Otsituimad TOP 5

Amantadin Ratiopharm 100mg 100mg film-coated tablet N100 (0)

Närvisüsteem >  Parkinsonismivastased ained
Nimetus: Amantadin Ratiopharm 100mg 100mg film-coated tablet N100
Toimeained: Amantadine(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Ratiopharm
ATC kood N04BB01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Näidustus

Parkinsonism (v.a ravimitest põhjustatud).

Amantadin-ratiopharm suurendab kesknärvisüsteemis dopamiini ja katehhoolamiinide vabanemist närvilõpmetest ning aeglustab nende tagasihaaret, mistõttu väheneb akinees e liikumatus (parkinsonismi peamine sümptom) ja mõtlemise aeglus. Lihasjäikust ja värinat pärssiv toime on nõrk.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

KASUTAMIST

Vastunäidustused võivad ilmneda ka peale ravi alustamist, ka siis tuleb arstiga nõu pidada.

Amantadin-ratiopharm’i ei tohi kasutada järgmistel juhtudel:

ülitundlikkus amantadiini või abiainete suhtes,

eelsoodumus krampide tekkeks,

anamneesis maohaavand,

rasked psüühikahäired (ka anamneesis),

raske maksa- või neerupuudulikkus,

hüpotensioon e madal vererõhk, - rasedus.

Suure ettevaatusega ja alles pärast arstiga nõu pidamist võib ravimit kasutada järgmistel juhtudel:

prostata e eesnäärme suurenemine, segasusseisundid, maksa- või neerufuktsiooni häire, südamehaigused,

silmasisese rõhu tõus, ravimata suletudnurga glaukoom (silma vesivedeliku äravoolu takistus) Informeerige arsti enne ravimi kasutamist, kui teil on mõni eelnimetatud haigusseisunditest.

Rasedus ja imetamine

Amantadiin on raseduse ajal vastunäidustatud.

Amantadiin eritub rinnapiima. Kuigi ohust lapsele andmed puuduvad, tuleb ravi vajadusel tuleb rinnaga toitmine katkestada.

Kui olete rase või planeerite rasestuda või toidate rinnaga last, informeerige sellest oma arsti.

Koostoimed teiste ravimitega

Informeerige arsti kõigist teistest kasutatavatest ravimitest. Amantadin-ratiopharm 100 mg võib kombineerida teiste parkinsonismivastaste ravimitega (levodopa), sellisel juhul vastastikune toime tugevneb ja võib suureneneda segasusseisundite, hallutsinatsioonide, hirmuunenägude, mao-soolestiku häirete tekkevõimalus.

Diureetikumide (kombinatsioonis triamtereen/hüdroklorotiasiid) kasutamisel koos Amantadinratiopharm 100 mg võib viimase eritumine olla takistatud (takistuda) ja sisaldus tõusta toksilise tasemeni, viies segasusseisundi, hallutsinatsioonide, lihaste ebakindlate liigutuste (ataksia), vastutahteliste lihastõmbluste (müokloonus) tekkevõimaluseni.

Kooskasutamisel alkoholiga väheneb alkoholi taluvus.

Samaaegne monoamiinioksüdaasi inhibiitorite kasutamine võib tõsta vererõhku. Antikoliinergiliste ravimite samaaegsel kasutamisel nende toime tugevneb.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Amantadiin võib regulaarsel kasutamisel muuta reaktsioonivõimet (pearinglus, nägemishäired), mistõttu on liiklusohtlik. See kehtib eriti ravi algul ja koostoimel alkoholiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kui ei ole teisiti määratud, kehtib järgmine annustamisskeem: esimesel nädalal võetakse 1 tablett Amantadin-ratiopharm 100 mg ööpäevas, seejärel 100 mg 2 korda ööpäevas. Maksimaalselt võib manustada 400 mg ööpäevas.

Tähelepanu!

Vanematel patsientidel, eriti ärritus- või segasusseisundis peab alustama väiksema annusega. Kombineerides Amantadin-ratiopharm 100 mg, teiste parkinsonismivastaste ainetega, tuleb annust individuaalselt sobitada.

Neerufunktsioonihäirete korral on annustamine järgmine:

Kreatiniini kliirens Annus Annustamise sagedus

(ml/min) (mg)
80…60 100 iga 12 tunni järel
60…50 200 ja 100 iga 2 päeva tagant
50…30 100 1 kord päevas
30…20 200 2 korda nädalas
20…10 100 3 korda nädalas
<10 ja hemodialüüsiga 200 ja 100 kord nädalas või iga 2 nädala tagantpatsientidel

Manustamisviis ja kestus

Tablette võetakse söögi ajal koos rohke vedelikuga. Uinumishäirete korral tuleb järgmine annus võtta pärastlõunal. Amantadin-ratiopharm 100 mg sobib nii pikaajaliseks, kui ka lühiajaliseks raviks (2…3 nädalat).

Kui kasutate Amantadin-ratiopharm 100 mg rohkem kui ette nähtud

Võivad tekkida iiveldus, oksendamine, rahutus, koordinatsioonihäired, letargia, depressioon, kõnehäired, krambid, südamerütmihäired.

Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole.

Mürgituse ravi: maoloputus, elutähtsate funktsioonide jälgimine. Krampide korral manustada diasepaami, vajalik on pidev arstlik järelvalve.

Kui unustate Amantadin-ratiopharm 100 mg kasutada

Ärge manustage kahekordset annust, kui teile määratud eelmine annus jäi manustamata.

Kui lõpetate Amantadin-ratiopharm 100 mg kasutamise

Pärast 6…8 nädalat katkestamatult kestnud ravi ei tohi seda järsult lõpetada, kuna patsiendi seisund võib halveneda ning parkinsonismi sümptomid süveneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Sarnaselt kõigile teistele ravimitele võib ka Amantadin-ratiopharm 100 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete ilmnemisel konsulteerige arstiga.

Kõrvaltoimetest kõige sagedamini on täheldatud amantadiinile iseloomuliku nahareaktsiooni nn „marmoritaoline nahk” esinemist, mis on vahetevahel seotud tursetega pahkluu ja sääre piirkonnas. Seda nahareaktsiooni esineb tavaliselt väga suurte annuste amantadiini kasutamise korral või ravimi tarvitamisel mitme kuu kuu jooksul.

Aeg-ajalt võib esineda ärevust, närvilisust, meeleolu kõrgenemist, keskendumisraskuseid, hallutsinatsioone, hirmuunenägusid, unehäireid, depressiooni, apaatsust, segast kõnet, lihasvalu, peavalu, iiveldust, isutust, oksendamist, suukuivust, kõhukinnisust, suurenenud higistamist, südamepekslemist, vereringehäireid seismisel või püsti tõusmisel, pearinglust, nägemise ähmastumist. Hallutsinatsioone, segasust ja hirmuunenägusid esineb sagedamini Amantadinratiopharm kasutamisel kombinatsioonis koos teiste parkinsonismi vastaste ravimitega (nt levodopa, bromokriptiin, memantiin) või mõne psühhiaatrilise haiguse põdemisel.

Harva võib esineda nahalööbeid, kõhulahtisust, segasust, desorientatsiooni, psühhoosi, krampe, lihasvärinat, uriinipeetust, uriinipidamatust, langenud nägemisteravust. Üksikjuhtudel võib esineda naha suurenenud valgustundlikkust, verepildi muutusi, südamepuudulikkust.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Amandatin-ratiopharm 100 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Amandatin-ratiopharm 100 mg sisaldab

Toimeaine: Üks tablett sisaldab 100 mg amantadiinvesinikkloriidi.

Abiained: maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos, kopolüvidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid, talk, makrogool 6000, magneesiumstearaat, värvained titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172) ja kollane raudoksiid (E172), aluseline butüleetitud metakrülaadi tkopolümeer.

Kuidas Amandatin-ratiopharm 100 mg välja näeb ja pakendi sisu

Kahvatu oranžid, ümmargused õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on kumer poolitusjoon.

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks

PVC/PVDC/ alumiiniumblister pakendis on 20, 50 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: ratiopharm GmbH,

Graf-Arco-Str. 3,

89079 Ulm

Saksamaa

Tootja:

Merckle GmbH,

Ludwig-Merckle Str. 3,

89143 Blaubeuren

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

ratiopharm Akadeemia tee 19,

12618, Tallinn

Tel: +372 683 8006Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteegi Haruapteek (Kullerkupu apteek)

Õismäe tee 46, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6575585
A004@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Räpina Apteek, Benu Apteek Eesti

Võru mnt 1, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond
7961294
rapina.apt@neti.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti, Põlva Apteek

Mäe tn 2a, Põlva linn, Põlva maakond
7996350
polvapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Lahkuse Apteek, Narva, Kangelaste prospekt

Kangelaste prospekt 5-62, Narva linn, Ida-Viru maakond
3564980
benu.5207@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating