Otsituimad TOP 5

Benzotal 20% ointment 30g (0)

Parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid >  Nahaparasiitide vastased ained, k.a sügelistevastased ained, insektitsiidid ja repellendid
Nimetus: Benzotal 20% ointment 30g
Toimeained: Benzyl benzoate(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Grindeks
ATC kood P03AX01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

BENZOTAL salv on paikselt kasutatav nahaparasiitide vastane preparaat, mida kasutatakse sügeliste raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage BENZOTAL salvi

- kui te olete allergiline (ülitundlik) bensüülbensoaadi või BENZOTAL salvi mõne koostisosa suhtes.

Ärrituse vältimiseks tuleb jälgida, et salvi ei satuks silma, limaskestadele või vigastatud nahale.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole täheldatud. Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ajal võib kasutada. Ravi vajadusel imetamise perioodil tuleb rinnaga toitmine katkestada, pärast salvi mahapesemist võib rinnaga toitmist jätkata. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

BENZOTAL salv ei avalda toimet autojuhtimise ja liikuvate mehhanismide käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate BENZOTAL salvi koostisainete suhtes

BENZOTAL salv sisaldab abiainetena metüülparahüdroksübensoaati, bronopoli ja propüülparahüdroksübensoaati. Bronopol võib tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti), metüül- ja propüülparahüdroksübensoaat võivad tekitada allergilisi reaktsioone (ka hilistüüpi).


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

BENZOTAL salv on paikselt kasutatav nahaparasiitide vastane preparaat, mida kasutatakse sügeliste raviks.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE BENZOTAL SALVI KASUTAMIST

Ärge kasutage BENZOTAL salvi

- kui te olete allergiline (ülitundlik) bensüülbensoaadi või BENZOTAL salvi mõne koostisosa suhtes.

Ärrituse vältimiseks tuleb jälgida, et salvi ei satuks silma, limaskestadele või vigastatud nahale.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole täheldatud. Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ajal võib kasutada. Ravi vajadusel imetamise perioodil tuleb rinnaga toitmine katkestada, pärast salvi mahapesemist võib rinnaga toitmist jätkata. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

BENZOTAL salv ei avalda toimet autojuhtimise ja liikuvate mehhanismide käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate BENZOTAL salvi koostisainete suhtes

BENZOTAL salv sisaldab abiainetena metüülparahüdroksübensoaati, bronopoli ja propüülparahüdroksübensoaati. Bronopol võib tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti), metüül- ja propüülparahüdroksübensoaat võivad tekitada allergilisi reaktsioone (ka hilistüüpi).

KUIDAS BENZOTAL SALVI KASUTADA

Kasutage BENZOTAL salvi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Esmakordsel kasutamisel suruge tuubi avamiseks kork tagurpidi vastu tuubi otsas olevat fooliumkilet.

Korraga määritakse nahale 10...15 g salvi. Salv kantakse eelnevalt pestud nahale ning hõõrutakse naha sisse. Esmalt määritakse salvi käelabadele, käsivartele, seejärel teistele kehaosadele alanevas järjekorras. Kõige lõpuks määritakse salvi jalgadele, jalataldadele ning varbavahedesse. Lapsel kaetakse salviga kogu nahapind, täiskasvanul jäetakse katmata nägu ja peanahk. Õrna nahaga kohtades (kubemepiirkond, suguelundid, rinnanäärmed), samuti ekseemi (punetava ja sageli leemendava mittenakkava lööbe) või nahapõletiku korral tuleb salvi määrida ettevaatlikult, jättes selle naha sisse hõõrumata.

Pärast salvi kasutamist ei tohi 3 tunni jooksul käsi pesta. Pärast igakordset kätepesu tuleb käsi uuesti salviga määrida. Kogu keha tohib pesta alles 3 päeva möödumisel. On oluline, et pärast salvi kasutamist kasutataks puhast ihu- ja voodipesu ning puhtaid rõivaid.

Salvi määritakse nahale 4 korda 2 nädala jooksul (3...4 päeva tagant). Ravikuuriks kulub keskmiselt 60...90 g preparaati (2...3 tuubi).

Kui teil on tunne, et BENZOTAL salvi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

BENZOTAL salv on ainult välispidiseks kasutamiseks! Mitte alla neelata!

Kui te kasutate BENZOTAL salvi rohkem kui ette nähtud

Väga suure koguse salvi pealemäärimise korral võib tekkida kesknärvisüsteemi erutusseisund (krambid) ja/või kusepeetus. Eelpoolnimetatud nähtude ilmnemisel tuleb salv nahalt maha pesta, vajadusel manustada krambivastast ravimit. Üleannustamisnähtude ilmnemisel või üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa.

Mida teha, kui peaksite kogemata BENZOTAL salvi alla neelama?

Salvi juhusliku allaneelamise korral võib tekkida kesknärvisüsteemi erutusseisund (krambid) ja/või kusepeetus. Eelpoolnimetatud nähtude ilmnemisel tuleb salv nahalt maha pesta, vajadusel manustada krambivastast ravimit. Salvi juhusliku allaneelamise korral teha võimalusel korduvalt maoloputust ning takistada aktiivsöega salvi imendumist seedetraktist. Salvi juhusliku allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa.

Kui te unustate BENZOTAL salvi kasutada, siis kasutage seda niipea, kui võimalik ja seejärel jätkake nagu tavaliselt. Kui on juba käes järgmise kasutamise aeg, siis kasutage ettenähtud kogus ja seejärel jätkake nagu tavaliselt. Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate BENZOTAL salvi kasutamise enne ravikuuri lõppu, siis võib ravi osutuda ebaefektiivseks. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka BENZOTAL salv põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Paiksed kõrvaltoimed. Salvi hõõrumisel naha sisse võib tekkida kipitustunne, mis kaob mõne minuti möödumisel. Naha ülitundlikkuse korral võib BENZOTAL salvi kasutamisel tekkida nahaärritus või põletustunne. Kõrvaltoimete püsimisel peab ravi katkestama ning salvi nahalt maha pesema. Kõrvaltoimete vältimiseks soovitame eelnevalt väikese koguse salviga määrata naha tundlikkus preparaadi suhtes.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

Ärge kasutage BENZOTAL salvi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida BENZOTAL salv sisaldab

Toimeaine on bensüülbensoaat.

Abiained on polüsorbaat 80, karbomeer, naatriumhüdroksiid, metüülparahüdroksübensoaat, bronopol, propüülparahüdroksübensoaat ja puhastatud vesi..

Kuidas BENZOTAL salv välja näeb ja pakendi sisu

Valge või peaaegu valge värvusega spetsiifilise lõhnaga salv, 30 g salvi alumiiniumtuubis, alumiiniumtuub pappkarbis.

Müügiloa hoidja

AS Grindeks,

Krustpils 53, Riga, LV-1057, Läti

Tel.: +371 7083205 Fax: +371 7083505 e-mail: grindeks@grindeks.lv

Tootja

Tallinna Farmaatsiatehase AS

Tondi 33, 11316, Tallinn, Eesti

Tel.: 612 0201 Fax: 612 0330 e-mail: farma@tft.ee

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: AS Grindeks Eesti filiaal

Tondi 33, 11316 Tallinn

Tel.: +372 6120224,Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Eesti Apteek OÜ, Veetorni Apteek

Järveküla tee 68, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3366343
benu.5159@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Mustamäe tee Apteek

Mustamäe tee 12, Kristiine linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6510113
A044@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating