Otsituimad TOP 5

Asacol 800mg modified-release tablet N50 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Kõhulahtisuse-, soolepõletiku- ja sooleinfektsioonivastased ained
Nimetus: Asacol 800mg modified-release tablet N50
Toimeained: Mesalazine(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Tillotts Pharma
ATC kood A07EC02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Asacol on soolepõletike vastane ravim.

Ravimit kasutatakse haavandilise koliidi ägenemise raviks ning säilitusraviks. Samuti kasutatakse ravimit Crohni tõve säilitusraviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Asacol tablette

kui olete mesalasiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6.1) suhtes allergiline;

kui te olete allergiline salitsülaatide suhtes;

kui teil on raske neerupuudulikkus;

kui teil on raske maksapuudulikkus;

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Asacol tablettide kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega kui teil on mõni haigus, eriti:

kui teil on eelnevalt olnud neerukahjustus. See on eriti tähtis, kui te olete eakas. Kui te alustate ravi Asacol tablettidega, võib arst regulaarselt kontrollida teie verd, et kontrollida teie neerutalitlust;

kui teil on andmeid maksa ensüümide taseme tõusust. Maksapuudulikkusega patsientidel tuleb Asacol tablette kasutada ettevaatusega ;

kui teil on kopsuhaigus, näiteks astma. Arst võib kontrollida aeg-ajalt teie kopsufunktsiooni;

kui teil on eelnevalt esinenud kõrvaltoime sulfasalasiini suhtes või mõne teise ravimi suhtes, mida olete kasutanud haavandilise koliidi ja Crohn`i tõve raviks. ;

kui teil on eelnevalt esinenud allergilist reaktsiooni südamele, nt südamelihase- või südamepaunapõletik. Kui teil on esinenud mesalasiinist tingitud allergilist reaktsiooni südamele, ei tohi te Asacol tablette kasutada. Ettevaatus on vajalik patsientide puhul, kellel on eelnevalt esinenud allergilist reaktsiooni südamele, hoolimata selle tekkepõhjusest;

kui teil on mao- või soolehaavandid, sel juhul tuleks ravi alustada ettevaatusega;

väga harva on esinenud tõsiseid häireid vere näitajates. Asacol-ravi ajal võib arst regulaarselt kontrollida teie verd, et kontrollida teie verepilti (vererakkude arvu). Lisauuringud on vajalikud kui ilmnevad muutused verepildis, mille sümptomiteks võivad olla:

ebaselge põhjusega veritsused;

kergesti tekkivad verevalumid ja veritsused;

lillakad täpid või laigud; - püsiv palavik; - kurguvalu.

Kui teil tekib mõni nendest sümptomitest, lõpetage koheselt Asacol tablettide võtmine ja pöörduge arstile.

Lapsed ja noorukid

Toime kohta lastel (vanuses 6...18 eluaastat) on ainult piiratud andmed.

Muud ravimid ja Asacol

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ravimid, mis võivad mõjutada või mida võib mõjutada Asacol, on järgmised:

sulfasalasiin vähendab digoksiini (südameravim) imendumist. Digoksiini ja mesalasiini koostoimete kohta andmed puuduvad;

ravimid, mis pärsivad immuunsüsteemi funktsiooni (nt asatiopriin, 6-merkaptopuriin või tioguaniin) ;

probenetsiid ja sulfiinpürasoon (podagra ravimid). Asacol võib vähenada probentsiidi ja sulfiinpürasooni toimet;

ravimid, mis alandavad põletikku ja valu (valuvaigistid);

vähivastane ravim metotreksaat;

ravimid, mis väldivad vere hüübimist (antikoagulandid, nt varfariin);

furosemiid ja spironolaktoon (diureetikumid). Asacol võib vähendada furosemiidi ja spironolaktooni toimet;

glükokortikoidid (immuunsüsteemi funktsiooni pärssivad ravimid) Asacol võib intensiivistada glükokortikoidide seedetraktiga seotud kõrvaltoimeid.

Asacol koos toidu, joogi ja alkoholiga

Soovitatav on tablette võtta enne sööki koos klaasitäie veega. Tabletid tuleb neelata tervelt, neid ei tohi närida ega purustada.

Rasedus,imetamine ja viljakus

Asacol tablette tuleks raseduse ja rinnaga toitmise ajal kasutada ainult siis, kui ravist oodatav kasu ületab võimaliku riski.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toimet autojuhtimisele ja masinatega töötamisle ei ole täheldatud.

Asacol sisaldab laktoosmonohüdraati

Asacol tablett sisaldab väikeses koguses (152 mg) laktoosmonihüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on tunne, et Asacol tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Haavandiline koliit

ägenemise ravi: 2,4…4,0 g (3…5 tabletti) ööpäevas, jagatuna mitmeks üksikannuseks. - säilitusravi: 1,2…2,4 g (1,5…3 tabletti) ööpäevas, jagatuna mitmeks üksikannuseks.

Crohni tõbi:

säilitusravi: 2,4 g (3 tabletti) ööpäevas, jagatuna mitmeks üksikannuseks.

Tabletid tuleb neelata tervelt, neid ei tohi närida ega purustada. Soovitatav on tablette võtta enne sööki koos klaasi veega.

Eakad patsiendid peavad ravimit kasutama ettevaatusega ja üksnes normaalse neerufunktsiooni korral.

Kasutamine lastel

Toime kohta lastel (vanuses 6-18 eluaastat) on ainult piiratud andmed. 6-aastased ja vanemad lapsed

Ööpäevane annus sõltub lapse kaalust.

Ägenemise ravi:

Lapse kaal Asacol 800 mg
20 kg 1 tablet
30 kg 1 – 2 tabletti *
40 kg 2 tabletti *
> 40 kg Vaata täiskasvanute annust

Säilitusravi:

Lapse kaal Asacol 800 mg
20 kg -
30 kg 1 tablet
40 kg 1 tablet
> 40 kg Vaata täiskasvanute annust

* Jagatud annustena

Tavaliselt soovitatakse kuni 40 kg kaaluvatele lastele anda pool täiskasvanu annusest ja üle 40 kg kaaluvatele lastele tavaline täiskasvanutele ette nähtud annus.

Kui te võtate Asacol tablette rohkem kui ette nähtud

Kui te võtsite eksikombel ette nähtust rohkem Asacol tablette või kui laps on võtnud Asacol tablette, siis võtke ühendust oma arsti, kiirabi või haigla erakorralise meditsiini osakonnaga.

Üleannustamise nähtudeks ja sümptomiteks on happe-leelistasakaalu häired, hüperventilatsioon (sügav ja sage hingamine), kopsuturse, higistamisest ja oksendamisest tingitud vedeliku kaotus ning vere glükoosisisalduse vähenemine.

Üleannustamise ravi on sümptomaatiline, hõlmates vedeliku ja glükoosi manustamist ning vajadusel happe-leelistasakaalu korrigeerimist. Kui üleannustamine on hiljutine võib teha maoloputuse.

Kui te unustate Asacol tableti võtta

Kui te unustasite annuse võtmata õigel ajal, siis võtke järgmine annus tavalise annustamise järgi. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Asacol tablettide võtmise

Võtke ravimit seni kuni arst on teile öelnud. Rääkige oma arstiga enne kui te muudate ravi või lõpetate ravimi võtmise.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neil ei teki.

Kõrvaltoimete klassifitseerimine põhineb järgmistel esinemissagedustel:

Sage: esinevad rohkem kui 1-l inimesel 100-st

Aeg-ajalt: esinevad rohkem kui 1-l inimesel 1000-st

Harv: esinevad rohkem kui 1-l inimesel 10000-st

Väga harv: esinevad vähem kui 1-l inimesel 10000-st

Teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Sagedad kõrvaltoimed: seedehäired, lööve.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: aneemia, väärtundlikkus, tinnitus (kohin kõrvus), nõgestõbi, naha sügelemine, lravimi toime puudumine.

Harva esinevad kõrvaltoimed peavalu, peapööritus, iiveldus, kõhuvalu, oksendamine, kõhulahtisus, kõhupuhitus, südamelihasepõletik (müokardiit), südamepaunapõletik (perikardiit).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed liigesvalu (artralgia, lihasvalu (müalgia), hingamisraskused (düspnoe, bronhospasm), köha, kopsukahjustused, nt kopsupõletikud (alveoliit, pulmonaarne eosinofiilia, kopsude infiltratsioon, pneumoniit), verekoostise häired, näiteks:

madal valgeliblede arv (leukopeenia, neutropeenia), mis võib mõnikord olla ka tõsine

(agranulotsütoos)

kõikide vererakkude arvu vähenemine (pantsütopeenia)

vereliistakute arvu vähenemine (trombotsütopeenia)

luuüdi vähenemine (aplastiline aneemia), äge pankrease põletik (pankreatiit), maksaprobleemid, näiteks:

muutused maksafunktsiooni testides (veretestid, uurimaks kui hästi maks töötab)

kollatõbi (naha ja silmamunade muutumine kollaseks)

maksapõletik (hepatiit), neerupõletik (interstitsiaalne nefriit), neerupuudulikkus, juuste väljalangemine (alopeetsia), allergilised reaktsioonid, nt lööve, ravimist tingitud palavik, erütematoosse luupuse sündroom ja haavandiline jämesoolepõletik, kihelus, kangus, ebatavalised aistingud, nõrkus ja põletustunne kätel ja jalgadel (perifeerne neuropaatia), vähenenud sperma kogus, mis on mööduv ravimi tarvitamise lõpetamisel.

Esinemissagedus teadmata: rinnavalu, kopsukahjustused nagu näiteks kopsupõletik (pneumoonia), eosinofiilsete granulotsüütide arvu tõus veres (eosinofiilia), koliidi sümptomite ägenemine, luupuse-sarnane sündroom – see on immuunsüsteemihäire, mis võib põhjustada:

-perikardiiti (südamepaunapõletik)

pleuroperikardiiti (rinnakelme-südamepaunapõletik)

löövet

liigesevalu (artralgia), nefrootiline sündroom, neerupuudulikkus, mis võib olla mööduv ravimi võtmise lõpetamisel.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime,, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Asacol sisaldab

Toimeaine on mesalasiin. Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 800 mg mesalasiini.

Teised abiained on:

Tableti tuum: laktoosmonohüdraat, naatriumtärklisglükolaat, magneesiumstearaat, talk, povidoon. Tableti kate: metakrüülhappe-metüülmetakrülaadi kopolümeer, talk, trietüültsitraat, raudoksiid, makrogool 6000.

Kuidas Asacol välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on punakaspruuni värvi, pikliku kujuga ja kaetud polümeeriga (Eudragit™ S), mis tagab toimeaine vabanemise peensoole lõpposas ja käärsooles. Pakendis on 10 või 50 tabletti.

Müügiloa hoidja

Tillotts Pharma AB Gustavslundsvägen 135

SE-167 51 Bromma Rootsi

Tootja

Haupt Pharma Wülfing GmbH

Bethelner Landstrasse 18

31028 GronauApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viimsi Apteegi Haruapteek

Kaluri tee 5, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond
6090461
benu.5155@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek, Tallinn, Endla tn

Endla tn 45, Kristiine linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6650552
kristiinekeskus@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Tallinn, Tartu mnt

Tartu mnt 49, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6010428
A011@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Mustamäe tee Apteek

Mustamäe tee 12, Kristiine linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6510113
A044@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Ujula apteek

Ujula tn 2, Tartu linn, Tartu maakond
7339911
benu.5138@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Puhja Apteek

Elva tee 1, Puhja
7451265
taraxacum@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Rocca al Mare Apteek

Paldiski mnt 102, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6659015
ramare@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating