi.

kui te märkate, et teil esineb süvenev õhupuudus.

te võite märgata vähest juuste väljalangemist, eriti kui te võtate ALKERAN’i suures annuses.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2…8°C).

Ärge kasutage ALKERAN’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida ALKERAN sisaldab

Toimeaine on melfalaan. Õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 2 mg melfalaani.

Abiained on:

Tableti sisu: mikrokristalne tselluloos, krospovidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Tableti kate: hüpromelloos, titaandioksiid, makrogool 400.

Kuidas ALKERAN välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on valged või tuhmvalged õhukese polümeerikattega ümmargused, kaksikkumerad tabletid, mille ühele küljele on pressitud „GX EH3“ ja teisele küljele „A“.

Pakendi suurus:

Tabletid on merevaikkollasest klaasist (tüüp III) purgis, mis on suletud lastekindla korgiga. Purgis on 25 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Aspen Pharma Trading Limited

12/13 Exchange Place

I.F.S.C

Dublin 1

Iirimaa

Tootjad:

EXCELLA GmbH

Nürnberger Strasse 12

90537 Feucht

Saksamaa

või

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Grunwaldzka 189

60-322 PoznanApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Uus-Ahtme Apteek

Tervise tn 12, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3322040
apteek12@hot.ee
Darbo laikas: I - V 08:30 - 17:30 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteek, Viljandi, Tartu tn

Tartu tn 1, Viljandi linn, Viljandi maakond
4333070
viljandi@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Megamarketi Apteek

Rakvere tn 71, Narva linn, Ida-Viru maakond
3541117
benu.5209@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating