Otsituimad TOP 5

Benfogamma 50mg coated tablet N50 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Vitamiinid
Nimetus: Benfogamma 50mg coated tablet N50
Toimeained: Benfotiamine(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Worwag Pharma
ATC kood A11DA03
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Benfogamma sisaldab benfotiamiini. See on vitamiini B1 rasvlahustuv vorm, mis imendub tunduvalt paremini kui traditsiooniline vesilahustuv vorm. Pärast imendumist muundatakse organismis benfotiamiin vitamiiniks B1.

Vitamiin B1 on elutähtis aine, mis osaleb paljudes organismi funktsioonides. Vitamiin mängib tähtsat rolli ainevahetuses ja osaleb paljudes biokeemilistes protsessides, mille käigus toitained (sh glükoos) muundatakse energiaks.

Benfogamma kaetud tablette kasutatakse vitamiin B1 vaeguse raviks täiskasvanutel.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Benfogamma’t:

- kui te olete ülitundlik (allergiline) benfotiamiini, tiamiini või Benfogamma mõne koostisosa suhtes.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

5-fluorouratsiil inaktiveerib tiamiini.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

B1 vitamiini soovitatav ööpäevane annus raseduse ja imetamise ajal on1,4 kuni 1,6 mg. Annust võib raseduse ajal tõsta vaid juhul kui teil on kinnitatud B1 vitamiini puudusseisund, sest soovitatavast ööpäevasest annusest suuremate annuste manustamise ohutus ei ole tõestatud.

B1 vitamiin imendub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Ettevaatusabinõud pole vajalikud.

Oluline teave mõningate Benfogamma koostisainete suhtes:

Ravim sisaldab sukroosi ja glükoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. Makrogoolglütseroolhüdroksüstearaat võib põhjustada maovaevusi ja kõhulahtisust.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Benfogamma sisaldab benfotiamiini. See on vitamiini B1 rasvlahustuv vorm, mis imendub tunduvalt paremini kui traditsiooniline vesilahustuv vorm. Pärast imendumist muundatakse organismis benfotiamiin vitamiiniks B1.

Vitamiin B1 on elutähtis aine, mis osaleb paljudes organismi funktsioonides. Vitamiin mängib tähtsat rolli ainevahetuses ja osaleb paljudes biokeemilistes protsessides, mille käigus toitained (sh glükoos) muundatakse energiaks.

Benfogamma kaetud tablette kasutatakse vitamiin B1 vaeguse raviks täiskasvanutel.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE BENFOGAMMA VÕTMIST

Ärge võtke Benfogamma’t:

- kui te olete ülitundlik (allergiline) benfotiamiini, tiamiini või Benfogamma mõne koostisosa suhtes.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

5-fluorouratsiil inaktiveerib tiamiini.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

B1 vitamiini soovitatav ööpäevane annus raseduse ja imetamise ajal on1,4 kuni 1,6 mg. Annust võib raseduse ajal tõsta vaid juhul kui teil on kinnitatud B1 vitamiini puudusseisund, sest soovitatavast ööpäevasest annusest suuremate annuste manustamise ohutus ei ole tõestatud.

B1 vitamiin imendub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Ettevaatusabinõud pole vajalikud.

Oluline teave mõningate Benfogamma koostisainete suhtes:

Ravim sisaldab sukroosi ja glükoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. Makrogoolglütseroolhüdroksüstearaat võib põhjustada maovaevusi ja kõhulahtisust.

KUIDAS BENFOGAMMA’T VÕTTA

Võtke Benfogamma’t täpselt nii nagu selles infolehes on kirjeldatud. Kui te ei ole kindel, konsulteerige oma arsti või apteekriga.

Raviks manustatakse 1 kaetud tablett 1…3 korda päevas, üksikjuhtudel ka rohkem. Kaetud tabletid neelatakse koos vedelikuga tervelt alla.

Kui teil on tunne, et Benfogamma toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te võtate kasutate Benfogamma’t rohkem kui ette nähtud Tavaliselt ei ole meditsiiniline abi vajalik.

Kui te kogete ebameeldivaid kõrvaltoimeid, konsulteerige oma arstiga ravi jätkamise suhtes.

Kui te unustate Benfogamma’t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Jätkake Benfogamma võtmist tavalisel ajal ning proovige võtmist rohkem mitte unustada.

Kui te lõpetate Benfogamma võtmise

Kui te lõpetate Benfogamma võtmise enneaegselt, ei pruugi ravi olla tulemuslik!

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Benfogamma põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on liigitatud, kasutades järgnevaid sagedustermineid:

Väga sage: Sage: rohkem kui ühel 10-st ravitud patsiendist
vähem kui ühel 10-st, kuid rohkem kui ühel 100-st ravitud patsiendist
Aeg-ajalt: vähem kui ühel 100-st, kuid rohkem kui ühel 1000-st ravitud patsiendist
Harv: vähem kui ühel 1000-st, kuid rohkem kui ühel 10000-st ravitud patsiendist
Väga harv: vähem kui ühel 10000-st ravitud patsiendist või sagedus teadmata

Immuunsüsteemi häired:

Väga harv: üksikjuhtudel võib esineda allergilisi reaktsioone (urtikaaria, nahalööve).

Seedetrakti häired:

Väga harv: kliinilistes uuringutes on üksikjuhtudel dokumenteeritud seedetrakti häireid (s.o iiveldus ja teised vaevused). Seos benfotiamiini võtmisega ja sõltuvus annustest on ebaselged.

Kui ilmnevad kõrvaltoimed, lõpetage Benfogamma võtmine ja konsulteerige oma arstiga.

Kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25ºC!

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Benfogamma sisaldab

Toimeaine on benfotiamiin.

1 kaetud tablett sisaldab 50 mg benfotiamiini (rasvlahustuv B1 vitamiin)

Abiained

Abiained tableti sisus on maisitärklis, sukroos, želatiin, talk, steariinhape, magneesiumstearaat.

Abiained tableti kattes on sukroos, talk, kaltsiumkarbonaat, titaandioksiid (E171), kaoliin, kummiaraabik, kolloidne ränidioksiid, maisitärklis, makrogool 6000, montaanglükoolvaha, polüvidoon K25, naatriumkarmelloos, glükoosisiirup, makrogoolglütseroolhüdroksüstearaat, naatriumdodetsüülsulfaat.

Gluteenivaba, ei sisalda laktoosi.

Kuidas Benfogamma välja näeb ja pakendi sisu

Pakendis on 30; 50; 60; 100 või 500 kaetud tabletti

Müügiloa hoidja:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwer Str. 7

D-71034 Böblingen

Saksamaa

Tootja:

Mauermann Arzneimittel KG

Heinrich-Knote-Straße 2

82343 Pöcking

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ KBM Pharma

Tähtvere 4

51007 TartuApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating