Otsituimad TOP 5

Diflucan 150mg capsule, hard N1 (0)

Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks >  Seenevastased ained süsteemseks kasutamiseks
Nimetus: Diflucan 150mg capsule, hard N1
Toimeained: Fluconazole(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Pfizer
ATC kood J02AC01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Diflucan 150 mg kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse seenevastasteks ravimiteks. Toimeaine on flukonasool.

Diflucan 150 mg kasutatakse seente poolt põhjustatud nakkuste (infektsioonide) raviks ja võidakse kasutada ka kandidiaaside ärahoidmiseks. Kõige sagedamini seennakkusi põhjustavat pärmseent kutsutakse Candida’ks.

Täiskasvanud

Teie arst võib teile seda ravimit määrata järgnevat tüüpi seennakkuste raviks:

Krüptokokkmeningiit – ajus esinev seennakkus

koktsidioidmükoos – bronhide ja kopsude haigus

infektsioonid, mille on põhjustanud Candida ja mida leidub vereringes, elundites (nt süda, kopsud) või kuseteedes

limaskestade seennakkus - infektsioonid, mis kahjustavad suuõõnt, neelu ja hambaproteesidest põhjustatud suuhaavandid

suguelundite seennakkus – tupe või peenise infektsioon

nahainfektsioonid - nt jala seenhaigus, keha seenhaigus, kubemepiirkonna sügelus, küüneinfektsioon.

Teile võidakse Diflucan 150 mg määrata ka selleks, et: - vältida krüptokokkmeningiidi taastekkimist

vältida limaskestade seennakkuse taastekkimist

vähendada suguelundite seennakkuse taastekkimist

ennetada Candida poolt põhjustatud infektsiooni tekkimist (kui teie immuunsüsteem on nõrk ega funktsioneeri korralikult).

Lapsed ja noorukid (vanuses 0...17 aastat)

Teie arst võib teile seda ravimit määrata järgnevat tüüpi seennakkuste raviks:

limaskestade seennakkus - infektsioon, mis kahjustab suuõõnt või neelu

infektsioonid, mille on põhjustanud Candida ja mida leidub vereringes, elundites (nt süda, kopsud) või kuseteedes

krüptokokkmeningiit - ajus esinev seennakkus.

Teile võidakse Diflucan 150 mg määrata ka selleks, et:

ennetada Candida poolt põhjustatud infektsiooni tekkimist (kui teie immuunsüsteem on nõrk ega funktsioneeri korralikult)

vältida krüptokokkmeningiidi taastekkimist.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Diflucan 150 mg’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) flukonasooli või teiste ravimite suhtes, mida te olete seennakkuste raviks kasutanud või Diflucan 150 mg mõne teise koostisosa suhtes. Sümptomite hulka võivad kuuluda sügelus, nahapunetus või hingamisraskused

kui te kasutate astemisooli, terfenadiini (antihistamiinsed ravimid allergia raviks)

kui te kasutate tsisapriidi (kasutatakse seedeprobleemide raviks)

kui te kasutate pimosiidi (kasutatakse vaimsete häirete raviks) - kui te kasutate kinidiini (kasutatakse südame rütmihäirete raviks) - kui te kasutate erütromütsiini (antibiootikum infektsioonide raviks).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Diflucan 150 mg Rääkige oma arstile:

kui te põete maksa- või neeruhaigust

kui te põete südamehaigust, sh südame rütmihäired

kui teil on veres ebaharilik kaaliumi-, kaltsiumi- või magneesiumisisaldus

kui teil tekivad rasked nahareaktsioonid (sügelus, nahapunetus või hingamisraskused).

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige koheselt oma arsti, kui te kasutate astemisooli, terfenadiini (antihistamiinsed ravimid allergia raviks) või tsisapriidi (kasutatakse seedeprobleemide raviks) või pimosiidi (kasutatakse vaimsete häirete raviks) või kinidiini (kasutatakse südame rütmihäirete raviks) või erütromütsiini (antibiootikum infektsioonide raviks), kuna neid ei tohiks võtta koos Diflucan 150 mg’iga (vt lõik „Ärge võtke Diflucan 150 mg’i“).

On olemas mõningad ravimid, millel võib esineda koostoimeid Diflucan 150 mg’iga. Palun informeerige oma arsti, kui kasutate ükskõik millist järgnevatest ravimitest: - rifampitsiin või rifabutiin (antibiootikumid infektsioonide raviks)

alfentaniil, fentanüül (kasutatakse anesteesias)

amitriptüliin, nortriptüliin (kasutatakse antidepressantidena)

amfoteritsiin B, vorikonasool (seenevastane ravim)

trombide tekke vältimiseks verd vedeldavad ravimid (varfariin või sarnased ravimid)

bensodiasepiinid (midasolaam, triasolaam või sarnased ravimid), mida kasutatakse unetuse ja ärevuse puhul

karbamasepiin, fenütoiin (kasutatakse krampide ravis)

nifedipiin, isradipiin, amlodipiin, felodipiin ja losartaan (hüpertoonia e kõrgvererõhutõve raviks)

tsüklosporiin, everoliimus, siroliimus või takroliimus (siiratud koe või elundi äratõukereaktsiooni pärssimiseks)

tsüklofosfamiid, vinka-alkaloidid (vinkristiin, vinblastiin või sarnased ravimid), mida kasutatakse kasvajate raviks

halofantriin (kasutatakse malaaria raviks)

statiinid (atorvastatiin, simvastatiin, fluvastatiin või sarnased ravimid), mida kasutatakse kõrge kolesteroolisisalduse alandamiseks

metadoon (kasutatakse valu vaigistamiseks)

tselekoksiib, flurbiprofeen, naprokseen, ibuprofeen, lornoksikaam, meloksikaam, diklofenak

(mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVAd))

suukaudsed rasestumisvastased preparaadid

prednisoon (steroid)

zidovudiin (tuntud ka kui AZT); sakvinaviir (kasutatakse HIV-nakkusega patsientidel)

suhkurtõve puhul kasutatavad ravimid, nagu kloorpropamiid, glibenklamiid, glipisiid või tolbutamiid

teofülliin (astma kontrolli all hoidmiseks kasutatav ravim) - vitamiin A (toidulisand).

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Diflucan 150 mg’i võtmine koos toidu ja joogiga Te võite oma ravimit võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Informeerige oma arsti, kui te olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnaga. Kui te olete rase või toidate last rinnaga, ei tohi te Diflucan 150 mg võtta, välja arvatud juhul, kui teie arst on seda teile määranud.

Enne mistahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Autojuhtimise ja masinatega töötamise puhul tuleb arvestada, et ravi ajal võib aeg-ajalt tekkida peapööritus või krambid.

Oluline teave mõningate Diflucan 150 mg koostisainete suhtes

See ravim sisaldab väikeses koguses laktoosi (piimasuhkur). Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne ravimi võtmist nõu oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Diflucan 150 mg kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse seenevastasteks ravimiteks. Toimeaine on flukonasool.

Diflucan 150 mg kasutatakse seente poolt põhjustatud nakkuste (infektsioonide) raviks ja võidakse kasutada ka kandidiaaside ärahoidmiseks. Kõige sagedamini seennakkusi põhjustavat pärmseent kutsutakse Candida’ks.

Täiskasvanud

Teie arst võib teile seda ravimit määrata järgnevat tüüpi seennakkuste raviks:

Krüptokokkmeningiit – ajus esinev seennakkus

koktsidioidmükoos – bronhide ja kopsude haigus

infektsioonid, mille on põhjustanud Candida ja mida leidub vereringes, elundites (nt süda, kopsud) või kuseteedes

limaskestade seennakkus - infektsioonid, mis kahjustavad suuõõnt, neelu ja hambaproteesidest põhjustatud suuhaavandid

suguelundite seennakkus – tupe või peenise infektsioon

nahainfektsioonid - nt jala seenhaigus, keha seenhaigus, kubemepiirkonna sügelus, küüneinfektsioon.

Teile võidakse Diflucan 150 mg määrata ka selleks, et: - vältida krüptokokkmeningiidi taastekkimist

vältida limaskestade seennakkuse taastekkimist

vähendada suguelundite seennakkuse taastekkimist

ennetada Candida poolt põhjustatud infektsiooni tekkimist (kui teie immuunsüsteem on nõrk ega funktsioneeri korralikult).

Lapsed ja noorukid (vanuses 0...17 aastat)

Teie arst võib teile seda ravimit määrata järgnevat tüüpi seennakkuste raviks:

limaskestade seennakkus - infektsioon, mis kahjustab suuõõnt või neelu

infektsioonid, mille on põhjustanud Candida ja mida leidub vereringes, elundites (nt süda, kopsud) või kuseteedes

krüptokokkmeningiit - ajus esinev seennakkus.

Teile võidakse Diflucan 150 mg määrata ka selleks, et:

ennetada Candida poolt põhjustatud infektsiooni tekkimist (kui teie immuunsüsteem on nõrk ega funktsioneeri korralikult)

vältida krüptokokkmeningiidi taastekkimist.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE DIFLUCAN 150 MG’i VÕTMIST

Ärge võtke Diflucan 150 mg’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) flukonasooli või teiste ravimite suhtes, mida te olete seennakkuste raviks kasutanud või Diflucan 150 mg mõne teise koostisosa suhtes. Sümptomite hulka võivad kuuluda sügelus, nahapunetus või hingamisraskused

kui te kasutate astemisooli, terfenadiini (antihistamiinsed ravimid allergia raviks)

kui te kasutate tsisapriidi (kasutatakse seedeprobleemide raviks)

kui te kasutate pimosiidi (kasutatakse vaimsete häirete raviks) - kui te kasutate kinidiini (kasutatakse südame rütmihäirete raviks) - kui te kasutate erütromütsiini (antibiootikum infektsioonide raviks).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Diflucan 150 mg Rääkige oma arstile:

kui te põete maksa- või neeruhaigust

kui te põete südamehaigust, sh südame rütmihäired

kui teil on veres ebaharilik kaaliumi-, kaltsiumi- või magneesiumisisaldus

kui teil tekivad rasked nahareaktsioonid (sügelus, nahapunetus või hingamisraskused).

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige koheselt oma arsti, kui te kasutate astemisooli, terfenadiini (antihistamiinsed ravimid allergia raviks) või tsisapriidi (kasutatakse seedeprobleemide raviks) või pimosiidi (kasutatakse vaimsete häirete raviks) või kinidiini (kasutatakse südame rütmihäirete raviks) või erütromütsiini (antibiootikum infektsioonide raviks), kuna neid ei tohiks võtta koos Diflucan 150 mg’iga (vt lõik „Ärge võtke Diflucan 150 mg’i“).

On olemas mõningad ravimid, millel võib esineda koostoimeid Diflucan 150 mg’iga. Palun informeerige oma arsti, kui kasutate ükskõik millist järgnevatest ravimitest: - rifampitsiin või rifabutiin (antibiootikumid infektsioonide raviks)

alfentaniil, fentanüül (kasutatakse anesteesias)

amitriptüliin, nortriptüliin (kasutatakse antidepressantidena)

amfoteritsiin B, vorikonasool (seenevastane ravim)

trombide tekke vältimiseks verd vedeldavad ravimid (varfariin või sarnased ravimid)

bensodiasepiinid (midasolaam, triasolaam või sarnased ravimid), mida kasutatakse unetuse ja ärevuse puhul

karbamasepiin, fenütoiin (kasutatakse krampide ravis)

nifedipiin, isradipiin, amlodipiin, felodipiin ja losartaan (hüpertoonia e kõrgvererõhutõve raviks)

tsüklosporiin, everoliimus, siroliimus või takroliimus (siiratud koe või elundi äratõukereaktsiooni pärssimiseks)

tsüklofosfamiid, vinka-alkaloidid (vinkristiin, vinblastiin või sarnased ravimid), mida kasutatakse kasvajate raviks

halofantriin (kasutatakse malaaria raviks)

statiinid (atorvastatiin, simvastatiin, fluvastatiin või sarnased ravimid), mida kasutatakse kõrge kolesteroolisisalduse alandamiseks

metadoon (kasutatakse valu vaigistamiseks)

tselekoksiib, flurbiprofeen, naprokseen, ibuprofeen, lornoksikaam, meloksikaam, diklofenak

(mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVAd))

suukaudsed rasestumisvastased preparaadid

prednisoon (steroid)

zidovudiin (tuntud ka kui AZT); sakvinaviir (kasutatakse HIV-nakkusega patsientidel)

suhkurtõve puhul kasutatavad ravimid, nagu kloorpropamiid, glibenklamiid, glipisiid või tolbutamiid

teofülliin (astma kontrolli all hoidmiseks kasutatav ravim) - vitamiin A (toidulisand).

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Diflucan 150 mg’i võtmine koos toidu ja joogiga Te võite oma ravimit võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Informeerige oma arsti, kui te olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnaga. Kui te olete rase või toidate last rinnaga, ei tohi te Diflucan 150 mg võtta, välja arvatud juhul, kui teie arst on seda teile määranud.

Enne mistahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Autojuhtimise ja masinatega töötamise puhul tuleb arvestada, et ravi ajal võib aeg-ajalt tekkida peapööritus või krambid.

Oluline teave mõningate Diflucan 150 mg koostisainete suhtes

See ravim sisaldab väikeses koguses laktoosi (piimasuhkur). Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne ravimi võtmist nõu oma arstiga.

KUIDAS DIFLUCAN 150 MG’i VÕTTA

Võtke oma ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Neelake kapsel alla tervena koos klaasitäie veega. Kõige parem on kapsleid võtta iga päev samal ajal.

Selle ravimi tavalised annused erinevate infektsioonide korral on toodud allpool:

Täiskasvanud

Seisund Annus
Krüptokokkmeningiidi ravi 400 mg esimesel päeval ja seejärel 200...400 mg üks kord ööpäevas 6…8 nädala jooksul või niikaua kuni vajalik. Mõnikord tuleb annust suurendada kuni 800 mg-ni.
Krüptokokkmeningiidi taastekkimise ärahoidmine 200 mg üks kord ööpäevas, kuni teile öeldakse, et ravi tuleb lõpetada.
Koktsidioidmükoosi ravi 200…400 mg üks kord ööpäevas 11...24 kuu jooksul või vajadusel kauem. Mõnikord tuleb annust suurendada kuni 800 mg-ni.
Candida poolt põhjustatud sisemiste seennakkuste ravi 800 mg esimesel päeval ja seejärel 400 mg üks kord ööpäevas, kuni teile öeldakse, et ravi tuleb lõpetada.
Suuõõnt ja neelu kahjustavate limaskestade seeninfektsioonide ravi ja hambaproteesidest põhjustatud suuhaavandid 200...400 mg esimesel päeval, seejärel 100...200 mg kuni teile öeldakse, et ravi tuleb lõpetada.
Limaskestade seennakkuse ravi – annus sõltub sellest, kus nakkus asub 50…400 mg üks kord ööpäevas7…30 päeva jooksul, kuni teile öeldakse, et ravi tuleb lõpetada.
Suuõõnt ja neelu kahjustavate seeninfektsioonide vältimiseks 100...200 mg üks kord päevas või 200 mg 3 korda nädalas, kuni teil on olemas risk nakkuse saamiseks.
Suguelundite seennakkuse ravi 150 mg ühekordse annusena.
Suguelundite nakkuste taastekke vähendamiseks 150 mg iga kolme päeva järel kokku 3 annust (päevadel 1, 4 ja 7), seejärel üks kord nädalas 6 kuu jooksul, kuni teil on olemas risk nakkuse saamiseks.
Naha ja küünte seennakkuste ravi Sõltuvalt infektsiooni kohast 50 mg üks kord ööpäevas, 150 mg üks kord nädalas, 300...400 mg üks kord nädalas 1…4 nädala jooksul (jala seennakkuse ravi võib kesta kuni 6 nädalat, küüne ravi kestab, kuni nakatunud küüs on asendunud).
Candida poolt põhjustatud seennakkuste ärahoidmine (kui teie immuunsüsteem on nõrk ega funktsioneeri korrektselt) 200…400 mg üks kord ööpäevas, kuni teil on olemas risk nakkuse saamiseks.

Noorukid vanuses 12…17 aastat

Järgige oma arsti poolt määratud annust (kas täiskasvanu või lapse annustamisskeemi).

Kuni 11-aastased lapsed

Laste suurim ööpäevane annus on 400 mg.

Annus põhineb lapse kehakaalul kilogrammides.

Seisund Ööpäevane annus
Candida poolt põhjustatud limaskestade seennakkus või neelu seennakkus – annus ja ravi kestus sõltub sellest, kus nakkus asub 3 mg kg kehakaalu kohta (esimesel päeval võib manustada 6 mg kg kehakaalu kohta)
Krüptokokkmeningiit või Candida poolt põhjustatud sisemised seennakkused 6…12 mg kg kehakaalu kohta
Candida poolt põhjustatud nakkuste ärahoidmine lastel (kui immuunsüsteem ei toimi korrektselt) 3…12 mg kg kehakaalu kohta

Kasutamine lastel vanuses 04 nädalat Kasutamine lastel vanuses 3...4 nädalat:

Sama annus, nagu ülalpool toodud, kuid manustatuna iga 2 päeva järel. Maksimaalne annus on 12 mg kg kehakaalu kohta iga 48 tunni järel.

Kasutamine alla 2-nädalastel lastel:

Sama annus, nagu ülalpool toodud, kuid manustatuna iga 3 päeva järel. Maksimaalne annus on 12 mg kg kehakaalu kohta iga 72 tunni järel.

Arstid määravad mõnikord nendest erineva annuse. Alati võtke ravimit täpselt nii nagu arst on teid juhendanud. Kui te ei ole milleski kindel, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Eakad

Kasutada võib tavapärast täiskasvanute annust, v.a juhul, kui teil on neeruprobleemid.

Neeruprobleemidega patsiendid

Teie arst võib annust muuta sõltuvalt teie neerufunktsioonist.

Kui te võtate Diflucan 150 mg’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate liiga palju kapsleid, võib teil tekkida halb enesetunne. Pöörduge kohe oma arsti poole või lähima haigla vastuvõtuosakonda. Võimaliku üleannustamise sümptomite hulka võivad kuuluda tegelikkuses mitteeksisteerivate asjade kuulmine, nägemine ja tundmine ning neile mõtlemine (hallutsinatsioonid ja paranoiline käitumine). Ravi on sümptomaatiline (vajadusel võib kasutada toetavat ravi ja maoloputust).

Kui te unustate Diflucan 150 mg’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui te unustasite annuse võtta, tehke seda niipea, kui see teile meenub. Kui järgmise annuse võtmise aeg on juba peaaegu saabunud, jätke vahelejäänud annus võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Diflucan 150 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõnel inimesel võivad tekkida allergilised reaktsioonid, kuid tõsiseid allergilisi reaktsioone esineb harva. Kui teil esineb ükskõik milline järgnevatest sümptomitest, rääkige sellest kohe oma arstile:

äkki ilmnev vilistav hingamine, hingamisraskus või pigistustunne rinnus

silmalaugude, näo- või huulte turse

sügelemine üle kogu keha, nahapunetus või sügelevad punased täpid - nahalööve

rasked nahareaktsioonid, nagu lööve, mis põhjustab ville (see võib tekkida ka suus või keelel).

Diflucan 150 mg võib kahjustada teie maksa. Sümptomid, mis viitavad maksaprobleemidele, võivad olla:

väsimus

söögiisu puudumine - oksendamine

naha või silmavalgete muutumine kollaseks (kollatõbi).

Kui mõni neist sümptomitest ilmneb, lõpetage Diflucan 150 mg’i võtmine ja informeerige koheselt oma arsti.

Teised kõrvaltoimed:

Lisaks, kui ükskõik milline järgnevatest kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Sageli esinevad kõrvaltoimed, mis võivad esineda 1…10 kasutajal 100-st, on toodud allpool:

peavalu

ebamugavustunne maos, kõhulahtisus, halb enesetunne, oksendamine

maksafunktsiooni peegeldavate näitude suurenemine vereanalüüsides - lööve.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad esineda 1…10 kasutajal 1000-st, on toodud allpool:

vere punaliblede arvu vähenemine, mis võib muuta naha kahvatuks või põhjustada nõrkust või hingeldust

söögiisu vähenemine

unetus, unisus

krambid, pearinglus, pöörlemise-, surina-, torkimise- või tuimusetunne, maitsetundlikkuse muutused

kõhukinnisus, seedehäired, kõhupuhitus, suukuivus

lihasvalu

maksakahjustus ja naha ning silmade kollaseks muutumine (kollatõbi) - kublad, villid (lööve), kihelus, suurenenud higistamine - väsimus, üldine halb enesetunne, palavik.

Harva esinevad kõrvaltoimed, mis võivad esineda 1…10 kasutajal 10 000-st, on toodud allpool:

tavapärasest väiksem vere valgeliblede arv, mis aitavad kaitsta organismi nakkuste eest, väiksem vereliistakute arv, mis aitavad veritsust peatada

naha punakaks või purpurpunaseks värvumine, mida võib põhjustada vereliistakute arvu vähenemine, teised vererakkude muutused

vere keemiliste näitajate muutused (kõrge kolesterooli- ja rasvasisaldus veres);

vere kaaliumisisalduse vähenemine

värisemine

häired elektrokardiogrammis (EKG), südamelöökide kiiruse või löögisageduse muutused - maksapuudulikkus

allergilised reaktsioonid (mõnikord rasked), sh laialdaselt leviv villiline lööve ja naha koorumine, rasked nahareaktsioonid, huulte või näoturse - juuste väljalangemine.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Diflucan 150 mg’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast “Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Diflucan 150 mg sisaldab

Toimeaine on flukonasool.

Iga kõvakapsel sisaldab 150 mg flukonasooli.

Abiained on:

Kapsli sisu: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat ja naatriumlaurüülsulfaat

Kapsli kest: želatiin, titaandioksiid (E171) ja patentsinine V (E131).

Trükivärv: šellak (glasuur), must raudoksiid, n-butüülalkohol, dehüdreeritud alkohol, puhastatud vesi, propüleenglükool, tööstuslik metüülpiiritus, isopropüülalkohol, kontsentreeritud ammoniaagilahus, kaaliumhüdroksiid

Kuidas Diflucan 150 mg kõvakapslid välja näevad ja pakendi sisu

Diflucan 150 mg kõvakapslitel on türkiissinine kapslikeha ja türkiissinine kapslikaas. Neile on musta tindiga trükitud “FLU-150” ja “Pfizer”.

Diflucan 150 mg kapslid on pakendites, mis sisaldavad 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 100 või 500 kõvakapslit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ühendkuningriik

Tootja:

Pfizer PGM

Zone Industrielle

29 Route des Industries

37530 Poce-Sur-Cisse

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pirita tee 20

10127 Tallinn

Tel: 6 405328Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek

Gonsiori tn 2, Tallinn (Kesklinna)
6691380
kaubamaja@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek, Tallinn, Endla tn

Endla tn 45, Kristiine linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6650552
kristiinekeskus@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Rocca al Mare Apteek

Paldiski mnt 102, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6659015
ramare@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku apteegi haruapteek (Meelespea apteek)

Õismäe tee 88, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6555820
A016@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Järva-Jaani Apteek

Kase tn 1, Järva-Jaani alev, Järva-Jaani vald, Järva maakond
3863209
apteek@kreedo.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating