Otsituimad TOP 5

Allopurinol Nycomed tablet 300mg N50 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Podagravastased preparaadid
Nimetus: Allopurinol Nycomed tablet 300mg N50
Toimeained: Allopurinol(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Takeda
ATC kood M04AA01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Podagraravim. Allopurinool pärsib ensüüm ksantiinoksüdaasi ning vähendab kusihappe moodustumist. Näidustused

Hüperurikeemia ravi ja profülaktika. Kroonilise podagra ravi ja profülaktika.

Kui teie arst on määranud selle ravimi mõne muu näidustuse puhul, siis tuleb järgida arsti ettekirjutust.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Allopurinol Nycomed tablette

- kui olete allopurinooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Allopurinol Nycomed tablettide võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Nõrgenenud neeru- või maksatalitlusega patsientidele tuleb allopurinooli manustada ettevaatusega ja annuseid tuleb vähendada.

Allopurinooli kasutamine võib esile kutsuda ägeda podagrahoo tekke ravi alustamise ajal.

Allopurinooli ei tohiks kasutada ägedate podagrahoogude raviks; lisaks ei tohi allopurinoolravi alustada ühelgi eesmärgil ägeda haigushoo ajal.

Allopurinoolravi peaks jätkama neil patsientidel, kel tekib äge haigushoog allopurinoolravi ajal ja ägedat hoogu tuleks ravida eraldi.

Allopurinooli kasutamise ajal on teatatud võimalikest eluohtlikest nahalöövetest (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs), mis esialgu ilmnevad kere piirkonda punaste täppidena või ümarate laikudena, mille keskel on villid.

Nähtudeks, mida te samuti peaksite jälgima, on haavandid suus, kurgus, ninas, genitaalidel ja silma sidekesta põletik (punane ja paistes silm).

Sageli esineb nende võimalike eluohtlike nahalöövetega koos ka gripitaolisi sümptome. Lööve võib progresseeruda laiaulatusliku villide tekkimiseni või naha koorumiseni.

Kõrgeim risk tõsiste nahakahjustuste avaldumiseks on esimeste ravinädalate jooksul.

Kui teil on tekkinud Stevensi-Johnsoni sündroom või toskiline epidermaalne nekrolüüs Allopurinol Nycomed tablettide kasutamise ajal, ei tohi te seda ravimit enam kunagi kasutada.

Kui teil on tekkinud lööve või eelpoolnimetatud nahanähud, lõpetage Allopurinol Nycomed tablettide kasutamine, pöörduge koheselt arstile ja öelge, et olete kasutanud seda ravimit.

Ravi tuleb lõpetada kui tekivad nahareaktsioonid või muud ülitundlikkuse nähud.

Muud ravimid ja Allopurinol Nycomed

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid.

Allopurinool tugevdab merkaptopuriini ja asatiopriini (pahaloomuliste kasvajate raviks kasutatavad preparaadid) toimet, mis väljendub asatiopriini mürgistusena (iiveldus, oksendamine, leukopeenia, aneemia). Nende ravimite annus peab allopurinooliga koos kasutamise korral olema umbes 25% võrra väiksem, et vältida võimalikku elu-ohtlikku mürgistust (luuüdi kahjustus).

Kui kliiniliselt on võimalik, siis tuleks seda kombinatsiooni vältida. Muul juhul tuleb tagada sage hematoloogiline jälgimine.

Kasutamisel koos ampitsilliini või amoksitsilliiniga (antibiootikum) suureneb nahalöövete tekkimise võimalus.

Antatsiidid vähendavad allopurinooli efektiivsust. Seetõttu ei tohiks antatsiide võtta 3 tunni jooksul pärast allopurinooli manustamist.

Allopurinool võib pikendada antikoagulantide eritumise aega organismist, mille ebasoovitavaks toimeks on veritsused. Patsiendid, kes saavad ravi antikoagulantidega, nendel peaks jälgima protrombiini taset või INR-i kui alustatakse või lõpetatakse ravi allopurinooliga.

AKE-inhibiitoritega koos manustamisel on risk ülitundlikkusreaktsioonide tekkeks (Stevens-Johnson`i sündroom, nahalööve).

Allopurinool aeglustab teofülliini ainevahetust ja seetõttu on koos manustamisel risk teofülliini mürgistuseks (iiveldus, oksendamine, krambid).

Allopurinooli ja tsüklofosfamiidi koos manustamisel tõuseb tsüklofosfamiidi tase ja pikeneb poolestusaeg, mille tulemuseks on tsüklofosfamiidi mürgistus (luuüdi talitluse pärssumine). Kui võimalik, siis vältida tsüklofosfamiidi ja allopurinooli koos manustamist.

Pürasiinamiidi hüperurikeemiline toime suureneb. Allopurinool suurendab metaboliidi pürasiinhappe kontsentratsiooni vereplasmas, mis pärsib kusihappe eritumist neerude kaudu.

Allopurinol Nycomed koos toidu ja joogiga

Tablettide võtmine pärast sööki vähendab mao ärritust.

Et ära hoida ksantiini sadestumist kuseteedes, tuleb ravi ajal palju juua.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Allopurinooli kasutamise kohta raseduse ajal ei ole kliinilisi andmeid, seetõttu peaks vältima ravimi kasutamist raseduse ajal. Allopurinool ja selle metaboliit oksüpurinool erituvad rinnapiima. Allopurinooli peaks kasutama ettevaatusega imetavatel naistel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Ravi ei tohiks alustada ägedate haigushoogude ajal kuna uraatide ja kusihappe vabanemine depoodest võib esile kutsuda või võimendada ägedat haigushoogu.

Täiskasvanutele ööpäevane annus vahemikus 100…300 mg kerge kuni mõõduka podagra raviks ja kuni 600 mg mõõdukalt tõsise liivja podagra puhul.

Maksimaalne soovitatav ööpäevane annus on 900 mg. Maksimaalne üksik päevane annus on 300 mg võimaliku mao ärrituse tõttu. Samal põhjusel peaks ka ravi alustama väikse annusega (100 mg päevas) ja annust järkjärgult tõstma. Tablettide võtmine pärast sööki vähendab mao ärritust.

Et ära hoida ksantiini sadestumist kuseteedes, tuleb ravi ajal palju juua. Neerutalitluse häirega patsiendile määrata vähendatud annused.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Annustamine lastel.

Tavaline annus on 150 mg ööpäevas alla 6-aastastele lastele ja 10-15 mg/kg (maksimaalselt 400 mg) ööpäevas vanuses 6-10 aastat. 48 tundi peale ravi alustamist tuleb tiitrida doos vastavalt seerumi kusihappe sisaldusele.

Annustamine eakatel.

Kuna allopurinooli aktiivse metaboliidi – oksüpurinooli elimineerumine võib olla aeglustunud eakatel neeru funktsiooni halvenemise tõttu vanemas eas, võib olla vajalik annuse kohandamine.

Tabletid võetakse klaasitäie veega. Soovitatav on neelata tabletid tervelt, vajadusel võib neid ka poolitada, närida või purustada.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on tunne, et Allopurinol Nycomed toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Allopurinol Nycomed tablette rohkem kui ette nähtud Üleannustamise ravi on peamiselt sümptomaatiline ja toetav.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedased kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 100-st):

Palavik; nahareaktsioonid - kõige sagedasem on makulopapulaarne lööve, millele sageli eelneb kihelus, mis on tähtis hoiatav sümptom ja näidustus ravimi võtmise lõpetamiseks.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 1000-st):

Äge podagrahoog (peamiselt ravi alustamisel); silma makula kahjustus; makulaarne võrkkesta põletik; katarakt; iiveldus; kõhulahtisus; oksendamine; ebamugavustunne kõhus.

Harvad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 10000-st):

Valgeliblede vähesus; trombotsüütide vähesus; aplastiline aneemia; granulotsüütide vähesus; ülitundlikkusreaktsioonid, mille avaldusvormideks on palavik, valgeliblerohkus, eosinofiilide rohkus, nahalööve, maksa suurenemine, seerumi kreatiniini taseme tõus; soonepõletik; erutus; segasus; perifeerne neuropaatia; peavalu; väärtundlikkus; lihasjäikus, koos ülitundlikkusreaktsiooniga bronhospasm; hingamissageduse vähenemine, ninapõletik; hingeldus; maksa näitajate muutused; maksa põletik, maksapuudulikkus; äge tubulaarne nekroos; interstitsiaalne neerupõletik; neerukivitõbi; kusepõiepõletik; naha punetus; nahaturse; toksiline epidermaalne nekrolüüs; Stevens-Johnson`i sündroom.

Väga harvad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1-l inimesel 10000-st):

Nahaturse; peaaju soonepõletik; aseptiline ajukelmepõletik. On teatatud võimalikest eluohtlikest nahalöövetest (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs) (vt lõik 2).

Kõrvaltoimed on esinenud peamiselt neerutalitluse häiretega patsientidel.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Allopurinol Nycomed sisaldab

Toimeaine on allopurinool. Üks tablett sisaldab 300 mg allopurinooli.

Teised abiained on krospovidoon, želatiin, kartulitärklis, mikrokristalne tselluloos, magneesiumstearaat, talk.

Kuidas Allopurinol Nycomed välja näeb ja pakendi sisu

Valge, ümar, kumera pinnaga, 10,5 mm läbimõõduga ja poolitusjoonega tablett.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Valge, ümmargune tablett.

50 tabletti klaaspurgis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Takeda Pharma AS

Jaama 55B, 63308 PõlvaApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Tooma haruapteek

J. Smuuli tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4538628
toomaapteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Kuressaare Apteek

Turu tn 2, Kuressaare linn, Saare maakond
4554549
apteek@tt.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Muhu-Liiva Apteek

Liiva küla, Muhu vald, Saare maakond
4598595
muhuapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating