Otsituimad TOP 5

Co-Codamol 500mg+8mg tablet N20 (0)

Närvisüsteem >  Analgeetikumid
Nimetus: Co-Codamol 500mg+8mg tablet N20
Toimeained: Paracetamol+Codeine(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Actavis
ATC kood N02BE92
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Co-codamol’i toimeained kuuluvad ravimite rühma, mida nimetatakse valuvaigistiteks. Co-codamol tablette kasutatakse mõõduka valu korral (sobib kasutada näiteks peavalu, närvivalu, hambavalu, reumaatilise valu ja menstruatsioonivalu leevendamiseks).


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Co-codamol’i

kui te olete paratsetamooli, kodeiinfosfaadi, teiste opioidide või selle ravimi mistahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui teil on kõhulahtisus, mis on põhjustatud mürgistusest või seotud antibiootikumide kasutamisega;

kui teil on hingamine raskendatud või esineb krooniline kopsuhaigus;

kui teil on astma või allergiline haigus;

kui teil on maksahaigus või neerupealise haigus (Addisoni tõbi või feokromotsütoom);

kui teil on põletikuline jämesoole haigus, sapipõiehaigus või sapikivitõbi;

kui teile on hiljuti tehtud seedetrakti või kuseteede operatsioon;

kui te olete meessoost ja teil esinevad urineerimisraskused;

kui teil on epilepsia või on olnud peatrauma;

kui teil on kilpnäärme alatalitlus;

kui teil on myasthenia gravis (lihasnõrkus);

kui teil on madal vererõhk või olete kaotanud palju vedelikku (šokk);

kui teil on olnud või on praegu probleeme alkoholi liigtarvitamisega, ravimsõltuvus, suitsiidimõtteid või –katseid, olete põdenud mõnda vaimuhaigust või kasutad narkootikume – kõik need soodustavad ravimsõltuvuse teket;

kui te olete eakas või nõrga tervisega patsient.

kui te kasutate teisi paratsetamooli sisaldavaid ravimeid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Co-codamol’i võtmist pidage nõu oma arstiga:

kui teil on kavas läbi viia plaaniline operatsioon, sealhulgas hammaste väljatõmbamine, või kui teil on kavas võtta vere- või uriinianalüüs, siis informeerige oma arsti või hambaarsti ravimitest, mida te kasutate.

kui teil on Gilbert’i sündroom (perekondlik hüperbilirubineemia); - kui teil on glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi puudus; - kui teil on neerufunktsiooni häire.

kui teil esinevad toitumishäired (alatoituvus, anoreksia).

kui te tarvitate liigselt alkoholi.

Manustades valuvaigisteid iga kahe päeva tagant või sagedamini, pikema perioodi jooksul (>3 kuud), võib tekkida või süveneda peavalu. Ravimi liigtarvitamisest tingitud peavalu ei tohi ravida ravimi annuste edasise suurendamisega. Sellistel puhkudel tuleb konsulteerida arstiga.

Pikaajalise ja suurtes annustes ebaõige valuvaigistite kasutamise äkiline lõpetamine võib tekitada peavalusid, väsimust, lihasvalusid, närvilisust ja autonoomseid sümptomeid. Need ärajätu nähud mööduvad mõne päevaga. Seni tuleb valuvaigistite võtmist vältida ning arstiga läbi rääkimata ei tohi valuvaigisteid uuesti tarvitama hakata.

Muud ravimid ja Co-codamol

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid.

Eriti oluline on rääkida arstile kui te kasutate järgmisi ravimeid:

antibiootikumid (nt tsiprofloksatsiin);

vett väljaviivad tabletid (diureetikumid, nt spironolaktoon, furosemiid, atsetasolamiid);

verehüübimist vähendavad ravimid (nt varfariin);

vererõhku langetavad ravimid (nt guanetidiin);

kõhulahtisuse vastased ravimid (nt loperamiid, kaoliin); epilepsiaravimid (nt fenütoiin, karbamasepiin, naatriumvalproaat);

koliinoblokaatorid (nt atropiin, hüostsiin);

ravimid, mis pärsivad närvisüsteemi tegevust (unerohud, diasepaam, hüdroksüsiin ja psüühiliste haiguste ravimid);

depressiooniravimid (nt tranüültsüpromiin, amitrüptilliin);

maksaensüümide aktiivsust mõjutavad ravimid (nt primidoon ja rifampitsiin);

barbituraadid;

opioidantagonistid (nt buprenorfiin, naloksoon, naltreksoon);

monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorid (teatud antidepressandid nt moklobemiid);

suukaudsed rasestumisvastased preparaadid (‘antibeebipillid’);

tsüklisiin;

meksiletiin;

selegiliin;

tsimetidiin;

tsisapriid;

metoklopramiid;

domperidoon;

kolestüramiin;

klooramfenikool; - alkohol.

Kui pöördute mõnda teise haiglasse või teise arsti poole, siis informeerige arste nendest ravimitest, mida kasutate.

Co-codamol koos toidu, joogi ja alkoholiga

Kui te ei söö täisväärtuslikku toitu või tarbite vähe valku, võib Co-codamol’i tablettide kasutamisel esineda rohkem koostoimeid.

Co-codamol’i kasutamise ajal EI TOHI alkoholi tarvitada. Küsimuste korral pöörduge oma arsti poole.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus: Regulaarne kasutamine raseduse ajal võib põhjustada lootel füüsilist sõltuvust ja pärast sündi ärajätunähtusid. Sünnituse ajal opiaatide manustamisel lähevad opiaadid loote vereringesse ja võivad põhjustada vastsündinul hingamise pärssumist. Raseduse esimesel trimestril ei tohi Co-codamol’i kasutada. Sünnituse ajal tuleb Co-codamol tablettide manustamist vältida.

Imetamine: Ilma arsti loata ärge imetamise ajal seda ravimit ega teisi kodeiini sisaldavaid ravimeid kasutage. Kodeiin eritub rinnapiima ja võib lapsele mõjuda kahjulikult. Kui arst on siiski määranud ravimit imetamise ajal, tuleb kasutada võimalikult väikseid annuseid. Imikut tuleb tähelepanelikult jälgida igasuguste toksilisuse nähtude ja sümptomite suhtes, nagu ülemäärane unisus, imemisraskused, hingamisraskused ja lihastoonuse langus. Kui lapsel tekivad sellised nähud, peate koheselt pöörduma arsti poole.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Co-codamol’i tabletid võivad põhjustada uimasust ja pearinglust, kui see peaks juhtuma, siis ärge juhtige autot ega töötage masinatega.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu on kirjas selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine:

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 1…2 tabletti, manustamist võib korrata iga 4…6 tunni järel. Ööpäevas (24 tunni jooksul) ei tohi võtta üle 8 tableti.

Lapsed vanuses 6…12 eluaastat: ½…1 tablett. Ööpäevas (24 tunni jooksul) ei tohi lapsele anda üle 4 annuse.

Alla 12-aastastele lastele võib Co-codamol’i manustada ainult arsti ettekirjutusel. Mitte ületada määratud annust.

Alla 6-aastastele lastele: Mitte anda ravimit alla 6-aastastele lastele.

Maksafunktsiooni häiretega patsiendid: ravimit tuleb kasutada ettevaatusega (vajadusel vähendada annust). Raske maksafunktsiooni häire korral ei tohi seda ravimit kasutada.

Neerufunktsiooni häiretega patsiendid: tuleb kasutada ettevaatusega. Raske neerufunktsiooni häirega patsientide annus tuleb viia miinimumini ning patsiente tuleb hoolikalt jälgida.

Tabletid tuleb sisse võtta koos vedelikuga. Kui haigusnähud püsivad üle 5 päeva, siis pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on tunne, et Co-codamol’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Co-codamol’i rohkem kui ette nähtud

Kui võtsite kogemata sisse liiga suure annuse ja isegi kui te ennast hästi tunnete, pöörduge viivitamatult lähimasse haiglasse või võtke ühendust oma arstiga. Üleannustamise tagajärjeks võib olla raske maksakahjustus. Võtke ülejäänud tabletid ja ravimi pakend endaga kaasa.

Kui te unustate Co-codamol’i võtta

Kui te unustate ravimi võtta, siis tehke seda niipea, kui see teile meelde tuleb. Järgmine annus võtta ettenähtud ajal. ÄRGE KUNAGI võtke kahte annust korraga. Pöörduge nõu küsimiseks oma arsti või apteekri poole.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tavalisim kõrvatoime Co-codamol’i kasutamisel on väsimus, iiveldus ja kõhukinnisus, mida on teatatud 1…10% kasutajatest.

Ligikaudu 15% ravimpreparaadi kasutajatest kogevad kõrvaltoimeid mis on peamisel tingitud kodeiini farmakoloogilistest toimetest.

Vere ja lümfisüsteemi häired
Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)Väga harv (<1 /10 000) Trombotsüopeenia (vereliistakute vähesus veres), hemolüütiline aneemia (punavereliblede lagunemine), agranulotsütoos (teatud vererakkude granulotsüütide vähesus), leukopeenia(valgevereliblede vähesus), vereliistakute häired, tüvirakkude häired, neutropeenia (teatud vererakkude ehk neutrofiilide vähesus).Kehvveresus.
Ainevahetuse ja toitumishäired
Väga harv (<1/10 000) Hüpoglükeemia (madal veresuhkur).
Närvisüsteemi häired
Sage (≥1/100 kuni < 1/10) Uimasus, peavalu.
Aeg-ajalt (≥1/1,000 kuni <1 /100)Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)Esinemis-sagedus teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) Pearinglus.Käte värin.Minestamine (suurte annuste puhul).
Silma häired
Aeg-ajalt (≥1/1,000 kuni <1 /100) Nägemishäired (suurte annuste puhul).
Kõrva ja läbürindi kahjustused
Harv (≥1/10000 kuni <1/1000) Tinnitus (helin kõrvus).
Rindkere ja mediastiinumi
häired Aeg-ajalt (≥1/1,000 kuni <1 /100)Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)Väga harv (<1 /10 000) Hingamisdepressioon (suurenenud koljusisese rõhuga või peatraumaga patsientidel).Õhupuudus.Bronhospasm.
Seedetrakti häired
Sage (≥1/100 kuni < 1/10)Aeg-ajalt (≥1/1,000 kuni < 1/100)Harv (≥1/10000 kuni <1/1000) Iiveldus, kõhukinnisus, oksendamine.Suukuivus.Maovalu, veritsus.
Neeru-ja kuseteede häired
Väga harv (<1 /10 000) Neerukahjustus (võib ilmneda pikaajalisel kasutamisel, vt ka lõik 4.4), hägune uriin, neerude kõrvaltoimed.
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Harv (≥1/10000 kuni <1/1000) Nahalööve, nõgestõbi, sügelus, punetus.
Veresoonte häired
Sage (≥1/100 kuni < 1/10) Higistamine.
Üldised ja süstekoha reaktsioonid
Sage (≥1/100 kuni < 1/10)Harv (≥1/10000 kuni <1/1000) Nõrkus.Kõrge palavik, uimasus.
Immuunsüsteemi häired
Harv (≥1/10000 kuni <1/1000) Allergilised reaktsioonid.
Väga harv (<1 /10 000) Anafülaksia (kiiresti arenev ohtlik allergiline reaktsioon), angioödeem (lokaalne nahaturse).Ülitundlikkusreaktsioon (vajab ravi lõpetamist).
Hepatobiliaarsüsteemi häired
Aeg-ajalt (≥1/1,000 kuni < 1/100)Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)Väga harv (<1 /10 000) Sapijuhade häired.Maksatoksilisus, maksakahjustus, mis võib viia maksapuudulikkuseni, maksaensüümide taseme tõus, maksanekroos, kollatõbi.Äge pankreatiit.
Psühhilised häired
Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)Esinemis-sagedus teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) Unehäired, depression, segasus, hallutsinatsioonid.Eufooria (suurtes anustes).
Vigastus, mürgistus ja protseduuride komplikatsioonid
Harv (≥1/10000 kuni <1/1000) Üleannustamine ja mürgistus.

Mõnel juhul on teatatud nekrolüüsist (kärbumisest tingitud koe irdumine), Stevensi-Johnsoni sündroomist, multiformsest punetusest, kõritursest, anafülaktilisest šokist, aneemiast, maksa muutustest ja hepatiidist, neeru muutustest (raske neerupuudulikkus, neerupõletik, veri uriinis, kuseerituse puudumine), seedetrakti kõrvaltoimetest ja peapööritusest.

Ravi lõpetamisel tekkida võivad nähud – äkiline ravi ärajätmine võib esile kutsuda ärajätunähtusid, mille sümptomiteks on värinad, unetus, iiveldus, oksendamine, higistamine ja südame löögisageduse suurenemine, hingamissageduse suurenemine ja vererõhu tõus.

MÄRKUS – tolerantsus ravimi suhtes väheneb kiiresti pärast ravi lõpetamist, mistõttu enne ravi lõpetamist manustatav suur annus võib pärast avaldada toksilist toimet.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C, originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Co-codamol sisaldab:

Toimeained on paratsetamool ja kodeiinfosfaathemihüdraat. Üks tablett sisaldab 500 mg paratsetamooli ja 8 mg kodeiinfosfaathemihüdraati.

Abiained on kolloidne ränidioksiid, maisitärklis, steariinhape.

Kuidas Co-codamol välja näeb ja pakendi sisu

Tablett on lame, ümmargune, valge, poolitusjoonega.

20 tabletti blisterpakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Actavis UK Limited,

Whiddon Valley,

Barnstaple,

N Devon EX32 8 NS,

Ühendkuningriik

Tootja

Actavis UK Limited,

Whiddon Valley,

Barnstaple,

N Devon EX32 8 NS,

Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,

Tiigi 28/ Kesk tee 23a,

Rae vald, Harjumaa 75301

Tel: (+372) 6100 565Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Otepää Apteek

Lipuväljak 28, Otepää
7663769
benu.5117@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating