Otsituimad TOP 5

Apovit B-kompleks Forte 15mg+60mg+15mg+30mg+15mg tablet N50 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Vitamiinid
Nimetus: Apovit B-kompleks Forte 15mg+60mg+15mg+30mg+15mg tablet N50
Toimeained: Thiamine+Nicotinamide+Riboflavin+Calcium pantothenate+Pyridoxine(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Takeda
ATC kood A11EA80
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Ravimit kasutatakse B-grupi vitamiinide vaeguse vältimiseks ja raviks täiskasvanutel.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Apovit B-kompleks Forte’t:

kui olete tiamiinvesinikkloriidi, riboflaviini, püridoksiinvesinikkloriidi, nikotiinamiidi, kaltsiumpantotenaadi või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline; - kui teil on maksahaigus;

kui teil on äge mao- või kaksteistsõrmikuhaavand.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui teil on ikterus (naha ja limaskestade kollasus) või mõni maksahaigus, kaksteistsõrmikuhaavand, podagra (teatud ainevahetushaigus), suhkurtõbi või sapipõie haigus, tuleb olla ravimi kasutamisel ettevaatlik.

Ettevaatlik tuleb olla ravimi manustamisel suurtes annustes, sest võib tekkida närvisüsteemi kahjustus (perifeerne neuropaatia).

Suurtes annustes manustatud riboflaviin põhjustab uriini värvumist erekollaseks, mis võib segada teatud laboratoorseid uuringuid.

Enne Apovit B-kompleks Forte kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Muud ravimid ja Apovit B-kompleks Forte

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Levodopa (kasutatakse Parkinsoni tõve ravis) toime võib B6-vitamiini (püridoksiin) mõjul väheneda.

Insuliin ja suukaudsed diabeediravimid: nikotiinamiid suurendab insuliini või suukaudsete diabeediravimite vajadust.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Apovit B-kompleks Forte suuri annuseid, mis ületavad olulisel määral ööpäevaseid soovitatavaid annuseid, ei tohi raseduse ajal kasutada (v.a. selge meditsiinilise näidustuse korral).

B-vitamiinid erituvad rinnapiima. Kuna tegemist on vesilahustuvate vitamiinidega, siis võib Apovit Bkompleks Forte’t rinnaga toitmise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Apovit B-Kompleks Forte ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Apovit B-kompleks Forte sisaldab laktoosi

Tabletid sisaldavad abiainena laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Ravimit kasutatakse B-grupi vitamiinide vaeguse vältimiseks ja raviks täiskasvanutel.

Mida on vaja teada enne Apovit B-kompleks Forte võtmist

Ärge võtke Apovit B-kompleks Forte’t:

kui olete tiamiinvesinikkloriidi, riboflaviini, püridoksiinvesinikkloriidi, nikotiinamiidi, kaltsiumpantotenaadi või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline; - kui teil on maksahaigus;

kui teil on äge mao- või kaksteistsõrmikuhaavand.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui teil on ikterus (naha ja limaskestade kollasus) või mõni maksahaigus, kaksteistsõrmikuhaavand, podagra (teatud ainevahetushaigus), suhkurtõbi või sapipõie haigus, tuleb olla ravimi kasutamisel ettevaatlik.

Ettevaatlik tuleb olla ravimi manustamisel suurtes annustes, sest võib tekkida närvisüsteemi kahjustus (perifeerne neuropaatia).

Suurtes annustes manustatud riboflaviin põhjustab uriini värvumist erekollaseks, mis võib segada teatud laboratoorseid uuringuid.

Enne Apovit B-kompleks Forte kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Muud ravimid ja Apovit B-kompleks Forte

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Levodopa (kasutatakse Parkinsoni tõve ravis) toime võib B6-vitamiini (püridoksiin) mõjul väheneda.

Insuliin ja suukaudsed diabeediravimid: nikotiinamiid suurendab insuliini või suukaudsete diabeediravimite vajadust.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Apovit B-kompleks Forte suuri annuseid, mis ületavad olulisel määral ööpäevaseid soovitatavaid annuseid, ei tohi raseduse ajal kasutada (v.a. selge meditsiinilise näidustuse korral).

B-vitamiinid erituvad rinnapiima. Kuna tegemist on vesilahustuvate vitamiinidega, siis võib Apovit Bkompleks Forte’t rinnaga toitmise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Apovit B-Kompleks Forte ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Apovit B-kompleks Forte sisaldab laktoosi

Tabletid sisaldavad abiainena laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Apovit B-kompleks Forte’t kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Annustamine: Täiskasvanud:

Soovitatav annus on 1...3 tabletti ööpäevas sisse võtta.

B-grupi vitamiinide vaeguse ravi kestab nädalaid ja peaks kestma seni, kuni toiduga saadakse piisav kogus vitamiine.

Tabletid võetakse klaasi veega. Soovitatav on neelata tabletid tervelt, vajadusel võib neid poolitada, närida või ka purustada.

Kui teil on tunne, et Apovit B-kompleks Forte toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Apovit B-Kompleks Forte’t rohkem kui ette nähtud

Vesilahustuvate vitamiinide üleannustamisest põhjustatud mürgistusnähtude tekkimine on ebatõenäoline. Üleannustamine võib tekkida Apovit B-Kompleks Forte ülisuurte annuste pikaaegsel suukaudsel manustamisel. Sümptomitest põhjustab Apovit B-Kompleks Forte üks toimeainetest – püridoksiin - üleannustamise korral teatud närvisüsteemihaigust (sensoorne neuropaatia).

On kirjeldatud ka toimeid kesknärvisüsteemile. Vitamiinide ärajätmisel on kõikidel juhtudel järk-järgult üleannustamise nähud taandarenenud.

Muudest sümptomitest on kirjeldatud tsüstoidset makulopaatiat (silma võrkkesta haigus), sapipaisu ja maksarakkude kahjustust, mida põhjustab nikotiinamiid.

Vesilahustuvate vitamiinide suures annuses manustamine võib tekitada sõltuvust. Selle toime tekkemehhanism on teadmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Aeg-ajalt (esineb vähem kui 1-l kasutajal 100-st) võib esineda seedetraktihäireid nagu iiveldus, kaksteistsõrmikuhaavandi ägenemine, teatud närvisüsteemi haigus (sensoorne neuropaatia).

Harva (esineb vähem kui 1-l kasutajal 1000-st) võib esineda trombotsütopeeniline purpur (punatähnilisus nahal), pearinglus, vererõhu langus (imikutel), peavalu, ärrituvus, unetus ja nõrkus. Võib esineda nägemise hägustumist, iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust, vere glükoosisisalduse tõusu, teatud nahahaiguste (akne, lööbed, kontakt- ja fotodermatiit) ägenemist. Harva on täheldatud rindade valulikkust ja rindade suurenemist.

Väga harva (esineb vähem kui 1-l kasutajal 10 000-st) võib esineda maksakahjustust ja naha punetust.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Apovit B-kompleks Forte sisaldab

Toimeained on püridoksiinvesinikkloriid, riboflaviin, tiamiinvesinikkloriid, kaltsiumpantotenaat ja nikotiinamiid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 15 mg püridoksiinvesinikkloriidi (B6-vitamiin), 15 mg riboflaviini (B2-vitamiin), 15 mg tiamiinvesinikkloriidi (B1-vitamiin), 30 mg kaltsiumpantotenaati (B5-vitamiin) ja 60 mg nikotiinamiidi (PP-vitamiin).

Teised abiained on laktoos, magneesiumstearaat, hüpromelloos 15, propüleenglükool ja talk. Värvained on riboflaviin (E 101), titaanoksiid (E 171).

Kuidas Apovit B-kompleks Forte välja näeb ja pakendi sisu Kollased, kumerad tabletid.

50 tabletti pruunis klaaspurgis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Takeda Pharma AS

Jaama 55B, 63308 Põlva, EestiApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteek

Sütiste tee 28, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
65 20 794
A001@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteegi Haruapteek (Kullerkupu apteek)

Õismäe tee 46, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6575585
A004@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating