Otsituimad TOP 5

Diclac 5% gel 50g N1 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Paikselt kasutatavad preparaadid liigese- ja lihasevalude korral
Nimetus: Diclac 5% gel 50g N1
Toimeained: Diclofenac(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Sandoz
ATC kood M02AA15
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Diclac 5% on mittesteroidne põletiku- ja valuvastane aine ja seda kasutatakse valu paikseks leevendamiseks pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Diclac 5%

kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine või Diclac 5% mis tahes koostisosa suhtes;

- kui atsetüülsalitsüülhape või teised mittesteroidsed põletikuvastased ained kutsuvad teil esile astma-, nõgestõve- (urtikaaria-) või ägeda nohu hoogusid; - raseduse viimasel trimestril. Hoiatused ja ettevaatusabinõud Üldised soovitused:

kui te kasutate ravimit suurtel nahapindadel pikema aja jooksul. Juhul kui selline ravi on plaanis, siis tuleks teil tutvuda diklofenaki süsteemsete vormide pakendi infolehega.

Diclac 5% geeli tohib manustada ainult tervele nahapinnale (kus ei ole lahtisi haavu ega vigastusi). Vältida tuleb selle sattumist silma või limaskestadele.

Patsiente tuleb hoiatada päikesekiirguse ja solaariumis viibimise eest.

Ravi ajal ja 2 nädalat pärast ravi vältige ravitud nahapiirkondade kokkupuudet otsese päikese- ja solaariumivalgusega, et vähendada valgustundlikkuse tekkeriski.

Diclac 5% geeli tohib kasutada tavaliste sidemetega, kuid mitte õhukindlate sidemetega.

Diclac 5% geeli ei tohi alla neelata.

Muud ravimid ja Diclac

Diclac 5% geeli õigel kasutamisel ei ole koostoimeid teiste ravimitega täheldatud. Siiski palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Ärge kasutage Diclac 5% geeli kui te olete rase, eriti raseduse viimasel kolmel kuul, kuna see võib kahjustada teie sündimata last ning põhjustada probleeme sünnitusel.

Imetamine

Ei ole teada, kas paikselt kasutatav diklofenak eritub rinnapiima ja seetõttu ei soovitata Diclac 5% geeli imetamise ajal kasutada. Kui Diclac 5% geeli kasutamine on imetamise ajal vältimatult vajalik, siis ei tohi seda manustada rindadele või suurtele kehapindadele, samuti ei tohi seda kasutada pika perioodi vältel.

Diclac 5% sisaldab alkoholi.

Geel sisaldab alkoholi (2-propanool), seetõttu tuleb vältida kokkupuudet lahtiste haavade, limaskestade ja silmadega.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Diclac 5% alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Diclac 5% geeli tuleb kanda kahjustatud piirkonna nahale õhukese kihina 2 korda päevas. Vajatava ravimi kogus sõltub valutava piirkonna suurusest. Tavaliselt on piisavaks koguseks kirsi kuni kreeka pähkli suurusele vastav kogus geeli (selle kogusega saab katta vastavalt 400...800 cm2 naha piirkonna).

Ainult välispidiseks kasutamiseks! Mitte alla neelata!

Diclac 5% määritakse õhukese kihina ravi vajavale kehapinnale ja hõõrutakse kergelt sisse. Diclac 5% peab enne kehapinna riietega katmist mõne minuti kuivama. Kehapinda ei soovitata sidemega katta.

Diclac 5% võib kasutada koos iontoforeesiga. See elekterravi vorm parandab toimeaine imendumist läbi naha. Geel tuleb kanda negatiivse laenguga poolusele (katoodile).

Lapsed

Diclac 5% geeli ei soovitata kasutada lastel.

Eakad

Eakate puhul võib kasutada tavalisi täiskasvanutele mõeldud annuseid.

Kui teil on tunne, et Diclac 5% toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Diclac 5% rohkem kui ette nähtud

Et diklofenaki süsteemne imendumine on vähene, ei ole mürgistus ravimi paiksel manustamisel tõenäoline. Võtke kohe ühendust arstiga, kui te olete juhuslikult ravimit alla neelanud või olete seda kasutanud rohkem kui on soovitatud. Kui geeli vale kasutus on põhjustanud mürgistuse, tuleb rakendada sümptomaatilist ravi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Diclac 5% põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalikud kõrvaltoimed on järgmised:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (ilmnevad 1 kuni 10-l inimesel 100-st):

nahapõletik e dermatiit (sealhulgas kontaktdermatiit), lööve, nahapunetus (erüteem), ekseem, sügelus

Harva esinevad kõrvatoimed (ilmnevad 1 kuni 10 kasutajal 10000-st): - villiline nahapõletik (bulloosne dermatiit)

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (ilmnevad vähem kui 1 kasutajal 10000-st):

mädavilliline (pustuloosne) nahalööve;

ülitundlikkus (sealhulgas nõgestõbi e urtikaaria), angiödeem (allergiline reaktsioon näo, huulte, kõri ja/või keele tursega);

astma;

valgustundlikkuse reaktsioonid

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Diclac 5% pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Diclac 5% sisaldab

Toimeaine on diklofenaknaatrium

Abiained on isopropüülalkohol, hüpromelloos, makrogoolglütserool kokoat, lõhnaained, puhastatud vesi

Kuidas Diclac 5% välja näeb ja pakendi sisu Pakend: 50 g või 100 g geeli tuubis.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja:

Sandoz d.d.

Verovškova 57 1000 Ljubljana

Sloveenia

Tootjad:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Saksamaa

Salutas Pharma GmbH

Lange Göhren 3

39171 Osterweddingen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

EE – 11312 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Vaistinių atitinkančių jūsų paieškos kriterijus nerasta!