Otsituimad TOP 5

Coaxil 12,5mg coated tablet N30 (0)

Närvisüsteem >  Psühhoanaleptikumid
Nimetus: Coaxil 12,5mg coated tablet N30
Toimeained: Tianeptine(O) - 12,5mg
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Servier
ATC kood N06AX14
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Coaxil on ärevust ja hirmu vähendava toimega antidepressant. Ravimit kasutatakse depressiooni raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Coaxil’i:

vanuses alla 15 eluaasta,

kombinatsioonis teiste depressiooni ravimitega- mitteselektiivsete MAO-inhibiitorite klassi ravimitega (vt „Muud ravimid ja Coaxil“). Üleminekul MAO inhibiitoritega ravilt tianeptiinravile, võib tianeptiini võtta 14 päeva pärast peale MAO-inhibiitorite katkestamist. Juhul, kui tianeptiin asendatakse MAO inhibiitoriga on vajalik 24-tunnine eliminatsiooniperiood,

kui te olete selle ravimi toimeaine või mis tahes koostisosa suhtes allergiline (loetletud lõigus 6), - kui te olete rase või imetate (vt lõik 2 „Rasedus ja imetamine“).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Coaxil´i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Enesevigastamise- ja enesetapumõtted ning depressiooni või ärevushäire halvenemine Kui teil on on depressioon ja/või ärevushäired, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või enesetapumõtteid. Need võivad tekkida sagedamini kui te hakkate võtma esimest korda antidepressante, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega (tavaliselt umbes kaks nädalat, kuid vahel kauem)

Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:

kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele.

kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega noortel täiskasvanutel (alla 25-aastased), keda raviti antidepressandiga.

Kui Teil tekib enesevigastamise- või suitsiidimõtteid ükskõik mis ajal, võtke ühendust oma arstiga või minge otsekohe haiglasse.

Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis või kannatate ärevushäire all ning paluda neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates Teie depressioon või ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast Teie käitumises.

Üldnarkoosi vajaduse korral, tuleb anestesioloogi eelnevalt ravist informeerida. Ravimi manustamine tuleb katkestada 24...48 tundi enne operatsiooni.

Ärge katkestage ravi järsku, vaid vähendage annust järk-järgult 7...14 päeva jooksul.

Suurte annuste pikaajaline kasutamine võib tekitada sõltuvust.

Ärge ületage soovituslikke annuseid.

Lapsed ja noorukid

Coaxil ei ole mõeldud kasutamiseks lastel ja noorukitel (alla 18-aastastel).

Muud ravimid ja Coaxil

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Selle ravimi kasutamisel kombinatsioonis mitteselektiivsete MAO-inhibiitorite klassi ravimitega (kasutatakse depressiooni raviks) võivad olla tõsised tagajärjed: kõrge vererõhk, erakordselt kõrge kehatemperatuur, krambid ja surm.

Te ei tohi Coaxil´i kasutada koos mianseriiniga (kasutatakse depressiooni raviks).

Coaxil koos toidu, joogi ja alkoholiga

Coaxil’i ravi ajal on alkohoolsete jookide tarvitamine keelatud.

Rasedus, imetamine ja fertiilsus

Rasedus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Imetamine

Ravi ajal on rinnaga toitmine vastunäidustatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõned patsiendid võivad kogeda reageerimiskiiruse vähenemist, eriti koosmõjus alkoholiga. Seetõttu tuleb autojuhtide ja masinate kasutajate tähelepanu juhtida võimaliku unisuse tekkimisele Coaxil’i kasutamise ajal.

Coaxil sisaldab sukroosi

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud tüüpi suhkruid, võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga

Tavaline annus on üks tablett hommikul, lõunal ja õhtul enne sööki või selle ajal.

Kroonilistel alkohoolikutel (hoolimata maksatsirroosi olemasolust või selle puudumisest) ei ole annuse muutmine vajalik.

Üle 70-aastastel ja neerupuudulikkusega patsientidel tuleb annust vähendada 2 tabletini ööpäevas.

Neelake tablett piisava koguse veega – näiteks klaasitäie veega.

Kui te võtate tablette rohkem kui ette nähtud

Coaxil´i üleannustamise korral, eriti koos alkoholiga, on teatatud sümptomitest nagu segadusetunne, krambid, unisus, suukuivus, hingamisraskused. Kui te võtsite tablette rohkem kui ette nähtud, pöörduge otsekohe arsti või apteekri poole. Sellisel juhul tuleb selle ravimi kasutamine katkestada.

Kui te unustate Coaxil’i võtta

Võtke üks tablett enne järgmist sööki või järgmise söögikorra ajal.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Coaxil põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Coaxil´i kasutamisega seotud teavitatud kõrvaltoimed olid kerged. Nendeks olid peamiselt iiveldus, kõhukinnisus, kõhuvalu, unisus, peavalu, suukuivus ja pearinglus.

Võimalike kõrvaltoimete sagedus on defineeritud kasutades järgmist süsteemi:

Väga sage (mõjutab rohkem kui 1 inimest 10-st);

Sage (mõjutab 1 kuni 10 inimest 100-st);

Aeg-ajalt (mõjutab 1 kuni 10 inimest 1000-st);

Harv (mõjutab 1 kuni 10 inimest 1000-st); - Väga harv (mõjutab vähem kui 1 inimest 10000-st); - Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kõrvaltoimed võivad hõlmata:

Sageli esinevad kõrvaltoimed:

isukaotus,

õudusunenäod, uinumisraskused, unisus, pearinglus, peavalu, halb enesetunne, treemor,

südamepekslemine, ebaregulaarne südamerütm, valu rinnus, nahaõhetus, hingamisraskused,

maovalu, kõhuvalu, suukuivus, iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, kõhugaasid,

lihasvalu, alaseljavalu,

nõrkusetunne, klombitunne kurgus,

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed:

lööve, sügelus, villiline lööve.

Harva esinevad kõrvaltoimed:

ravimisõltuvus.

Sagedus teadmata:

suitsiidimõtted/suitsidaalne käitumine,

segasusseisund, olematute asjade nägemine, kuulmine ja tundmine (hallutsinatsioonid),

akne, erandjuhtudel nahapõletik koos villilise lööbega (bulloosne dermatiit),

maksaensüümide taseme tõus, maksapõletik (hepatiit), mis võib harvadel juhtudel olla tõsine,

kontrollimatud liigutused, kontrollimatu tõmblemine, tõmblevad või väänlevad liigutused, - madal naatriumitase veres.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Coaxil’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast “Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Coaxil sisaldab

Toimeaine on tianeptiinnaatrium. Üks tablett sisaldab 12,5 mg tianeptiinnaatriumit. Abiained on D-mannitool, maisitärklis, talk, magneesiumstearaat, etüültselluloos, glütseroolmonooleaat, polüvidoon, naatriumkarboksümetüültselluloos, veevaba kolloidne ränidioksiid, sukroos, polüsorbaat 80, titaandioksiid, naatriumvesinikkarbonaat, valge mesilasvaha.

Kuidas Coaxil välja näeb ja pakendi sisu Coaxil on ovaalse kujuga valge kaetud tablett.

Coaxil on saadaval 30 tabletiga pakendis.

Müügiloa hoidja

Les Laboratoires Servier

50 rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Prantsusmaa

Tootja

Les Laboratoires Servier Industrie

45520 Gidy - Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Servier Laboratories OÜ

Rotermanni 8, 10111 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Jüri Apteek

Aruküla tee 25, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
6048350
merike.heiberg@mail.ee
Darbo laikas: I - III 08:00 - 18:00 IV 08:00 - 19:00 V 08:00 - 16:00 
Iki įstaigos darbo pabaigos liko: 3val. 10min.
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aia Apteek

Narva mnt 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6109490
benu.5131@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viru Platsi Apteek

Gonsiori tn 3, Tallinn (Kesklinna)
6601340
benu.5130@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Räpina Apteek, Benu Apteek Eesti

Võru mnt 1, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond
7961294
rapina.apt@neti.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Narva Kesklinna Apteek, Narva, Vestervalli 15

Vestervalli 15, Narva
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating