Otsituimad TOP 5

BRONTEX LAHUS Oral solution 7,5mg 100ml N1 (0)

Hingamissüsteem >  Köha ja külmetuse korral kasutatavad preparaadid
Nimetus: BRONTEX LAHUS Oral solution 7,5mg 100ml N1
Toimeained: Ambroxol(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Ratiopharm
ATC kood R05CB06
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Brontex Lahust kasutatakse röga lahtistamiseks produktiivse köhaga kulgevate ägedate ja krooniliste bronhopulmonaarsete haiguste korral.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Brontex Lahust:

kui teil on ülitundlikkus ambroksooli või ravimi abiainete suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik

kui teil on neerufunktsiooni kahjustus või raske maksahaigus. Sellistel juhtudel tuleb ambroksooli kasutada ettevaatusega (võtta pikemate intervallide järel või väiksemas annuses).

kui teil on harvaesinev bronhide haigus, millega kaasneb suure koguse sekreedi eritumine (nt maliigne tsiliaarne sündroom). Sel juhul, kuna esineb rögapeetuse oht, tuleb enne ambroksooli võtmist konsulteerida arstiga.

väga harva on teatatud rasketest nahakahjustustest – nt Stevensi-Johnsoni ja Lyell’i sündroomist, mida on esinenud ambroksooli ajutise kasutamise ajal.

Stevensi-Johnsoni sündroom on haigus, mille korral tekib kõrge palavik ning nahk ja limaskestad kattuvad villilise lööbega.

Eluohtlik Lyelli sündroom on tuntud kui „põletatud naha sündroom“. Seda iseloomustab ulatuslik villiline nahalööve, mis sarnaneb põletusega.

Enamasti on need olnud seoses raske kaasuva haiguse või teiste samaaegselt kasutatavate ravimitega. Kui ilmnevad naha- või limaskestakahjustused, tuleb kiiresti konsulteerida arstiga ning ambroksoolravi lõpetada. Ambroksooli tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel on kalduvus seedetrakti haavandiliste haiguste tekkeks, kuna selle kasutamine võib halvendada kliinilist haiguspilti.

Lapsed

alla 2-aastasele lapsele tohib ambroksool lahust manustada ainult arstliku järelvalve all.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasaarvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ambroksooli sisaldavate ravimite kasutamisel koos köhapärssijatega võib köharefleksi pärssimise tõttu tekkida ohtlik bronhiaallima peetus.

Ambroksooliga samaaegsel manustamisel on täheldatud antibiootikumide amoksitsilliini, tsefuroksiimi, doksütsükliini ja erütromütsiini suuremat tungimist bronhiaalsekreeti.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ambroksooli kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid, eriti kasutamise kohta esimese 28 rasedusnädala ajal Amroksooli võib raseduse ajal, eriti raseduse esimese kolme kuu vältel kasutada ainult pärast oodatava kasu ja võimaliku ohu põhjalikku hindamist.

Ambroksool eritub loomadel rinnapiima. Kuna piisavad kogemused inimesel tänaseni puuduvad, võib ravimit kasutada imetamise ajal ainult arsti soovitusel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ambroksool ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Brontex Lahust alati täpselt nii, nagu infolehes kirjas. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole määranud teisiti, on tavaline annustamisskeem järgmine:

Kuni 2-aastased lapsed**

1 ml lahust 2 korda ööpäevas (15 mg ambroksooli ööpäevas).

2…5-aastased lapsed

ml 3 korda ööpäevas (22,5 mg ambroksooli ööpäevas).

6..12-aastased lapsed

ml 2…3 korda ööpäevas* (30-45 mg ambroksooli ööpäevas).

Üle 12-aastased lapsed ja täiskasvanud

2….3 päeva jooksul* 4 ml lahust 3 korda ööpäevas (90 mg ambroksooli ööpäevas), seejärel 4 ml 2 korda ööpäevas või 2 ml 3 korda ööpäevas (60 mg ambroksooli ööpäevas).

* Et kergendada annustamist, on pakendisse lisatud korrektse märgistusega mõõtetops. ** Ainult arstliku järelvalve all.

Lahus tuleb võtta pärast sööki lahjendatuna vedelikus (vees, mahlas või tees). .

Brontex lahust tuleb inhaleerida vastava inhalaatori abil. Enne kasutamist soojendada inhalatsioonilahust kehatemperatuurini.

Inhaleerimine

Kuni 2-aastasele lapsele 1ml lahust 1…2 korda ööpäevas (7,5….15 mg ambroksooli), 2…5-aastasele lapsele 2 ml lahust 1…2 korda ööpäevas (15-30 mg ambroksooli ööpäevas), üle 6-aastasele lapsele ja täiskasvanule 2…3 ml lahust 1…2 korda ööpäevas (15-45 mg ambroksooli ööpäevas).

Tähelepanu: raske neerufunktsiooni häire korral tuleb annust vähendada või manustamisintervalle pikendada.

Ravi kestvus.

Brontex´it ei ole soovitatav kasutada üle 4...5 päeva, väljaarvatud juhul kui arst on määranud teisiti. Kui teie sümptomid 4…5 päevaga ei möödu või süvenevad, konsulteerige arstiga.

Ambroksoolvesinikkloriidi röga lahtistavale toimele aitab kaasa rohke vedeliku tarbimine.

Kui teil on tunne, et Brontex’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Brontex Lahust rohkem kui ette nähtud Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole.

Tõsiseid mürgistusnähte ambroksooliga üleannustamisel ei ole täheldatud.

On esinenud ajutist erutusseisundit ja kõhulahtisust. Juhusliku või tahtliku väga suure üleannustamise korral võib tekkida suurenenud süljeeritus, oksendamine ja vererõhu langus. Kui olete liialt palju Brontex’it võtnud, siis konsulteerige oma arstiga. Sellised kiired meetmed, nagu esilekutsutud oksendamine või maoloputus, ei ole üldiselt soovitavad ning seda võib teha vaid väga suure üleannuse korral. Ravi on sümptomaatiline. Dialüüs või diureesi forsseerimine ei suurenda oluliselt ambroksooli eliminatsiooni.

Kui te unustate Brontex Lahust kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui olete ühe annustamiskorra vahele jätnud või võtsite liiga vähe, ärge suurendage järgmisel korral annust, vaid jätkake nagu juhendis ettenähtud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Brontex Lahus tekitada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimed on liigitatud sageduse (esinemise tõenäosuse) järgi järgmiselt:

Väga sage rohkem kui 1 kasutajal 10-st
Sage 1 kuni 10 kasutajal 100-st
Aeg-ajalt 1 kuni 10 kasutajal 1000-st
Harv 1 kuni 10 kasutajal 10 000-st
Väga harv vähem kui 1 kasutajal 10 000-st

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt: allergilised reaktsioonid, sh nahalööve, näoturse, düspnoe, sügelus, palavik

Väga harv: tõsised anafülaktilised reaktsioonid, sh šokk.

Seedetrakti häired

Sage: kõhukinnisus

Aeg-ajalt: iiveldus, oksendamine

Harv: kõrvetised

Väga harv: düspepsia

Kui ilmneb ülitundlikkusreaktsioone, lõpetage kohe ravimi tarvitamine. Konsulteerige oma arstiga, kas on vajalik rakendada muid meetmeid.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Brontex Lahust pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pärast pudeli esmast avamist tohib lahust kasutada 3 kuud. Hoida temperatuuril kuni 25 °C.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Brontex Lahus sisaldab

Toimeaine on ambroksool

Abiained on kaaliumsorbaat (E 202), vesinikkloriidhape, puhastatud vesi.

Kuidas Brontex Lahus välja näeb ja pakendi sisu Selge, värvitu ja lõhnatu lahus.

1 ml sisaldab 7,5 mg ambroksoolvesinikkloriidi.

100 ml lahust on merevaigust klaaspudelis (tüüp III), koos valge tilguti, valge keeratava korgi ja 6 ml mõõtekorgiga.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloahoidja ratiopharm GmbH,

Graf-Arco-Str. 3,

89079 Ulm,

Saksamaa

Tootja

Merckle GmbH,

Ludwig-Merckle-Straße 3,

89143 Blaubeuren,

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

ratiopharm Lõõtsa 8,

11415 Tallinn,Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Posti Apteek

Posti tn 26, Haapsalu linn, Lääne maakond
4737191
benu.5151@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating