Otsituimad TOP 5

Cetirizin Actavis 10mg film-coated tablet N10 (0)

Hingamissüsteem >  Antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks
Nimetus: Cetirizin Actavis 10mg film-coated tablet N10
Toimeained: Cetirizine(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Actavis
ATC kood R06AE07
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Cetirizin Actavis on allergiavastane ravim, mille toimeaineks on tsetirisiindivesinikkloriid.

Cetirizin Actavis on näidustatud täiskasvanutel ja lastel alates 6. eluaastast järgmistel juhtudel: - hooajalise ja aastaringse allergilise riniidi nina- ja silmasümptomite leevendamiseks; - kroonilise nõgeslööbe (kroonilise idiopaatilise urtikaaria) sümptomite leevendamiseks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Cetirizin Actavis’t

kui te olete tsetirisiini või selle ravimi mis tahes k koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui te olete hüdroksüsiini või piperasiini derivaatide suhtes allergiline.

kui teil on raske neeruhaigus (raske neerupuudulikkus kreatiniini kliirensiga alla 10 ml/min).

Cetirizin Actavis’e tablette ei tohi võtta:

- kui teil on pärilik galaktoositalumatus, laktaasipuudulikkus või glükoosi-galaktoosi imendumishäired.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui teil on neerupuudulikkus, pidage nõu oma arstiga. Vajadusel vähendab arst teil ravimi annust. Teie arst määrab teile uue annuse.

Kui teil on epilepsia või krambioht, peaksite oma arstiga nõu pidama.

Tsetirisiini normaalannuste kasutamisel ei ole teatatud märkimisväärsest koostoimest alkoholiga (kontsentratsioon veres 0,5 promilli, mis vastab ühele klaasile veinile). Kuid nagu kõigi antihistamiinsete ravimitega, soovitatakse alkoholi samaaegset tarvitamist vältida.

Cetirizin Actavis’e manustamine tuleb lõpetada 3 päeva enne allergia nahatestide tegemist, sest Cetirizin Actavis võib mõjutada testi tulemust.

Cetirizin Actavis ja muud ravimid

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid

Tsetirisiinil ei esine koostoimeid teiste ravimitega.

Cetirizin Actavis’e koos toidu, joogi ja alkoholiga Toit ei mõjuta märkimisväärselt tsetirisiini imendumist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Nagu teiste ravimite puhul, tuleks Cetirizin Actavis’e kasutamist rasedatel naistel vältida. Ravimi juhuslik võtmine rasedatel naistel ei pruugi lootele kahjustavalt mõjuda, siiski tuleks ravimi võtmine lõpetada.

Imetamine

Cetirizin Actavis’e tablette ei tohi kasutada imetamise ajal, kuna tsetirisiin eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kliinilised uuringud ei ole näidanud tähelepanu, erksuse ja autojuhtimise võime häireid pärast Cetirizin Actavis’e kasutamist soovituslikes annustes.

Kui te kavatsete autot juhtida, sooritada võimalikke ohtlikke toiminguid või käsitseda masinaid, ärge võtke soovituslikust annusest suuremat annust. Pange hoolega tähele, kuidas te ravimile reageerite. Kui te olete ravimi suhtes tundlik patsient, võivad alkohol ning teised samaaegselt kasutatavad närvisüsteemi pidurdavad ained lisaks mõjutada teie reaktsioonivõimet ning tähelepanu.

Cetirizin Acatvis sisaldab laktoosi

Cetirizin Actavis sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi võtmist arstiga nõu pidama.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuidas ja millal tuleb Cetirizin Actavis’t võtta?

See juhis kehtib siis, kui teie arst ei ole andnud teile teistsuguseid juhiseid Cetirizin Actavis’e kasutamiseks.

Järgige palun juhiseid, vastasel juhul ei pruugi Cetirizin Actavis efektiivne olla. Tabletid tuleb alla neelata klaasitäie vedelikuga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased:

10 mg (üks tablett) üks kord ööpäevas.

6…12-aastased lapsed:

5 mg (pool tabletti) võtta 2 korda ööpäevas.

Mõõduka ja raske neerukahjustusega patsiendid:

Mõõduka ja raske neerukahjustusega patsientide soovituslik annus on 5 mg üks kord päevas.

Kui teil on tunne, et Cetirizin Actavis’e toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravi kestus

Ravi kestus sõltub teie kaebuste tüübist, kestusest ja haiguse kulust. Teie ravi kestuse määrab teie arst.

Kui te võtate Cetirizin Actavis’t rohkem kui ette nähtud

Kui te arvate, et olete Cetirizin Actavis’t võtnud rohkem kui ette nähtud, võtke koheselt ühendust oma arstiga. Teie arst otsustab, milliseid meetmeid vajadusel rakendada.

Üleannustamise korral võivad allpool kirjeldatud kõrvaltoimed ilmneda suurenenud intensiivsusega. Kirjeldatud on järgmisi kõrvaltoimeid: segasus, kõhulahtisus, pearinglus, väsimus, peavalu, haiglane olek, pupillide laienemine, sügelus, rahutus, uimasus, unisus, vähene reageerimine välistele ärritajatele (stuupor), südamepekslemine, värinad ja uriinipeetus.

Kui te unustate Cetirizin Actavis’t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Cetirizin Actavis’e võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allpool on toodud turustamisjärgsest kogemusest saadud kõrvaltoimed.

Sagedused on väljendatud järgmiselt: sage (1 patsient 100-st kuni 1 patsient 10-st), aeg-ajalt (1 patsient 1000-st kuni 1 patsient 100-st), harv (1 patsient 10 000-st kuni 1 patsient 1000-st), väga harv (vähem kui 1 patsient 10000-st) ja teadmata (tulemust ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata).

Vere ja lümfisüsteemi häired: väga harv- trombotsütopeenia (vereliistakute madal tase).

Südame häired: harv - liiga kiire südamerütm (tahhükardia).

Silma kahjustused: väga harv - silma kohanemishäired kaugele ja lähedale vaatamisel (akommodatsiooni häired), nägemise hägustumine, okulogüratsioon (silmade kontrollimatud ringjad liigutused).

Seedetraktihäired: sage - suukuivus, iiveldus, kõhulahtisus. aeg-ajalt - alakõhuvalu.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid: aeg-ajalt - jõuetus, üldine halb enesetunne, harv - tursed.

Immuunsüsteemi häired: harv - ülitundlikkusreaktsioonid, mõned rasked reaktsioonid (väga harva).

Maksa ja sapiteede häired: harv - maksafunktsioonihäired.

Uuringud: harv - kehakaalu tõus.

Närvisüsteemi häired: sage - pearinglus, peavalu. aeg-ajalt - paresteesia (ebatavalised tunded nahal), harv - krambid, liigutuste häirumine, väga harv - sünkoop (minestus), treemor, maitsetundlikkuse häired, teadmata - amneesia, mäluhäired.

Psühhiaatrilised häired: sage - unisus, aeg-ajalt - agiteeritus, harv - agressiivsus, segasus, depressioon, hallutsinatsioonid, unetus, väga harv - tikid (tõmblused).

Neerude ja kuseteede häired: väga harv - urineerimishäired.

Respiratoorsed häired: sage - farüngiit, riniit.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: aeg-ajalt - kihelus, lööve; harv - nõgeslööve; väga harv - turse, mitmekujuline lööve.

Kui teil tekib mõni ülalnimetatud kõrvaltoimetest, teavitage sellest oma arsti. Kui teil tekivad esimesed ülitundlikkuse sümptomid, siis lõpetage ravimi Cetirizin Actavis võtmine.

Teie arst hindab sümptomite raskust ning otsustab mistahes edasiste meetmete üle, mis võivad osutuda vajalikuks.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja blistrile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cetirizin Actavis sisaldab:

Toimeaine on tsetirisiindivesinikkloriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg tsetirisiinvesinikkloriidi.

Teised koostisosad on:

Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat, krospovidoon, kolloidne ränidioksiid (veevaba), magneesiumstearaat.

Tableti kate: hüpromelloos, makrogoolstearaat, mikrokristalliline tselluloos, propüleenglükool, titaandioksiid (E 171).

Kuidas Cetirizin Actavis välja näeb ja pakendi sisu

Valge või peaaegu valge, kaksikkumer, ovaalne, õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on märgistus „C” ja teisel küljel poolitusjoon ning ühel pool joont märgistus „J“ ning teisel pool poolitusjoont märgistus „E“.

Blisterpakendis 10 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja

Actavis UK Limited,

Whiddon Valley,

Barnstaple N Devon EX32 8NS,

Ühendkuningriik

Tootjad

Actavis hf.,

Reykjavikurvegur 78,

IS-220 Hafnarfjörður,

Island

Actavis UK Limited,

Whiddon Valley,

Barnstaple N Devon EX32 8NS,

Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,

Tiigi 28/ Kesk tee 23a,

Rae vald, 75301 Harjumaa,Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mustika Keskuse Apteek

Tammsaare tee 116, Tallinn
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti, Põlva Apteek

Mäe tn 2a, Põlva linn, Põlva maakond
7996350
polvapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Suur-Pärnu Apteek, Tallinn, Mere pst

Mere pst 8, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6130700
benu.5153@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteegi Haruapteek (Kullerkupu apteek)

Õismäe tee 46, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6575585
A004@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating