Otsituimad TOP 5

Calcigran 500mg+200tü chewable tablet N100 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Mineraalsed lisandid
Nimetus: Calcigran 500mg+200tü chewable tablet N100
Toimeained: Calcium+Colecalciferol(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Takeda
ATC kood A12AX80
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Calcigran sisaldab kahte toimeainet: kaltsiumi ja D3-vitamiini. Mõlemat leidub meie igapäevases toidus, D-vitamiini toodetakse päikesevalguse toimel ka nahas. Calcigran’i tabletid tagavad täiendava kaltsiumi ja D-vitamiini koguse, kui teie toit või elustiil ei kindlusta teid nendega piisaval määral või kui organismi vajadus nende järele on suurenenud.

Calcigran’i kasutatakse lisaks spetsiifilisele osteoporoosi ravile ka patsientidel, kellel on risk Dvitamiini ja kaltsiumi vaeguse tekkeks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Calcigran’i:

kui olete kaltsiumi, D-vitamiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on kõrge kaltsiumisisaldus veres (hüperkaltseemia) ja/või uriinis (hüperkaltsiuuria);

kui teil on tegemist mõne neeruhaigusega, k.a neerukividega;

kui teil on tegemist D-hüpervitaminoosiga (selle sümptomiteks on iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, isutus ja kõhuvalu).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Pikaaegsel kasutamisel tuleb regulaarselt kontrollida vere kaltsiumi- ja fosforisisaldust ning neerufunktsiooni. Eriti oluline on see eakatel patsientidel, kes kasutavad samaaegselt südameglükosiide (südamepuudulikkuse ravim) või diureetikume (vett väljutavad ravimid) ning patsientidel, kellel on suur oht neerukivide tekkeks. Informeerige oma arsti, kui teil on tegemist mõne eelnimetatud seisundiga.

Konsulteerige oma arstiga enne Calcigran’i võtmist, kui teil on sarkoidoos. Selle haiguse korral võib D-vitamiini metaboliseerumine vitamiini aktiivseks vormiks olla tunduvalt intensiivsem ja on oht üleannustamise tekkimiseks.

Hüperkaltseemia tekkeohu tõttu tuleb Calcigran’i tablette kasutada ettevaatusega voodirežiimil olevatel osteoporoosiga haigetel.

Enne Calcigran`i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Calcigran

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kaltsium võib vähendada mitmete ravimite imendumist seedetraktist, mistõttu tuleb nende koos kasutamisel jälgida alljärgnevaid ajalisi intervalle:

tetratsükliini ja kinoloonide gruppi kuuluvad antibiootikumid - võtke neid 2 tundi enne või 4...6 tundi pärast Calcigran’i võtmist;

osteoporoosi raviks kasutatavad bisfosfonaadid ja naatriumfluoriid - võtke neid kuni 3 tundi enne Calcigran’i võtmist;

kilpnäärme alatalitluse korral kasutatav levotüroksiin – võtke seda vähemalt 4 tundi enne või pärast Calcigran’i võtmist.

Calcigran’i imendumist seedetraktist mõjutavad mõned vere kolesteroolisisaldust vähendavad ravimid (kolestüramiin), lahtistid ja suukaudsed kortikosteroidid. Nimetatud juhtudel konsulteerige oma arsti või apteekriga Calcigran’i annuse suurendamise vajaduse suhtes.

Calcigran koos toidu ja joogiga

Calcigran`i kasutamisel on oluline jälgida toiduga saadavat kaltsiumi ja D-vitamiini hulka, et vältida üleannustamist.

Oblikhappe- (spinat ja rabarber) või fütiinhapperikaste (täisteraviljad) toitude söömise ja kaltsiumitoodete manustamise vahel peab olema vähemalt 2-tunnine intervall, kuna nimetatud ained võivad kaltsiumiga moodustada lahustumatuid ühendeid ja nii vähendada kaltsiumi imendumist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal võib Calcigran’i kasutada, kuid kaltsiumi ööpäevane kogus ei tohiks ületada 1500 mg ja D-vitamiini kogus 600 RÜ-d. Konsulteerige oma arsti või apteekriga enne, kui te raseduse ajal Calcigran’i kasutama hakkate.

Rinnaga toitmise ajal võib Calcigran’i kasutada. Kaltsium ja D-vitamiin erituvad rinnapiima. Seda tuleb arvestada, kui lapsele antakse täiendavalt D-vitamiini.

Raseduse ja imetamise ajal on oluline tarvitada piisavas koguses kaltsiumi.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Calcigran ei häiri autojuhtimise ja liikuvate masinatega töötamise võimet.

Calcigran sisaldab sorbitooli, isomalti, sahharoosi ja aspartaami

Ravim sisaldab abiainetena sorbitooli, isomalti ja sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Calcigran’i tabletid sisaldavad aspartaami, seetõttu ei tohi neid kasutada fenüülketonuuria korral.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teie arst ei ole määranud teisiti, siis võetakse Calcigran’i alljärgnevalt:

Täiendav ravi osteoporoosi korral:

1 närimistablett 2…3 korda ööpäevas.

Kaltsiumi ja D-vitamiini vaegus:

1 närimistablett 1…3 korda ööpäevas.

Kasutamine lastel

Kaltsiumi ja D-vitamiini vaeguse korral 1 närimistablett 1...2 korda päevas

Tablette võib närida või imeda.

Kui teil on tunne, et Calcigran’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te võtate Calcigran’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Calcigran’i ettenähtust rohkem, on oht kaltsiumi ja D-vitamiini liia tekkimiseks. Selle sümptomiteks on isutus, janu, iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, kõhuvalu, lihasnõrkus, jõuetus, mõttetegevuse häired, liigjanu ja liigkusesus, luuvalu, neerude luustumine, neerukivide teke ning väga tõsistel üleannustamise juhtudel ka südame rütmihäired. Sümptomite tekkimisel tuleks pöörduda oma arsti poole.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on hüperkaltseemia ja hüperkaltsiuuria.

Harvadel juhtudel võib esineda seedetrakti häireid nagu näiteks kõhukinnisus, kõhupuhitus, iiveldus, kõhuvalu ja kõhulahtisus.

Samuti on väga harvadel juhtudel täheldatud allergilisi nahareaktsioone (sügelus, lööve ja nõgeslööve) ja piima-leelisesündroomi (nimetatakse ka Burnett`i sündroomiks ja avaldub tavaliselt vaid suure koguse kaltsiumi manustamisel), mille sümptomiteks on sage vajadus urineerimiseks, peavalu, isu puudumine, iiveldus või oksendamine, ebatavaline väsimus või nõrkus, kaltsiumi sisalduse tõus veres ja neerupuudulikkus.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida pakend tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja purgile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Calcigran sisaldab

Toimeained on 500 mg kaltsiumi (kaltsiumkarbonaadina) ja 200 RÜ (5 µg) D3-vitamiini

(kontsentreeritud kolekaltsiferooli pulbrina).

Teised abiained on sorbitool (E420), povidoon, isomalt (E953), apelsiniõli, magneesiumstearaat, aspartaam (E951), rasvhapete mono- ja diglütseriidid, tokoferool, sahharoos, modifitseeritud maisitärklis, keskmise ahelapikkusega triglütseriidid, naatriumaskorbaat ja kolloidne veevaba räni.

Kuidas Calcigran välja näeb ja pakendi sisu

Valged, ümarad, kumerad katmata tabletid. Tablettidel võib olla väikseid plekke.

Calcigran on saadaval 30- või 100-tabletilises pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308 Põlva

Eesti

Tootja

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308 Põlva

Eesti

või

Takeda Nycomed AS

Drammensveien 852

NO-1372 Asker

NorraApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Selma Apteek

Lastekodu tn 11a, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6035212
benu.5136@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aia Apteek

Narva mnt 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6109490
benu.5131@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating