Otsituimad TOP 5

Amoksiklav 500mg+125mg film-coated tablet N14 (0)

Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks >  Antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks
Nimetus: Amoksiklav 500mg+125mg film-coated tablet N14
Toimeained: Amoxicillin+Clavulanic acid(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Sandoz
ATC kood J01CR02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Amoksiklav on antibiootikum, mis hävitab infektsioone (nakkused) põhjustavaid baktereid. See sisaldab kahte erinevat toimeainet nimetustega amoksitsilliin ja klavulaanhape. Amoksitsilliin kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse penitsilliinideks. Amoksitsilliini toime võib mõnikord kaduda (ravim muutub inaktiivseks), kuid ravimi teine toimeaine (klavulaanhape) aitab seda ära hoida.

Amoksiklav’i kasutatakse täiskasvanutel ja lastel järgmiste infektsioonide raviks:

keskkõrva ja põskkoobaste infektsioonid,

hingamisteede infektsioonid,

kuseteedeinfektsioonid,

naha ja pehme kudede infektsioonid, sh hammastega seotud infektsioonid, - luude ja liigeste infektsioonid.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Amoksiklav’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) amoksitsilliini, klavulaanhappe, penitsilliini või Amoksiklav’i mõne koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6).

kui teil on kunagi olnud raske allergiline (ülitundlikkus) reaktsioon mõne teise antibiootikumi suhtes. Siia alla kuuluvad nahalööve või näo- või kaelapiirkonna turse.

kui teil on kunagi olnud maksaprobleeme või kollatõbi (naha kollasus) seoses antibiootikumide võtmisega.

Ärge võtke Amoksiklav’i, kui midagi eespool nimetatust kehtib teie kohta.

Kui te pole milleski kindel, rääkige enne Amoksiklav’i võtmist oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Amoksiklav

Enne selle ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga juhul, kui:

teil on lümfisõlmede põletik,

te saate ravi maksa- või neeruprobleemide tõttu, - te ei urineeri regulaarselt.

Kui te pole kindel, kas ülalnimetatu kehtib teie puhul, rääkige enne ravimi võtmist oma arsti või apteekriga.

Osadel juhtudel võib arst uurida, mis tüüpi bakter on teie infektsiooni põhjustaja. Tulemustest sõltuvalt võidakse teile anda teistsuguse tugevusega Amoksiklav’i või mõnda muud ravimit.

Seisundid, millele peate tähelepanu pöörama

Amoksiklav võib mõnesid haigusseisundeid muuta halvemaks või põhjustada raskeid kõrvaltoimeid. Siia alla kuuluvad allergilised reaktsioonid, krambid ning jämesoolepõletik. Te peate pöörama tähelepanu teatud sümptomitele, kui võtate Amoksiklav’i, et mistahes probleemide riski vähendada. Vt lõik 4 „Seisundid, millele peate tähelepanu pöörama“.

Vere- ja uriinianalüüsid

Kui peate andma vereanalüüse (nt vere punaliblede või maksafunktsiooni kohta analüüsid) või uriinianalüüse (glükoosisisalduse osas), öelge oma arstile, et võtate Amoksiklav’i. Ravim võib nende analüüside tulemusi mõjutada.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid ning taimseid preparaate.

Kui võtate allopurinooli (podagra ravim) koos Amoksiklav’iga, võib teil suurema tõenäosusega tekkida allergiline nahareaktsioon.

Kui võtate probenetsiidi (podagra ravim), võib arst otsustada, et Amoksiklav’i annust tuleb muuta.

Kui Amoksiklav’iga koos võetakse ravimeid, mis hoiavad ära verehüüvete tekke (nt varfariin), on vajalikud täiendavad vereanalüüsid.

Amoksiklav võib mõjutada metotreksaadi (ravim, mida kasutatakse vähi või reumaatiliste haiguste ravis) toimet.

Amoksiklav’i võtmine koos toidu ja joogiga

Võimalike seedetrakti häirete vähendamiseks võtke tablette vahetult enne toidukorda.

Rasedus ja imetamine

Kui olete rase, kahtlustate endal rasedust või toidate last rinnaga, palun teavitage sellest oma arsti või apteekrit.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Amoksiklav’il võib olla kõrvaltoimeid ja sümptome, mis mõjutavad autojuhtimise võimet. Ärge juhtige sõidukit ega töötage masinatega, kui te ei tunne ennast hästi.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Amoksiklav’i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 40 kg kehakaaluga lapsed

Amoksiklav, 500 mg/125 mg õhukese polümeerikattega tabletid: Tavaline annus on 1 tablett kolm korda ööpäevas.

Amoksiklav 875 mg/125 mg õhukese polümeerikattega tabletid:

Tavaline annus – 1 tablett kaks korda ööpäevas

Suurem annus – 1 tablett kolm korda ööpäevas

Lapsed kehakaaluga alla 40 kg

6 aastat ja nooremaid lapsi tuleks eelistatult ravida amoksitsilliini/klavulaanhappe suukaudse suspensiooni või pulbriga.

Küsige oma arstilt nõu, kui manustate Amoksiklav’i tablette lastele kehakaaluga alla 40 kg.

Maksa- ja neeruprobleemidega patsiendid

Kui teil on neeruprobleeme, võidakse annust muuta. Arst võib valida teistsuguse tugevuse või mõne muu ravimi.

Kui teil on maksaprobleeme, võidakse teha sagedamini vereanalüüse, et kontrollida maksafunktsiooni.

Kuidas Amoksiklav’i võtta

Võtke tablette toidukorra alguses või vahetult enne.

Jagage annused ühtlaselt kogu päeva peale, vähemalt 4-tunniste vahedega. Ärge võtke 2 annust ühe tunni jooksul.

Ärge võtke seda ravimit kauem kui 2 nädalat. Kui te tunnete ennast ikka halvasti, peaksite tagasi pöörduma arsti poole.

Kui te võtate Amoksiklav’i rohkem kui ette nähtud

Kui võtate liiga palju Amoksiklav’i, võivad teil tekkida mao ärritusnähud (iiveldus, oksendamine või kõhulahtisus) või krambid. Rääkige nii kiiresti kui võimalik oma arstiga. Võtke ravimi karp või pudel kaasa, et saaksite seda arstile näidata.

Kui te unustate Amoksiklav’i võtta

Kui olete unustanud annuse võtmata, võtke see niipea, kui meenub. Ärge võtke aga uut annust liiga kiiresti, vaid jätke kahe annuse vahele ligikaudu 4 tundi.

Kui te lõpetate Amoksiklav’i võtmise

Jätkake Amoksiklav’i võtmist kuni ravikuuri lõpuni ka siis, kui tunnete ennast juba paremini. Iga annus on vajalik, et infektsiooni vastu võidelda. Kui mõned bakterid jäävad ellu, võivad nad põhjustada infektsiooni taastekkimise.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Amoksiklav põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Seisundid, millele peate tähelepanu pöörama

Allergilised reaktsioonid:

nahalööve

veresoonte põletik (vaskuliit), mida võib näha punaste või lillakate nahast kõrgemate laikudena nahal, kuid mis võivad tekkida ka teistel kehaosadel

palavik, liigesvalu, lümfisõlmede suurenemine kaelal, kaenla all või kubemes

tursed, mõnikord näo ja suu piirkonnas (angioödeem), mis põhjustab hingamisraskust

minestamine

Võtke oma arstiga ühendust otsekohe, kui teil peaks tekkima mõni nimetatud sümptomitest. Lõpetage Amoksiklav’i võtmine.

Jämesoole põletik

Jämesoole põletik, mis põhjustab vesist kõhulahtisust tavaliselt lima ja vere sisaldusega, kõhuvalu ja/või palavikku.

Nende sümptomite tekkimisel võtke oma arstiga ühendust nii kiiresti kui võimalik.

Muud kõrvaltoimed

Väga sage (enam kui ühel patsiendil 10-st) - kõhulahtisus (täiskasvanutel).

Sage (kuni ühel patsiendil 10-st)

soor (candida - seeninfektsioon tupes, suus või nahavoltide vahel)

iiveldus, eelkõige suurte annuste võtmisel. Sellisel juhul võtke Amoksiklav’i enne sööki.

oksendamine

kõhulahtisus (lastel).

Aeg-ajalt (kuni ühel patsiendil 100-st)

nahalööve, sügelemine

nahast kõrgem sügelev lööve (nõgeslööve)

seedehäired - pearinglus - peavalu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:

maksas toodetavate teatud ainete (ensüümide) aktiivsuse suurenemine.

Harv (kuni ühel patsiendil 1000-st)

nahalööve, mis võib olla villiline ning väikeste märklaudade moodi (keskel tume täpp, mida ümbritseb heledam ala, mille ümber omakorda tume äär – mitmekujuline erüteem)

Kui täheldate endal mõnda neist sümptomitest, võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Harva esinevad kõrvaltoimed, mis ilmnevad vereanalüüsides: - vähene vere rakkude arv, mis osalevad verehüübimises, - vere valgeliblede arvu langus.

Kõrvaltoimed, mille sagedus on teadmata (kõrvaltoimed on tekkinud väga vähestel inimestel, kuid täpne sagedus ei ole teada)

Allergilised reaktsioonid (vt eespool) - Jämesoole põletik (vt eespool) - Tõsised nahareaktsioonid:

ulatuslik nahalööve villikeste ja nahaketendusega, eelkõige suuümbruses, nina, silmade ja suguelundite piirkonnas (Stevensi-Johnsoni sündroom) ning raskem vorm, mis põhjustab naha ulatuslikku koorumist (üle 30% kehapinnast – toksiline epidermaalne nekrolüüs)

ulatuslik punane nahalööve väikeste mädavillikestega (bulloosne eksfoliatiivne dermatiit)

- punetav ketendav nahalööve nahaaluste sõlmekeste ja villidega (eksanteemne pustuloos) Võtke oma arstiga ühendust otsekohe, kui teil peaks tekkima mõni nimetatud sümptomitest.

maksapõletik (hepatiit)

kollatõbi, mille põhjustab bilirubiini (maksas toodetav aine) sisalduse tõus veres, mille tõttu muutuvad teie nahk ja silmavalged kollakaks

neerutorukeste põletik

verehüübimise aeglustumine

hüperaktiivsus (üliaktiivsus)

krambid (Amoksiklav’i suurte annuste puhul või neeruprobleemide korral)

tume keel, mis näib karvane

hammaste värvumine (lastel), mis on tavaliselt eemaldatav hammaste harjamisel.

Kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda uriini- või vereanalüüsides

vere valgeliblede arvu oluline langus

vere punaliblede arvu langus (hemolüütiline aneeemia)

kristallide teke uriinis

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage Amoksiklav’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Amoksiklav sisaldab

Toimeained on amoksitsilliin ja klavulaanhape.

Amoksiklav 500 mg/125 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 500 mg amoksitsilliini (amoksitsilliintrihüdraadina) ja 125 mg klavulaanhapet (kaaliumklavulanaadina), suhtes 4:1. Amoksiklav 875 mg/125 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 875 mg amoksitsilliini (amoksitsilliintrihüdraadina) ja 125 mg klavulaanhapet (kaaliumklavulanaadina), suhtes 7:1.

Abiained on

Tableti sisu: kolloidne ränidioksiid, veevaba, krospovidoon, kroskarmelloosnaatrium, magneesiumstearaat ja mikrokristalne tselluloos;

Tableti kate: hüdroksüpropüültselluloos, etüültselluloos, polüsorbaat 80, trietüültsitraat, talk ja titaandioksiid (E171).

Kuidas Amoksiklav välja näeb ja pakendi sisu

Amoksiklav 500 mg/125 mg tabletid on valge kuni peaaegu valge värvusega, ovaalsed kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid.

Amoksiklav 875 mg/125 mg tabletid on valge kuni peaaegu valge värvusega, pikliku kujuga, ümarate nurkadega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon ja märgistus “875/125” ning teisel küljel on märgistus “AMC”.

500 mg/125 mg tabletid on blisterpakendis, mis on pakendatud karpi, igas blistris on 5 või 7 tabletti (10 või 14 tabletti karbis).

875 mg/125 mg tabletid on blisterpakendis, mis on pakendatud karpi, igas blistris on 5 või 7 tabletti (10 või 14 tabletti karbis).

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja Sandoz d.d.

Verovškova 57 1000 Ljubljana

Sloveenia

Tootjad

Lek Pharmaceuticals

Verovškova 57 1526 Ljubljana

Sloveenia

Lek Pharmaceuticals d.d.

Perzonali 47

SI- 2391 Prevalje

Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Sandoz d.d.Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

11312 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek

Pähklimäe tn 6a, Narva
3560860
A008@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek, Tartu, Anne tn

Anne tn 57, Tartu linn, Tartu maakond
7384315
A007@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Lakiotsa Apteek

Tammsaare tee 133, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6550636
tammsapt@apotheka.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating