Otsituimad TOP 5

Claritine 10m tablet N30 (0)

Hingamissüsteem >  Antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks
Nimetus: Claritine 10m tablet N30
Toimeained: Loratadine(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Bayer Consumer Care
ATC kood R06AX13
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
  - 20% 

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Claritine kuulub antihistamiinsete ravimite gruppi. Antihistamiinsed ravimid vähendavad histamiini toimet pärssides allergilisi sümptomeid. Histamiin on organismiomane allergilisi reaktsioone vallandav aine.

Näidustused:

Allergilise riniidi ja kroonilise idiopaatilise urtikaaria sümptomaatiline ravi.

Claritine vähendab allergilise riniidi (nt heinanohu) haigustunnuseid, nagu aevastamine, vesine nohu, nina sügelemine, silmade sügelemine ja punetus.

Claritine’i tablette kasutatakse ka urtikaaria haigustunnuste, nagu sügelemise, punetuse ja kuplade arvu ning suuruse vähendamiseks.

Haigustunnuste vähenemine kestab kogu päeva ning võimaldab teile taas normaalse päevase tegevuse ja rahuliku une.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Claritine’i

- kui olete loratadiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Claritine’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga - kui teil on maksahaigus.

Muud ravimid ja Claritine

Teadaolevalt ei anna Claritine teiste ravimitega koostoimeid.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Laboratoorsed analüüsid

Kui teile on mingi allergia põhjuse väljaselgitamiseks määratud nahatesti tegemine, tuleb Claritine’i manustamine lõpetada kaks päeva enne testi läbiviimist, sest see ravim võib mõjutada testi tulemusi.

Claritine koos toidu, joogi ja alkoholiga Claritine’i võib võtta söögiaegadest sõltumatult.

Claritine ei tugevda alkoholi toimet.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ajal ei ole soovitatav Claritine’i kasutada.

Rinnaga toitmise ajal ei ole soovitatav Claritine’i kasutada.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Soovitatud annuses ei põhjusta Claritine unisust või tähelepanu langust. Väga harva tunnevad mõned inimesed end siiski unisena ja sel juhul tuleks hoiduda liiklusvahendi juhtimisest või mehhanismide käsitsemisest.

Claritine sisaldab laktoosi

Claritine’i tabletid sisaldavad laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja 12-aastased ning vanemad lapsed:

Võtke üks tablett üks kord ööpäevas klaasi veega, söögiaegadest sõltumatult.

2...12-aastased lapsed:

Kehakaaluga üle 30 kg:

Üks tablett üks kord ööpäevas klaasi veega, söögiaegadest sõltumatult.

Kehakaaluga alla 30 kg:

10 mg tablett ei sobi toimeaine suure sisalduse tõttu kasutamiseks lastele kehakaaluga alla 30 kg.

Tõsiste maksaprobleemidega patsiendid:

Täiskasvanud ja lapsed kehakaaluga üle 30 kg:

Võtke üks tablett ülepäeviti klaasi veega, söögiaegadest sõltumatult.

Loratadiin ei ole soovitatav alla 2-aastastele lastele, kuna efektiivsus ja ohutus ei ole tõestatud.

Kui te võtate Claritine’i rohkem kui ette nähtud

Võtke Claritine’i ainult vastavalt ettekirjutusele. Juhusliku üleannustamise korral tõenäoliselt tõsiseid probleeme ei teki. Võttes liiga suure annuse, teatage sellest siiski kohe oma arstile või apteekrile.

Kui te unustate Claritine’i võtta

Kui unustasite ravimit võtta õigel ajal, tehke seda niipea kui võimalik ning pöörduge tagasi regulaarse annustamise juurde. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimed 2...12-aastastel lastel on peavalu, närvilisus ja väsimus. Sagedamini esinenud kõrvaltoimed täiskasvanutel ja noorukitel on unisus, peavalu, suurenenud söögiisu ja unehäired.

Claritine’i turustamise ajal on väga harva teatatud järgmistest kõrvaltoimetest: rasked allergilised reaktsioonid, pearinglus, ebaregulaarne või kiirenenud südametegevus, iiveldus (halb enesetunne), suukuivus, seedehäired, maksafunktsiooni häired, juuste väljalangemine, lööve ja väsimus.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kuidas Claritine'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate muutusi tableti välimuses.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Claritine sisaldab

Toimeaine on loratadiin. Üks tablett sisaldab 10 mg loratadiini.

Abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, magneesiumstearaat.

Kuidas Claritine välja näeb ja pakendi sisu

Claritine’i tabletid on valged kuni kollakasvalged ovaalsed tabletid, mille ühel küljel on Schering’i kaubamärk, poolitusjoon ja „10“ ning mille teine külg on tühi. Muud lisandid puuduvad.

Claritine 10 mg tabletid on pakendatud ühe annuse kaupa blisterpakendisse, 30 või 100 tabletti pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: SP Europe, Rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgia.

Tootja: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Merck Sharp & Dohme OÜ

A. H. Tammsaare tee 47

11316 TALLINN

Tel.: 6 144 200 msdeesti@merck.com

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2012

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Claritine, 10 mg tabletid

Loratadiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Claritine ja milleks seda kasutatakse


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate muutusi tableti välimuses.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Claritine sisaldab

Toimeaine on loratadiin. Üks tablett sisaldab 10 mg loratadiini.

Abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, magneesiumstearaat.

Kuidas Claritine välja näeb ja pakendi sisu

Claritine’i tabletid on valged kuni kollakasvalged ovaalsed tabletid, mille ühel küljel on Schering’i kaubamärk, poolitusjoon ja „10“ ning mille teine külg on tühi. Muud lisandid puuduvad.

Claritine 10 mg tabletid on pakendatud ühe annuse kaupa blisterpakendisse, 30 või 100 tabletti pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: SP Europe, Rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgia.

Tootja: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Merck Sharp & Dohme OÜ

A. H. Tammsaare tee 47

11316 TALLINNApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mustika Keskuse Apteek

Tammsaare tee 116, Tallinn
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kunda Apteek

Pargi tn 26, Kunda
3221685
tiina.salusaar@mail.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kallavere Apteek

Noorte tn 7, Maardu linn, Harju maakond
6384452
kariida@kariida.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI, VII 10:00 - 17:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating