Otsituimad TOP 5

Amisan 200mg tablet N30 (0)

Närvisüsteem >  Psühholeptikumid
Nimetus: Amisan 200mg tablet N30
Toimeained: Amisulpride(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: PRO.MED.CS.
ATC kood N05AL05
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Amisulpriid kuulub psühhoosivastaste ravimite rühma, mis aitavad kontrollida skisofreenia nimelise vaimuhaiguse sümptomeid. Sümptomiteks on nt pettekujutlused (imelikud või ebatavalised mõtted), hallutsinatsioonid (olematute asjade kuulmine või nägemine), ebatavaline käitumine, mis võib olla ka agressiivne (need on nn positiivsed sümptomid) ja eemaloleku- ning tõrjutustunne (nn negatiivsed sümptomid).


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Amisan’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) amisulpriidi või Amisan’i mõne koostisosa suhtes;

kui teil on kasvaja, mille on põhjustanud hormoon prolaktiin, nt prolaktinoom või rinnanäärmevähk;

kui teil on neerupealise kasvaja, mida nimetatakse feokromotsütoomiks;

kui teil on raske neerufunktsioon kahjustus;

kui te võtate Parkinson’i tõve ravimit levodopa (vt „Võtmine koos teiste ravimitega”);

kui te võtate südame rütmihäirete vastaseid ravimeid, nt kinidiin, disopüramiid, meksiletiin, flekainiid, propafenoon, amiodaroon, sotalool. Vt ka lõik „Võtmine koos teiste ravimitega”;

kui te võtate ravimeid, mis koos samaaegsel manustamisel amisulpriidiga võivad põhjustada südame rütmihäireid (nt bepridiil, tsisapriid, sultopriid, tioridasiin, metadoon, veenisiseselt erütromütsiin ja vinkamiin, halofantriin, pentamidiin, sparfloksatsiin, seenhaiguste ravim imidasool). Enne ükskõik millise ravimi võtmist, pidage nõu oma arstiga. Vt ka „Võtmine koos teiste ravimitega”;

kui te olete noorem kui 18-aastane; - kui te toidate rinnaga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Amisan

Pöörduge oma arsti poole:

kui teil on Parkinson’i tõbi, kuna Amisan võib seda halvendada;

kui teil on või on olnud südamehaigus, ebakorrapärane südamerütm (pikk QT-intervall) või äärmiselt aeglane pulss (vähem kui 55 lööki minutis) või kui te võtate teisi ravimeid, mis põhjustavad selliseid kõrvaltoimeid;

kui teil on elektrolüütide tasakaaluhäire, eriti kaaliumi või magneesiumi ülemääraselt madal tase või kui te võtate teisi ravimeid, mis põhjustavad selliseid kõrvaltoimeid;

kui te võtate mingeid muid ravimeid, mis võivad kahjustada teie südamefunktsiooni: Enne ükskõik millise ravimi võtmist, pidage nõu oma arstiga. Vt ka „Võtmine koos teiste ravimitega”;

kui teil on risk ajuinsuldiks või mööduvaks isheemiliseks atakiks (ajutine verevoolu vähenemine ajju);

kui teil või kellelgi teie perekonnast esineb trombe, kuna sarnaseid ravimeid seostatakse trombide tekkimisega;

kui teil on suhkurtõbi või kui te teate, et teil on risk suhkurtõve tekkeks. Te peate oma veresuhkru taset regulaarselt kontrollima, kuna see võib amisulpriidi ravi ajal tõusta (hüperglükeemia);

kui teil on epilepsia. Amisulpriidi ravi ajal võib teil esineda krampe senisest sagedamini. Teie arst jälgib teid hoolikamalt;

kui teil on kergelt kuni mõõdukalt häiritud neerufunktsioon, teie arst peab seda teadma teile sobiva annuse määramiseks;

kui te olete vanem kui 65 eluaastat. Amisulpriid võib põhjustada uimasust või vererõhu langust ja ei ole väheste kasutamiskogemuste tõttu üldiselt soovitatav.

Kui teil tekib kõrge palavik, higistamine, lihasjäikus, südame löögisageduse suurenemine, hingeldus, uimasus või segasus, lõpetage Amisan’i võtmine ja pöörduge koheselt arsti poole.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Enne ükskõik millise ravimi võtmist pidage nõu oma arstiga.

Te ei tohi Amisan’i võtta samaaegselt koos järgnevate ravimitega:

mõned südame rütmihäirete ravimid (nt kinidiin, disopüramiid, meksiletiin, flekainiid, propafenoon, amiodaroon, sotalool) või stenokardiavastased ravimid (bepridiil).

psühhoosivastased ravimid tioridasiin ja sultopriid.

mõned antibiootikumid (nt pentamidiin, sparfloksatsiin, erütromütsiin (veenisisene)), malaariaravimid (halofantriin) või seeninfektsioonivastased ravimid (nt klotrimasool).

tsisapriid (seedehäirete või kõrvetiste vastu), metadoon (valu ja võõrutusravim), veenisisene vinkamiin (veresoonte laiendamiseks).

dopamiini agonistid, nt levodopa Parkinson’i tõve vastu.

Amisan’i ei soovitata võtta samaaegselt koos järgnevate ravimitega:

südamehäirete või migreeni ravimid, mis aeglustavad pulssi (nt beeta-adrenoblokaatorid, diltiaseem, verapamiil, klonidiin, guanfatsiin, südameglükosiidid).

ravimid, mis soodustavad kaaliumi väljutamist organismist (nt veetabletid, mõningad lahtistid, veenisisene amfoteritsiin B infektsioonide vastu, glükokortikoidid, mida kasutatakase selliste seisundite korral, nagu astma või reumatoidartriit, tetrakosaktiid, mida võidakse kasutada kliinilistes uuringutes).

psühhoosivastased ravimid pimosiid ja haloperidool, mõningad antidepressandid (nt imipramiin, liitium).

mõningad allergiavastased antihistamiinid (nt astemisool, terfenadiin).

Amisan’i või järgnevate ravimite toime võib samaaegsel kasutamisel tugevneda:

tugeva valu vastased narkootilised ained, anesteetikumid, uimasust põhjustavad allergiavastased antihistamiinid, barbituraadid ja bensodiasepiinid (unerohud) või muud ärevuseravimid.

vererõhku alandavad ravimid (nt klonidiin).

Amisan ’i võtmine koos toidu ja joogiga

Amisan’i võtmise ajal ei tohi te tarbida alkoholi, kuna alkoholi toime võib tugevneda.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Amisulpriidi ohutust raseduse ajal ei ole uuritud. Ärge võtke Amisan’i, välja arvatud juhul, kui teie arst teisiti ütleb.

Vastsündinutel, kelle emad on raseduse viimasel trimestril (3 viimast raseduskuud) Amisan’i võtnud, võivad ilmneda järgmised sümptomid: värinad, lihasjäikus ja/või nõrkus, unisus, agiteeritus, hingamisprobleemid ja söömisraskused. Kui teie lapsel esinevad ükskõik millised nendest nähtudest, peaksite te arstiga ühendust võtma.

Imetamine

Amisan’i võtmise ajal ei tohi rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Amisan võib mõjutada teie reaktsiooniaega, nii et te ei tohi selle võtmise ajal juhtida autot ega käsitseda masinaid, kuni te olete kindel et ravim teid ei mõjuta.

Oluline teave mõningate Amisan’i koostisainete suhtes

Ravim sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi võtmist pidama nõu oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Amisan’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil esinevad positiivsed sümptomid, on tavaline annus 400...800 mg amisulpriidi ööpäevas ja teie arst võib seda individuaalselt kohandada sõltuvalt teie haiguse iseloomust ja raskusastmest ning teie neerufunktsioonist. Suurim ööpäevane annus on 1200 mg.

Kui teil esinevad nii positiivsed kui ka negatiivsed sümptomid, kohandab teie arst ravimi annust individuaalselt, et saavutada sobivat kontrolli positiivsete sümptomite üle. Ravi hoidmiseks kasutab teie arst madalaimat võimalikku annust, mis teie puhul toimib.

Kui teil esinevad negatiivsed sümptomid, on tavaline annus 50...300 mg amisulpriidi ööpäevas ja teie arst võib seda individuaalselt kohandada sõltuvalt teie haiguse iseloomust ja raskusastmest ning teie neerufunktsioonist.

Kui teil on neeruprobleemid, soovitab teie arst teile võtmiseks sobiva annuse. See võib olla pool või kolmandik normaalannusest.

Kui teil on maksaprobleemid, ei ole tavaannuse muutmine vajalik.

Kui te võtate kuni 300 mg amisulpriidi ööpäevas, võite te selle võtta ühe annusena. Kui te võtate ööpäevas rohkem kui 300 mg amisulpriidi, peate te jagama annuse kaheks ja võtma pool hommikul ja teise poole õhtul. Kahtluste korral küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Neelake tabletid alla tervetena koos klaasitäie veega ja ilma närimata. Tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Kui teil on tunne, et Amisan’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Amisan’i rohkem kui ette nähtud

Kui teie või keegi teine võtab liiga palju tablette korraga või kui te arvate, et laps on tablette alla neelanud, pöörduge koheselt arsti poole. Üleannustamine põhjustab tõenäoliselt uimasust, koomat, vererõhu langust ja tavatuid liigutusi. Palun võtke see infoleht, järelejäänud tabletid ja karp endaga haiglasse kaasa, et seal teataks, milliseid tablette te võtnud olete.

Kui te unustate Amisan’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus tavalisel ajal.

Kui te lõpetate Amisan’i võtmise

Teie arst otsustab, kui kaua te Amisan’i võtma peate. Ärge lõpetage tablettide võtmist, kui te end paremini tunnete. On oluline, et te jätkaksite Amisan’i võtmist niikaua, kui teie arst teil seda teha soovitab.

Kui te lõpetate Amisan’i võtmise, peate te seda tegema järk-järgult, eriti juhul, kui te olete võtnud suuri annuseid, välja arvatud juhul, kui teie arst on öelnud teisiti. Ravi ootamatu lõpetamine võib põhjustada toimeid, nagu iiveldus või oksendamine ja unetus või teie algne seisund võib uuesti ägeneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Amisan põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teatatud on pahaloomulisest neuroleptilisest sündroomist, mida iseloomustab kõrge palavik, higistamine, lihasjäikus, kiire pulss, hingeldamine ja uimasus või segasus. Kui need sümptomid ilmnevad, lõpetage Amisan’i võtmine ja pöörduge koheselt arsti poole.

Samuti on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sage (ilmneb rohkem kui 1 patsiendil 10’st):

värisemine, lihasjäikus või spasmid, aeglased liigutused, ülemäärane süljeeritus või rahutus, mis tavaliselt väheneb, kui teie arst vähendab teie Amisan’i raviannust või määrab teile täiendava ravimi.

Sage (ilmneb rohkem kui 1 patsiendil 100’st, aga vähem kui 1 patsiendil 10’st):

kehakaalu suurenemine.

tavatud liigutused, nagu nt kaela-, silma- või lõualihaste tõmblused või spasmid, mida saab vähendada, kui teie arst määrab teile täiendava ravimi; uimasus, pearinglus.

kõhukinnisus, iiveldus, oksendamine, suukuivus.

hormoon prolaktiini suurenenud tase, mis võib põhjustada piima eritumist rindadest, rindade valulikkust või suurenemist, menstruatsioonitsükli häireid ja impotentsust, kuid need toimed kaovad järk-järgult pärast Amisan’i võtmise lõpetamist. Samuti võib tekkida prolaktiin-sõltuvaid kasvajaid.

madal vererõhk (põhjustab pearinglust).

unetus, ängistus, ärevus, orgasmihäired.

Aeg-ajalt (ilmneb rohkem kui 1 patsiendil 1000’st, aga vähem kui 1 patsiendil 100’st):

maksaensüümide taseme suurenemine, veresuhkru taseme suurenemine (hüperglükeemia).

aeglane pulss.

kontrollimatud liigutused, peamiselt näo või keele (tavaliselt pärast pikaajalist ravi), krambid.

allergilised reaktsioonid, nagu nt nahalööbed, sügelus või tursed.

Sagedus teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

ebakorrapärane südamerütm, mis võib olla eluohtlik ja viia südameseiskuseni ja äkksurmani.

trombid (verehüübed) veenides, eriti jalgades (sümptomiteks on jala turse, valu ja punetus), mis võivad mööda veresooni liikuda kopsu, põhjustades valu rinnus ja hingamisraskust. Kui teil tekib mõni nendest sümptomitest, võtke otsekohe ühendust arstiga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Amisan’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Amisan sisaldab

Toimeaine on amisulpriid.

Üks tablett sisaldab 50 mg, 100 mg või 200 mg amisulpriidi.

Abiained on maisitärklis, laktoosmonohüdraat, metüültselluloos 400, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 400 mg amisulpriidi.

Abiained on

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, metüültselluloos 400, naatriumtärklisglükolaat tüüp A, magneesiumstearaat, mikrokristalne tselluloos.

Tableti kate: metakrüülhappe kopolümeer tüüp E, titaandioksiid (E 171), talk, magneesiumstearaat, makrogool 6000.

Kuidas Amisan välja näeb ja pakendi sisu

50 mg: valge ümmargune poolitusjoonega tablett.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

100 mg: valge ümmargune poolitusjoonega tablett. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

200 mg: valge ümmargune poolitusjoonega tablett.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

400 mg: valge, ovaalne, kaksikkumer poolitusjoonega õhukese polümeerikattega tablett. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Amisan 50 mg on PVC/Al blistrites, pakendis 12 ja 60 tabletti, haiglapakendis on 600 tabletti (12 tabletti blistris).

Amisan 100 mg on PVC/Al blistrites, pakendis 20, 30, 50, 60, 100 ja 150 tabletti, haiglapakendis on 600 (10 x 60) tabletti (10 tabletti blistris).

Amisan 200 mg on PVC/Al blistrites, pakendis 20, 30, 50, 60, 100 ja 150 tabletti, haiglapakendis on 600 (10 x 60) tabletti (10 tabletti blistris).

Amisan 400 mg on PVC/Al blistrites, pakendis 20, 30, 50, 60, 100 ja 150 õhukese polümeerikattega tabletti, haiglapakendis on 600 (10 x 60) tabletti (10 tabletti blistris).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Pro.Med. CS Praha a.s.

Telčská 1

CZ 140 00 Praha 4

Tšehhi Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: AS Prom.Medic.Eesti

Liimi 1

10621 Tallinn

Tel/faks: + 372 6211969

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Bulgaaria Amisan 50 mg ТаблеткаAmisan 100 mg ТаблеткаAmisan 200 mg ТаблеткаAmisan 400 mg Филмирана таблетка
TšehhiVabariik Amilia 50 mg TabletaAmilia 100 mg TabletaAmilia 200 mg TabletaAmilia 400 mg Potahovaná tableta
Taani Amisulprid Promed 50 mg TablettenAmisulprid Promed 100 mg TablettenAmisulprid Promed 200 mg TablettenAmisulprid Promed 400 mg Filmtabletten
Eesti Amisan 50 mg tabletidAmisan 100 mg tabletidAmisan 200 mg tabletidAmisan 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Leedu Amisan 50 mg TabletėAmisan 100 mg TabletėAmisan 200 mg TabletėAmisan 400 mg Plėvele dengta tabletė
Läti Amisan 50 mg TabletesAmisan 100 mg TabletesAmisan 200 mg TabletesAmisan 400 mg Apvalkotās tabletes
Poola AmisanAmisanAmisanAmisan
Rumeenia Amisan 50 mg ComprimatAmisan 100 mg ComprimatAmisan 200 mg ComprimatAmisan 400 mg Comprimat filmat
Slovakkia Amilia 50 mg TabletaAmilia 100 mg TabletaAmilia 200 mg TabletaAmilia 400 mg Filmom obalená tableta


Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek, Kuressaare Apteek

Turu tn 2, Kuressaare linn, Saare maakond
4554549
apteek@tt.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Eesti Apteek OÜ, Veetorni Apteek

Järveküla tee 68, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3366343
benu.5159@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Sillamäe, Viru pst

Viru pst 35, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
3924180
A014@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kohtla-Järve Apteek, Kohtla-Järve, Kalevi tn

Kalevi tn 32a, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3350957
benu.5146@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating