Otsituimad TOP 5

Aspirin Cardio 100mg gastro-resistant tablet N28 (0)

Veri ja vereloomeorganid >  Tromboosivastased ained
Nimetus: Aspirin Cardio 100mg gastro-resistant tablet N28
Toimeained: Acetylsalicylic acid (O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Bayer Consumer Care
ATC kood B01AC06
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Aspirin Cardio gastroresistentsetel tablettidel on trombotsüütide (vereliistakute) agregatsiooni pärssiv toime, vähendades tromboosi (verehüüvete) tekkimise ohtu. Sellest tulenevalt kasutatakse Aspirin Cardio tablette järgmistel juhtudel:

Koronaartromboosi (pärgarteri umbumus) profülaktika

müokardiinfarkti kahtluse korral ja järgselt;

stenokardia (valud rindkeres) korral;

pärast südame pärgarterite revaskularisatsiooni (veresoonte ja seejärel vereringe taastamine) protseduuri;

esmase müokardiinfarkti riski vähendamine kardiovaskulaarsete (südame-veresoonkonna) riskitegurite kaasnemisel.

Ajuarterite tromboosi (trombi teke) profülaktika

mööduva ajuisheemia (aju väheveresus) järgselt;

isheemilise (paiksest väheveresust tingitud) ajuinsuldi järgselt.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Aspirin Cardio tablette:

kui te olete allergiline (ülitundlik) atsetüülsalitsüülhappe või Aspirin Cardio tablettide mõne koostisosa suhtes;

kui teil esineb või on varem esinenud salitsülaatide või sarnase toimega ainete (eriti mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite) poolt esilekutsutud astma;

kui teil on seedetrakti haavand;

kui teil on eelsoodumus veritsuste või verejooksude tekkeks;

kui teil on raske neeru-, maksa- või südamepuudulikkus;

kui teile on määratud raviks 15 mg või rohkem metotreksaati nädalas; - kui teil on raseduse viimane kolmandik.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aspirin Cardio:

kui teil on ülitundlikkus valuvaigistavate, põletikuvastaste või antireumaatliste ravimite või teiste allergeenide suhtes;

kui teil esineb või on varem esinenud seedetrakti haavandit, kaasa arvatud kroonilist või korduvat haavandtõbe või seedetrakti verejooksu;

kui teile on määratud vere hüübimisvastast ravi;

kui teil on neeru funktsioonihäire või südame-veresoonkonna tsirkulatsioonihäired (nt renovaskulaarne haigus, kongestiivne südamepuudulikkus, hüpovoleemia, ulatuslik lõikus, sepsis või ulatuslikud verejooksud), kuna atsetüülsalitsüülhape võib lisaks suurendada riski neerukahjustuse ja ägeda neerupuudulikkuse tekkeks;

kui teil on ainevahetusehäire nimega glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus.

Atsetüülsalitsüülhape võib sellisel juhul kutsuda esile hemolüüsi (vere punaliblede lagunemine) või hemolüütilist aneemiat. Hemolüüsi tekkeriski suurendavad faktorid on nt kõrge atsetüülsalitsüülhappe annus, palavik või ägedad infektsioonid;

kui teil on maksafunktsiooni häire;

kui teil on kusihappe eritumise häired;

kui te olete rase (esimene ja teine kolmandik) või imetate last.

Ibuprofeen võib mõjutada Aspirin Cardio tablettide kasulikku toimet. Patsiendid, keda ravitakse atsetüülsalitsüülhappega ja kes võtavad valuvaigistina ibuprofeeni, peavad pidama nõu oma arstiga.

Juba väikestes annustes vähendab atsetüülsalitsüülhape kusihappe eritumist. See võib soodustada podagra (kusihappe ainevahetushäirest tingitud haigus) arengut patsientidel, kellel esinevad kusihappe eritumise häired.

Atsetüülsalitsüülhape võib vallandada bronhospasmi ja kutsuda esile astmahoo või muu ülitundlikkusreaktsiooni. Riskifaktorid on olemasolev bronhiaalastma, heinapalavik, ninapolüübid (adenoidid) või krooniline hingamisteede haigus. See kehtib ka patsientide puhul, kellel tekivad allergilised reaktsioonid (nt nahareaktsioonid, sügelus, urtikaaria) teiste ainete suhtes.

Kuna atsetüülsalitsüülhappel on vere hüübimist takistav toime, mis püsib mitu päeva pärast manustamist, võib atsetüülsalitsüülhape luua eelsoodumuse verejooksude tekkeks kirurgiliste operatsioonide ajal või nende järgselt (kaasa arvatud väiksemad kirurgilised protseduurid, nt hamba väljatõmbamine).

Atsetüülsalitsüülhapet ei ole soovitatav anda ilma arstiga konsulteerimata lastele ja alla 16-aastastele noorukitele palavikuga või ilma palavikuta kulgevate viirusinfektsioonide (sh tuulerõuged, gripp) korral, kuna võib tekkida Reye’ sündroom (eluohtlik seisund, mida iseloomustab entsefalopaatia (kesknärvisüsteemi kahjustus), maksafunktsiooni häired; esmanähuna kauakestev oksendamine). Reye’ sündroom on väga harva esinev, kuid võimalik, et eluohtlik seisund, mis nõuab kohest meditsiinilist sekkumist.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Aspirin Cardio tablettidega kooskasutamisel võivad tugevneda järgmiste ravimite toimed ja kõrvaltoimed:

metotreksaat (pahaloomuliste haiguste, psoriaasi ja reumatoidartriidi ravis kasutatav ravim);

antikoagulandid (vere hüübimist pärssivad ravimid);

mittesteroidsed põletikuvastased ravimid;

selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSTI) (depressiooniravis kasutatavad ravimid);

digoksiin (südamepuudulikkuse ravis kasutatav ravim);

insuliin ja sulfonüüluurea preparaadid (suhkurtõve ravis kasutatavad ravimid); - valproehape (epilepsiaravim).

Glükokortikosteroidide (krooniliste ja ägedate põletike ravis kasutatavad hormoonravimid) samaaegsel kasutamisel väheneb salitsülaatide toime nende suurenenud eritumise tõttu.

Aspirin Cardio tablettidega kooskasutamisel võivad nõrgeneda järgmiste ravimite toimed:

diureetikumid (kuseeritust suurendavad ravimid);

angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid (vererõhku alandavad ravimid); - urikosuurilised preparaadid (kusihappe eritumist soodustavad ravimid).

Alkoholi tarbimine ravimi kasutamise ajal suurendab seedetrakti verejooksu ohtu ja pikendab veritsusaega.

Rasedus ja imetamine

Aspirin Cardio tablettide kasutamine ei ole raseduse ajal soovitatav. Raseduse esimesel ja teisel kolmandikul võib Aspirin Cardio tablette kasutada ainult arsti ettekirjutusel. Raseduse viimasel kolmandikul ei tohi Aspirin Cardio tablette kasutada.

Kuna seni ei ole ravimi aeg-ajalt kasutamisel täheldatud ebasoodsat mõju imikule, ei ole tavaliselt vaja rinnaga toitmist katkestada. Ent ravimi regulaarsel või suurte annuste kasutamisel tuleb rinnaga toitmine varakult katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Aspirin Cardio tabletid ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Aspirin Cardio tablette alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus arteriaalse tromboosi profülaktikaks või patsientidel, kellele on tehtud südame pärgarterite revaskularisatsioon on 1…3 tabletti ööpäevas.

Ägeda südamelihaseinfarkti korral võetakse algannus 100…300 mg (1…3 tabletti) kohe, kui on kahtlus südamelihaseinfarktile. Säilitusannus on 100…300 mg (1…3 tabletti)/päevas 30 päeva jooksul pärast infarkti. Pärast 30 päeva möödumist kaaluda edasist profülaktilist ravi südamelihaseinfarkti kordumise vältimiseks, kuid edasise ravi üle otsustab teie arst.

Kui Aspirin Cardio tablette kasutatakse ägeda südamelihaseinfarkti korral, tuleks algannusena manustatav tablett ravimi kiiremaks imendumiseks närida.

Esmase müokardiinfarkti riski vähendamiseks inimestel, kellel esinevad kardiovaskulaarsed riskitegurid võetakse 100 mg (1 tablett) ööpäevas või 300 mg (3 tabletti) ülepäeviti.

Lapsed ja alla 16-aastased noorukid - vt lõik „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aspirin Cardio“.

Aspirin Cardio tablette tuleb manustada enne sööki koos klaasitäie veega.

Kui teil on tunne, et Aspirin Cardio toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Aspirin Cardio tablette rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral võivad ilmneda peapööritus, kohin kõrvades, kuulmislangus, higistamine, iiveldus, oksendamine, peavalu ja segasusseisund; hingamine võib muutuda kiireks ja/või sügavaks. Raske mürgistuse korral võib tekkida hingeldus, hingamisseiskus, väga kõrge palavik, seedetrakti verejooks, südame rütmihäired, vererõhu langus, südameseiskus, ajuverevarustuse äkilisest vähenemisest põhjustatud teadvusetus või kooma, võivad tekkida krambid.

Üleannustamissümptomite ilmnemisel või üleannustamise kahtluse korral võtke viivitamatult ühendust arstiga. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa.

Kui te unustate Aspirin Cardio tablette võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Aspirin Cardio põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Esineda võib seedetrakti ärritusnähte nagu seedehäired, kõhuvalu, harva seedetrakti põletik ja haavand, mis võib, kuigi väga harva, põhjustada seedetrakti haavandi verejooksu ja mulgustumist.

Suurenenud on verejooksuoht (kirurgiliste operatsioonide ajal või järgselt tekkiv verejooks, verevalumid, ninaverejooks, verejooks kuse- ja suguelunditest ning igemete veritsus). Harva ja väga harva on esinenud tõsiseid seedetrakti ja aju verejookse, mis võivad üksikjuhtudel olla ka eluohtlikud.

Verejooksust tingitult võib esineda ägedat ja kroonilist aneemiat/rauavaegusaneemiat (kehvveresus), mille sümptomiteks on jõuetus ja kahvatus.

Tõsise glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkusega patsientidel on teatatud hemolüüsi (vere punaliblede lagunemine) ja hemolüütilise aneemia tekkest.

Teatatud on neerukahjustuse ja ägeda neerupuudulikkuse tekkest.

Ilmneda võivad ülitundlikkusreaktsioonid (astma, lööve, nõgestõbi, turse, sügelus, nohu, ninakinnisus, südame löögisageduse või rütmi muutused, õhupuudus või hingamisraskused, väga harva anafülaktilised reaktsioonid sh anafülaktiline šokk, mille sümptomiteks on higistamine, iiveldus, naha või limaskestade sinakaspunane värvus, tugev vererõhu langus, teadvushäired, isegi kooma jne).

Väga harva on täheldatud maksafunktsiooni häireid.

On täheldatud ka peapööritust ja kohinat kõrvades, mis võivad olla üleannustamise sümptomid.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage Aspirin Cardio tablette pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Aspirin Cardio sisaldab

Toimeaine on atsetüülsalitsüülhape. Üks tablett sisaldab 100 mg atsetüülsalitsüülhapet.

Abiained on pulbristatud tselluloos, maisitärklis, metakrüülhappe-etüülakrülaadi kopolümeer, talk, trietüültsitraat.

Kuidas Aspirin Cardio välja näeb ja pakendi sisu

Värvitust läbipaistvast polüpropüleenkilest ja alumiiniumlehest blisterpakend.

Pakendis on 28 või 98 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

UAB Bayer

Žirmunu 68A

LT-09124 Vilnius

Leedu

Tootja

Bayer Bitterfeldt GmbH

Salegaster Chaussee 1, D-06803 Greppin

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Bayer OÜ

Lõõtsa 2

11415 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Mõisa

Mõisa tn 8, Narva linn, Ida-Viru maakond
3573098
A046@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating