Otsituimad TOP 5

Arnetin 25mg solution for injection 2ml N5 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Maomahla happesusega seotud häirete raviks kasutatavad ained
Nimetus: Arnetin 25mg solution for injection 2ml N5
Toimeained: Ranitidine(P)
Tipas: Retseptiga kompenseeritavad
Tootja: Medochemie
ATC kood A02BA02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Ranitidiin on spetsiifiline kiire toimega H2-retseptorite blokaator. Ravim vähendab maohappe sekretsiooni, mille tulemusena väheneb maosekretsioon ning selle happe- ja pepsiinisisaldus.

Näidustused:

Mao- või kaksteistsõrmikuhaavand. Gastroösofageaalne reflukshaigus. Zollinger-Ellisoni sündroom. Maosisaldise aspiratsiooni profülaktika üldanesteesia ajal suurenenud riskiga patsientidel.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Arnetin’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) ranitidiini või Arnetin’i mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Arnetin

kui teil on neerupuudlikkus. Kuna ranitidiin eritub neerude kaudu, on raske neerupuudulikkuse korral ranitidiini kontsentratsioon plasmas suurenenud. Sellistel juhtudel soovitatakse annust vähendada.

kui teil on eelsoodumus südame rütmihäirete tekkeks. Harva on ranitidiini kiire süstimisega seostatud südame töö aeglustumist (bradükardiat).

kui te põete porfüüriat, võib esineda porfüüria ägenemist.

kui te olete eakas, kui teil on krooniline kopsuhaigus, suhkurtõbi või immuunpuudulikkus, võib teil olla suurem risk haiglaväliselt omandatud kopsupõletiku tekkeks.

Ravi H2-retseptorite blokaatoriga võib varjata maovähi sümptomeid, mistõttu võib vähi diagnoosimine viibida. Maohaavandi kahtluse korral tuleb enne ravi alustamist välistada maovähi võimalus.

Ettenähtust suuremate H2-retseptorite blokaatori annuste kasutamist on seostatud maksaensüümide aktiivsuse suurenemisega plasmas.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ranitidiin võib mõjutada teiste ravimite imendumist, metabolismi või neerude kaudu toimuvat eritumist. Kui ravimi farmakokineetika muutub, võib olla vajalik selle ravimi annuste kohandamine või ravi katkestamine.

Eriti oluline on arstil teada, kui te kasutate:

Kumariini-tüüpi antikoagulante (nt varfariini) - tuleb jälgida protrombiiniaega; - Prokaiinamiidi ja N-atsetüülprokaiinamiidi (ranitidiini suured annused võivad vähendada nende ravimite eritumist ning põhjustada sellega nimetatud ravimite plasmakontsentratsiooni suurenemist).

triasolaami, midasolaami, glipisiidi (imendumine võib suureneda), ketokonasooli, atasanaviiri, delaviridiini, gefitnibi (imendumine võib väheneda)

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ranitidiin läbib platsentaarbarjääri, kuid terapeutiliste annuste manustamisel sünnitajatele või keiserlõike korral ei ole esinenud kahjulikku toimet sünnituse kulule või vastsündinu järgnevale arengule. Ranitidiin eritub rinnapiima.

Sarnaselt teiste ravimitega tohib ranitidiini raseduse ja imetamise ajal kasutada ainult hädavajadusel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi ajal Arnetin’iga ärge juhtige autot, sest ranitidiini kasutamine võib põhjustada peavalu ja/või pearinglust. Sellisel juhul tuleb hoiduda sõidukijuhtimisest või masinatega töötamisest.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Ainult parenteraalseks manustamiseks. Ravimit võib manustada aeglaselt (vähemalt 2 minuti jooksul) veeni iga 6...8 tunni järel 50 mg, lahjendatuna 20 ml mahuni; tilkinfusioonina (kiirusega 25 mg/tunnis) kahe tunni jooksul, iga 6...8 tunni järel; lihasesse 50 mg iga 6...8 tunni järel.

Täiskasvanud:

Mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandid, erosioonid, gastroösofageaalne reflukshaigus või Zollinger-Ellisoni sündroom: 50 mg iga 6...8 tunni järel intravenoosselt või intramuskulaarselt.

Patsiendid, kellel esineb maohappe aspiratsiooni (Mendelson'i sündroomi) oht: 50 mg lihasesse või aeglaselt veeni 45...60 minutit enne üldnarkoosi sissejuhatamist.

Eakad patsiendid: annuse korrigeerimine ei ole vajalik.

Neerupuudulikkus: raske neerupuudulikkusega patsientidel tuleb annust vähendada 25 mg-ni, kuna ravimi kontsentratsioon plasmas võib suureneda.

Lapsed: vastava kliinilise kogemuse puudumise tõttu ei soovitata ravimit lastel kasutada.

Kui teil on tunne, et Arnetin’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te saate Arnetin’i rohkem kui ette nähtud

Ranitidiini spetsiifilise toime tõttu ei ole üleannustamisel erilisi ohte karta. Ravi on sümptomaatiline ja toetav. Ranitidiin on hemodialüüsitav.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Arnetin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on liigitatud vastavalt nende esinemissagedusele. Kasutatud on järgmist hindamist:

Väga sage: rohkem kui ühel kasutajal 10’st

Sage: 1...10 kasutajal 100’st

Aeg-ajalt: 1...10 kasutajal 1000’st

Harv: 1...10 kasutajal 10000’st

Väga harv: vähem kui ühel kasutajal 10000’st

Pole teada: sagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata.

Järgnevaid kõrvaltoimeid on kirjeldatud ranitidiini kliinilistes uuringutes või tavalisel kasutamisel, kuid siiski ei ole paljudel juhtudel kindlaks tehtud nende nähtude seos ranitidiinraviga.

Südame häired:

Väga harv: Sarnaselt teiste H2-retseptorite blokaatoritega on harva kirjeldatud südamehäired (asüstooliat, atrioventrikulaarset blokaadi ja bradükardiat).

Vaskulaarsed häired:

Väga harv: veresoonte põletik

Närvisüsteemi häired

Väga harv: peavalu, mis on mõnikord olnud äge. Kirjeldatud on ka pearinglust ja pöörduva iseloomuga tahtmatuid liigutusi.

Psühhiaatrilised häired:

Väga harv: Harva on tekkinud segasus, depressioon ja hallutsinatsioonid. Need on olnud mööduvad ning esinenud peamiselt raskesti haigetel või eakatel patsientidel.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

Harv: teatatud on nahalööbest.

Väga harv: nahalööve (erythema multiforme), juuste väljalangemine (alopeetsia)

Vere- ja lümfisüsteemi häired:

Väga harv: verehäired (eukopeenia ja trombotsütopeenia), mis on tavaliselt olnud mööduvad. Harvadel juhtudel on kirjeldatud agranulotsütoosi või pantsütopeeniat ning mõnikord luuüdi hüpoplaasiat või aplaasiat.

Maksa ja sapiteede häired:

Harv: ajutised ja pöörduvad muutused maksaensüümide aktiivsuses.

Väga harv: On üksikuid teateid maksapõletikust, mõnikord koos nahakollasusega Need on olnud tavaliselt pöörduvad.

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: kõhuvalu, kõhukinnisus, iiveldus (need sümptomid tavaliselt kaovad ravi jätkudes). Väga harv: äge kõhunäärmepõletik, kõhulahtisus.

Immuunsüsteemi häired:

Harv: Pärast ranitidiini ühekordse annuse manustamist on harva kirjeldatud ülitundlikkusreaktsioonide teket. Nende hulka kuuluvad nõgestõbi, kudede paikne turse (angioneurootiline turse), palavik, bronhospasm, vererõhu langus ja valu rinnus. Väga harv: anafülaktiline šokk.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:

Väga harv: skeletilihassümptomaatika, on kirjeldatud liiges- ja lihasvalu.

Neerude ja kuseteede häired:

Väga harv: äge interstitsiaalne nefriit.

Silma kahjustused:

Väga harv: mööduvad nägemishäired.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired:

Väga harv: mööduv impotentsus, rinnanäärmete suurenemine meestel.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25oC, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Arnetin’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Arnetin sisaldab

Toimeained on ranitidiin. Üks milliliiter süstelahust sisaldab 25 mg ranitidiini (ranitidiinvesinikkloriidina). Üks ampull sisaldab 2 ml süstelahust, mis sisaldab 50 mg ranitidiini (ranitidiinvesinikkloriidina)

Abiained on kaaliumdivesinikfosfaat, naatriumdivesinikfosfaat, naatriumkloriid ja süstevesi.

Kuidas Arnetin välja näeb ja pakendi sisu Süstelahus.

Vesilahus intravenoosseks või intramuskulaarseks manustamiseks.

2 ml süstelahust klaasampullis, mis sisaldab ranitidiini 25 mg/ml. Pakendis 5 või 100 ampulli.

Müügiloa hoidja ja tootja

Medochemie Ltd, p.o box 51409,

Limassol, CY-3505

Küpros

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Vaistinių atitinkančių jūsų paieškos kriterijus nerasta!