Otsituimad TOP 5

Allergodil 0,1% 1mg nasal spray, solution 10ml N1 (0)

Hingamissüsteem >  Nasaalsed preparaadid
Nimetus: Allergodil 0,1% 1mg nasal spray, solution 10ml N1
Toimeained: Azelastine(N)
Tipas: Retseptita
Tootja: Meda Pharma
ATC kood R01AC03
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Omadused

Allergia all mõistetakse organismi ebatavalist reageerimist mingile kahjutule ainele.

Allergia põhjuseks võib olla näiteks õietolm, kodutolm, kassi või koera karvad.

Allergodil ninasprei on mõeldud allergianähtude kiireks leevendamiseks ja sisaldab toimeainet aselastiinvesinikkloriidi. See toimeaine takistab histamiini ja teiste organismis allergiliste reaktsioonide tulemusena tekkivate ainete toimeid.

Allergodil ninasprei pärsib ninasekreedi teket, aevastamist ja nina limaskesta paistetust. Hoolimata toimeaine madalast sisaldusest aitab Allergodil ninasprei kiiresti ja efektiivselt leevendada allergianähte, sest toimib lokaalselt nina limaskesta.

Näidustused

Hooajalise (ka heinapalaviku) ja aastaringse allergilise nohu (riniidi) sümptomaatiline ravi.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Allergodil ninaspreid:

- kui te olete ülitundlik (allergiline) aselastiinvesinikkloriidi või Allergodil ninasprei mõne koostisosa suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud:

- kui patsient on laps, siis Allergodil ninaspreid ei tohi kasutada all 6-aastastel lastel; - eakatele patsientidele erinõudeid ei ole.

Allergodil ninasprei koos toidu ja joogiga

Koostoimeid mõne toidu või joogiga ei ole teada. Üldiselt tuleb vältida alkohoolsete jookide tarbimist ravimi kasutamise ajal.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Kuigi katsetel loomadega ei ole avastatud ravimi loodet kahjustavat toimet, tuleb siiski jälgida ravimite üldisi omadusi ja seega tuleks vältida Allergodil ninasprei kasutamist esimese kolme raseduskuu jooksul.

Kuna puuduvad andmed ravimi toime kohta rinnaga toitmise ajal, siis ei tohi Allergodil ninaspreid rinnaga toitmise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Üksikjuhtudel võib kõrvaltoimetena esineda väsimust, roidumust, kurnatust, pearinglust või nõrkust (võib olla ka haigusest tingitud) Allergodil ninasprei kasutamise ajal. Sellistel juhtudel võib halveneda autojuhtimise ja masinate käsitsemise võime. Alkoholi mõjul eelmainitud toimed tugevnevad.

Muud ravimid ja Allergodil ninasprei:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Omadused

Allergia all mõistetakse organismi ebatavalist reageerimist mingile kahjutule ainele.

Allergia põhjuseks võib olla näiteks õietolm, kodutolm, kassi või koera karvad.

Allergodil ninasprei on mõeldud allergianähtude kiireks leevendamiseks ja sisaldab toimeainet aselastiinvesinikkloriidi. See toimeaine takistab histamiini ja teiste organismis allergiliste reaktsioonide tulemusena tekkivate ainete toimeid.

Allergodil ninasprei pärsib ninasekreedi teket, aevastamist ja nina limaskesta paistetust. Hoolimata toimeaine madalast sisaldusest aitab Allergodil ninasprei kiiresti ja efektiivselt leevendada allergianähte, sest toimib lokaalselt nina limaskesta.

Näidustused

Hooajalise (ka heinapalaviku) ja aastaringse allergilise nohu (riniidi) sümptomaatiline ravi.

Mida on vaja teada enne Allergodil ninasprei kasutamist

Ärge kasutage Allergodil ninaspreid:

- kui te olete ülitundlik (allergiline) aselastiinvesinikkloriidi või Allergodil ninasprei mõne koostisosa suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud:

- kui patsient on laps, siis Allergodil ninaspreid ei tohi kasutada all 6-aastastel lastel; - eakatele patsientidele erinõudeid ei ole.

Allergodil ninasprei koos toidu ja joogiga

Koostoimeid mõne toidu või joogiga ei ole teada. Üldiselt tuleb vältida alkohoolsete jookide tarbimist ravimi kasutamise ajal.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Kuigi katsetel loomadega ei ole avastatud ravimi loodet kahjustavat toimet, tuleb siiski jälgida ravimite üldisi omadusi ja seega tuleks vältida Allergodil ninasprei kasutamist esimese kolme raseduskuu jooksul.

Kuna puuduvad andmed ravimi toime kohta rinnaga toitmise ajal, siis ei tohi Allergodil ninaspreid rinnaga toitmise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Üksikjuhtudel võib kõrvaltoimetena esineda väsimust, roidumust, kurnatust, pearinglust või nõrkust (võib olla ka haigusest tingitud) Allergodil ninasprei kasutamise ajal. Sellistel juhtudel võib halveneda autojuhtimise ja masinate käsitsemise võime. Alkoholi mõjul eelmainitud toimed tugevnevad.

Muud ravimid ja Allergodil ninasprei:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kuidas Allergodil ninaspreid kasutada

Kasutage Allergodil ninaspreid alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Alljärgnev annustamine kehtib juhul kui arst pole teisiti öelnud. Et Allegrodil ninasprei toimiks õigesti, tuleb hoolikalt jälgida ettekirjutust.

Allergodil ninasprei kasutamise ajal tuleb pea hoida püstiasendis (vt. järgnevatelt piltidelt).

1. Eemaldage kaitsekork. 2. Enne esmakordest kasutamist 3. Hoides pead püstiasendis vajutage pumpa 2...3 korda, kuni manustage üks annus ravimijuga väljub. mõlemasse ninasõõrmesse.

4. Pärast kasutamist sulgege kaitsekorgiga.

Kui sageli tuleb Allergodil ninaspreid kasutada

Kui arst ei ole teisiti määranud, siis manustatakse 1 annus (0,14 mg aselastiinvesinikkloriidi) Allergodil ninaspreid mõlemasse ninasõõrmesse 2 korda ööpäevas (hommikuti ja õhtuti) (vastab ööpäevasele annusele 0,56 mg aselastiinvesinikkloriidile).

Kui kaua tuleb Allergodil ninaspreid kasutada

Allergodil ninasprei sobib pikaajaliseks kasutamiseks. Kasutamise kestuse piiranguid ei ole.

Kui te kasutate Allergodil ninaspreid rohkem kui ette nähtud

Allergodil ninaspreid kasutatakse paikse toime saamiseks ninas. Tänu toimeaine väikesele kogusele ei ole paikse üleannustamise puhul mürgistust karta.

Kui siiski on kogemata suuremates kogustes Allergodil ninaspreid alla neelatud (näiteks lapsed), tuleb pöörduda arsti poole.

Manustamisel ninna ei ole üleannustamist täheldatud. Loomkatsete tulemused näitavad, et juhusliku suukaudse üleannustamise korral võivad tekkida kesknärvisüsteemi sümptomid (nt. rahutus, agiteeritus või raske väsimus või uimasus). Kõrvaltoimete ravi on sümptomaatiline.

Kui te unustate Allergodil ninaspreid kasutada

Kui olete Allergodil ninasprei manustamise unustanud, siis manustage järgmine annus ettenähtud ajal. Vajadusel võib Allergodil ninaspreid manustada kahe ettenähtud manustamisaja vahel.

Kui te lõpetate Allergodil ninasprei kasutamise

Ravi Allergodil ninaspreiga tuleks soovitavalt reeglipäraselt jätkata kuni haigusnähtude kadumiseni. Ravi katkestamisel enneaegselt tuleb arvestada, et samad haigusnähud võivad peagi tagasi ilmuda.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Allergodil ninasprei põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Millised kõrvaltoimed võivad Allergodil ninasprei kasutamisel esineda

Aeg-ajalt on pihustamise järgselt tunda ärritust niigi juba põletikulisel ninalimaskestal. Näiteks kipitamist, kihelust ja aevastamist. Nina limaskesta ärrituse tunnusteks on kipitus, kihelemine ja aevastamine. Aeg-ajalt on täheldatud ninaverejooksu.

Sageli võivad tekkida maitsetundlikkuse häired.

Ebaõige kasutamine (st. pea kallutamist liialt tahapoole) võib põhjustada mõrudat maitset suus, mis võib harva põhjustada iiveldust.

Väga harva võivad tekkida peapööritus, väsimus, roidumus, kurnatus ja nõrkus, mis võivad häirida reaktsioonivõimet.

Väga harva võib tekkida ülitundlikkus (nahalööve, kihelus, nõgeslööve), raskel juhul anafülaktiline reaktsioon, mis nõuab kohest arstiabi.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime , pidage nõus oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Milliseid abinõusid tuleb kasutada kõrvaltoimete ilmnemisel

Kõrvaltoimed on reeglina ajutised, seega pole erilisi vastuabinõusid vaja.

Kui tunnete pärast Allergodil ninasprei manustamist suus mõrudat maitset, siis saab selle eemaldada juues peale alkoholivaba jooki (nt mahla, piima).


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Mitte hoida hülmkapis.

Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kui kaua tohib ravimit pärast pudeli esmakordset avamist kasutada Avatud pudel on pärast avamist kõlblik kuni 6 kuud.

Mida teha Allergodil ninasprei külmumise korral

Juhul, kui Allergodil ninasprei on jäänud kauemaks temperatuurile alla 8ºC (nt hoituna külmkapis), hakkab Allergodil ninasprei toimeaine osaliselt kristalliseeruma. Seda kristalliseerumist on näha, kui hoida pudelit vastu valgust. Sellist lahust ei tohi kasutada.

Pärast pikemat hoidmist (mitu tundi) toatemperatuuril lõhustuvad need kristallid jälle, moodustades selge, läbipaistva lahuse, mida võib jälle kasutada.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Allergodil ninasprei sisaldab

Toimeaine on aselastiinvesinikkloriid. Ninasprei sisaldab toimeainena 0,1 % aselastiinvesinikkloriidi. 1 annus (0,14 ml) sisaldab 0,14 mg aselastiinvesinikkloriidi.

Abiained on hüpromelloos, dinaatriumedetaatdihüdraat, veevaba sidrunhape, kahealuseline naatriumfosfaatdodekahüdraat, naatriumkloriid, destilleeritud vesi.

Müügiloa hoidja ja tootja

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Meda Pharma SIA

Narva mnt. 11 D

10151 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Tuleviku apteek

Tuleviku tn 1, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
3242749
benu.5107@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteek

Sütiste tee 28, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
65 20 794
A001@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating