Otsituimad TOP 5

Calcigran Forte 500mg+400tü chewable tablet N60 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Mineraalsed lisandid
Nimetus: Calcigran Forte 500mg+400tü chewable tablet N60
Toimeained: Calcium+Colecalciferol(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Takeda
ATC kood A12AX80
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Calcigran Forte võtmist

Kuidas Calcigran Forte’t võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Calcigran Forte`t säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

Mis ravim on Calcigran Forte ja milleks seda kasutatakse

Calcigran Forte sisaldab kahte toimeainet: kaltsiumi ja kolekaltsiferooli (D3-vitamiini). Mõlemat leidub meie igapäevases toidus, D-vitamiini toodetakse päikesevalguse toimel ka nahas. Calcigran Forte tabletid tagavad täiendava kaltsiumi ja D-vitamiini koguse, kui teie toit või elustiil ei kindlusta teid nendega piisaval määral või kui organismi vajadus nende järele on suurenenud.

Calcigran Forte’t kasutatakse lisaks spetsiifilisele osteoporoosi ravile ka patsientidel, kellel on risk Dvitamiini ja kaltsiumi vaeguse tekkeks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Kuidas Calcigran Forte’t võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Calcigran Forte`t säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

Mis ravim on Calcigran Forte ja milleks seda kasutatakse

Calcigran Forte sisaldab kahte toimeainet: kaltsiumi ja kolekaltsiferooli (D3-vitamiini). Mõlemat leidub meie igapäevases toidus, D-vitamiini toodetakse päikesevalguse toimel ka nahas. Calcigran Forte tabletid tagavad täiendava kaltsiumi ja D-vitamiini koguse, kui teie toit või elustiil ei kindlusta teid nendega piisaval määral või kui organismi vajadus nende järele on suurenenud.

Calcigran Forte’t kasutatakse lisaks spetsiifilisele osteoporoosi ravile ka patsientidel, kellel on risk Dvitamiini ja kaltsiumi vaeguse tekkeks.

Mida on vaja teada enne Calcigran Forte võtmist

Ärge võtke Calcigran Forte’t:

kui olete kaltsiumi, D-vitamiini või selle ravimi mis tahes koostisosa suhtes allergiline;

kui teil on kõrge kaltsiumisisaldus veres (hüperkaltseemia) ja/või uriinis (hüperkaltsiuuria);

kui teil on tegemist mõne neeruhaigusega, k.a neerukividega;

kui teil on tegemist D-hüpervitaminoosiga (selle sümptomiteks on iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, isutus ja kõhuvalu).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Pikaaegsel kasutamisel tuleb regulaarselt kontrollida vere kaltsiumi- ja fosforisisaldust ning neerufunktsiooni. Eriti oluline on see eakatel patsientidel, kes kasutavad samaaegselt südameglükosiide (südamepuudulikkuse ravim) või diureetikume (vett väljutavad ravimid) ning patsientidel, kellel on suur oht neerukivide tekkeks. Informeerige oma arsti, kui teil on tegemist mõne eelnimetatud seisundiga.

Konsulteerige oma arstiga enne Calcigran Forte võtmist, kui teil on sarkoidoos. Selle haiguse korral võib D-vitamiini metaboliseerumine vitamiini aktiivseks vormiks olla tunduvalt intensiivsem ja on oht üleannustamise tekkimiseks.

Hüperkaltseemia tekkeohu tõttu tuleb Calcigran Forte tablette kasutada ettevaatusega voodirežiimil olevatel osteoporoosiga haigetel.

Enne Calcigran Forte võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Calcigran Forte

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kaltsium võib vähendada mitmete ravimite imendumist seedetraktist, mistõttu tuleb nende koos kasutamisel jälgida alljärgnevaid ajalisi intervalle:

tetratsükliini ja kinoloonide gruppi kuuluvad antibiootikumid - võtke neid 2 tundi enne või 4...6 tundi pärast Calcigran Forte võtmist;

osteoporoosi raviks kasutatavad bisfosfonaadid ja naatriumfluoriid - võtke neid kuni 3 tundi enne Calcigran Forte võtmist;

kilpnäärme alatalitluse korral kasutatav levotüroksiin – võtke seda vähemalt 4 tundi enne või pärast Calcigran Forte võtmist.

Calcigran Forte imendumist seedetraktist mõjutavad mõned vere kolesteroolisisaldust vähendavad ravimid (kolestüramiin), lahtistid ja suukaudsed kortikosteroidid. Nimetatud juhtudel konsulteerige oma arsti või apteekriga Calcigran Forte annuse suurendamise vajaduse suhtes.

Calcigran Forte koos toidu ja joogiga

Calcigran Forte kasutamisel on oluline jälgida toiduga saadavat kaltsiumi ja D-vitamiini hulka, et vältida üleannustamist.

Oblikhappe- (spinat ja rabarber) või fütiinhapperikaste (täisteraviljad) toitude söömise ja kaltsiumitoodete manustamise vahel peab olema vähemalt 2-tunnine intervall, kuna nimetatud ained võivad kaltsiumiga moodustada lahustumatuid ühendeid ja nii vähendada kaltsiumi imendumist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal võib Calcigran Forte’t kasutada, kuid kaltsiumi ööpäevane kogus ei tohiks ületada 1500 mg ja D-vitamiini kogus 600 RÜ-d. Konsulteerige oma arsti või apteekriga enne, kui te raseduse ajal Calcigran Forte’t kasutama hakkate.

Rinnaga toitmise ajal võib Calcigran Forte`t kasutada. Kaltsium ja D-vitamiin erituvad rinnapiima. Seda tuleb arvestada, kui lapsele antakse täiendavalt D-vitamiini.

Raseduse ja imetamise ajal on oluline tarvitada piisavas koguses kaltsiumi.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Calcigran Forte ei häiri autojuhtimise ja liikuvate masinatega töötamise võimet.

Calcigran Forte sisaldab sorbitooli, isomalti,

Sahharoosi ja aspartaami

Ravim sisaldab abiainetena sorbitooli, isomalti ja sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Calcigran Forte tabletid sisaldavad aspartaami, seetõttu ei tohi neid kasutada fenüülketonuuria korral.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teie arst ei ole määranud teisiti, siis võetakse Calcigran Forte’t alljärgnevalt:

Täiskasvanud ja eakad inimesed:

Üks närimistablett 2 korda ööpäevas.

Tablette võib närida või imeda.

Calcigran Forte tabletid ei ole mõeldud kasutamiseks lastel.

Kui teil on tunne, et Calcigran Forte toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te võtate Calcigran Forte tablette rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Calcigran Forte`t ettenähtust rohkem, on oht kaltsiumi ja D-vitamiini liia tekkimiseks. Selle sümptomiteks on isutus, janu, iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, kõhuvalu, lihasnõrkus, jõuetus, mõttetegevuse häired, liigjanu ja liigkusesus, luuvalu, neerude luustumine, neerukivide teke ning väga tõsistel üleannustamise juhtudel ka südame rütmihäireid. Sümptomite tekkimisel tuleks pöörduda oma arsti poole.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on hüperkaltseemia ja hüperkaltsiuuria.

Harvadel juhtudel võib esineda seedetrakti häireid nagu näiteks kõhukinnisus, kõhupuhitus, iiveldus, kõhuvalu ja kõhulahtisus.

Samuti on väga harvadel juhtudel täheldatud allergilisi nahareaktsioone (sügelus, lööve ja nõgeslööve) ja piima-leelisesündroomi (nimetatakse ka Burnett`i sündroomiks ja avaldub tavaliselt vaid suure koguse kaltsiumi manustamisel), mille sümptomiteks on sage vajadus urineerimiseks, peavalu, isu puudumine, iiveldus või oksendamine, ebatavaline väsimus või nõrkus, kaltsiumi sisalduse tõus veres ja neerupuudulikkus.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC. Hoida pakend tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja purgile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Calcigran Forte sisaldab

Toimeained on 500 mg kaltsiumi (kaltsiumkarbonaadina) ja 400 RÜ (10 µg) D3-vitamiini

(kontsentreeritud kolekaltsiferooli pulbrina).

Abiained on sorbitool (E420), povidoon, isomalt (E953), sidruniõli, magneesiumstearaat, aspartaam (E951), rasvhapete mono- ja diglütseriidid, tokoferool, sahharoos, modifitseeritud toidutärklis, keskmise ahelapikkusega triglütseriidid, naatriumaskorbaat ja kolloidne veevaba räni.

Kuidas Calcigran Forte välja näeb ja pakendi sisu

Valged, ümarad, kumerad katmata närimistabletid. Tabletil võib olla väikseid plekke.

Calcigran Forte on käsimüügiravimina saadaval 60 tabletilises plastikpurgis ja väliskarbis.

Müügiloa hoidja

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308 Põlva

Eesti

Tootja

Takeda Nycomed AS

Drammensveien 852

NO-1372 Asker

Norra

või

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308 Põlva

EestiApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteek

Sütiste tee 28, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
65 20 794
A001@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek Kalda

Kalda tee 32, Tartu linn, Tartu maakond
7427010
A013@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Tallinn, Tartu mnt

Tartu mnt 49, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6010428
A011@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Siili apteegi haruapteek (Tammsaare apteek)

Kiili tn 16, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6520544
A010@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating