Otsituimad TOP 5

Aromasin 25mg coated tablet N30 (0)

Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained >  Endokrinoloogiline ravi
Nimetus: Aromasin 25mg coated tablet N30
Toimeained: Exemestane(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Pfizer
ATC kood L02BG06
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimi on Aromasin. Aromasin kuulub ravimite klassi, mida nimetatakse aromataasi inhibiitoriteks. Need ravimid pärsivad ainet, mida kutsutakse aromataasiks ja mida on (eelkõige postmenopausis naistel) vaja naissuguhormoonide – östrogeenide tootmiseks.

Organismi östrogeenitaseme langetamine on üks hormoonsõltuva rinnavähi ravimeetod.

Aromasini kasutatakse varajase hormoonsõltuva rinnavähi raviks postmenopausis naistel pärast seda, kui neid on 2...3 aasta jooksul ravitud ravimiga, mida kutsutakse tamoksifeeniks.

Aromasini kasutatakse ka kaugelearenenud hormoonsõltuva rinnavähi raviks postmenopausis naistel, kui erinevad hormoonravi kuurid ei ole piisavalt hästi mõjunud.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Aromasini

kui te olete selle ravimi toimeaine (eksemestaan) või mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui te ei ole veel menopausis.

kui te olete rase või toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Aromasini võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aromasin

Enne ravi Aromasiniga võib teie arst võtta vereproove, et teha kindlaks, kas te olete jõudnud menopausi.

Enne Aromasini võtmist öelge oma arstile, kui teil on probleeme maksa või neerudega.

Öelge oma arstile, kui teil esineb või on kunagi esinenud seisundeid, mis mõjutavad teie luude tugevust. Teie arst võib enne ravi Aromasiniga ja selle ajal määrata teie luude mineraalset tihedust. Seda tehakse seetõttu, et sellesse klassi kuuluvad ravimid langetavad naissuguhormoonide taset ja see võib põhjustada luude mineraalse tiheduse vähenemist, mis omakorda muudab luud nõrgemaks.

Muud ravimid ja Aromasin

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Aromasini ei tohi kasutada koos hormoonasendusraviga.

Järgnevaid ravimeid tuleb Aromasini võtmise ajal kasutada ettevaatusega. Öelge oma arstile, kui te kasutate neid ravimeid:

rifampitsiin (antibiootikum),

karbamasepiin või fenütoiin (krambivastased ravimid, mida kasutatakse epilepsia raviks), - ravimtaim liht-naistepuna (Hypericum perforatum) või seda sisaldavad preparaadid.

Aromasin koos toidu ja joogiga

Aromasini tablette on soovitav võtta pärast sööki.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Aromasin on rasedatele ja imetavatele naistele vastunäidustatud.

Kui on võimalik, et te võite rasestuda, rääkige oma arstiga rasestumisvastastest meetmetest.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi ajal Aromasiniga ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme sest ravim võib põhjustada uimasust, unisust, väsimust ning pearinglust.

Aromasin sisaldab sahharoosi ja metüülparahüdroksübensoaati

Aromasini tabletid sisaldavad sahharoosi (teatud tüüpi suhkur), mis võib põhjustada probleeme väikesel hulgal patsientidel, kellel on teatud suhkrute suhtes pärilik talumatus (glükoosi-galaktoosi imendumishäire, fruktoositalumatus või sahharoosi-isomaltaasi puudulikkus). Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Aromasini tabletid sisaldavad väikeses koguses metüülparahüdroksübensoaati, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone (võimalik, et aeglast tüüpi), nende ilmudes pidage nõu oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga. Soovitatav annus on üks 25 mg tablett üks kord ööpäevas. Aromasini tablette tuleb võtta suukaudselt pärast sööki ning iga päev enam-vähem ühel ja samal kellaajal. Teie arst ütleb teile kuidas ja kui kaua tuleb Aromasini võtta.

Ärge lõpetage tablettide võtmist isegi siis, kui te tunnete ennast hästi, v.a juhul, kui teie arst on seda soovitanud.

Kui te peate Aromasini võtmise ajal haiglasse minema, öelge meditsiinitöötajatele, milliseid ravimeid te kasutate.

Kui teil on tunne, et Aromasini toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui te võtate Aromasini rohkem kui ette nähtud

Kui olete eksikombel võtnud liiga palju tablette, võtke ühendust otsekohe ome arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse ning näidake neile Aromasini tablettide pakendit.

Kui te unustate Aromasini võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Üldiselt on Aromasin hästi talutav ja järgnevad Aromasiniga ravitud patsientidel täheldatud kõrvaltoimed on peamiselt kerge või mõõduka iseloomuga.

Enamikke kõrvaltoimeid võib seostada östrogeenide puudusest tulenevate normaalsete füsioloogiliste reaktsioonidega.

Kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui ühel isikul kümne kohta):

Unetus

Peavalu

Kuumahood

Iiveldus

Suurenenud higistamine

Lihas-ja liigesevalu (sh osteoartroos, seljavalu, artriit ja liigesejäikus)

Väsimus

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda vähem kui ühel isikul kümne kohta):

Isutus

Depressioon

Pearinglus, karpaalkanali sündroom (kombinatsioon torkimistundest, tuimusest ja valust kogu käes, välja arvatud väike sõrm)

Kõhuvalu, oksendamine, kõhukinnisus, seedehäired, kõhulahtisus

Nahalööve, juustekadu

Luude hõrenemine, mis võib vähendada nende tugevust (osteoporoos), põhjustades mõnel juhul luumurde ja -mõrasid

Valu, käte ja jalgade turse

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda vähem kui ühel isikul saja kohta):

Uimasus

Lihasnõrkus

Võib tekkida maksapõletik (hepatiit). Sümptomite hulka kuuluvad üldine halb enesetunne, iiveldus, ikterus (naha ja silmade kollasus), sügelus, valu kõhu paremal poolel ja isukaotus. Kui te arvate, et teil esineb mõni nendest sümptomitest, võtke kohe ühendust oma arstiga.

Kui teile tehakse vereanalüüse, võivad need viidata teie maksafunktsiooni muutustele ning vere bilirubiinisisalduse vähesele tõusule. Tekkida võivad muutused teatud vererakkude (lümfotsüütide) ja vereliistakute arvus, eelkõige patsientidel, kellel juba eelnevalt esineb lümfopeenia (lümfotsüütide hulga vähesus veres).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Aromasin sisaldab

Toimeaine on eksemestaan. Üks tablett sisaldab 25 mg eksemestaani.

Teised abiained on:

Tableti tuum: Kolloidne hüdreeritud ränidioksiid, krospovidoon, hüpromelloos, magneesiumstearaat, mannitool, mikrokristalliline tselluloos, naatriumtärklisglükolaat (A), polüsorbaat 80.

Tableti kate: hüpromelloos, polüvinüülalkohol, simetikoon, makrogool 6000, sahharoos, kerge magneesiumkarbonaat, titaandioksiid (E171), metüülparahüdroksübensoaat (E218), tsetüülestervaha, talk, karnaubavaha.

Trükivärv: etüülalkohol, šellak, must raudoksiid (E172) ja titaanoksiid (E171).

Kuidas Aromasin välja näeb ja pakendi sisu

Ümmargune kaksikkumer valkjas kaetud tablett, mille ühel küljel on märgistus 7663.

30 tabletti blisterpakendis (alumiiniumfoolium-PVDC/PVC-PVDC).

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Pfizer Enterprises SARL

Rond-Point du Kirchberg

51, Avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luksemburg

Tootja

Pfizer Italia S.r.l.

Località Marino del Tronto

63100 Ascoli Piceno (AP)

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pirita tee 20

10127 Tallinn

Tel. 6 405 328Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek

Pähklimäe tn 6a, Narva
3560860
A008@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek

Gonsiori tn 2, Tallinn (Kesklinna)
6691380
kaubamaja@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tapa Apteek

Pikk tn 33, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
3220054
benu.5150@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Posti Apteek

Posti tn 26, Haapsalu linn, Lääne maakond
4737191
benu.5151@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Telliskivi Apteek

Telliskivi tn 61, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6464396
A035@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Õismäe Apteek

Õismäe tee 1b, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6579166
benu.5109@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viru Platsi Apteek

Gonsiori tn 3, Tallinn (Kesklinna)
6601340
benu.5130@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating