Otsituimad TOP 5

DALACIN T Cut.sol. 10mg 30ml N1 (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Aknevastased preparaadid
Nimetus: DALACIN T Cut.sol. 10mg 30ml N1
Toimeained: Clindamycin(C)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Pfizer
ATC kood D10AF01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Dalacin T on akne raviks mõeldud ravim.

Seda kasutatakse akne paikseks raviks, eriti põletiku papulopustuloosses faasis.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Dalacin T:

kui olete selle ravimi toimeaine või mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui teil on varem olnud põletikuline soolehaigus või antibiootikumide tarvitamisega seotud jämesoolepõletik.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Dalacin T kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Dalacin T:

kui teil on esinenud rasket vesist kõhulahtisust (koliiti).

kui kõhulahtisus tekib ravi ajal Dalacin Tga (võtke ühendust arstiga).

Muud ravimid ja Dalacin T

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid. Dalacin T kooskasutamisel teiste nahale määritavate ravimitega on neid soovitatav kasutada eri aegadel. Pidage nõu oma arstiga, kui te kasutate mõnda nahale määritavat ravimit, mis sisaldab bensüülperoksiidi. Bensoüülperoksiidi sisaldavaid ravimeid ei tohi kasutada Dalacin T nahalahusega samal ajal.

Kui lähete haiglasse operatsioonile, siis rääkige oma arsti ja/või anestesioloogiga, kui peate võtma lihasparalüüsi tekitavaid ravimeid (neuromuskulaarsed blokaatorid).

Rasedus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Imetamine

Selle ravimi kasutamisel imetamise ajal esineb tõsiste kõrvaltoimete oht imikule, mistõttu tuleb langetada otsus, kas katkestada rinnaga toitmine või lõpetada ravimi kasutamine.

Pidage nõu oma arstiga, kui te kasutate imetamise ajal ravimit Dalacin T, sest toimeaine võib erituda rinnapiima. Teie arst otsustab, kas te tohite Dalacin T kasutada imetamise ajal. Kuigi imik ei saa tõenäoliselt tarbitavast piimast väga palju toimeainet, pöörduge siiski kohe oma arsti poole, kui lapsel tekib verine kõhulahtisus või ilmnevad mis tahes haigusnähud. Kui see juhtub, siis peate imetamise lõpetama.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Puuduvad andmed, et ravim Dalacin T mõjutaks reageerimiskiirust.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Plastikpudel on varustatud eraldi aplikaatori ja korgiga. Plastpudeli esmakordsel kasutamisel järgige alltoodud juhiseid.

Puhastage ja kuivatage kahjustatud nahapiirkond.

Keerake pudel tagurpidi, et aplikaator täituks.

Suruge aplikaator vastu nahka ja kandke ravim kahjustatud alale õhukese kihina. Ärge hõõruge!

Ravimit tuleb kasutada 2 korda päevas (hommikul ja õhtul).

Vältige ravimi sattumist silmadesse ja suhu. Kui nahalahus satub silma, siis loputage silmi hoolikalt jooksva vee all.

Ravitavat piirkonda pole vaja kinni siduda.

Kui aplikaator kuivab ära, siis pöörake pudelit korduvalt tagurpidi ja pigistage, kuni aplikaator niiskub.

Pange kork alati pärast kasutamist peale tagasi.

Ärge lõpetage Dalacin T kasutamist kohe, kui akne hakkab paranema.

Naha paranemist võib oodata alles mitmenädalase ravi järel. Kui Dalacin T nahalahust kasutatakse mitme kuu vältel, peab see toimuma arsti kontrolli all. Tavaliselt pole tarvis üle 3 kuu ravida. Ärge lõpetage ravi omaalgatuslikult.

Dalacin T nahalahus sisaldab alkoholi, mis võib põhjustada silmade, limaskestade ning vigastatud naha põletusi ja ärritust. Kui ravim satub juhuslikult nende piirkondadega kontakti, tuleb neid alasid loputada koheselt rohke jaheda veega.

Dalacin T nahalahusel on ebameeldiv maitse ning kasutades ravimit suu läheduses, tuleb olla ettevaatlik.

Kui te unustate Dalacin T kasutada Jätkake niipea, kui see teile meenub.

Kui te lõpetate Dalacin T kasutamise

Ärge lõpetage ise Dalacin T kasutamist kohe, kui akne hakkab paranema. Küsige arstilt, millal te võite ravi lõpetada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage

(võib esineda rohkem kui 1 kasutajal 10-st) naha kuivus, nahaärritus, urtikaaria (nõgestõbi).

Sagedased kõrvaltoimed

(võivad esineda 1...10 kasutajal 100-st) naha rasvasus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda 1...10 kasutajal 1000-st) seedetrakti häired

Teadmata sagedus

(sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Võib esineda ka muid nahaga seotud probleeme, nagu kontaktdermatiiti, karvanääpsu põletikku, kõhuvalu, silmakipitust.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast “Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Dalacin T sisaldab

Toimeaine on klindamütsiin. 1 ml lahust sisaldab 10 mg klindamütsiini (klindamütsiinfosfaadina).

Teised koostisosad on propüleenglükool, isopropüülalkohol, puhastatud vesi.

Kuidas Dalacin T välja näeb ja pakendi sisu

Dalacin T nahalahus on selge värvitu lahus automaatse jaotuspadjakese ja korgiga plastikpudelis. Aplikaatoriga pudel sisaldab 30 ml Dalacin T nahalahust.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Pfizer Enterprises SARL

Rond-Point du Kirchberg 51, Avenue J.F. Kennedy

1855 Luxembourg

Tootjad

Pfizer Manufacturing NV

Rijksweg 12

2870 Puurs

Belgia

Pfizer Service Company BVBA

Hoge Wei 10

1930 Zaventem

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pirita tee 20

10127 Tallinn

Tel. 6405 328

Faks 6405 327



Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek

Gonsiori tn 2, Tallinn (Kesklinna)
6691380
kaubamaja@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek, Tallinn, Endla tn

Endla tn 45, Kristiine linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6650552
kristiinekeskus@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Rocca al Mare Apteek

Paldiski mnt 102, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6659015
ramare@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating