Otsituimad TOP 5

Cinnaron 75mg capsule, hard N50 (0)

Närvisüsteem >  Teised närvisüsteemi toimivad ained
Nimetus: Cinnaron 75mg capsule, hard N50
Toimeained: Cinnarizine(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Remedica
ATC kood N07CA02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Näidustused:

Raynaud’ tõbi või teised perifeersete veresoonte haigused, mille korral esineb käte-jalgade arteriaalse verevarustuse häireid (jäsemete külmetamine, krambid ja tundlikkusehäired).


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Cinnaroni:

• - Kui te olete ülitundlik (allergiline) tsinnarisiini või Cinnaron’i mõne koostisosa suhtes.

Lapsed:

Cinnaroni ei soovitata lastel kasutada.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Cinnaron:

Kui te olete rase või kavatsete rasestuda.

Kui te imetate.

- Kui teil on hüpotensioon (madal vererõhk). Cinnaron’i tuleb madala vererõhuga patsientidel kasutada ettevaatusega.

Kui teil on porfüüria.

Kui teil on parkinsonitõbi

Rasedus

Cinnaron’i ei ole raseduse ajal soovitatav kasutada.

Kui te olete rase või planeerite rasestuda konsulteerige oma arstiga enne kui võtate ühtki ravimit.

Imetamine

Kuna Cinnaron eritub rinnapiima, ei soovitata ravimit raseduse ajal kasutada.

Kui toidate rinnaga last, informeerige sellest oma arsti enne kui võtate ühtki ravimit.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Cinnaronvõib põhjustada unisust, eriti ravi alguses ja vähendada tähelepanuvõimet. Kui Cinnaron teeb teid uniseks, ärge juhtige autot. Ravi ajal tuleb olla väga ettevaatlik autojuhtimisel ja masinatega töötamisel.

Võtmine koos teiste ravimitega:

Koostoime tõttu Cinnaron’iga ei saa mõningaid ravimeid samaaegselt kasutada ja osade ravimite kasutamisel tuleb arstil muuta annust.

Informeerige oma arsti enne kui võtate Cinnaroni, kui te kasutate:

Kesknärvisüsteemi (KNS) pärssijaid (unerohud, tugevad valuvaigistid, rahustid)

Tritsüklilisi antidepressante

Nende ravimite toime võib tugevneda.

Alkoholi kasutamist tuleb ravi ajal piirata.

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Oluline teave mõningate Cinnaroni koostisainete suhtes:

See ravim sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist pidama nõu arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke ravimit alati vastavalt arstilt saadud juhistele.

Perifeersete arterite haigused: 1 kapsel 3 korda päevas

Eakad: täiskasvanute annused Lapsed: lastele ei soovitata

Ülakõhu võimalike vaevuste tõttu on soovitatav ravimit võtta pärast sööki.

Ärge võtke ravimit sagedamini kui määratud. Viige arsti määratud ravikuur lõpuni, kuid ärge ületage seda.

Vältige alkoholi tarvitamist Cinnaron’i ravi ajal.

Kui te unustate Cinnaron’i võtta:

Kui te unustate ravimit võtta, siis võtke ravimit niipea kui võimalik. Kuid kui järgmise annuse aeg on lähedal, siis jätke unustatud annus võtmata. Jätkake tavaliselt oma ravikuuri. Ärge kahekordistage annust.

Kui te võtate Cinnaron’i rohkem kui ette nähtud:

Kui te olete võtnud üleannuse, võtke koheselt ühendust oma arstiga või minge lähimasse haiglasse.

Sümptomid on oksendamine, uimasus, kooma, värinad, lihastoonuse langus.

Cinnaronile spetsiifilist vastumürki ei ole. Esmaabiks üleannustuse puhul aitavad maoloputus ja aktiivsöe manustamine.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Cinnaron põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli võivad tekkida : unisus ja mao-seedetrakti häired, need on tavaliselt mööduvad.

Harvem võivad tekkida: suukuivus, higistamine, peavalu, kehakaalu tõus, allergilised reaktsioonid, ekstrapüramidaalsed nähud.

Väga harva võivad tekkida: kolestaatiline kollatõbi, nahareaktsioonidena lame lihhen ja luupuse sarnased reaktsioonid.

Kestva ravi korral võivad eakamatel inimestel tekkida liikumishäired: lihasvärin, lihasjäikus, samuti võib süveneda depressioon. Nendest nähtudest tuleb kindlasti teatada arstile ning vajadusel ravi katkestatakse. Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult. Ärge kasutage Cinnaron’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cinnaron sisaldab

Toimeaine: tsinnarisiin. Üks kapsel sisaldab 75 mg tsinnarisiini.

Abiained: povidoon, laktoos, naatriumtärklisglükolaat, kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat, puhastatud talk, tärklis.

Kuidas Cinnaron välja näeb ja pakendi sisu

Plastpurgid, mis sisaldavad 50 või 100 kapslit

Müügiloa hoidja ja tootja

Remedica Ltd,

Limassol Industrial Estate

Aharnon Street

P.O.Box 51706

3508 Limassol

Küpros

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ RetlandoApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Kotka Keskuse Apteek

P. Pinna tn 21, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6324200
A034@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Selma Apteek

Lastekodu tn 11a, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6035212
benu.5136@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Siili apteegi haruapteek (Valdeku apteek)

Valdeku tn 114, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6550948
A012@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating