Otsituimad TOP 5

BITTNERI PALSAM solution 250ml N1 (0)

Taimsed ja ravimisarnased preparaadid >  Taimsed ja ravimisarnased preparaadid
Nimetus: BITTNERI PALSAM solution 250ml N1
Toimeained: herbal preparation(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Richard Bittner
ATC kood T01RS01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

BITTNERI PALSAM on traditsiooniline taimne ravim, mida kasutatakse suukaudselt:

Üldtoniseeriva vahendina (vaimse ja füüsilise seisundi parandamiseks).

Seedekulgla funktsionaalsete häirete korral (nt täiskõhutunne, gaasidest tingitud puhitus ja kõhukinnisus) ja sapierituse suurendamiseks.

BITTNERI PALSAM omab nii psüühilist seisundit kui töövõimet toniseerivat ja üldtugevdavat toimet, mis on enam väljendunud kroonilise väsimuse ja kurnatuse korral ja haigustest paranemise perioodil.

BITTNERI PALSAM sisaldab teiste ainete seas amaroide ja essentsiaalseid õlisid.

Suukaudsel manustamisel stimuleerivad mõruained ja essentsiaalsed õlid sülje, maonõre ja sapi sekretsiooni. Essentsiaalsed õlid vähendavad täiskõhutunnet ja gaasidest tingitud puhitust. Selle kõige tulemusena paraneb toidu seedimine ja imendumine.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage BITTNERI PALSAM’it

kui teil on raske maksahaigus, sapiteede sulgus, sapikivid, pankreatiit, mao- või kaksteistsõrmikuhaavandid;

kui te olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

BITTNERI PALSAM sisaldab 40 % (v/v) alkoholi, mistõttu seda ei tohi anda lastele.

Ärge kasutage kõhuvalu, iivelduse ja oksendamise korral.

Kui BITTNERI PALSAM’i kasutamisel ilmnevad seedetrakti häired, mis kestavad mitu päeva, tuleks preparaadi kasutamine katkestada või pöörduda arsti poole.

Enne BITTNERI PALSAM’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja BITTNERI PALSAM

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole täheldatud.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid.

BITTNERI PALSAM koos toidu ja joogiga

Erinõuded puuduvad.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal ei ole alkoholi sisalduse tõttu soovitatav kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Alkoholisisalduse tõttu võib BITTNERI PALSAM mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

BITTNERI PALSAM sisaldab alkoholi (etanooli).

Ravim sisaldab 40 mahu% etanooli (alkoholi), st kuni 1,62 g annuses, mis vastab 40 ml õllele, 16,7 ml veinile. See ravim on kahjulik alkoholismi probleemidega isikutele.

Sellega tuleb arvestada rasedate, rinnaga toitvate naiste, laste ja kõrge riskigrupiga patsientide puhul (nt. maksahaigused või epilepsia).


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

BITTNERI PALSAM on traditsiooniline taimne ravim, mida kasutatakse suukaudselt:

Üldtoniseeriva vahendina (vaimse ja füüsilise seisundi parandamiseks).

Seedekulgla funktsionaalsete häirete korral (nt täiskõhutunne, gaasidest tingitud puhitus ja kõhukinnisus) ja sapierituse suurendamiseks.

BITTNERI PALSAM omab nii psüühilist seisundit kui töövõimet toniseerivat ja üldtugevdavat toimet, mis on enam väljendunud kroonilise väsimuse ja kurnatuse korral ja haigustest paranemise perioodil.

BITTNERI PALSAM sisaldab teiste ainete seas amaroide ja essentsiaalseid õlisid.

Suukaudsel manustamisel stimuleerivad mõruained ja essentsiaalsed õlid sülje, maonõre ja sapi sekretsiooni. Essentsiaalsed õlid vähendavad täiskõhutunnet ja gaasidest tingitud puhitust. Selle kõige tulemusena paraneb toidu seedimine ja imendumine.

Mida on vaja teada enne BITTNERI PALSAM’i kasutamist

Ärge kasutage BITTNERI PALSAM’it

kui teil on raske maksahaigus, sapiteede sulgus, sapikivid, pankreatiit, mao- või kaksteistsõrmikuhaavandid;

kui te olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

BITTNERI PALSAM sisaldab 40 % (v/v) alkoholi, mistõttu seda ei tohi anda lastele.

Ärge kasutage kõhuvalu, iivelduse ja oksendamise korral.

Kui BITTNERI PALSAM’i kasutamisel ilmnevad seedetrakti häired, mis kestavad mitu päeva, tuleks preparaadi kasutamine katkestada või pöörduda arsti poole.

Enne BITTNERI PALSAM’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja BITTNERI PALSAM

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole täheldatud.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid.

BITTNERI PALSAM koos toidu ja joogiga

Erinõuded puuduvad.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal ei ole alkoholi sisalduse tõttu soovitatav kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Alkoholisisalduse tõttu võib BITTNERI PALSAM mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

BITTNERI PALSAM sisaldab alkoholi (etanooli).

Ravim sisaldab 40 mahu% etanooli (alkoholi), st kuni 1,62 g annuses, mis vastab 40 ml õllele, 16,7 ml veinile. See ravim on kahjulik alkoholismi probleemidega isikutele.

Sellega tuleb arvestada rasedate, rinnaga toitvate naiste, laste ja kõrge riskigrupiga patsientide puhul (nt. maksahaigused või epilepsia).

Kuidas BITTNERI PALSAM’it kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on suukaudsel manustamisel 1 teelusikatäis 2…3 korda päevas puhtalt, veega või ravimteega sisse võtta. Järjestikuse annustamise kestus võib olla maksimaalselt kuni 3 kuud.

Kui te kasutate BITTNERI PALSAM’it rohkem kui ette nähtud Üleannustamisest ei ole teatatud.

Kui te unustate BITTNERI PALSAM’it kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke annus niipea kui see meelde tuleb.

Kui te lõpetate BITTNERI PALSAM’i kasutamise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimetest ei ole teatatud. Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

BITTNERI PALSAM (1 ml suukaudset lahust) sisaldab:

Toimeained on:

Manna manna 1,360 mg
Camphora kamper 0,950 mg
Radix Zedoariae kollajuur (kurkuma) 1,380 mg
Radix Angelicae kikkaputkejuur 1,360 mg
Myrrha mürr 0,700 mg
Radix Gentianae emajuur 0,500 mg
Semen Myristicae muskaatpähkel 0,280 mg
Radix Carlinae keelikrohujuur 0,680 mg
Radix Helenii aedvaagijuur 0,020 mg
Radix Liquiritiae lagritsajuur 0,170 mg
Herba Centaurii maasapiürt 0,013 mg
Flos Caryophylli nelk 0,030 mg
Rhizoma Galangae isujuur 0,014 mg
Radix Zingiberis ingverijuur 0,015 mg
Herba Cardui benedicti kibeohakaürt 0,015 mg
Herba Ivae moschatae muskusrohi 0,006 mg
Radix Iridis iirisejuur 0,005 mg
Flos Verbasci vägiheinaõis 0,014 mg
Pericarpium Aurantii amari mõru pomerantsi viljakest 0,031 mg
Cortex Aurantii dulcis magus pomerantsikoor 0,011 mg
Radix Calami kalmusejuur 0,047 mg
Herba Absinthii koirohuürt 0,035 mg
Cortex Curacao curacao puu koor 0,038 mg
Fructus Cubebae kubeebavili 0,017 mg
Fructus Anisi stellati tähtaniisivili 0,046 mg
Folium Menyanthis ubaleheleht 0,120 mg
Theriak teriakk 0,970 mg

- Teised abiained on 40% (v/v) etanool, Sugar dye (värvaine E150), puhastatud vesi.

Kuidas BITTNERI PALSAM välja näeb ja pakendi sisu

BITTNERI PALSAM sisaldab taimseid drooge, mistõttu maitse ja lõhn võivad muutuda. See ei mõjuta ravimi toimet.

Keeratava alumiiniumkorgiga klaasist pudel.

Pakendi suurused: 50 ml, 100 ml, 250 ml või 500 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Richard Bittner AG

Reisnerstraβe 55-57

A-1030 Vienna

Austria

Tel: +43/1/50 30 972-0

Faks: + 43/1/50 30 972/40

E-post: office.vienna@richard-bittner.com

Tootja

Richard Bittner AG

Ossiacherstrasse 7

A-9560 Feldkirchen

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

SIA Omega Pharma Baltics

K.Ulmaņa gatve 119 LV-2167 Mārupe

Läti

Tel: +371 677 83478Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating