Otsituimad TOP 5

Atacand Plus 16mg+12.5mg tablet N28 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Reniin-angiotensiinsüsteemi toimivad ained
Nimetus: Atacand Plus 16mg+12.5mg tablet N28
Toimeained: Candesartan+Hydrochlorothiazide(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: AstraZeneca
ATC kood C09DA06
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimi on Atacand Plus. Seda kasutatakse kõrgenenud vererõhu (hüpertensioon) ravimiseks täiskasvanud patsientidel. Atacand Plus sisaldab kahte toimeainet: kandesartaantsileksetiili ja hüdroklorotiasiidi. Mõlemad toimeained langetavad vererõhku.

Kandesartaantsileksetiil kuulub angiotensiin II retseptori antagonistide hulka. See põhjustab veresoonte lõõgastumise ning laienemise ning langetab vererõhku.

Hüdroklorotiasiid kuulub diureetikumide (vett väljutavad tabletid) hulka. See ravim soodustab vee ja soolade, nagu naatrium, eritumist uriiniga ning kutsub esile vererõhu languse.

Teie arst võib teile määrata Atacand Plusi, kui teie vererõhk püsib kõrge hoolimata ravist kas eraldi kandesartaantsileksetiili või hüdroklorotiasiidiga.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Atacand Plusi

kui te olete allergiline (ülitundlik) kandesartaantsileksetiili või hüdroklorotiasiidi või Atacand Plusi mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6);

kui te olete allergiline sulfoonamiidi tüüpi ravimite suhtes. Kui te ei ole kindel, kas see puudutab teid, rääkige palun oma arstiga;

kui te olete enam kui 3 kuud rase (samuti on parem vältida Atacand Plusi kasutamist raseduse varasemas perioodis – vt raseduse lõik);

kui teil on raske neeruprobleem;

kui teil esineb raske maksahaigus ja/või sapijuha sulgus (probleemid sapi väljajuhtimisel sapipõiest);

kui teil on püsivalt madal kaaliumi tase veres; - kui teil on püsivalt kõrge kaltsiumi tase veres; - kui teil on kunagi olnud podagra.

Kui te ei ole kindel, kas midagi ülalnimetatust kehtib teie kohta, rääkige enne Atacand Plusi kasutamist oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Atacand Plus

Palun informeerige oma arsti enne Atacand Plusi kasutamist või selle ajal:

kui te põete suhkurtõbe;

kui teil on probleeme südame, maksa või neerudega;

kui teil on hiljuti teostatud neerusiirdamine;

kui te oksendate või olete hiljuti palju oksendanud või teil on kõhulahtisus;

kui teil on neerupealise haigus, mida nimetatakse Conni sündroomiks (ehk primaarne hüperaldosteronism);

kui te olete kunagi põdenud haigust nimega süsteemne erütematoosne luupus (SLE);

kui teil on madal vererõhk;

kui teil on kunagi olnud insult;

kui teil on kunagi olnud ülitundlikkust (allergia) või astmat;

te peate teatama oma arstile, kui te arvate, et te olete rase (või võite rasestuda). Atacand Plusi ei soovitata kasutada raseduse varajases perioodis ning seda ei tohi kasutada, kui rasedus on kestnud üle 3 kuu, kuna selles staadiumis kasutatuna võib ravim teie last tõsiselt kahjustada (vt raseduse lõik).

Kui teil on mõni ülalnimetatud seisundeist, võib teie arst pidada vajalikuks teie seisundit sagedamini kontrollida.

Kui te lähete operatsioonile, rääkige oma arstile või hambaarstile, et te kasutate Atacand Plusi. See on vajalik seetõttu, et Atacand Plus koos mõnede tuimestitega võib põhjustada vererõhu langust.

Atacand Plus või põhjustada nahatundlikkuse suurenemist päikesevalguse suhtes.

Kasutamine lastel

Atacand Plusi kasutamise kohta lastel (alla 18-aastastel) puuduvad kogemused. Seetõttu ei tohi Atacand Plusi kasutada lastel.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Koosmanustamisel võib Atacand Plus mõjutada teiste ravimite toimet ning teised ravimid võivad mõjutada Atacand Plusi toimet. Kui kasutate teatud ravimeid, peab teie arst aeg-ajalt teie vereanalüüse kontrollima.

Kindlasti peab teie arst teadma, kui kasutate mõnda järgnevatest ravimitest:

teised ravimid, mis aitavad teie vererõhku langetada, sh beetablokaatorid, diasoksiid ja angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid, nagu enalapriil, kaptopriil, lisinopriil või ramipriil;

mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (NSAID-id), nagu ibuprofeen, naprokseen, diklofenak, tselekoksiib või etorikoksiib (kasutatakse valu ja põletiku vastu);

atsetüülsalitsüülhape (kui te kasutate seda enam kui 3 g ööpäevas) (kasutatakse valu ja põletiku vastu);

kaaliumi asendavad ravimid või kaaliumi sisaldavad soolaasendajad (ained, mis suurendavad kaaliumi sisaldust teie veres);

kaltsiumi või D-vitamiini asendavad ravimid;

kolesteroolitaset langetavad ravimid, nagu kolestipool või kolestüramiin;

suhkurtõve ravimid (tabletid või insuliin);

südame löögisagedust reguleerivad ravimid (antiarütmikumid), nagu digoksiin ja beetablokaatorid;

ravimid, mis võivad mõjutada kaaliumi sisaldust veres, nt teatud antipsühhootikumid;

hepariin (verd vedeldav ravim);

vett väljutavad tabletid (diureetikumid);

kõhulahtistid;

penitsilliin (antibiootikum);

amfoteritsiin (seennakkuste raviks);

liitiumi preparaadid (vaimsete häirete korral kasutatav ravim);

steroidid, nagu prednisoloon;

ajuripatsihormoon (AKTH);

vähktõve ravis kasutatavad ravimid;

amantadiin (parkinsonismi või tõsiste viirushaiguste raviks);

barbituraadid (rahusti, kasutatakse ka langetõve raviks);

karbenoksoloon (söögitoruhaiguste või suuhaavandite raviks);

antikolinergilised ained, nagu atropiin ja biperideen;

tsüklosporiin, elundite siirdamisel kasutatav ravim äratõukereaktsiooni vastu;

teised ravimid, mis võivad soodustada vererõhku langetavat toimet, nagu baklofeen (spasmide kergendamiseks), amifostiin (vähktõveravim) ja mõned antipsühhootikumid.

Atacand Plusi kasutamine koos toidu ja joogiga (eriti alkohol) - Ei ole oluline, kas võtate ravimit koos toiduga või ilma.

Kui te tarbite alkoholi, rääkige oma arstiga enne Atacand Plusi kasutamist. Alkoholi tarvitamine võib teil tekitada nõrkust või pearinglust.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Enne ravimi kasutamist rääkige oma arstile, kui olete rase (või plaanite rasestuda). Tavaliselt soovitab teie arst enne rasestumist või niipea, kui olete teadlik oma rasestumisest, Atacand Plusi kasutamise katkestada ning alustada mõne muu ravimi kasutamist. Atacand Plusi ei soovitata kasutada raseduse varajases perioodis ning seda ei tohi kasutada, kui rasedus on kestnud üle 3 kuu, kuna kasutatuna pärast kolmandat raseduskuud võib ravim teie last tõsiselt kahjustada.

Imetamine

Rääkige oma arstile, kui te toidate last rinnaga või kavatsete alustada imetamist. Atacand Plusi ei soovitata imetavatele emadele ning teie arst võib teile määrata ravi teise ravimiga, kui te soovite last imetada, eriti sel juhul, kui teie laps on vastsündinu või sündis enneaegselt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Atacand Plusi kasutamine võib mõnedel patsientidel põhjustada väsimust või pearinglust. Kui see juhtub teiega, ärge juhtige autot ega kasutage mingeid tööriistu või masinaid.

Oluline teave mõningate Atacand Plusi koostisainete suhtes

Atacand Plus sisaldab laktoosi, mis on üks suhkru liikidest. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, rääkige oma arstiga enne Atacand Plusi kasutamist.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Atacand Plusi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tähtis on võtta Atacand Plusi iga päev.

Atacand Plusi tavaline annus on üks tablett üks kord ööpäevas.

Neelake tablett alla koos joogiveega.

Püüdke tabletti võtta iga päev samal ajal, see aitab teil selle võtmist meeles pidada.

Kui te kasutate Atacand Plusi rohkem kui ette nähtud

Kui manustasite korraga rohkem tablette, kui teile oli määratud, võtke nii kiiresti kui võimalik ühendust arsti või apteekriga.

Kui te unustate Atacand Plusi võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus nagu tavaliselt.

Kui te lõpetate Atacand Plusi kasutamise

Kui te lõpetate Atacand Plusi võtmise, võib teie vererõhk taas tõusta. Seetõttu ärge katkestage ravi Atacand Plusiga ilma oma arstiga nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Atacand Plus põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. On oluline, et te teate, millised kõrvaltoimed võivad esineda. Mõned Atacand Plusi kasutamisel tekkinud kõrvaltoimed on tingitud kandesartaantsileksetiilist, mõned hüdroklorotiasiidist.

Lõpetage Atacand Plusi võtmine ja otsige otsekohe arstiabi, kui teil ilmnevad mistahes järgmised allergilised reaktsioonid:

hingamisraskused, koos või ilma näo, huulte, keele ja/või kõritursega; - näo, huulte, keele ja /või kõriturse, mis võib põhjustada neelamisraskusi; - tugev nahasügelus (koos nahalööbega).

Atacand Plus võib põhjustada valgete vereliblede arvu vähenemist. Teie vastupanu nakkustele võib olla nõrgenenud ning teil võib tekkida väsimus, mõni nakkushaigus või palavik. Kui see juhtub, kontakteeruge oma arstiga. Teie arst võib aeg-ajalt kontrollida teie vereanalüüsi, et hinnata, kas Atacand Plus on mõjutanud teie verd (agranulotsütoos).

Teised võimalikud kõrvaltoimed võivad olla:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1...10 patsiendil sajast) - muutused vereanalüüsis:

naatriumi taseme langus veres. Kui langus on oluline, võite te tunda nõrkust, energiapuudust või lihaskrampe;

kaaliumi taseme tõus või langus veres, eriti juhul, kui teil esinevad neeruprobleemid või südamepuudulikkus. Kui see on oluline, võite te tunda väsimust, nõrkust, ebakorrapäraseid südamelööke või torkivat tunnet nahal;

kolesterooli, suhkru või kusihappe taseme tõus veres.

suhkur uriinis;

pearingluse/pöörituse tunne või nõrkustunne;

peavalu;

hingamisteede infektsioon.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui ühel patsiendil sajast)

madal vererõhk. Seetõttu võite tunda nõrkust või pearinglust;

söögiisu kadumine, kõhulahtisus, kõhukinnisus, mao ärritus;

nahalööve, sõlmeline lööve (nõgestõbi), päikesevalgusest põhjustatud lööve.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui ühel patsiendil tuhandest)

ikterus (naha või silmavalgete muutumine kollaseks). Kui see tekib, pöörduge viivitamatult oma arsti poole;

neerufunktsiooni halvenemine, eriti patsientidel, kellel esinevad neeruprobleemid või südamepuudulikkus;

unehäired, depressioon, rahutus;

kihelemine kätes või jalgades;

lühiajaline nägemise ähmastumine;

ebanormaalne südame löögisagedus;

hingamisraskused (kaasa arvatud kopsupõletik ja vedelik kopsudes);

palavik;

kõhunäärmepõletik. See põhjustab kõhus mõõdukat kuni rasket valu;

lihaskrambid;

veresoonte kahjustus, mis ilmneb täppverevalumitena nahal;

punaste või valgete vereliblede või trombotsüütide taseme langus veres. Teil võib tekkida väsimus, nakkushaigus, palavik või soodumus verevalumite tekkeks;

kiiresti arenev raske lööve, millega kaasneb naha koorumine ja villiline lööve ja potentsiaalsed suuõõne villid;

olemasoleva erütematoosse luupuse (SLE) ägenemine või ebaharilike nahareaktsioonide avaldumine.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui ühel patsiendil kümnest tuhandest) - näo, huulte, keele ja/või kõriturse;

sügelemine;

seljavalu, valu liigestes ja lihastes;

maksafunktsiooni häired, kaasa arvatud maksapõletik (hepatiit). Teil võivad tekkida väsimus, naha ja silmavalgete muutumine kollaseks ning gripilaadsed haigusnähud;

köha;

iiveldus.

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

ootamatu lühinägevus;

ootamatu valu silmas (suletudnurga glaukoom ehk rohekae).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Atacand Plusi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Atacand Plus sisaldab

Toimeained on kandesartaantsileksetiil ja hüdroklorotiasiid. Tabletid sisaldavad kas 8 mg, 16 mg või 32 mg kandesartaantsileksetiili või 12,5 mg või 25 mg hüdroklorotiasiidi.

Abiained on karmellooskaltsium, hüdroksüpropüültselluloos, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, maisitärklis, makrogool. Atacand Plus 16/12,5 mg ja Atacand Plus 32/25 mg sisaldavad ka punast raudoksiidi (E 172). Atacand Plus 16/12,5 mg, Atacand Plus 32/12,5 mg ja Atacand Plus 32/25 mg sisaldavad ka kollast raudoksiidi (E 172).

Kuidas Atacand Plus välja näeb ja pakendi sisu

Atacand Plus 16/12,5 mg on virsikuvärvi ovaalsed kaksikkumera kujuga tabletid poolitusjoonega mõlemal küljel ja ühel küljel märgistus A/CS.

Atacand Plus 32/12,5 mg on kollased ovaalsed kaksikkumera kujuga tabletid poolitusjoonega mõlemal küljel ja ühel küljel märgistus A/CJ. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks piki poolitusjoont murdes.

Atacand Plus 32/25 mg on roosad ovaalsed kaksikkumera kujuga tabletid poolitusjoonega mõlemal küljel ja ühel küljel märgistus A/CD. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks piki poolitusjoont murdes.

Atacand Plus, 16/12,5 mg on saadaval 100 tabletti plastikpudelis või blisterpakendis 7, 14, 15, 15x1

(üksikannuseline pakend), 28, 28x1 (üksikannuseline pakend), 30, 30x1 (üksikannuseline pakend), 50, 50x1 (üksikannuseline pakend), 56, 56x1 (üksikannuseline pakend), 90, 98, 98x1 (üksikannuseline pakend), 100 ja 300 tabletti.

Atacand Plus, 32/12,5 mg on saadaval 100 tabletti plastikpudelis või blisterpakendis 7, 14, 15, 15x1

(üksikannuseline pakend), 28, 28x1 (üksikannuseline pakend), 30, 30x1 (üksikannuseline pakend), 50, 50x1 (üksikannuseline pakend), 56, 56x1 (üksikannuseline pakend), 98, 98x1 (üksikannuseline pakend), 100 ja 300 tabletti.

Atacand Plus, 32/25 mg on saadaval blisterpakendis 7, 14, 15, 15x1 (üksikannuseline pakend), 28, 28x1 (üksikannuseline pakend), 30, 30x1 (üksikannuseline pakend), 50, 50x1 (üksikannuseline pakend), 56, 56x1 (üksikannuseline pakend), 98, 98x1 (üksikannuseline pakend), 100 ja 300 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja: AstraZeneca AB

S-151 85 Södertälje

Rootsi

Tootjad (Atacand Plus 16/12,5mg tabletid):

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Rootsi

või

Corden Pharma GmbH

Otto-Hahn-Strasse

68723 Plankstadt

Saksamaa

või

AstraZeneca GmbH

Tinsdaler Weg 183

22880 Wedel

Saksamaa

või

AstraZeneca UK Ltd

Silk Road Business Park

Macclesfield

Cheshire

SK10 2NA

Ühendkuningriik

Tootjad (Atacand Plus 32/12,5mg tabletid ja Atacand Plus 32/25mg tabletid):

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Rootsi

või

Corden Pharma GmbH

Otto-Hahn-Strasse

68723 Plankstadt

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: AstraZeneca Eesti OÜ

Järvevana tee 9

11314 Tallinn

Tel: 6549600

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Nimi Liikmesriik
Atacand Plus Austria, Belgia, Bulgaaria, Küpros, Eesti, Saksamaa, Kreeka, Soome,Ungari, Island, Iirimaa, Läti, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi
Hytacand Prantsusmaa, Portugal
Atacand Zid Taani
Ratacand Plus Itaalia
Atacand HCT Leedu


Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Tooma haruapteek

J. Smuuli tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4538628
toomaapteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating