Otsituimad TOP 5

BRONCOPHEN Syrup 154mg+132mg 150ml N1 (0)

Hingamissüsteem >  Köha ja külmetuse korral kasutatavad preparaadid
Nimetus: BRONCOPHEN Syrup 154mg+132mg 150ml N1
Toimeained: Thyme herbs
Tipas: Retseptita
Tootja: KBM Pharma
ATC kood R05FB
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Broncophen Sine on traditsiooniline taimne ravim, mille näidustus põhineb pikaajalisel kasutamiskogemusel.

Leevendab kurguärritust ja soodustab rögaeritust ülemiste hingamisteede viirushaigustega kaasneva köha puhul.


Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Broncophen on traditsiooniline taimne ravimpreparaat, mille näidustus põhineb pikaajalisel kasutamiskogemusel.

Leevendab kurguärritust ja soodustab rögaeritust ülemiste hingamisteede viirushaigustega kaasneva köha puhul.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Broncophen’i

Kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeainete, teiste Lamiaceae perekonda kuuluvate taimede või Broncophen’i mõne koostisosa suhtes.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6 („Lisainfo“).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Broncophen

Kui teil tekib palavik, hingeldus ja/või mädane röga, tuleb konsulteerida arstiga.

Ravimit ei ole soovitatav kasutada alla 4-aastastel lastel, sest puuduvad vastavad andmed ja vajalik on konsulteerida arstiga.

Broncophen siirupit ei tohi kasutada alkoholisõltuvusega patsiendid. Rasedate, last rinnaga toitvate emade, laste ja kõrge riskiga gruppide puhul (nt maksahaigusega või epilepsiaga patsiendid) on vajalik ettevaatus.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Puuduvad teadaolevad koostoimed teiste ravimitega.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimit ei ole soovitatav kasutada raseduse ja imetamise ajal, kuna ravim sisaldab alkoholi ning puuduvad piisavad andmed selle kasutamise kohta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuritud.

Oluline teave mõningate Broncophen’i koostisainete suhtes

Informatsioon diabeetikutele: 5 ml (üks annus) sisaldab 1,75 g sahharoosi, mis vastab ligikaudu 0,15 leivaühikule (LÜ). Sellega tuleb arvestada suhkurtõvega patsientide puhul.

Alkohol: See ravimpreparaat sisaldab 285 mg etanooli iga 5 ml kohta. Täiskasvanute ja vähemalt kaheteistaastaste noorukite puhul vastab üksikannuse alkoholisisaldus 14,36 ml õllele või 5,98 ml veinile. Nelja- kuni kaheteistaastaste laste puhul vastab üksikannuse alkoholisisaldus 7,18 ml õllele või 2,99 ml veinile (vt „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Broncophen”).

Säilitusained: Broncophen sisaldab säilitusaineid metüülparahüdroksübensoaat ja propüülparahüdroksübensoaat. Need võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (võimalikud ka hilised reaktsioonid) (vt „Ärge võtke Broncophen’i”).


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Broncophen Sine’t

Kui te olete ülitundlik (allergiline) toimeainete või teiste Lamiaceae perekonda kuuluvate taimede või Broncophen Sine mõne koostisaine suhtes.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6 „Lisainfo“.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Broncophen Sine

Kui teil on palavik, hingeldus ja/või mädane röga, peate konsulteerima arstiga.

Alla 2-aastastel lastel ei ole soovitatav ravimit kasutada, sest selle kohta puuduvad andmed ja vajalik on konsulteerida arstiga.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Puuduvad teadaolevad koostoimed teiste ravimitega.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuna puuduvad piisavad andmed, ei ole seda ravimit soovitatav kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toime kohta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Oluline teave mõningate Broncophen Sine koostisainete suhtes

- Säilitusained: Broncophen Sine sisaldab säilitusaineid metüülparahüdroksübensoaat ja propüülparahüdroksübensoaat. Need võivad põhjustada allergilisi reaktsioone, mis võivad ilmneda ka hilisreaktsioonina (vt lõik „Ärge võtke Broncophen Sine’t“).


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Broncophen Sine’t alati täpselt selles pakendi infolehes toodud juhistele vastavalt. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid:

15 ml iga 3...4 tunni järel 4...6 korda päevas; ööpäevane maksimaalne annus on kuni 90 ml.

4...12-aastased lapsed:

7,5 ml iga 3...4 tunni järel 4...6 korda päevas; ööpäevane maksimaalne annus on kuni 45 ml.

2…4-aastased lapsed:

Pärast arstiga konsulteerimist võib manustada 7,5 ml iga 3...4 tunni järel 4...6 korda päevas; ööpäevane maksimaalne annus on kuni 45 ml.

Alla 2-aastased lapsed:

Alla 2-aastastel lastel ei ole ravimit soovitatav kasutada, sest selle kohta puuduvad andmed ja ravimi kasutamise kohta ei ole võimalik soovitusi anda.

Manustamisviis:

Suukaudne.

Võtke Broncophen Sine’t ilma lahjendamata, kasutades manustamiseks kaasasolevat mõõtekorki, millel on märgistused skaalal 2,5 ml kuni 20 ml.

Vajadusel võib Broncophen Sine’t võtta ka lahjendatuna vees või soojas tees.

Ravi kestus:

Ravi Broncophen Sine’ga peab piirduma 5 päevaga. Kui selle ajaga ei toimu olulist paranemist, peate pöörduma oma arsti poole, kuna teie haigus võib olla tõsisem.

Kui te võtate Broncophen Sine’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate seda ravimit soovitatavast oluliselt suuremas annuses, võivad ravimi teadaolevad kõrvaltoimed esineda tugevamal kujul. Sel juhul teavitage oma arsti. Vajadusel otsustab arst, milliseid meetmeid on tarvis rakendada.

Kui te unustate Broncophen Sine’t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Broncophen’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine

12-aastased ja vanemad noorukid ning täiskasvanud:

10 ml iga 3 tunni järel kuni 6 korda ööpäevas; ööpäevane maksimaalne annus on kuni 60 ml.

4…12-aastased lapsed:

5 ml iga 3 tunni järel kuni 6 korda ööpäevas; ööpäevane maksimaalne annus on kuni 30 ml.

Alla 4-aastased lapsed:

Ravimit ei ole soovitatav kasutada alla 4-aastastel lastel, sest puuduvad vastavad andmed ja vajalik on konsulteerida arstiga.

Manustamisviis:

Suukaudne.

Võtke Broncophen’i lahjendamata, kasutades manustamiseks kaasasolevat mõõtekorki, millel on skaala vahemikus 2,5 ml kuni 20 ml.

Vajadusel võite Broncophen’i võtta lahjendatult vees või soojas tees.

Ravi kestus:

Ravi Broncophen’iga peab piirduma 5 ööpäevaga. Kui selleks ajaks ei ole toimunud olulist paranemist, tuleb pöörduda arsti poole, sest teie haigus võib olla tõsisem.

Kui te võtate Broncophen’i rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud seda ravimit soovitatavast oluliselt suuremas annuses, võivad ravimi teadaolevad kõrvaltoimed esineda tugevamal kujul. Sel juhul teavitage oma arsti. Vajadusel otsustab arst, milliseid meetmeid on vaja rakendada.

Kui te unustate Broncophen’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Broncophen põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Seoses aed-liivateed sisaldavate ravimitega on esinenud ülitundlikkusreaktsioone, aga ka seedetrakti häireid. Esinemissagedus ei ole teada.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Broncophen Sine põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Aed-liivateed sisaldavate ravimitega seoses on täheldatud ülitundlikkusreaktsioone, aga ka seedetrakti häireid. Nende esinemissagedus on teadmata.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Broncophen Sine’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Pärast kasutamist sulgege pudel tihedalt. Pärast pudeli esmakordset avamist tohib kasutada seda 4 nädala jooksul.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida pudel originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Pärast kasutamist tuleb pudel tihedalt sulgeda. Pärast pudeli esmakordset avamist tohib kasutada seda 4 nädala jooksul.

Ärge kasutage Broncophen’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Broncophen sisaldab - Toimeained on:

1 ml siirupit sisaldab:

154 mg aed-liivatee vedelekstrakti (1:2...2,5)

Ekstrahent: ammoniaagi lahus 10% (m/m)/glütserool 85% (m/m)/etanool 90% (v/v)/vesi (1/20/70/109)

132 mg altee juure vedelekstrakti (1:20)

Ekstrahent: vesi

- Abiained on: vaarikasiirup, askorbiinhape, sahharoos, metüülparahüdroksübensoaat (E218), propüülparahüdroksübensoaat (E216), etanool, puhastatud vesi.

Kuidas Broncophen välja näeb ja pakendi sisu

Broncophen on aed-liivatee ja vaarika lõhna ning maitsega pruunikaspunane viskoosne vedelik suukaudseks kasutamiseks.

Lahus on pakendatud 150 ml merevaikkollastesse klaaspudelitesse, millel on keeratav kaitserõngaga plastikkork. Pakendatud pappkarpi. Pakendis on kaasas mõõtekork, millele on märgitud skaala vahemikus 2,5 ml kuni 20 ml, mis võimaldab täpselt välja mõõta soovitatava annuse.

Looduslike toimeainetega ravimpreparaatides, nagu Broncophen, võib esineda lahuse muutumist helbeliseks, samuti ravimi sadestumist või kogunemist keeratava korgi sisepinnale. See ei mõjuta ravimpreparaadi kvaliteeti ega toimet.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4,

51007 Tartu

Tel: +372 7338080

Tootja

Kwizda Pharma GmbH

Effingergasse 21, 1160 Vienna


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Broncophen Sine sisaldab - Toimeained on:

15 ml siirupit sisaldab:

120 mg aed-liivatee kuivekstrakti (7-13 : 1)

Ekstrahent: vesi

830 mg altee juure vedelekstrakti (1 : 13) Ekstrahent: vesi

- Abiained on:

Ksülitool, metüülparahüdroksübensoaat, propüülparahüdroksübensoaat, vaarikasiirup, vaarika lõhna- ja maitseaine, ksantaankummi, sidrunhappemonohüdraat (E330), maltodekstriin, kummiaraabik, puhastatud vesi.

Kuidas Broncophen Sine välja näeb ja pakendi sisu

Broncophen Sine on aed-liivatee ja vaarika lõhna ning maitsega pruunikaspunane viskoosne vedelik suukaudseks kasutamiseks.

Siirup on pakendatud 120 ml merevaikkollasesse klaaspudelisse, millel on keeratav kaitserõngaga plastikkork. Pakendatud pappkarpi. Pakendis on kaasas mõõtekork, millele on märgitud skaala vahemikus 2,5 ml kuni 20 ml, mis võimaldab täpselt välja mõõta soovitatava annuse.

Looduslike toimeainetega ravimpreparaatides, nagu Broncophen Sine, võib esineda lahuse muutumist helbeliseks, samuti ravimi sadestumist või kogunemist keeratava korgi sisepinnale. See ei mõjuta ravimpreparaadi kvaliteeti ega toimet.

Müügiloa hoidja ja tootja

Kwizda Pharma GmbH

Effingergasse 21,

1160 ViennaApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Otepää Apteek

Lipuväljak 28, Otepää
7663769
benu.5117@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tõrva Keskapteek

Valga tn 3, Tõrva linn, Valga maakond
7632104
benu.5120@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Ujula apteek

Ujula tn 2, Tartu linn, Tartu maakond
7339911
benu.5138@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating