Otsituimad TOP 5

Ceftazidime Fresenius Kabi 1000mg pwd. for inj. N1 (0)

Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks >  Antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks
Nimetus: Ceftazidime Fresenius Kabi 1000mg pwd. for inj. N1
Toimeained: Ceftazidime(P)
Tipas: Retseptiga kompenseeritavad
Tootja: Fresenius Kabi
ATC kood J01DD02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Ceftazidime Fresenius Kabi on antibiootikum, mida kasutatakse täiskasvanutel ja lastel (kaasa arvatud vastsündinutel). Ravim surmab infektsioone põhjustavad bakterid. See kuulub tsefalosporiinideks nimetatud ravimite rühma.

Ceftazidime Fresenius Kabi’t kasutatakse järgmiste raskete bakteriaalsete infektsioonide raviks:

kopsu- või rindkereinfektsioonid

kopsupõletik ja bronhiit tsüstilise fibroosiga patsientidel

ajukelmepõletik (meningiit)

kõrvapõletikud

kuseteede infektsioonid

naha ja pehmete kudede infektsioonid

kõhuõõne infektsioonid ja kõhukelmepõletik (peritoniit)

luude ja liigeste infektsioonid.

Ceftazidime Fresenius Kabi’t võib kasutada ka:

infektsioonide vältimiseks eesnäärmeoperatsiooni ajal meestel patsientide ravimiseks, kellel on madal valgevereliblede arv (neutropeenia) ja bakteriaalsest infektsioonist tingitud palavik.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ceftazidime Fresenius Kabi’t ei tohi manustada:

kui te olete allergiline (ülitundlik) tseftasidiimi või selle ravimi mõne koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6).

kui teil on kunagi tekkinud tõsine allergiline reaktsioon ükskõik millise muu antibiootikumi

(penitsilliinid, monobaktaamid ja karbapeneemid) suhtes, sest te võite olla allergiline ka Ceftazidime Fresenius Kabi suhtes.

→ Kui arvate, et see kehtib teie kohta, rääkige sellest oma arstile enne Ceftazidime Fresenius Kabi’ga ravi alustamist. Teile ei tohi Ceftazidime Fresenius Kabi’t manustada.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ceftazidime Fresenius Kabi

Ceftazidime Fresenius Kabi manustamise ajal peate tähelepanu pöörama teatud sümptomitele, nagu allergilised reaktsioonid, närvisüsteemi häired ja seedetrakti häired, näiteks kõhulahtisus. Sel viisil väheneb võimalike probleemide risk. Vt lõik 4 „Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata“. Kui teil on tekkinud allergiline reaktsioon teiste antibiootikumide suhtes, võite olla allergiline ka Ceftazidime Fresenius Kabi suhtes.

Kui vajate vere- või uriinianalüüsi

Ceftazidime Fresenius Kabi võib muuta uriini suhkrusisalduse määramise analüüside ja Coombsi testiks nimetatud vereanalüüsi tulemusi. Kui teile tehakse analüüse:

Öelge proovi võtvale isikule, et teile on manustatud Ceftazidime Fresenius Kabi’t.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, või alustate uute ravimite võtmist.

Ilma arstiga nõu pidamata ei tohi teile Ceftazidime Fresenius Kabi’t manustada juhul, kui võtate ka:

antibiootikumi, mida nimetatakse klooramfenikooliks

teatud tüüpi antibiootikumi, mida nimetatakse aminoglükosiidideks, nt gentamütsiin, tobramütsiin

vett väljaviivaid tablette, mida nimetatakse furosemiidiks → Kui see kehtib teie kohta, rääkige sellest oma arstile.

Rasedus ja imetamine

Enne Ceftazidime Fresenius Kabi manustamist tuleb arsti teavitada sellest:

kui te olete rase, kahtlustate või planeerite rasedust

kui te toidate last rinnaga

Arst kaalub Ceftazidime Fresenius Kabi ravist saadavat kasu ja ohte lapsele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ceftazidime Fresenius Kabi võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis mõjutavad autojuhtimise võimet, nt pearinglus.

Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui te ei ole kindel, kuidas ravim teile mõjub.

Oluline teave mõningate Ceftazidime Fresenius Kabi koostisainete suhtes Ceftazidime Fresenius Kabi sisaldab naatriumi.

500 mg: Viaal sisaldab 1,1 mmol (26 mg) naatriumi.

1000 mg: Viaal sisaldab 2,3 mmol (52 mg) naatriumi.

2000 mg: Viaal sisaldab 4,6 mmol (104 mg) naatriumi.

Sellega tuleb arvestada juhul, kui te olete kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Ceftazidime Fresenius Kabi manustab tavaliselt arst või õde. Seda manustatakse veeniinfusioonina (tilguti abil) või otse veeni või lihasesse süstimise teel.

Ceftazidime Fresenius Kabi’t valmistab manustamiseks ette arst, apteeker või meditsiiniõde, kasutades selleks süstevett või sobivat infusioonilahust.

Tavaline annus

Ceftazidime Fresenius Kabi õige annuse määrab teie arst ning see sõltub infektsiooni raskusest ja tüübist; sellest, kas te kasutate teisi antibiootikume; teie kehakaalust ja vanusest; ning sellest, kui hästi teie neerud töötavad.

Vastsündinud (0...2 elukuud)

Imiku iga kilogrammi kehakaalu kohta manustatakse 25...60 mg Ceftazidime Fresenius Kabi’t ööpäevas kaheks annuseks jaotatuna.

Imikud (üle 2 elukuu) ja lapsed, kes kaaluvad alla 40 kg

Imiku või lapse iga kilogrammi kehakaalu kohta manustatakse 100...150 mg Ceftazidime Fresenius

Kabi’t ööpäevas kolmeks annuseks jaotatuna. Maksimaalne annus on 6 g ööpäevas.

Täiskasvanud ja noorukid kehakaaluga 40 kg või enam

1...2 g Ceftazidime Fresenius Kabi’t kolm korda päevas. Maksimaalne annus on 9 g ööpäevas.

Üle 65-aastased patsiendid:

Ööpäevane annus ei tohi tavaliselt olla suurem kui 3 g, eriti kui te olete üle 80 aasta vanune.

Neeruprobleemidega patsiendid

Teile võidakse manustada tavalisest annusest erinev annus. Arst või meditsiiniõde otsustab neeruhaiguse raskusest lähtuvalt, kui palju Ceftazidime Fresenius Kabi’t te vajate. Arst jälgib teid hoolikalt ning teile võidakse sagedamini teha neerutalitluse uuringud.

Kui te saate Ceftazidime Fresenius Kabi’t rohkem kui ette nähtud

Kui teile manustatakse kogemata ettenähtust suurem annus, võtke otsekohe ühendust oma arsti või lähima haiglaga.

Kui te unustate Ceftazidime Fresenius Kabi’t kasutada

Kui süst jääb tegemata, peab selle tegema niipea kui võimalik. Ent kui on juba peaaegu käes järgmise süsti aeg, jätke unustatud süst tegemata. Ärge manustage kahekordset annust (kahte süsti samal ajal), kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui te lõpetate Ceftazidime Fresenius Kabi kasutamise

Ärge lõpetage Ceftazidime Kabi manustamist enne, kui arst seda soovitab. Küsimuste tekkimisel pöörduge oma arsti või meditsiiniõe poole.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Ceftazidime Fresenius Kabi põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata

Väikesel arvul inimestel on tekkinud järgmised tõsised kõrvaltoimed, kuid nende täpne esinemissagedus on teadmata:

raske allergiline reaktsioon. Selle nähtudeks on ümbritsevast nahapinnast kõrgem ja sügelev lööve, turse, mõnikord näo- või suuturse, mis põhjustab hingamisraskust.

Nahalööve, millega võivad kaasneda villid ning mille elemendid näevad välja nagu väikesed märklauad (keskel tume täpp, mis on ümbritsetud kahvatuma alaga, mida omakorda ääristab tume ring).

Laialt levinud lööve koos villide ja naha koorumisega. (Need võivad olla Stevensi-Johnsoni sündroomi või toksilise epidermaalnekrolüüsi nähud).

Närvisüsteemi häired: värinad, krambid ja mõningatel juhtudel kooma. Need on tekkinud juhul, kui manustatud annus on liiga suur, eriti neeruhaigusega inimestel.

Kui teil tekib mõni nimetatud sümptomitest, võtke otsekohe ühendust arsti või meditsiiniõega.

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 10st:

kõhulahtisus

turse ja punetus piki veeni kulgu

punetav ümbritsevast kõrgem nahalööve, mis võib sügeleda

valu, põletustunne, turse või põletik süstekohas.

Öelge oma arstile, kui midagi eespool loetletust teid vaevab.

Sagedased kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:

teatud tüüpi valgevereliblede arvu suurenemine (eosinofiilia)

vere hüübimises osalevate rakkude arvu suurenemine

maksaensüümide aktiivsuse suurenemine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 100st:

soolepõletik, mis võib põhjustada valu või kõhulahtisust, mis võib sisaldada verd

soor – suu või tupe seennakkus

peavalu

pearinglus

kõhuvalu

iiveldus või oksendamine

palavik ja külmavärinad.

Teavitage oma arsti sellest, kui teil tekib mõni loetletud kõrvaltoimetest.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:

valgevereliblede arvu langus

vereliistakute (rakud, mis aitavad verel hüübida) arvu langus

vere uurea-, uurealämmastikutaseme või seerumi kreatiniinisisalduse tõus.

Muud kõrvaltoimed

Muud kõrvaltoimed on tekkinud väikesel arvul inimestel, kuid nende täpne esinemissagedus on teadmata:

neerupõletik või neerupuudulikkus

surisemistunne

ebameeldiv maitse suus

silmavalgete või naha kollasus.

Muud kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:

punavereliblede liiga kiire lagundamine

teatud tüüpi valgevereliblede arvu suurenemine

valgevereliblede arvu tõsine vähenemine.

Kui teil tekivad kõrvaltoimed

→ Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või häirivaks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Ceftazidime Fresenius Kabi’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida valguse eest kaitstult.

Kui Ceftazidime Fresenius Kabi pulber on lahustatud, tuleb see ära kasutada 6 tunni jooksul säilitades temperatuuril 25°C ja 12 tunni jooksul säilitades temperatuuril 5°C.

Lahust ei tohi kasutada, kui see on hägune; lahus peab olema täiesti selge. Kasutamata lahus tuleb ära visata.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma arstilt või apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ceftazidime Fresenius Kabi sisaldab

Toimeaine on:

Ceftazidime Fresenius Kabi 500 mg, süstelahuse pulber: 1 viaal sisaldab 500 mg tseftasidiimi (tseftasidiimpentahüdraat koos süstimiseks mõeldud naatriumkarbonaadiga).

Ceftazidime Fresenius Kabi 1000 mg, süstelahuse pulber: 1 viaal sisaldab 1000 mg tseftasidiimi (tseftasidiimpentahüdraat koos süstimiseks mõeldud naatriumkarbonaadiga).

Ceftazidime Fresenius Kabi 2000 mg, süste- või infusioonilahuse pulber: 1 pudel sisaldab 2000 mg tseftasidiimi (tseftasidiimpentahüdraat koos süstimiseks mõeldud naatriumkarbonaadiga).

Abiaine on veevaba naatriumkarbonaat. Naatriumisisaldus on 500 mg tseftasidiimis 26 mg naatriumi, 1 g tseftasidiimis 52 mg naatriumi ja 2 g tseftasidiimis 104 mg naatriumi. Seda tuleb arvesse võtta, kui te piirate või mõõdate oma naatriumi(soola)tarbimist.

Kuidas Ceftazidime Fresenius Kabi välja näeb ja pakendi sisu

Ceftazidime Fresenius Kabi pulber segatakse tavaliselt selge süste- või infusioonilahuse valmistamiseks süsteveega. Valmis Ceftazidime Fresenius Kabi lahust võib arst segada teiste sobivate infusioonilahustega. Lahuse värvus võib varieeruda kahvatukollasest merevaikkollaseni.

Ceftazidime Fresenius Kabi pakendid sisaldavad 1 või 10 pulbriga klaasviaali, mis on suletud kummikorgiga ning kaetud alumiiniumkatte ja plastikust äratõmmatava kattega.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul. Hrubieszowska 2

01-209 Warszawa

Poola

Tootja:

LABESFAL – Laboratórios Almiro S.A. (Fresenius Kabi Group)

Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros

Portugal

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 7338080

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria Ceftazidim Kabi 0,5g - Pulver zur Herstellung einer InjektionslösungCeftazidim Kabi 1g - Pulver zur Herstellung einer InjektionslösungCeftazidim Kabi 2g - Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung
Saksamaa Ceftazidim Kabi 0,5 g - Pulver zur Herstellung einer InjektionslösungCeftazidim Kabi 1 g - Pulver zur Herstellung einer InjektionslösungCeftazidim Kabi 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung
Belgia Ceftazidim Fresenius Kabi 500mg, poeder voor oplossing voor injectie Ceftazidim Fresenius Kabi 1000mg, poeder voor oplossing voor injectie. Ceftazidim Fresenius Kabi 2000mg, poeder voor oplossing voor injectie/infusie
Tšehhi Vabariik Ceftazidime Kabi 500 mgCeftazidime Kabi 1gCeftazidim Kabi 2g
Taani Ceftazidim Fresenius Kabi 500 mg, pulver til infusionsvæske, opløsningCeftazidim Fresenius Kabi 1g, Pulver til injektionsvæske, opløsning Ceftazidim Fresenius Kabi 2g, pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning
Eesti Ceftazidime Fresenius Kabi 500 mgCeftazidime Fresenius Kabi 1000 mg Ceftazidime Fresenius Kabi 2000 mg
Kreeka Ceftazidime Fresenius Kabi, σκόνη για ενέσιµο διάλυµα, 1000mg Ceftazidime Kabi,κόνις γιa dιάλυµa pρος ένesη/έγχυsη, 2000mg
Soome Ceftazidim Fresenius Kabi 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten
Ceftazidim Fresenius Kabi 2 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten
Ungari Ceftazidim Kabi 1 g
Ceftazidim Kabi 2 g por oldatos injekcióhoz / infúzióhoz
Läti Ceftazidime Fresenius Kabi 500 mg

Ceftazidime Fresenius Kabi 1000 mg Ceftazidime Fresenius Kabi 2000 mg

Luksemburg Ceftazidim Kabi 0,5 g Pulver zur Hersellung einer InjektionslösungCeftazidim Kabi 1 g Pulver zur Hersellung einer InjektionslösungCeftazidim Kabi 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung
Leedu Ceftazidime Fresenius Kabi 500 mgCeftazidime Fresenius Kabi 1000 mg Ceftazidime Fresenius Kabi 2000 mg
Holland Ceftazidim Kabi 500mg, poeder voor oplossing voor injectie.Ceftazidim Kabi 1000mg, poeder voor oplossing voor injectie. Ceftazidim Fresenius Kabi 2000mg, poeder voor oplossing voor injectie/infusie
Norra Ceftazidim Fresenius Kabi 500 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsningCeftazidim Fresenius Kabi 1g Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Ceftazidim Fresenius Kabi 2g, pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Poola Ceftazidime Kabi
Portugal Ceftazidime Kabi
Sloveenia Ceftazidim Fresenius 1000 mg prašek za pripravo injekcij ali infuzij; Ceftazidim Fresenius 2000mg Prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje
Slovakkia Ceftazidime Kabi 500 mgCeftazidime Kabi 1gCeftazidim Kabi 2g
Ühendkuningriik Ceftazidime 0,5 g

Ceftazidime 1 gApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Ülikooli Apteegi Narva Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 19, Narva linn, Ida-Viru maakond
3572712
narva@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating