Otsituimad TOP 5

ARTHRYL Powder for o.sol. 1200mg N20 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Põletiku- ja reumavastased ained
Nimetus: ARTHRYL Powder for o.sol. 1200mg N20
Toimeained: Glucosamine(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Meda Pharma
ATC kood M01AX05
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Arthryl on näidustatud kerge kuni mõõduka raskusega osteoartroosi sümptomaatiliseks raviks. Osteoartroos on mittepõletikuline liigesehaigus (liigesekulumus).

Toimeaine glükoosamiin (glükoosamiinsulfaadi kujul) on loodusliku aminomonosahhariidglükoosamiini sool, mida leidub ka inimese organismis. Glükoosamiinil on oluline osa kõhre biokeemilises koostises.

Tavaliselt on glükoosamiini sünteesi lähteaineks glükoos, kuid osteoartroosi korral on glükoosamiini ja proteoglükaanide biosüntees häiritud. Sellisel juhul korvab väljastpoolt saadav glükoosamiin organismiomase aine puuduse, soodustab proteoglükaanide biosünteesi ja toidab liigesekõhre.

Lisaks osalemisele liigesekõhre ainevahetuses on glükoosamiinil omadus pärssida kõhre lagundavate ensüümide nagu kollagenaas ja fosfolipaas A2 aktiivsust. See toime võib olla seotud üldisema omadusega pärssida teisi kudesid kahjustavaid aineid, kuna glükoosamiin takistab ka superoksiidradikaalide teket ja pärsib lüsosomaalsete ensüümide toimet. Erinevalt teistest mittesteroidsetest põletikuvastastest ainetest ei ole glükoosamiinil mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavandeid põhjustavat toimet. Glükoosamiin ei oma toimet südamevereringe ega hingamissüsteemile, kesknärvisüsteemile ega autonoomsesse närvisüsteemi.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Arthryl’i:

kui te olete ülitundlik (allergiline) glükoosamiini või Arthryl’i mõne koostisosa suhtes.

kui te olete allergiline koorikloomadele, kuna glükoosamiin on saadud koorikloomadest

kui teil on fenüülketonuuria

kui teil on talumatus mõnede suhkrute osas

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Arthryl:

Kui teil on raske neeru- või maksapuudulikkus, sellisel juhul kasutage Arthryl’i arsti järelevalve all.

Kui teil on glükoositalumatus (suhkurtõbi), siis ravi alustamisel Arthryl’iga võib vajalikuks osutuda sagedasem veresuhkrusisalduse kontroll.

Kui teil on teadaolev riskifaktor südame-veresoonkonna haiguste tekkeks, kuna mõnel juhul on teatatud glükoosamiiniga ravitud patsientidel hüperkolesteroleemia tekkest.

Kui teil on astma, siis enne Arthryl-ravi alustamist peaksite olema teadlik astma sümptomite võimalikust ägenemisest.

Kui te olete piiratud soolatarbimisega dieedil, kuna üks kotike sisaldab 151 mg naatriumi.

Enne Arthryl’i kasutamist informeerige arsti kõikidest haigustest, mida põete.

Arthryl’i ei kasutata alla 18-aastastel lastel ja noorukitel, kuna ohutus ja efektiivsus ei ole tõestatud.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Arthryl’i kombineerimisel teiste ravimitega, eriti kumariinantikoagulantidega (nt varfariin ja atsenokumarool), mis on verd vedeldavad ravimid ning tetratsükliinantibiootikumidega, tuleb rakendada ettevaatust.

Valuvaigisteid ja mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid võib kasutada koos glükoosamiiniga osteoartroosi sümptomite süvenemisel või ravi alustamisel, kuna sümptomite (eriti valu) leevendumine algab mitte varem kui 1…2-nädalase ravi järel.

Glükoosamiinravi võib vähendada vajadust valuvaigistite ja mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite järele. Arthryl’ile lisaks võib osteoartroosi ravis rakendada füsioteraapiat.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ja imetamise ajal ei tohi Arthryl’i kasutada.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui olete rase, plaanite rasestuda või toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arthryl ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Siiski soovitatakse olla ettevaatlik, kui ilmnevad peavalu, unisus, väsimus, pearinglus või nägemishäired.

Oluline teave mõningate Arthryl’i koostisainete suhtes

Arthryl sisaldab aspartaami, mis on fenüülalaniini allikas, mistõttu seda ei tohi kasutada fenüülketonuuriaga patsiendid.

Arthryl sisaldab sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Arthryl’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ühes pakendis sisalduv pulber tuleb lahustada ühes klaasitäies vees ja manustada 1 kord päevas, eelistatult söögi ajal.

Kuni 3 aastat kestnud glükoosamiinsulfaadiga ravi ohutus ja efektiivsus on tõestatud kliiniliste uuringutega.

Lapsed ja noorukid

Glükoosamiini ei kasutata alla 18-aastastel lastel ja noorukitel.

Kui te kasutate Arthryl’i rohkem kui ette nähtud

Juhuslikke ega tahtlikke üleannustamise juhtumeid ei ole teada. Loomadel läbiviidud ägeda ja kroonilise toksilisuse uuringud on näidanud, et isegi väga suurte annuste korral on toksiline toime ebatõenäoline. Kui te olete võtnud rohkem Arthryl’i kui peaksite, pöörduge otsekohe arsti või apteekri poole.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Arthryl põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimeid on esinenud vähestel haigetel ning need on olnud kerged kuni mõõdukad ja mööduvad.

Sageli võivad tekkida peavalu, uimasus, väsimus, iiveldus või kõhuvalu, seedehäired, kõhupuhitus, kõhukinnisus ja kõhulahtisus. Aeg-ajalt võivad tekkida erüteem, sügelus, nahalööve.

Üksikjuhtudel on teatatud allergilistest reaktsioonidest, pearinglusest, nägemishäirest, juuste väljalangemisest ja hüperkolesteroleemiast (vere kolesteroolitaseme tõus).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte kasutada pärast karbile märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Arthryl sisaldab

Toimeaine on glükoosamiin.

Pulber lahuse valmistamiseks üheannuselises pakendis sisaldab 1,2 g glükoosamiini, mis vastab 1,5 g glükoosamiinsulfaadile (kristallilise glükoosamiinsulfaadina 1,884 g, millest 384 mg on naatriumkloriidi).

Abiained on aspartaam, makrogool 4000, sidrunhape, sorbitool.

Kuidas Arthryl välja näeb ja pakendi sisu

Pulber on koorevärvi, lõhnatu, soolaka maitsega.

Pulber lahuse valmistamiseks üheannuselises pakendis. Karbis on 20 või 30 pakendit pulbriga. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

ROTTAPHARM S.p.A.

Galleria Unione 5

20122 Milano

Itaalia

Tootja

ROTTAPHARM Ltd.

Damastown Industrial Park

Mulhuddart

Dublin 15

Iirimaa

Või

SIGMAR ITALIA S.p.A.

Via Sombreno 11

24011 Almè (BG)

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Algol Pharma OÜ

Väike - Paala 1

11415 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek Kalda

Kalda tee 32, Tartu linn, Tartu maakond
7427010
A013@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek

Gonsiori tn 2, Tallinn (Kesklinna)
6691380
kaubamaja@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating