Otsituimad TOP 5

Bromazepam Lannacher 6mg film-coated tablet N20 (0)

Närvisüsteem >  Psühholeptikumid
Nimetus: Bromazepam Lannacher 6mg film-coated tablet N20
Toimeained: Bromazepam(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: GL Pharma
ATC kood N05BA08
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Bromazepam Lannacher’i kasutatakse ärevuse, pinge ja närvilisuse korral.

Näidustused:

Ärevusseisundid

Lühiajalist medikamentoosset ravi vajavad unehäired.

Alkoholi võõrutusnähud.

Märkus. Bensodiasepiinid on näidustatud ainult siis, kui häire on raskekujuline, kahjustab töövõimet või põhjustab inimesel väljendunud pingeseisundit.

Pakendis 20 tabletti.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Bromazepam Lannacher’i

kui te olete ülitundlik (allergiline) bromasepaami, bensodiasepiinide või Bromazepam Lannacher’i mõne koostisosa suhtes;

kui te olete narkootikumi, alkoholi- või ravimsõltlane;

kui teil on tõsine hingamisteede haigus;

kui teil on tõsine maksahaigus;

kui teil on esineb lihasnõrkusega kulgev haigus (myasthenia gravis);

kui teil on äge alkoholimürgistus;

kui teil on mistahes staadiumi šokk; - kui te olete noorem kui 18 aastat.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Bromazepam Lannacher

kui teil on südame või hingamisfunktsiooni häire;

kui teil on maksa ja/või neerufunktsioonihäire;

kui te olete vanem kui 65 aastat või olete nõrk;

kui teil liigutamisel koordinatsioonihäired, mis on tingitud väikeaju või seljaaju funktsiooni häirest.

Arst jälgib regulaarselt patsiente, kellel on südame tegevuse nõrkus või madal vererõhk. Kui Bromazepam Lannacher’i kasutatakse suurtes annustes pika aja jooksul, kontrollib teie arst ka vererakkude arvu ja maksafunktsiooni.

Bromazepam Lannacher aitab patsiendil koostöös arstiga leevendada psüühilisi ja füüsilisi kaebusi, kuid ei kõrvalda kaebuste põhjust.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Bromasepaami tarvitamine koos alkoholi või teiste ravimitega võib suurendada või vähendada nende toimet:

rahustid ja uinutid;

teatud valuvaigistid ja anesteetilised ravimid;

psüühiliste haiguste ja ärevuse raviks kasutatavad ravimid (nt depressioon);

krambivastased ravimid; - allergia või nohu ravimid.

Sellised koostoimed võivad tekkida ka päev pärast viimast manustamist. See mõjutab ka autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Teatud ained, mis inhibeerivad maksaensüüme, võivad mõjutada Bromazepam Lannacher’i toimet. Samaaegselt kasutatuna võib tsimetidiin (mao ja kaksteistsõrmiksoole haavandite raviks) tugevdada Bromazepam Lannacher’i toimet.

Bromazepam Lannacher’i võtmine koos toidu ja joogiga

Ravi ajal ei tohi tarvitada alkoholi, kuna see võib suurendada Bromazepam Lannacher’i kõrvaltoimete teket.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kui olete rase või on kahtlus raseduse suhtes, teavitage sellest oma arsti.

Bromazepam Lannacher’i ei tohi kasutada raseduse esimese trimestri ajal. Bromazepam Lannacher’i ei ole soovitatav kasutada raseduse kahe viimase trimestri ajal.

Bromazepam Lannacher’i korduv võtmine raseduse hilises järgus võib vastsündinul tekitada sõltuvuse ja ärajätunähte.

Bromazepam Lannacher’i ei tohi võtta imetamise ajal, kuna toimeaine eritub rinnapiima. Kui imetamise ajal on vajalik lühiajaliselt ravimit võtta, otsustab teie arst millise aja jooksul peate rinnapiima hävitama.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Selle ravimi kasutamine võib mõjutada teie reageerimisvõimet ja autojuhtimise võimet. Mõju on suurem kui samaaegselt tarbitakse alkoholi.

Tuleb arvestada, et eriti ravi algul võivad esineda väsimus, kontsentratsioonivõime ja reageerimisvõime langus, mälu halvenemine ja lihastoonuse halvenemine, mis mõjutavad negatiivselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Seetõttu ei tohi te enne autot juhtida kui olete piisavalt puhanud (uni

7...8 tundi) ja teil ei esine eelpool nimetatud kõrvaltoimeid. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Oluline teave mõningate Bromazepam Lannacher’i koostisainete suhtes

See ravim sisaldab laktoosi (piimasuhkur). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Bromazepam Lannacher’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. Ärge iseseisvalt muutke oma annust. Kui Bromazepam Lannacher’i toime väheneb pikaajalisel kasutamisel, pidage nõu oma arstiga.

Tableti saab jagada võrdseteks osadeks ja neid tuleb võtta koos piisava koguse vedelikuga enne või söögi ajal. Tablette tuleb võtta ligikaudud üks tund enne magamaminekut.

Soovitav on võtta esimene annus Bromazepam Lannacher’i nädalavahetusel ja koduses keskkonnas.

Annus

Arst määrab teile vajaliku annuse. Arst alustab teie ravimist väikseima võimaliku annusega ja suurendab seda siis aeglaselt optimaalse efektiivse ja hästi talutava annuseni.

Täiskasvanud

Tavaline ööpäevane annus on 3 mg (1/2 6 mg tabletist) ööpäevas. Vajadusel võib annust suurendada 6 mg (üks 6 mg tablett). Vajadusel võib olla annus ka 1,5...3 mg kolm korda ööpäevas. Haiglaravil olles raskete juhtude korral on annused suuremad, 6…12 mg (üks kuni kaks 6 mg tabletti) 3 korda päevas.

Eakad ja/või nõrgestatud organismiga patsiendid ning orgaanilise ajukahjustusega, tsirkulatoorse ja hingamisfunktsiooni häirega või maksa ja/või neerufunktsiooni häirega patsiendid

Võivad vajada väiksemaid annuseid suurema tundlikkuse tõttu, arst määrab annused vastavalt vajadusele ja taluvusele.

Lapsed ja noorukid

Bromazepam Lannacher’i ei tohi kasutada lastel ja noorukitel ebapiisavate andmete tõttu.

Ravi kestus

Bromazepam Lannacher’i tuleb kasutada nii lühikest aega kui võimalik ja nii väikese annusega kui võimalik. Tavaliselt piirdub ravi ühekordse manustamisega või mõne päevaga. Kõige hiljem 4…6 nädalat kestnud pidevat ravi Bromazepam Lannacher’iga, selgitab arst, kas edasine ravi on näidustatud või mitte.

Arst ütleb teile kui kaua peate Bromazepam Lannacher’i võtma.

Arst jägib teid regulaarselt ja hindab ravi jätkamise vajadust. Bromazepam Lannacher’i ei tohi üle 8...12 nädala. Pikemaaegse ravi vajaduse üle otsustab arst.

Kui te võtate Bromazepam Lannacher’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamine Bromazepam Lannacher’iga põhjustab väsimust, unisust, segasust, teadvusehäire, uimasust, liikumisel märkimisväärse koordinatsioonihäire, unehäire ja nüstagme. Aeg-ajalt võib esineda vererõhu langust, tõsist hingamisraskust ja harva teadvusetust. Väga harvadel juhtudel on esinenud surmajuhte. Hingamisteede haigustega patsientidel võivad olla hingamisraskused tõsisemate tagajärgedega.

Kui te märkate endal eelnimetatud nähte või märkate kellelgi, kes on võtnud Bromazepam Lannacher’i selliseid nähte, võtke kohe ühendust arstiga.

Kui te unustate Bromazepam Lannacher’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus tavalisel ajal.

Kui te lõpetate Bromazepam Lannacher’i võtmise

Ärge lõpetage Bromazepam Lannacher’i võtmist iseseisvalt, kuna sellega võivad kaasneda nn ärajätu nähud (peavalu ja lihasvalu, tõsine ärevus, pinge, rahutus, segasus, ärrituvus, higistamine, lihastreemor, palpitatsioonid, iiveldus, oksendamine, krambid kõhus, rasketel juhtudel ka tajuhäired, isiksuse häired, tundetus ja surin kätes ja jalgades, tundlikkus häälte, valguse ja füüsilise kontakti suhtes, hallutsinatsioonid või epileptilised tõmblused).

Bromazepam Lannacher ravi lõppedes võib seisund ajutiselt halveneda. Võivad kaasneda meeleolu muutused, ärevus, unetus ja rahutus. Selliste sümptomite ilmnedes teavitage oma arsti, arst lõpetab ravi järk-järgult.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Bromazepam Lannacher põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Bromazepam Lannacher’i, nagu ka teiste bensodiasepiine sisaldavate ravimite, kasutamine võib põhjustada füüsilist ja psüühilist sõltuvust. See võib tekkida pikaajalise pideva ravi korral,mõnikord ka tavalise annuse korral mõne nädala jooksul. Bromazepam Lannacher ravi järsk lõpetamine võib põhjustada ärajätu nähtude teket ja seisundi intensiivset halvenemist.

Bromazepam Lannacher’i võtvatel eakatel patsientidel on kukkumiste ja luumurdude suurenenud tekkerisk.

Kõrvaltoimed, mis tekivad peamiselt ravi alguses, on annusest sõltuvad ja seotud toimeaine sedatiivse toimega, annust vähendades need taanduvad.

Kõrvaltoimed võivad olla järgnevad:

Sage (esineb 1...10 patsiendil 100-st)

Lihasnõrkus, väsimus (peamiselt ravi alguses, edaspidi möödub)

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Libiido suurenemine või vähenemine, kerged menstruatsioonihäired

Segasus ja emotsionaalne häire (peamiselt ravi alguses, edaspidi möödub). Eelneva depressiooni korral võib depressioon taastekkida.

Apaatia, letargia, tähelepanu häire, ärrituvus ja depressioon.

Ootamatu ravimi toimele vastupidine reaktsioon nt rahutus, suurenenud erutuvus, ärrituvus, agressiivsus, ettekujutuslikud mõtted, raevuhood, hirmuunenäod, hallutsinatsioonid, psüühilised häired, ebaadekvaatne käitumine ja muud kõrvaltoimed. Võivad olla eluohtlikud, eriti eakatel patsientidel. Selliste sümptomite ilmnedes teavitage oma arsti, arst lõpetab ravi järk-järgult.

Peapööritus, peavalu, nägemise- ja kõnehäire, unetus, tähelepanuhäire, segasus ja liikumisehäire (peamiselt ravi alguses, edaspidi möödub), anterograadne amneesia, nt te ei mäleta sündmusi, mis toimusid ravimi mõju all olles. See õib esineda esimeste tundide joksul pärast ravimi võtmist ja olla seotud ebaadekvaatse käitumisega.

Kahelinägemine (peamiselt ravi alguses, edaspidi möödub).

Vererõhu langus, südame tegevuse nõrkus/südamepuudulikkus sh südameseiskus.

Hingamissageduse vähenemine.

Suukuivus, neelamishäire, kõhukinnisus või kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine.

Nahalööve ja nahareaktsioonid.

Uriinipidamatus (uriini tilkumine)

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimeattud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Bromazepam Lannacher’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pärast „Kõlblik kuni“ blistril ja välispakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Bromazepam Lannacher sisaldab

Toimeaine on bromasepaam. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 6 mg bromasepaami.

Abiained on:

Laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, naatriumtärklisglükolaat, tüüp A, magneesiumstearaat, hüpromelloos, talk, titaandioksiid (E1717), makrogool 6000, rohelise (kollakas) laki pulber (E 104/E 132), patentsinine V pulber (E 131), polüakrülaat dispersioon 30%.

Kuidas Bromazepam Lannacher välja näeb ja pakendi sisu

Roheline, ümar, kaksikkumer poolitusjoonega tablett. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks. Pakendis 20 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja:

Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

Covalent OÜ

Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312, EestiApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Narva Kesklinna Apteek, Narva, Vestervalli 15

Vestervalli 15, Narva
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Õismäe Apteek

Õismäe tee 1b, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6579166
benu.5109@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tapa Apteek

Pikk tn 33, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
3220054
benu.5150@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating