Otsituimad TOP 5

Bisacodyl Grindeks 5mg gastro-resistant tablet N40 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Kõhukinnisuse vastased ained
Nimetus: Bisacodyl Grindeks 5mg gastro-resistant tablet N40
Toimeained: Bisacodyl(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Grindeks
ATC kood A06AB02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

BISACODYL-GRINDEKS on sünteetiline lahtisti, mis toimib otse käärsoole limaskestale, suurendab käärsoole silelihaste peristaltilisi kontraktsioone ja põhjustab käärsoole tühjenemist.

Kui võtate ravimit päeval, saabub toime umbes 6 tunni jooksul, enne magamaminekut võtmisel aga 8...12 tunni jooksul.

Näidustus: Kõhukinnisuse lühiajaline ravi, kui kõhukinnisus ei ole korrigeeritav dieediga.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage BISACODYL–GRINDEKS’it

kui te olete allergiline (ülitundlik) bisakodüüli, ravimi ükskõik millise abiaine või teiste lahtistite suhtes,

kui teil on raskusi soole tühjendamisega soole mitteläbitavuse (iileuse) või sooleobstruktsiooni tõttu,

kui teil on ägedad maosooletraktihaigused nagu ussripikupõletik või päraku veritsus,

kui teil on soolepõletik (peen- või jämesoole), • kui teil on vee ja elektrolüütide ainevahetuse häired.

Ärge kasutage seda ravimit, kui teil on mõni ülaltoodud seisunditest. Kahtluse korral pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga BISACODYL–GRINDEKS

Nagu teistegi lahtistite puhul tuleks vältida pikaajalist kasutamist (vt lõik 3). Pikaajaline kasutamine võib viia harjumuse kujunemiseni.

BISACODYL–GRINDEKS’it tuleb kasutada ettevaatusega kõhuvalu, iivelduse ja oksendamise all kannatavatel patsientidel.

BISACODYL–GRINDEKS’it ei tohi võtta koos leeliseliste toodetega. Neid tooteid ei tohi kasutada ka 1 tund enne ja pärast ravimi manustamist.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Naatriumvesinikkarbonaadi ja teiste antatsiidide, aluselise mineraalvee, piima ning H2-histamiini retseptori blokaatorite (nt tsimetidiin, ranitidiin) samaaegne kasutamine võib vähendada tabletikatte vastupidavust ja soodustada toimeaine liiga kiiret vabanemist, mis põhjustab mao- ja kaksteistsõrmiku ärritust.

Bisakodüüli suurte annuste kasutamisel võib samaaegne diureetikumide (nt furosemiid) või adrenokortikosteroidide (nt prednisoloon) manustamine suurendada elektrolüütide tasakaalu häirete tekke riski.

Kasutamine koos toidu ja joogiga

BISACODYL–GRINDEKS’i samaaegne kasutamine koos maomahla happelisust neutraliseerivate leeliseliste toodetega (näiteks naatriumvesinikkarbonaat, leeliselised mineraalveed, piim) võib põhjustada seedetrakti limaskesta põletikku.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal tuleb ravimit kasutada vaid arsti juhiste kohaselt.

Küsige oma arstilt informatsiooni BISACODYL–GRINDEKS’i kasutamise kohta imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

BISACODYL–GRINDEKS ei oma toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate BISACODYL– GRINDEKS’i koostisainete suhtes

BISACODYL–GRINDEKS’i tabletid sisaldavad sahharoosi ja laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu mõningaid suhkruid, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Bisacodyl-Grindeks tabletid sisaldavad värvainet Sunset Yellow Lake FCF (E 110), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

BISACODYL–GRINDEKS’it võetakse suukaudselt enne magamaminekut.

Toit ei mõjuta imendumist.

Tabletid tuleb alla neelata tervelt ilma närimata.

Täiskasvanud: 1...3 tabletti (5...15 mg) ühekordse annusena. Kui ravimi toime ei ole piisav, võtke järgmisel hommikul veel 1...2 tabletti (5...10 mg). Üle 6-aastased lapsed: 1 tablett (5 mg) enne magamaminekut.

Alla 6-aastased lapsed: Ravimit ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel, sest lapsel on raske tabletti ilma närimata alla neelata.

BISACODYL–GRINDEKS’it ei tohi kasutada üle 5 päeva ilma kõhukinnisuse põhjust uurimata.

Kui te võtate BISACODYL–GRINDEKS’it rohkem kui ette nähtud

BISACODYL–GRINDEKS’i üleannustamine võib põhjustada tugevat kõhulahtisust, ulatuslikku vee ja elektrolüütide (eriti kaaliumi) kaotust, tekkida võib käärsoole atoonia.

Vajalik võib olla vedelike asendamine ja elektrolüütide tasakaaluhäire korrigeerimine. See on iseäranis tähtis eakate ja noorte patsientide puhul. Üleannustamise korral võtke kohe ühendust oma arstiga!


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka BISACODYL-GRINDEKS põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

BISACODYL–GRINDEKS on üldiselt hästi talutav. Siiski võib esineda alljärgnevaid kõrvaltoimeid:

Sage (esineb vähem kui ühel kasutajal 10-st):

iiveldus

kõhuvalu

kõhukrambid

Aeg-ajalt (esineb vähem kui ühel kasutajal 100-st):

oksendamine

ebamugavustunne kõhus

veriroe (harilikult kergekujuline ja mööduv)

Harv (esineb vähem kui ühel kasutajal 1000-st):

allergilised reaktsioonid

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

dehüdratsioon

koliit (jämesoole põletik, mis põhjustab kõhuvalu või kõhulahtisust)

tõsised allergilised reaktsioonid, mis võivad põhjustada näo või kõri turset, hingamisraskusi, peapööritust. Tõsiste allergiliste reaktsioonide ilmnemisel tuleb ravimi kasutamine lõpetada ja pöörduda koheselt arsti poole!

Pikaajaline ravimi kasutamine võib eriti eakatel patsientidel põhjustada ulatuslikku vee- ja elektrolüütide kaotust, nõrkust, koordinatsioonihäireid ja vererõhu langust, samuti võib tekkida käärsoole atoonia.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage BISACODYL-GRINDEKS’it pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida BISACODYL-GRINDEKS sisaldab

Toimeaine on bisakodüül (Bisacodylum).

Üks gastroresistentne tablett sisaldab 5 mg bisakodüüli.

Abiained on:

Tablett: Sahharoos, laktoosmonohüdraat, kartulitärklis, talk, kaltsiumstearaat, metüültselluloos, polüsorbaat 80;

Tableti polümeerikate: Metakrüülhappe-etüülakrülaatkopolümeer, talk, titaandioksiid (E 171), trietüültsitraat, värvaine Sunset Yellow Lake FCF (E 110).

Kuidas BISACODYL–GRINDEKS välja näeb ja pakendi sisu

Heleoranžid ümarad kaetud kaksikkumerad tabletid. Tablett murdepinnal valge värvusega. 10 gastroresistentset tabletti blisterpakendis. 4 blisterpakendit pappkarbis.

Müügiloa hoidja ja tootja:

AS GRINDEKS.

Krustpils 53, Rīga, LV-1057, Läti

Tel.: +371 67083205 Faks: +371 67083505 e-mail: grindeks@ grindeks.lv

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

AS Grindeks Eesti filiaal Tondi 33,11316 Tallinn.

Telefon: 612 02 24Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Selma Apteek

Lastekodu tn 11a, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6035212
benu.5136@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mustika Keskuse Apteek

Tammsaare tee 116, Tallinn
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating