Otsituimad TOP 5

Biseptol 400mg+80mg tablet N20 (0)

Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks >  Antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks
Nimetus: Biseptol 400mg+80mg tablet N20
Toimeained: Sulfamethoxazole+Trimethoprim(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Polfa Pabianice
ATC kood J01EE01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Biseptol on bakteritevastase toimega kombinatsioonpreparaat, mis sisaldab sulfametoksasooli (mõõduka toimekestusega sulfoonamiidi) ja trimetoprimi. Ravimi mõlemad komponendid mõjutavad bakteritel üht ja sama biokeemilist rada, tugevdades seeläbi üksteise toimet ning takistades bakterite resistentsuse väljakujunemist.

Ravimi mõlemad toimeained imenduvad seedetraktist kiiresti ja hästi, suukaudsel manustamisel kujuneb mõlema toimeaine maksimaalne kontsentratsioon vereseerumis välja 1...4 tunni jooksul. Mõlemat toimeainet esineb toimivas kontsentratsioonis paljudes kudedes ja kehavedelikes.

Neerupuudulikkusega patsientidel on mõlema toimeaine eritumine aeglustunud, mistõttu on vajalik ka ravimi annuste kohandamine.

Mõlemad toimeained erituvad inimese rinnapiima ning tungivad ka loote vereringesse.

Biseptol’i kasutatakse sulfoonamiidide ja trimetoprimi kombinatsioonile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonide ravis: kroonilise bronhiidi ägenemine, kuseteede infektsioon, pneumotsüstoos (alglooma Pneumocystis tekitatud kopsupõletik).

Kliiniliselt oluline toimespekter: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Pneumocystis, Staphylococcus (välja arvatud metitsilliinresistentne Staphylococcus aureus ja metitsilliinresistentne Staphylococcus epidermidis), Streptococcus pneumoniae (välja arvatud penitsilliinresistentne Streptococcus pneumoniae), Viridans-streptokokid; uriinis saavutatavate kontsentratsioonide korral: Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus mirabilis, Staphylococcus saprophyticus.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Biseptol’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) sulfametoksasooli, trimetoprimi või Biseptol’i mõne koostisosa suhtes.

kui teil on folaatide puudulikkusest tingitud megaloblastiline aneemia.

kui teil on raske maksakahjustus.

kui teil on porfüüria (teatud ainevahetushaigus).

kui te olete rase või toidate last rinnaga (kui laps on alla kahe kuu vanune, kui vastsündinul esineb hüperbilirubineemia või erütrotsüütide glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi puudulikkus, samuti enneaegsete vastsündinute puhul).

lastel vanuses alla 2 kuu (kollatõve oht).

samaaegselt metotreksaadiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Biseptol

Kirjanduse andmetel on sulfoonamiidide kasutamisel harva esinenud surmaga lõppenud tüsistusi – näiteks Stevens-Johnsoni sündroom, Lyelli sündroom, äge maksakärbus, aplastiline aneemia ja muud liiki luuüdikahjustused ning hingamissüsteemi haaravad ülitundlikkusreaktsioonid.

Kui Biseptol’i kasutamise käigus tekivad nahalööve, kurguvalu, palavik, liigesvalu, köha, hingeldus, ikterus (naha, limaskestade ja silmavalgete kollasus), valulik ja raskendatud urineerimine, kõhu- või nimmevalu, tuleb ravi katkestada ning tekkinud sümptomitest koheselt arsti informeerida.

Maksa- või neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel, samuti folaatide puudusega patsientidel (näiteks alkohoolikutel, eakatel patsientidel, krambivastaseid ravimeid kasutavatel patsientidel, imendumishäiretega või alatoitumusega patsientidel) ning samuti raskete allergiliste reaktsioonide või bronhiaalastmaga patsientidel peab ravi Biseptol’iga toimuma erilise ettevaatusega. Arsti tuleb ülalmainitud seisundite sümptomitest informeerida.

Pikaajalise ravi korral on soovitatav regulaarselt (igakuiselt) määrata vererakkude arvu, kuna esineb oht folaatide puudusest tingitud verepildi muutuste tekkeks. Raskete vereloomesüsteemi haigustega patsientidel ei tohiks Biseptol’i kasutada, või kui, siis põhjaliku arstliku jälgimise tingimustes. Kogu ravi jooksul tuleb säilitada küllaldane uriinieritus, seega tuleks Biseptol’i kasutamise ajal rohkesti vedelikku juua.

Kotrimoksasooli võtmise ajal võib esineda kerge raskusega kuni eluohtlikku pseudomembranoosset koliiti. Seetõttu on selle haiguse õige diagnoos esmatähtis patsientidel, kellel esines kõhulahtisust.

Mõõduka raskusega kuni rasketel juhtudel tuleb patsientidele manustada vedelikke, elektrolüüte ja antibakteriaalseid ravimeid, mis on efektiivsed Clostridium difficile vastu (metronidasool või vankomütsiin).

Biseptol’i raskeid kõrvaltoimeid (maksa- või neerukahjustust, raskeid nahareaktsioone, punavereliblede moodustumise pärssumist) esineb sagedamini eakatel patsientidel. Eakate puhul on vajalik ettevaatus.

Kuna Pneumocystis carinii pneumoonia (teatud kopsupõletik) raviks kasutatakse suuremaid annuseid, on kõrvaltoimete esinemissagedus HIV-infektsiooniga patsientide seas eriti kõrge (eelkõige erineva raskusastmega allergilised nahareaktsioonid). Nende patsientide puhul on vajalik ravimi kontsentratsioonide määramine seerumist. Aeg-ajalt on tekkinud hüpokaleemia või eluohtlik hüperkaleemia koos raske hüponatreemiaga, mistõttu tuleb mõne päeva jooksul pärast ravi alustamist korduvalt määrata kaaliumi ja naatriumi sisaldust seerumis.

Kasutamine lastel. Biseptol’i tabletid ei sobi kasutamiseks alla 6-aastastel lastel lämbumisohu tõttu. Noorematele kui 6-aastastele lastele on saadaval sobivad ravimid suspensiooni vormis.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Vastunäidustatud kombinatsioon:

Samaaegne kasutamine koos metotreksaadiga on vastunäidustatud (metotreksaadi toimed ja toksilisus vereloomele suurenevad).

Mittesoovitatavad kombinatsioonid:

Eakatel patsientidel, kes saavad samaaegselt Biseptol’iga mõningaid diureetikume (näiteks tiasiide), esineb suurem luuüdikahjustuse tekkeoht.

Biseptol’i samaaegsel kasutamisel koos fenütoiiniga pikeneb fenütoiini ravitoime kestus. Eelistada tuleks mõnda muud infektsioonivastast ravimit.

Kasutamisel koos kaaliumisisaldust suurendavate ravimitega esineb suurenenud hüperkaleemia oht.

Kombinatsioonid, mille puhul on vajalik ettevaatus:

Zidovudiin: suureneb hematoloogiline toksilisus. Vajalik on sagedasem verepildi kontroll.

Biseptol võib tugevdada varfariini ja teiste antikoagulantide (vere hüübimist takistavad ravimid) toimet, mistõttu võib vajalikuks osutuda nimetatud ravimite annuste kohandamine.

Vajalik on suukaudsete diabeediravimite annuste kohandamine infektsioonivastase ravi ajal ja 8 päeva pärast ravi lõppu.

Tsüklosporiin: kreatiniini taseme tõus ja tsüklosporiini taseme võimalik vähenemine seerumis.

Digoksiin: eakatel patsientidel võib digoksiini plasmasisaldus tõusta.

Foolhappe efektiivsus megaloblastilise aneemia ravimisel võib kotrimoksasooli samaaegsel manustamisel langeda teatud määral või täielikult.

Rifampitsiini kliirens võib kotrimoksasooli ja rifampitsiini koosmanustamisel langeda.

Kloorpropamiid, tolbutamiid: raske hüpoglükeemia oht. Patsiente tuleb hoiatada ja soovitada sagedasemat veresuhkru väärtuste kontrolli. Infektsioonivastase ravi ajal ja selle järgselt võib olla vajalik hüpoglükeemiliste sulfoonamiidide annuseid kohandada.

Pürimetamiin: megaloblastiline aneemia, mis tekib sagedamini mõlema ravimi kasutamisel suurtes annustes (kahe 2,4-diaminopürimidiini kombinatsioonist tingitud foolhappe puudus). Vajalikud on verepildi regulaarne kontroll ja samaaegselt foolhappe manustamine (regulaarsed lihasesisesed süsted).

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Raseduse ja imetamise ajal on ravim vastunäidustatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravim ei mõjuta psühhomotoorset võimekust, autojuhtimise ega masinatega töötamise võimet.

Oluline teave mõningate Biseptol’i koostisainete suhtes

Biseptol tabletid sisaldavad abiainetena metüülhüdroksübensoaati ja propüülhüdroksübensoaati. Võib tekitada hilist tüüpi allergilisi reaktsioone.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Biseptol’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuseteede infektsioonid täiskasvanutel ja üle 12-aastastel lastel ja noorukitel

Tavaline suukaudne annus on 960 mg (s.o 1 Biseptol 960 mg tablett või 2 Biseptol 480 mg tabletti) 2 korda ööpäevas. Ravimit võetakse tavaliselt 10…14 päeva.

Kuseteede infektsioonid 6...12-aastastel lastel

Tavaline ööpäevane annus on 6...8 mg/kg trimetoprimi ja 30...40 mg/kg sulfametoksasooli 2 annuseks jagatuna (480 mg kotrimoksasooli) iga 12 tunni järel. Ravimit võetakse tavaliselt 10 päeva.

Alla 6-aastased lapsed

Biseptol’i tabletid ei sobi kasutamiseks alla 6-aastastel lastel lämbumisohu tõttu. Noorematele kui 6-aastastele lastele on saadaval sobivad ravimid suspensiooni vormis.

Kroonilise bronhiidi ägenemised täiskasvanutel

Tavaline kotrimoksasooli suukaudne annus on 960 mg (s.o 1 Biseptol 960 mg tablett või 2 Biseptol 480 mg tabletti) kaks korda ööpäevas. Ravimit võetakse tavaliselt 10…14 päeva.

Neerupuudulikkusega patsientidel tuleb annuseid vähendada. Patsientidel, kellel kreatiniini kliirens on 15...30 ml/min, tuleb annust vähendada 1/2 võrra; kui kreatiniini kliirens on alla 15 ml/min, ei ole Biseptol’i kasutamine soovitatav.

Pneumocystis kopsupõletik täiskasvanutel ja lastel

Kindlalt diagnoositud infektsiooniga patsientidel on soovitatavaks annuseks 25 mg/kg sulfametoksasooli ja 5 mg/kg trimetoprimi iga 6 tunni järel.

Pneumocystis kopsupõletiku vältimine

Täiskasvanud: 960 mg (s.o 1 Biseptol 960 mg tablett või 2 Biseptol 480 mg tabletti) 1 kord ööpäevas. Lapsed: 900 mg sulfametoksasooli/trimetoprimi 1 m2 kehapinna kohta ööpäevas, manustatuna 2 annuseks jagatuna iga 12 tunni järel 3 järjestikusel päeval. Ööpäevane annus ei tohi ületada 1920 mg (s.o 4 tabletti á 480 mg või 2 tabletti á 960 mg).

Kui teil on tunne, et Biseptol’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Biseptol’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise tõenäolisemateks nähtudeks on iiveldus, oksendamine, pearinglus ja segasus.

Trimetoprimi ägeda üleannustamise korral on teatatud luuüdi pärssimisest.

Esimese meetmena tuleks esile kutsuda oksendamine. Edasiseks raviks pöörduge lähimasse haiglasse.

Kui te unustate Biseptol’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Biseptol põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige sagedasemateks kaebusteks on seedetrakti kõrvaltoimed (iiveldus, oksendamine, isutus) ja nahareaktsioonid (lööve, nõgestõbi).

Lisaks eelmainitule võivad tekkida ka:

nakkused: aeg-ajalt seente ülekasv (kandidoos)

vere- ja lümfisüsteemi häired: harva leukopeenia (valgeliblede vähesus), granulotsütopeenia (granulotsüütide vähesus), trombotsütopeenia (vereliistakute vähesus); väga harva agranulotsütoos (granulotsüütide vaegus), aplastiline aneemia (teatud kehvveresus), megaloblastiline aneemia (teatud kehvveresus), eosinofiilia (eosinofiilide puudus), hüpoprotrombineemia (protrombiini vaegus), methemoglobineemia (methemoglobiini esinemine veres), neutropeenia (neutrofiilide puudus);

immuunsüsteemi häired: väga harva külmavärinad, ravimpalavik, angioneurootiline (huulte, näo, kaela, vahel ka jäsemete) turse, anafülaktilised reaktsioonid, sh seerumtõbi, nodoosne periarteriit (sõlmeline arteriväliskestapõletik), allergiline müokardiit (südamelihasepõletik), hingamisteede ülitundlikkuse sümptomid ja nähud, süsteemne erütematoosne luupus;

seedetrakti häired: sageli iiveldus, oksendamine; harva kõhulahtisus, stomatiit (suupõletik), glossiit (keelepõletik), kõhuvalu; väga harva isutus, pseudomembranoosne koliit (raskekujuline sooltepõletik), pankreatiit (kõhunäärmepõletik);

neerude ja kuseteede häired: väga harva kristalluuria (kristallid uriinis), uriinierituse suurenemine, neerupuudulikkus, interstitsiaalne nefriit (neerupõletik), toksiline nefroos koos oliguuria või anuuriaga, uurea lämmastiku ja kreatiniini taseme tõus vereplasmas;

naha ja nahaaluskoe kahjustused: sageli nahalööve (dermatiit, ekseem, urtikaaria), kihelus; väga harva valgustundlikkus, Stevens-Johnsoni sündroom, Lyelli sündroom (epidermise toksiline nekrolüüs), Henoch-Shönleini purpur, multiformne erüteem, üldised nahareaktsioonid, üldised allergilised reaktsioonid, eksfoliatiivne dermatiit

maksa ja sapiteede häired: väga harva transaminaaside aktiivsuse ja bilirubiini sisalduse tõus seerumis, hepatiit (maksapõletik), kolestaas (sapipais), äge maksanekroos (maksakärbus);

ainevahetushäired: väga harva kaaliumi, naatriumi, glükoosi kontsentratsiooni langus veres (vt lõik “Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Biseptol”);

närvisüsteemi häired: väga harva ükskõiksus (apaatia), ajukelmepõletik, ataksia (liigutuste- ja koordinatsioonihäired), peavalu, depressioon, krambid, hallutsinatsioonid, pinin kõrvus ja peapööritus, neuropaatia (sh perifeersete närvide põletik);

lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused: väga harva liiges- ja lihasvalu;

respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired: väga harva hingeldus, köha, kopsuinfiltraadid; - muud: nõrkus, väsimus, unisus.

Pneumocystis carinii pneumoonia ravi korral ilmnevad kõrvaltoimed

Väga harv: rasked ülitundlikkusreaktsioonid, lööve, palavik, neutropeenia, trombotsütopeenia, maksaensüümide aktiivsuse tõus, hüperkaleemia, hüponatreemia (vt lõik Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Biseptol).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Biseptol’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Biseptol sisaldab

Toimeained on sulfametoksasool ja trimetoprim.

Üks Biseptol 120 mg tablett sisaldab 100 mg sulfametoksasooli ja 20 mg trimetoprimi.

Üks Biseptol 480 mg tablett sisaldab 400 mg sulfametoksasooli ja 80 mg trimetoprimi.

Üks Biseptol 960 mg tablett sisaldab 800 mg sulfametoksasooli ja 160 mg trimetoprimi.

Abiained on:

Biseptol 120 mg: kartulitärklis, talk, magneesiumstearaat, polüvinüülalkohol, metüülhüdroksübensoaat (E218), propüülhüdroksübensoaat (E216), propüleenglükool.

Biseptol 480 mg: kartulitärklis, talk, magneesiumstearaat, polüvinüülalkohol, metüülhüdroksübensoaat (E218), propüülhüdroksübensoaat (E216), propüleenglükool.

Biseptol 960 mg: kartulitärklis, talk, magneesiumstearaat, polüvinüülalkohol, metüülhüdroksübensoaat (E218), propüülhüdroksübensoaat (E216), propüleenglükool, naatriumtärklisglükolaat.

Kuidas Biseptol välja näeb ja pakendi sisu

Biseptol 120 mg: 8 mm diameetriga 2,7...3,6 mm paksune tablett, mille ühele küljele on pressitud “BS”.

Biseptol 480 mg: 13 mm diameetriga 4,0...4,8 mm paksune tablett, mille ühele küljele on pressitud “BS”.

Biseptol 960 mg: 15 mm diameetriga 5,0...5,3 mm paksune tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon.

Biseptol 120 mg: tabletid on 20 kaupa pakendatud PVC/Al blisterpakendisse.

Biseptol 480 mg: tabletid on 20 kaupa pakendatud PVC/Al blisterpakendisse.

Biseptol 960 mg: tabletid on 10 kaupa pakendatud plastikust (polüetüleenist) valmistatud pakendisse.

Müügiloa hoidja ja tootja

Pharmaceutical Works Polfa in Pabianice Joint-Stock Co.

95-200 Pabianice, ul. marsz. J. Piłsudskiego 5

Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Pharmaceutical Works Polfa in Pabianice Joint-Stock Co.

95-200 Pabianice, ul. marsz. J. Piłsudskiego 5

Poola

Tel:/Faks: + 4842 2152354

E-mail: rejlek@polfa.pabianice.com.plApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Megamarketi Apteek

Rakvere tn 71, Narva linn, Ida-Viru maakond
3541117
benu.5209@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Lahkuse Apteek, Narva, Kangelaste prospekt

Kangelaste prospekt 5-62, Narva linn, Ida-Viru maakond
3564980
benu.5207@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Paide Vee Tänava Apteek

Vee tn 3, Paide linn, Järva maakond
3850470
paideapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek

Pähklimäe tn 6a, Narva
3560860
A008@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Narva Kesklinna Apteek, Narva, Vestervalli 15

Vestervalli 15, Narva
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Keskpuiestee Apteek, Püssi, Viru tn

Viru tn 1, Püssi linn, Ida-Viru maakond
3353344
pyssiapotheke@hot.ee
Darbo laikas: I - V 09:00 - 17:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Otepää Südameapteek

Lipuväljak 12, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond
7655049
otepaa@sydameapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating