Otsituimad TOP 5

Capsicam 20mg+2mg+30mg+30mg+50mg ointment 50g (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Paikselt kasutatavad preparaadid liigese- ja lihasevalude korral
Nimetus: Capsicam 20mg+2mg+30mg+30mg+50mg ointment 50g
Toimeained: Benzyl nicotinate+Nonivamide+Camphor+Turpentine oil+Dimethyl sulfoxide(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Grindeks
ATC kood M02AX92
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

CAPSICAM salv on paikselt kasutatav valuleevendav ja soojendav vahend liiges- ja lihasvalude korral.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage CAPSICAM salvi

- kui te olete allergiline (ülitundlik) ravimi toimeainete või mõne koostisosa suhtes; - kui teil on haavandid ja nahahaigused.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga CAPSICAM salv

- lastel või noorukitel, sest kasutamise kohta selles vanuserühmas puuduvad piisavad andmed ja seetõttu ei ole ravimi kasutamine lastel või noorukitel soovitatav.

CAPSICAM salvi ei tohi kanda kahjustatud nahale. Tugeva ärrituse vältimiseks tuleb jälgida, et salvi ei satuks silma ega limaskestadele.

Vahetult enne või pärast CAPSICAM’i aplitseerimist ei ole soovitatavad kuumad protseduurid (saun, vann, jne), kuna see võib põhjustada nahapooride avanemise tõttu nahal põletustunde.

Kõrvaltoimete vältimiseks peaks eelnevalt väikese koguse salviga määrama naha tundlikkuse ravimi suhtes.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole uuritud.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Asjakohaste ohutusandmete puudumise tõttu ei tohi CAPSICAM salvi raseduse ja rinnaga toitmise ajal kasutada. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

CAPSICAM salv ei avalda toimet autojuhtimise ja liikuvate mehhanismide käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate CAPSICAM salvi koostisainete suhtes

CAPSICAM salv sisaldab abiainetena tsetostearüülalkoholi ja bronopoli, mis võivad põhjustada paikseid nahareaktsioone (sh kontaktdermatiiti).


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

CAPSICAM salv on paikselt kasutatav valuleevendav ja soojendav vahend liiges- ja lihasvalude korral.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE CAPSICAM SALVI KASUTAMIST

Ärge kasutage CAPSICAM salvi

- kui te olete allergiline (ülitundlik) ravimi toimeainete või mõne koostisosa suhtes; - kui teil on haavandid ja nahahaigused.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga CAPSICAM salv

- lastel või noorukitel, sest kasutamise kohta selles vanuserühmas puuduvad piisavad andmed ja seetõttu ei ole ravimi kasutamine lastel või noorukitel soovitatav.

CAPSICAM salvi ei tohi kanda kahjustatud nahale. Tugeva ärrituse vältimiseks tuleb jälgida, et salvi ei satuks silma ega limaskestadele.

Vahetult enne või pärast CAPSICAM’i aplitseerimist ei ole soovitatavad kuumad protseduurid (saun, vann, jne), kuna see võib põhjustada nahapooride avanemise tõttu nahal põletustunde.

Kõrvaltoimete vältimiseks peaks eelnevalt väikese koguse salviga määrama naha tundlikkuse ravimi suhtes.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole uuritud.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Asjakohaste ohutusandmete puudumise tõttu ei tohi CAPSICAM salvi raseduse ja rinnaga toitmise ajal kasutada. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

CAPSICAM salv ei avalda toimet autojuhtimise ja liikuvate mehhanismide käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate CAPSICAM salvi koostisainete suhtes

CAPSICAM salv sisaldab abiainetena tsetostearüülalkoholi ja bronopoli, mis võivad põhjustada paikseid nahareaktsioone (sh kontaktdermatiiti).

KUIDAS CAPSICAM SALVI KASUTADA

Kutaanne.

Kasutage CAPSICAM salvi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

CAPSICAM salvi kasutamisel soojendava vahendina sportlastel määrida lihaspiirkonnale aplikaatoriga 2...3 g salvi ja hõõruda masseerivate liigutustega naha sisse kuni naha kerge punetuseni. Peale treeningut tuleb salv leige veega nahalt maha pesta.

Valu vaigistamise eesmärgil määrida valulikule piirkonnale aplikaatoriga 1...3 g salvi 2...3 korda päevas sõltuvalt valu intensiivsusest ja hoida kaetult, et suurendada soojusefekti. Ravikuuriks kulub ligikaudu 50...100 g salvi.

Peavalu korral määritakse 0,5...1 g salvi meelekohtadele.

Pärast igakordset salvi kasutamist tuleb pesta käsi leige vee ja seebiga.

Lastel kasutamise kogemus puudub (vt lõik Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga CAPSICAM salv).

Kui teil on tunne, et CAPSICAM salvi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate CAPSICAM salvi rohkem kui ette nähtud

Liiga suure koguse ravimi nahalekandmisel võib salv põhjustada tugeva ärrituse. Sellisel juhul on soovitatav salv nahalt maha pesta.

CAPSICAM salvi juhusliku allaneelamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole, kes määrab vajaliku ravi. Ärge püüdke esile kutsuda oksendamist.

Kui te unustate CAPSICAM salvi kasutada, siis kasutage seda niipea, kui võimalik ja seejärel jätkake nagu tavaliselt. Kui on juba käes järgmise kasutamise aeg, siis kasutage ettenähtud kogus ja seejärel jätkake nagu tavaliselt. Ärge kasutage topeltannust.

Kui te lõpetate CAPSICAM salvi kasutamise

Juhul, kui haigusnähud ei parane või süvenevad, kontakteeruge oma arstiga. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka CAPSICAM salv põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Naha ülitundlikkuse korral salvi koostisosade suhtes võivad tekkida: harva – sügelus; teadmata sagedusega kõrvaltoimed - turse, nahapunetus, põletustunne nahal või nõgestõbi (s.o üldine ülitundlikkusseisund, millele on omased kiiresti tekkivad ja kaduvad vahelduva suurusega „nõgese” kublad). Sellisel juhul on soovitatav salvi kasutamine katkestada ja salv nahalt maha pesta. Nimetatud nähud kaovad 8...12 tunni möödumisel pärast salvi kasutamise katkestamist.

Kõrvaltoimete vältimiseks soovitame eelnevalt väikese koguse salviga määrata naha tundlikkuse ravimi suhtes.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage CAPSICAM salvi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida CAPSICAM salv sisaldab

Toimeained on dimetüülsulfoksiid, kamper, tärpentiniõli, bensüülnikotinaat ja nonivamiid. 1 g salvi sisaldab 50 mg dimetüülsulfoksiidi, 30 mg kamprit, 30 mg tärpentiniõli, 20 mg bensüülnikotinaati ja 2 mg nonivamiidi.

Abiained on emulgeeriv tsetostearüülalkohol, tüüp A; naatriumtsetostearüülsulfaat, polüsorbaat 80, bronopol ja puhastatud vesi.

Kuidas CAPSICAM salv välja näeb ja pakendi sisu

Valge või kergelt kollakasvalge värvusega kampri ja tärpentiniõli lõhnaga salv, 30 g või 50 g salvi alumiiniumtuubis. Tuub koos aplikaatoriga pappkarbis.

Müügiloa hoidja

AS GRINDEKS

Krustpils 53, Rīga, LV-1057,

Läti

Tel.: +371 67083205 Faks: +371 67083505 e-mail: grindeks@grindeks.lv

Tootja

Tallinna Farmaatsiatehase AS

Tondi 33, 11316 Tallinn

Eesti

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

AS Grindeks Eesti filiaal

Tondi 33, 11316 Tallinn

Tel.: +372 6120224,Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Suur-Pärnu Apteek, Tallinn, Mere pst

Mere pst 8, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6130700
benu.5153@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating