Otsituimad TOP 5

Cardura 4mg tablet N30 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Hüpertensioonivastased ained
Nimetus: Cardura 4mg tablet N30
Toimeained: Doxazosin(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Pfizer
ATC kood C02CA04
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Näidustused:

Kõrgvererõhutõbi. Eesnäärme healoomulisest suurenemisest tingitud vaevuste leevendamine.

Kõrgvererõhuga patsientidel laiendab Cardura veresooni, mistõttu veri saab neist vabamalt läbi voolata. See aitab kaasa vererõhu alanemisele. Lisaks vererõhku alandavale toimele võib Cardura alandada ka vere lipiidide sisaldust (üldist kolesteroolitaset).

Suurenenud eesnäärmega patsientidel ravib Cardura vaevalist või sagedast urineerimist, millised sümptomid on tüüpilised suurenenud eesnäärmega patsientidel. Cardura lõõgastab põit ja eesnääret ümbritsevaid lihaseid, tänu millele uriin väljub kergemini.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Cardurat

kui te olete selle ravimi toimeaine (doksasosiin), kinasoliinide (nt prasosiini või terasosiini sisaldavad ravimid) või mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergia väljenduseks võivad olla sügelus, nahapunetus või hingamisraskused.

kui teil on diagnoositud ortostaatiline hüpotensioon (püstiasendis ilmnev madal vererõhk).

kui teil on diagnoositud suurenenud eesnääre ja sellega kaasneb ka ülemiste kuseteede ummistus, krooniline kusteede nakkus või teil on põiekivid.

kui te imetate last rinnaga.

kui teil on madal vererõhk.

Te ei tohi kasutada Cardurat ainuravimina kui teil on ülevoolupõis või kuseeritus puudub.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Cardura võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Cardura - kui olete alla 16-aastane.

kui teil on diagnoositud järgmised südamehaigused: aordiklapi või mitraalklapi kitsenemuse tõttu tekkinud kopsuturse ja südamepuudulikkus.

kui teil on maksakahjustus.

kui te olete rase või plaanite rasestuda.

kui te kasutate erektsioonihäirete ravimeid, mis sisaldavad (PDE-5 inhibiitorid) nt sildenafiili, tadalafiili või vardenafiili.

kui teil on laktoositalumatus.

kui te lähete silmakae (läätse hägusus) operatsioonile, teavitage palun oma silmaarsti enne operatsiooni, kui te kasutate või olete kasutanud Cardurat. See on vajalik seetõttu, et Cardura võib põhjustada tüsistusi operatsiooni ajal, mida saab vältida, kui teie silmaarst on selleks ette valmistatud.

Kui te alustate ravi Carduraga võite tunda pearinglust ja nõrkustunnet, mis tuleneb madalast vererõhust.

Muud ravimid ja Cardura

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ettevaatlik tuleb olla Cardura manustamisel koos erektsioonihäirete ravimitega (nt sildenafiil, tadalafiil, vardenafiil).

Öelge oma arstile kui te võtate teisi kõrgvererõhuvastaseid ravimeid kuna Cardura võib tugevdada nende vererõhku alandavat toimet.

Cardura koos toidu ja joogiga

Ravimit Cardura võib võtta kas hommikul või õhtul. Parim on võtta tablett sisse ühel ja samal kellaajal koos veega.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Sünnitusealised naised peavad ravi ajal kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Imetamise ajal ei tohi Cardura tablette võtta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Cardura tabletid võivad ravikuuri esimestel päevadel põhjustada peapööritust ja nõrkustunnet. Ravi ajal Carduraga ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme, sest ravim võib mõjutada teie reaktsioonikiirust, eriti ravikuuri esimestel päevadel.

Cardura sisaldab laktoosi

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu mõningaid suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus:

Algannus on tavaliselt 1 mg üks kord ööpäevas, mida hiljem suurendatakse vajadusel 2…4 mg-ni üks kord ööpäevas. Eesnäärme suurenemisest tingitud vaevuste ravimisel võidakse annust suurendada 8 mg-ni ööpäevas, kõrgvererõhu ravimisel maksimaalselt 16 mg-ni ööpäevas.

Võtke tablett sisse vastavalt arsti poolt antud ja pakendil toodud juhistele.

Kõige parem on võtta tablette iga päev ühel ja samal kellaajal, koos piisava hulga veega.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Kui teil on tunne, et Cardura toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine eakatel patsientidel

Eakatel patsientidel võib kasutada tavalisi annuseid.

Annustamine neeruhaigusega patsientidel

Annuse kohandamine muutunud neerufunktsiooni tõttu ei ole vajalik, st võib kasutada tavalisi annuseid.

Annustamine maksakahjustusega patsientidel

Arst määrab teile sobiva annuse lähtudes maksafunktsiooni näitajatest.

Kui te võtate Cardurat rohkem kui ette nähtud

Kui te olete eksikombel võtnud rohkem Cardura tablette kui on teie tavaline ööpäevane annus, siis võtke viivitamatult ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse.

Kui üleannustamise tulemusena on tekkinud vererõhu langus, tuleb heita lamavasse asendisse, pea ülejäänud kehast allapoole.

Kui te unustate Cardurat võtta

Kui unustate tabletti võtta, võtke see niipea, kui see teile meenub, välja arvatud juhul, kui on aeg võtta järgmine annus. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Järgmine tablett võtke ettenähtud ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedased kõrvaltoimed (esinevad ühel patsiendil 100-st kuni ühel 10-st)

hingamisteede nakkus, kuseteede nakkus

pearinglus, peavalu, unisus

peapööritus

südame löögisageduse muutused

madal vererõhk

bronhiit, köha, õhupuudustunne, nohu

kõhuvalu, seedehäire, suukuivus, iiveldus

sügelus

seljavalu, lihasevalu

põiepõletik, uriinipidamatus

jõuetus, valu rinnus, gripilaadsed sümptomid, perifeerne turse (vedeliku kogunemine naha alla, nt pahkluude ümber)

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel patsiendil 1000-st kuni ühel patsiendil 100-st)

allergiline ravimreaktsioon

isutus, podagra (kusihappe ainevahetushäirest tekkiv haigus), söögiisu suurenemine

agitatsioon (motoorne rahutus), ärevus, depressioon, närvilisus, unetus

aju-veresoonkonna häire, nõrgenenud tundlikkus, minestus, värin

kohin kõrvus või peas

valu rinnus (stenokardia), südamelihaseinfarkt

ninaverejooks

kõhukinnisus, kõhulahtisus, kõhupuhitus, oksendamine, mao-peensoole põletik

normist erinevad maksafunktsiooni testid

nahalööve

liigesevalu

urineerimise raskenemine, verikusesus, sage urineermine

impotentsus

valu, näoturse

kehakaalu tõus

Harvad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui ühel patsiendil 10 000-st, kuid vähem kui ühel patsiendil 1000-st).

lihaskrambid, lihasnõrkus

liigkusesus

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui ühel patsiendil 10 000-st).

valgeliblede vähesus veres, trombotsüütide vähesus veres

pearinglus, väärtundlikkus

nägemise ähmastumine

südame löögisageduse aeglustumine, südame rütmihäired

kuumahood

bronhospasm

sapipais (kolestaas), maksapõletik, kollatõbi

juustekadu, punatähnilisus nahal (purpur), nõgestõbi

urineerimishäire, öine sagedane põietühjendus, suurenenud kuseeritus - rinnanäärmete suurenemine meestel, pikaaegne valulik erektsioon

väsimus, halb enesetunne

Teadmata sagedus

operatsiooniaegne lõdva iirise sündroom

vastassuunaline seemnepurse

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cardura sisaldab

Toimeaine on doksasosiin. Üks tablett sisaldab 2 mg või 4 mg doksasosiini (doksasosiinmesülaadina).

Teised abiained on laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, mikrokristalliline tselluloos, naatriumlaurüülsulfaat ja naatriumtärklisglükolaat.

Kuidas Cardura välja näeb ja pakendi sisu

Cardura 2 mg tabletid: valged piklikud kaksikkumerad tabletid mõõtudega 9 x 4,5 mm, mille ühel küljel on märgistus „CN2“ ja poolitusjoon ning teisel Pfizeri logo. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Cardura 4 mg tabletid: valged rombikujulised kaksikkumerad tabletid mõõtudega 12 x 9 mm, mille ühel küljel on märgistus „CN4“ ja poolitusjoon ning teisel Pfizeri logo. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

PVC/fooliumblister.

30 tabletti blisterpakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9 NJ

Ühendkuningriik

Tootjad

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Heinrich-Mack-Strasse 35

89257 Illertissen

Saksamaa

või

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pirita tee 20

10127 Tallinn

Tel. 6 405 328Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viru Platsi Apteek

Gonsiori tn 3, Tallinn (Kesklinna)
6601340
benu.5130@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Lihula Apteek

Tallinna mnt 17, Lihula linn, Lihula vald, Lääne maakond
4778297
lihula@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteek

Sütiste tee 28, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
65 20 794
A001@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating