Otsituimad TOP 5

Berlipril 20mg tablet N30 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Reniin-angiotensiinsüsteemi toimivad ained
Nimetus: Berlipril 20mg tablet N30
Toimeained: Enalapril(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Berlin-Chemie
ATC kood C09AA02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Berlipril 20 mg`i on AKE inhibiitor, mida kasutatakse vererõhu alandamiseks ja südame koormuse vähendamiseks.

Berlipril 20 mg`i kasutatakse:

kõrge vererõhu (hüpertensiooni) raviks,

südamepuudulikkuse (südamepuudulikkuse sümptomite) raviks,

südamepuudulikkuse (südamepuudulikkuse sümptomite) tekkimise vältimiseks patsientidel, kellel on tegemist südame vasaku vatsakese funktsiooni puudulikkusega (asümptomaatiline vasaku vatsakese puudulikkus; vasaku vatsakese väljutusfraktsioon väiksem või võrdne 35%).


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Berlipril 20 mg`i

kui te olete toimeaine enalapriilmaleaadi, teiste AKE inhibiitorite või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) suhtes allergiline (ülitundlik);

kui teil on varasema ravi ajal AKE inhibiitoriga tekkinud kudede turse (angioneurootiline ödeem);

kui teil on pärilik eelsoodumus kudede turse tekkeks või kui teil on varasemalt esinenud teadmata põhjusega kudede turse (pärilik või idiopaatiline angioödeem);

kui te olete rase rohkem kui 3 kuud (Berlipril 20 mg`i tarvitamist on soovitatav vältida ka raseduse varases faasis, vt lõik „Rasedus“)

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Berlipril 20 mg`i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui teil on oht vererõhu ülemääraseks languseks soola ja/või vedelikukaotuse tõttu või elektrolüütide tasakaalu häire tõttu (näiteks juhul, kui te võtate uriini eritumist soodustavaid ravimeid, järgite soolavaest dieeti või pärast oksendamist või kõhulahtisust);

kui teie südame vasaku vatsakese klapid on ahenenud või kui teil on tegemist mõnel muul põhjusel vere väljavoolu takistusega südame vasakust vatsakesest;

kui teil on tegemist südamehaigusega, mille korral esineb verevoolu takistus südame pärgarterites (südame isheemiatõbi);

kui teil on tegemist aju verevarustuse häiretega (aju veresoonte haigusega);

kui teil on tegemist neerufunktsiooni puudulikkusega (kreatiniini kliirens alla 80 ml/min);

kui teil on tegemist neeruarterite ahenemisega (mõlemapoolse ahenemise või ühepoolse ahenemisega ainsa neeru korral);

kui teile on hiljuti siiratud neer;

kui teil on tegemist maksaensüümide aktiivsuse suurenemisega vereanalüüsis või kui teil on ikterus (nahakollasus);

kui teie vere valgeliblede arv väheneb (leukopeenia) või kui teil tekib teatud kõrgelt diferentseerunud vere valgeliblede arvu vähenemine, mis suurendab vastuvõtlikkust nakkuste suhtes ja millega kaasnevad rasked üldnähud (agranulotsütoos);

kui teil on tegemist teatud sidekoehaigusega (kollagenoos), mis kahjustab veresooni;

kui te saate ravi immuunsüsteemi funktsiooni pärssivate ravimitega;

kui te saate samaaegselt ravi allopurinooliga (podagra ravim), prokaiinamiidiga (südame rütmihäirete ravim) või liitiumiga (teatud tüüpi depressiooni korral kasutatav ravim);

kui teil ravi ajal Berlipril 20 mg-ga tekib ülitundlikkusreaktsioon (allergia) või kudede turse (angioödeem);

kui teil on tegemist diabeediga (suhkurdiabeet);

kui teil tekib püsiv kuiv köha;

kui te kuulute teatud etnilisse gruppi, siis ei pruugi raviga saavutatav vererõhu langus olla piisav (eelkõige mustanahalistel patsientidel).

Patsientidel, kes saavad ravi AKE inhibiitoritega, võib suureneda vere kaaliumisisaldus. Seisund, mida nimetatakse hüperkaleemiaks, võib tekkida suurema tõenäosusega vanematel patsientidel (üle 70-aastased), kellel esineb suhkurdiabeet või ootamatult tekkinud vedelikupuudus, äge südamepuudulikkus või metaboolne atsidoos. Teised ravimid, mis mõjutavad vere kaaliumisisaldust, võivad samuti riski suurendada (vt lõik „Muud ravimid ja Berlipril 20 mg“). Kui teil tekib selline seisund, rääkige sellest oma arstile.

Kui teil on vaja teha desensibiliseerivat ravi putukamürgi vastu (näiteks mesilase või herilasemürgi vastu), siis peab teie arst selleks ajaks asendama Berlipril 20 mg`i mõnda teise ravimite klassi kuuluva sobiva vererõhku alandava ravimi vastu. Vastasel korral võivad tekkida eluohtlikud ülitundlikkusreaktsioonid (näiteks vererõhu langus, õhupuudustunne, oksendamine, allergilised nahareaktsioonid). Taolised reaktsioonid võivad tekkida ka putukate (näiteks mesilase või herilase) nõelamise järgselt.

Kui ravi ajal Berlipril 20 mg-ga tehakse teile hemodialüüsi teatud tüüpi dialüüsimembraanidega (nn suure voolutusvõimega membraanid) või kui teil kasutatakse teatud ravimeetodit vere väga suure lipiididesisalduse vähendamiseks (LDL-aferees dekstraansulfaadiga), võivad tekkida rasked ülitundlikkusreaktsioonid kuni eluohtliku šokini.

Enne erakorralist dialüüsi või hemofiltratsiooni või LDL-afereesi peab teie arst seetõttu asendama Berlipril 20 mg`i mõne muu sobiva vererõhku alandava ravimiga – mitte AKE inhibiitoriga – või kasutama mõnda muud tüüpi dialüüsimembraani.

Teavitage oma arsti, et te saate ravi Berlipril 20 mg-ga või et saate dialüüsravi, siis saab arst seda ravi planeerimisel arvesse võtta.

Teavitage oma arsti, et te võtate Berlipril 20 mg`i, kui teil seisab ees mõni operatsioon või üldanesteesia (sealhulgas hambaarsti juures), sest sellisel juhul võib anesteesia ajal tekkida järsk vererõhu langus.

Teavitage kohe oma arsti, kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest:

näo, jäsemete, huulte, limaskestade, keele ja/või kõri turse, õhupuudustunne;

naha ja limaskestade kollasus;

palavik, lümfisõlmede suurenemine ja/või kurgupõletik;

Ülaltoodud juhtudel lõpetage kohe Berlipril 20 mg`i võtmine ja pöörduge oma arsti poole. Teie arst määrab teile vajaliku ravi.

Berlipril 20 mg`i võtmise ajal on vajalik regulaarne arstlik järelevalve. Seetõttu järgige palun täpselt kõiki arsti poolt määratud analüüse ja uuringuid.

Kui te olete rase või arvate end olevat rase või võite rasestuda, teavitage oma arsti. Berlipril 20 mg`i kasutamine ei ole soovitatav raseduse varases faasis ja seda ei tohi võtta, kui te olete rohkem kui kolm kuud rase, sest see võib sellel ajal põhjustada teie lapsele tõsist kahju (vt lõiku „Rasedus“).

Lapsed

Andmed enalapriilmaleaadi kasutamise kohta kõrge vererõhuga lastel on piiratud. Kasutamise kohta muudel näidustustel puuduvad andmed üldse. Tõhusus- ja ohutusandmed enalapriilmaleaadi kasutamise kohta on olemas ainult üle 6-aastaste kõrge vererõhuga laste kohta, seetõttu võib Berlipril 20 mg`i lastel kasutada ainult kõrgvererõhutõve raviks. Vastsündinutel ja neeruhaigusega lastel ei tohi Berlipril 20 mg`i kasutada.

Muud ravimid ja Berlipril 20 mg

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, sealhulgas ilma retseptita ostetud ravimeid.

Berlipril 20 mg`i toime võib muutuda allpool toodud põhjustel.

Toime tugevnemine koos võimalike kõrvaltoimete tekkimisega

Uriini eritumist soodustavad ravimid (tiasiidid või lingudiureetikumid)

Varasem ravi uriini eritumist soodustavate ravimite suurte annustega võib põhjustada vedelikupuudust ja seetõttu ülemäärast vererõhu langust ravi alustamisel Berlipril 20 mg-ga. Vererõhku langetavat toimet saab vähendada uriini eritumist soodustavate ravimite kasutamise lõpetamise, vedeliku- ja/või soolakaotuse asendamise või ravi alustamisega enalapriilmaleaadi väiksema annusega.

Muud vererõhku langetavad ravimid (hüpertensioonivastased ravimid)

Berlipril 20 mg`i kasutamisel koos teiste vererõhku langetavate ravimitega võib Berlipril 20 mg`i vererõhku alandav toime tugevneda. Berlipril 20 mg`i kasutamisel koos nitroglütseriini ja teiste nitraatidega või muude veresooni laiendavate ravimitega (vasodilataatoritega) võib vererõhku langetav toime veelgi tugevneda.

Depressioonivastased ravimid ja muud psüühiliste haiguse korral kasutatavad ravimid, narkootikumid, anesteetikumid (tritsüklilised antidepressandid, neuroleptikumid, anesteetikumid, narkootikumid)

Nimetatud ravimite kasutamisel koos AKE inhibiitoritega võib vererõhku langetav toime tugevneda.

Toime nõrgenemine

Põletiku- ja valuvastased ravimid (mittesteroidsed põletikuvastsed ravimid, sealhulgas COX-2 inhibiitorid)

Põletiku- ja valuvastaste ravimite pikaaegne kasutamine võib vähendada AKE inhibiitorite vererõhku alandavat toimet. Nende ravimite samaaegsel kasutamisel võivad tekkida ka vere kaaliumisisalduse suurenemine ja neerufunktsiooni halvenemine, mis on tavaliselt mööduv.

Harvadel juhtudel võib tekkida äge neerupuudulikkus, eelkõige juba olemasoleva neerufunktsiooni häirega patsientidel (näiteks eakatel patsientidel ja vedelikupuudusega patsientidel).

Sümpatomimeetilised ravimid (ained, mis põhjustavad kehaomastele mediaatoritele adrenaliinile või noradrenaliinile sarnaseid toimeid, näiteks vererõhu tõus)

Sümpatomimeetilised ravimid võivad vähendada AKE inhibiitorite vererõhku langetavat toimet.

Muud võimalikud koostoimed

Uriini eritumist soodustavad ravimid, millel on kaaliumi eritumist vähendav toime

(kaaliumisäästvad diureetikumid) ja kaaliumipreparaadid

AKE inhibiitorid vähendavad diureetikumist tingitud kaaliumikadu. Samaaegne kaaliumi säästvate diureetikumide (nt spironolaktoon, eplerenoon, triamtereen või amiloriid), kaaliumipreparaatide või kaaliumi sisaldavate soolaasendajate või hepariini (vere hüübivust vähendav ravim) kasutamine võib põhjustada olulist seerumi kaaliumisisalduse suurenemist. Nimetatud ravimite samaaegsel kasutamisel tuleb olla ettevaatlik ja sageli kontrollida seerumi kaaliumisisaldust.

Liitium (teatud tüüpi depressiooni korral kasutatav ravim)

AKE inhibiitorite ja liitiumi samaaegsel kasutamisel on kirjeldatud mööduvat liitiumisisalduse suurenemist seerumis ja kahjulike (toksiliste) toimete sagenemist. Mõningate uriini eritumist soodustavate ravimite (tiasiiddiureetikumide) samaaegne kasutamine võib liitiumitaset veelgi tõsta ja suurendada liitiumi toksiliste toimete tekkimise riski. Berlipril 20 mg`i manustamine koos liitiumiga ei ole soovitatav. Kui see kombinatsioon osutub aga vajalikuks, tuleb hoolikalt jälgida seerumi liitiumisisaldust.

Veresuhkrusisaldust vähendavad ravimid ja insuliin (diabeedivastased ravimid)

AKE inhibiitorite ja diabeedivastaste ravimite samaaegsel kasutamisel võib viimaste veresuhkrusisaldust vähendav toime tugevneda ja veresuhkrutase võib langeda alla normi (hüpoglükeemia). See oht on suurem kombineeritud ravi esimestel nädalatel ja neerufunktsiooni puudulikkusega patsientidel.

Atsetüülsalitsüülhape (ravim, mille väikeseid annuseid kasutatakse südame-veresoonkonna haiguste profülaktikaks),verehüüvete lahustamiseks kasutatavad ravimid (trombolüütilised ravimid) ja beeta-blokaatorid (kõrgvererõhutõve korral kasutatavad ravimid)

Berlipril 20 mg`i võib koos nimetatud ravimitega kasutada.

Kullapreparaadid reumatismi raviks

Samaaegne kasutamine kullalahusega (ravim, mida manustatakse süstidena reumatismi raviks) võib põhjustada nitroidreaktsioonide teket (näo õhetus, iiveldus, oksendamine, vereõhu langus).

Berlipril 20 mg`i võtmine koos toidu, joogi ja alkoholiga

Toit ei mõjuta Berlipril 20 mg`i imendumist.

Alkohol tugevdab AKE inhibiitorite vererõhku langetavat toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Informeerige oma arsti, kui te arvate, et olete rase (või plaanite rasestuda). Teie arst soovitab teil lõpetada Berlipril 20 mg`i võtmise enne rasestumist või kohe, kui olete rasedusest teada saanud. Arst soovitab teil tarvitada teisi ravimeid Berlipril 20 mg`i asemel. Berlipril 20 mg`i ei ole soovitatav raseduse varases faasis ja seda ei tohi kasutada, kui te olete rohkem kui 3 kuud rase, sest see võib pärast kolmandat raseduskuud põhjustada teie lapsele tõsist kahju. Kui Berlipril 20 mg`i on raseduse viimase 6 kuu vältel siiski kasutatud, on soovitatav teha loote neerufunktsiooni ja kolju ultraheliuuring.

Imetamine

Teavitage oma arsti, kui te imetate või hakkate imetama. Vastsündinute (esimesed nädalad pärast sündi) ja eriti enneaegsete laste imetamine ei ole ravi ajal Berlipril 20 mg-ga soovitatav.

Vanemate laste korral hindab teie arst Berlipril 20 mg-ga ravi kasulikkuse ja riski suhet imetamise ajal võrreldes teiste ravimitega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi Berlipril 20 mg-ga vajab pidevat arstlikku järelevalvet. Berlipril 20 mg`i võib teie reaktsioonikiirust sellisel määral muuta, et see häirib liikluses osalemise, masinatega töötamise või ebakindlal alusel töötamise võimet. Eriti tuleb sellega arvestada ravi alguses, annuse suurendamisel ja ravimite vahetamisel ning samaaegsel alkoholi tarvitamisel.

Berlipril 20 mg`i sisaldab laktoosi

Kui te teate, et te ei talu teatud suhkruid, siis pidage enne Berlipril 20 mg`i võtmist nõu oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Berlipril 20 mg`i alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Väga oluline on, et te võtaksite Berlipril 20 mg`i täpselt nii kaua, kui arst on määranud. Arst määrab teie algannuse individuaalselt. Ta lähtub teie üldisest terviseseisundist ja haiguse raskusastmest ning seejärel kohandab annust järk-järgult, arvestades ravimi toimet teie vererõhule.

Annustamine

Kui arst ei ole määranud teisiti, siis tavalised annused on järgmised.

Kõrge vererõhk (hüpertensioon)

Algannus

Sõltuvalt teie haiguse raskusastmest ja teie üldisest tervislikust seisundist on algannus 5 mg enalapriilmaleaati kuni maksimaalselt üks Berlipril 20 mg`i tablett (vastab 20 mg enalapriilmaleaadile) üks kord ööpäevas.

Kerge hüpertensioon

Kerge hüpertensiooni puhul on soovitatav algannus 5 mg kuni 10 mg enalapriilmaleaati ööpäevas.

Vererõhu tugevalt aktiveeritud regulatsioonisüsteemiga patsiendid (näiteks neeruhaigusest tingitud hüpertensioon, soolade ja/või vedelikupuudus, mittekompenseeritud südamepuudulikkus või raske hüpertensioon)

Ravi alustatakse enalapriilmaleaadi annusega 5 mg või vähem. Ravi alguses võib tekkida ülemäärane vererõhu langus, seetõttu tuleb ravi tuleb alustada arst hoolika järelevalve all.

Eelnevalt suurtes annustes uriini eritumist soodustavaid ravimeid (diureetikume) saanud patsiendid

Ravi alustatakse enalapriilmaleaadi annusega 5 mg ööpäevas või vähem. Varasem ravi uriini eritumist soodustavate ravimite suurte annustega võib põhjustada vedelikupuudust ja suurendada ülemäärase vererõhu languse tekkeriski ravi alguses. Võimaluse korral tuleb selliste ravimite kasutamine 2...3 päeva enne ravi alustamist Berlipril 20 mg-ga lõpetada. Samuti tuleb jälgida neerufunktsiooni ja seerumi kaaliumisisaldust.

Säilitusannus

Tavaline säilitusannus on üks Berlipril 20 mg`i tablett (vastab 20 mg enalapriilmaleaadile) ööpäevas. Maksimaalne annus on 40 mg enalapriilmaleaati ööpäevas, seda ei tohi ületada.

Väiksemate annuste manustamiseks on saadaval sobiva toimeainesisaldusega tabletid.

Südamepuudulikkus (südamepuudulikkuse sümptomid)/südame vasaku vatsakese funktsiooni puudulikkus (südame vasaku vatsakese funktsiooni puudulikkuse sümptomid puuduvad)

Algannus

Südamepuudulikkuse ravis kasutatakse Berlipril 20 mg`i tavaliselt täiendava ravimina uriini eritumist soodustavatele ravimitele, südameglükosiididele või beeta-blokaatoritele.

Tavaline enalapriilmaleaadi algannus on 2,5 mg ööpäevas.

Ravi tuleb alustada arsti hoolika järelevalve all, et määrata kindlaks ravimi algne toime vererõhule.

Säilitusannus

Südamepuudulikkusega patsientidel võib ravi alustamisel enalapriilmaleaadiga tekkida ülemäärane vererõhu langus. Kui seda ei teki (või pärast selle tõhusat ravimist), siis võib enalapriilmaleaadi annust 2…4 nädala vältel järk-järgult suurendada tavalise säilitusannuseni 20 mg. Selle annuse võib võtta korraga või kaheks annuseks jaotatuna, olenevalt sellest, kuidas te ravimit talute. Maksimaalne annus on kaks Berlipril 20 mg`i tabletti (vastab 40 mg enalapriilmaleaadile), mida manustatakse kaheks annuseks jaotatuna. Seda annust ei tohi ületada.

Väiksemate annuste manustamiseks on saadaval sobiva toimeainesisaldusega tabletid.

Eriti ettevaatlik tuleb olla ravimi esimese annuse võtmisel või kui arst on teie annust suurendanud. Kui teil tekib pearinglus või uimasus, siis rääkige sellest kohe oma arstile.

Enne ravi alustamist Berlipril 20 mg-ga ja ravi ajal tuleb hoolikalt jälgida vererõhku ja neerufunktsiooni, sest on kirjeldatud vererõhu langust ja (harvemini) kaasuva neerupuudulikkuse teket. Kui te võtate uriini eritumist soodustavaid ravimeid, siis tuleb enne ravi alustamist Berlipril 20 mg-ga võimaluse korral nende annust vähendada. Pärast Berlipril 20 mg`i esimese annuse manustamist ilmnev vererõhu langus ei tähenda ilmtingimata, et see kordub Berlipril 20 mg`i pikaaegse kasutamise ajal ega välista ravimi edasist kasutamist. Samuti tuleb ravi ajal jälgida seerumi kaaliumisisaldust ja neerufunktsiooni.

Annustamine neerupuudulikkuse korral

Neerupuudulikkusega patsientidel tuleb Berlipril 20 mg`i manustamise ajavahemikke pikendada ja/või annust vähendada.

Arst määrab teile sobiva annuse.

Neerufunktsiooni mõõduka puudulikkuse korral on soovitatavaks annuseks 5…10 mg enalapriilmaleaati üks kord ööpäevas.

Neerufunktsiooni raske puudulikkuse korral on soovitatavaks annuseks 2,5 mg enalapriilmaleaati üks kord ööpäevas.

Dialüüsravi saavatel patsientidel on soovitatav annus 2,5 mg enalapriilmaleaati üks kord ööpäevas dialüüsipäevadel. Dialüüsivabadel päevadel tuleb annust kohandada sõltuvalt vererõhuväärtustest.

Kasutamine eakatel

Annuste määramisel eakatele patsientidele arvestatakse neerufunktsiooni.

Kasutamine lastel

Tablette neelata oskavatele lastele määratakse annus individuaalselt, arvestades lapse seisundit ja vererõhu allumist ravile.

Soovitatavaks algannuseks kõrge vererõhuga lastel on 20...50 kg kehakaaluga patsientidele 2,5 mg enalapriilmaleaati üks kord ööpäevas ja ≥50 kg kehakaaluga patsientidele 5 mg enalapriilmaleaati üks kord ööpäevas. Seejärel kohandab arst annust vastavalt lapse vajadustele. Maksimaalne ööpäevane annus on 20...50 kg kehakaaluga lastel 20 mg enalapriilmaleaati ja ≥50 kg kehakaaluga lastel 40 mg enalapriilmaleaati. Seda annust ei tohi ületada.

Vastsündinutel ja neeruhaigusega lastel ei tohi Berlipril 20 mg`i kasutada.

Kasutusjuhis

Tablett neelatakse tervelt koos piisava hulga vedelikuga (näiteks klaas vett). Berlipril 20 mg`i võib võtta söögiaegadest sõltumatult. Ööpäevane annus võetakse tavaliselt hommikul ühekordse annusena, vajadusel võib ööpäevase annuse jagada ka kaheks üksikannuseks, mis võetakse hommikul ja õhtul.

Tableti poolitamine:

Asetage tablett kõvale alusele poolitusjoonega ülespidi. Nüüd poolitage tablett mööda poolitusjoont, nagu on näidatud joonistel 1 ja 2. Poolitamisel suruge mõlema käe nimetissõrmega tableti ülemisele pinnale.

Joonis 1 ja 2. Berlipril 20 mg`i tableti poolitamine.

Kasutamise kestus

Ravimi kasutamise kestuse üle otsustab teie arst. Tavaliselt kestab ravi Berlipril 20 mg-ga pikka aega.

Kui teil on tunne, et Berlipril 20 mg`i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Berlipril 20 mg`i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete eksikombel võtnud liiga palju tablette või kui laps on kogemata võtnud mitu tabletti, pöörduge otsekohe oma arsti poole või erakorralise meditsiini osakonda. Sõltuvalt mürgistuse raskusastmest määravad nad teile või lapsele vastava ravi.

Üleannustamisel võivad esineda järgmised sümptomid: oluline vererõhu langus, vereringehäired, pulsisageduse aeglustumine või kiirenemine, südame puperdamine, neerupuudulikkus, kiirenenud hingamine, uimasus, ärevus ja köha. Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole!

Kui te unustate Berlipril 20 mg`i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake Berlipril 20 mg`i võtmist, nagu arst on määranud.

Kui te lõpetate Berlipril 20 mg`i võtmise

Ärge katkestage ega lõpetage Berlipril 20 mg`i võtmist ilma arstiga eelnevalt nõu pidamata! Ravi lõpetamisel võib kõrgvererõhuga patsientide vererõhk uuesti tõusta ja südamepuudulikkusega patsientidel südamepuudulikkuse sümptomid taastuda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Berlipril 20 mg`i põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Olulised kõrvaltoimed ja sümptomid, millele tuleb tähelepanu pöörata ja mille tekkimisel tuleb vastavad ravivõtted kasutusele võtta

Kui te kahtlustate, et teil on tekkimas tõsine nahareaktsioon, siis pöörduge kohe oma arsti poole, vajadusel katkestage Berlipril 20 mg`i võtmine.

Kui teil tekib kudede turse (angioneurootiline ödeem), mis haarab kõri, häälepaelu ja/või keelt, siis vajab see kiiret arsti poolt määratud ravi.

Kui te märkate naha või limaskestade kollasust, siis katkestage ravi ja teavitage sellest oma arsti.

Kui teil tekib palavik, lümfisõlmede suurenemine ja/või kurgupõletik, siis teavitage sellest kohe oma arsti, et ta saaks teie vere valgeliblede arvu kontrollida.

Kui teil tekib pärast Berlipril 20 mg`i võtmist mõni ülalmainitud sümptomitest, siis teavitage sellest kohe oma arsti. Arst otsustab nende raskusastme ja ravi vajaduse üle.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Väga sage (rohkem kui 1-l ravitud patsiendil 10-st):

hägune nägemine

pearinglus

köha

iiveldus

nõrkustunne

Sage (kuni 1-l ravitud patsiendil 10-st):

peavalu, depressioon

liigne vererõhu langus, sealhulgas vererõhu langus püsti tõusmisel (ortostaatiline hüpotensioon), lühiajaline teadvuse kaotus (sünkoop), valu rinnas, südame rütmi häired, pigistustunne südames (stenokardia), kiirenenud südamerütm (tahhükardia)

õhupuudus (düspnoe)

kõhulahtisus, kõhuvalu, maitsemuutused

väsimus

kaaliumitaseme tõus veres, kreatiniinitaseme tõus veres

lööve, ülitundlikkus / kudede turse (angioneurootiline turse): angioneurootiline turse, mis hõlmab nägu, jäsemeid, huuli, keelt, häälepaelu (kõri) ja/või kõri.

Aeg-ajalt (kuni 1-l ravitud patsiendil 100-st):

punaste vereliblede vähesus tingituna punaste vereliblede lammutamisest (hemolüütiline aneemia), punaste vereliblede puudus tingituna punaliblede moodustumise häirest luuüdis (aplastiline aneemia)

liiga väike veresuhkrusisaldus (hüpoglükeemia)

segasus, unisus, unetus, närvilisus, ebatavalised aistingud (nt kipitustunne), pearinglus (vertiigo)

vererõhu liigne langus püstitõusmisel (ortostaatiline hüptensioon), südamepekslemine, infarkt või insult tingituna liigsest vererõhu langusest riskipatsientidel (patsiendid, kellel esineb verevoolu häireid südamepiirkondades ja/või ajus)

liigne limaeritus ninast (nohu), kurguvalu ja hääle kähedus, hingamisteede spastiline ahenemine (bronhospasm), astma

sooleobstruktsioon (iileus), kõhunäärme põletik, oksendamine, seedehäired, kõhukinnisus, isu puudumine, maoärritus, suukuivus, maohaavand (peptiline haavand)

suurenenud higistamine, sügelemine, nõgestõbi, juuste kadu

neerufunktsiooni häired, neerupuudulikkus, liiga rohke valgu eritumine uriiniga (proteinuuria)

impotentsus

lihaskrambid, näo punetus (õhetus), helid kõrvades (tinnitus), halb enesetunne, palavik

uureasisalduse suurenemine veres, naatriumisisalduse vähenemine veres

Harv (kuni 1-l ravitud patsiendil 1000-st):

mõnede vererakkude arvu vähenemine (neutropeenia, trombotsütopeenia, pantsütopeenia) kuni mõnede vere valgeliblede arvu olulise vähenemiseni, millega kaasneb suur vastuvõtlikkus nakkustele ja rasked üldnähud (agranulotsütoos). Teatud laboratoorsete analüüside (hemoglobiin ja hematokrit) väärtuste vähenemine alla normi piiri, luuüdi funktsiooni pärssimine (luuüdi depressioon), lümfisõlmede suurenemine, autoimmuunsed haigused

muutused unenägudes, unehäired

verevoolu häired kätes ja jalgades tingituna veresoonte spasmist (Reynaudi sündroom)

muutused kopsukoes (kopsu infiltraadid), vesine nina, kopsude allergiline põletik (allergiline alveoliit / eosinofiilne kopsupõletik)

suulimaskesta põletik koos haavandi moodustumisega (stomatiit/aftoosne haavand), keele limaskesta põletik (glossiit)

maksapuudulikkus, maksapõletik (hepatiit – hepatotsellulaarne või kolestaatiline, sealhulgas maksanekroos), ikterus

tõsised nahareaktsioonid (multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom, eksfoliatiivne dermatiit, epidermise toksiline nekrolüüs, pemfigus, erütodermia)

meestel rinnanäärmete suurenemine (günekomastia)

uriini vähenenud eritumine (oliguuria)

suurenenud maksaväärtused (maksaensüümid, seerumi bilirubiin)

Väga harv (kuni 1-l ravitud patsiendil 10 000-st):

kudede turse sooltes (soolte angioneurootiline turse)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

antidiureetilise hormooni puuduliku sekretsiooni sündroom (SIADH), toob kaasa väikese naatriumisisalduse veres (sümptomid võivad olla väsimus, peavalu, iiveldus, oksendamine)

On kirjeldatud haigusnähtude kompleksi, mille hulka võivad kuuluda järgmised kõrvaltoimed: palavik, serooskelmete põletik (serosiit), veresoonte põletik (vaskuliit), lihasvalu / lihaste põletik (müalgia/müosiit), liigesevalu / liigeste põletik (artralgia/artriit), muutused teatud laboratoorsete analüüside tulemustes (positiivsed antinukleaarsed antikehad, settereaktsiooni kiirenemine, eosinofiilia ja leukotsütoos). Võib esineda ka nahalöövet, valgustundlikkust või teisi nahareaktsioone.

Kui teil tekib mõni kõrvaltoime või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Berlipril 20 mg`i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast kõlblikkusaega tähistavat lühendit. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Säilitamistingimused

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Berlipril 20 mg`i sisaldab

Toimeaine on enalapriilmaleaat. Üks tablett sisaldab 20mg enalapriilmaleaati.

Teised abiained on želatiin, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, kerge magneesiumkarbonaat, veevaba kolloidne ränidioksiid, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), punane raudoksiid (E172).

Kuidas Berlipril 20 mg`i välja näeb ja pakendi sisu

Roosakad, kergelt kaksikkumerad längus nurkadega ühepoolse poolitusjoonega tabletid. Pakendis on 30, 50 või 100 tabletti.

Müügiloa hoidja:

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

12489 Berliin

Saksamaa

Tootjad:

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

12489 Berliin

Saksamaa

või

Menarini – Von Heyden GmbH

Leipziger Str. 7-13

01097 Dresden

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti

Paldiski mnt 27/29

10612 Tallinn

EestiApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek, Muhu-Liiva Apteek

Liiva küla, Muhu vald, Saare maakond
4598595
muhuapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Orissaare Apteek

Kuivastu mnt 28, Orissaare alevik, Orissaare vald, Saare maakond
4545578
karinv@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek

Pähklimäe tn 6a, Narva
3560860
A008@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Iki įstaigos darbo pabaigos liko: 3val. 38min.
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Narva Kesklinna Apteek, Narva, Vestervalli 15

Vestervalli 15, Narva
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Nõmme Tee apteegi haruapteek (Vilde apteek)

Vilde tee 77, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6520844
A015@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating