Otsituimad TOP 5

Dolgit cream 50mg 50g N1 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Paikselt kasutatavad preparaadid liigese- ja lihasevalude korral
Nimetus: Dolgit cream 50mg 50g N1
Toimeained: Ibuprofen(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Dolorgiet GmbH + Co. KG
ATC kood M02AA13
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Ibuprofeen on valuvaigistava, palavikku alandava ja põletikuvastase toimega aine, mille toime aluseks on prostaglandiidide sünteesi pöörduv inhibeerimine. Ibuprofeen leevendab põletiku sümptome vähendades teatud rakkudes (granulotsüütides, basofiilides ja mastotsüütides) põletikku tekitavate ainete moodustumist. Dolgit kreem on ette nähtud paikseks kasutamiseks.

Dolgit kreemi kasutatakse valu paikseks leevendamiseks pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Dolgit kreemi

kui te olete ülitundlik (allergiline) ibuprofeeni või Dolgit kreemi mõne koostisosa suhtes.

kui te olete ülitundlik teiste põletikuvastaste ainete (MSPVA) suhtes, mis on teil varasemal kasutamisel tekitanud astmahooge, nõgestõbe või riniiti (“vesist nina”).

kui te olete viimaseid kuid rase (eriti viimased kolm kuud)

kui olete alla 14-aastane

kahjustatud nahapinnale (lahtised haavad või nahahaigused) ja limaskestadele ning silma.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Dolgit kreem

kui teil on probleeme neerudega. Ravi MSPVA-dega, k.a ibuprofeen, seostatakse mõnikord neerufunktsiooni häirete tekkega.

kui teil on (peptiline) maohaavand.

kui te olete ülitundlik. Eriti tundlikel isikutel, võib ibuprofeen vallandada allergilise bronhiaalse reaktsiooni.

Kuigi paikselt manustatud ibuprofeeni süsteemne imendumine on väiksem kui suukaudse manustamise järgselt, võivad need tüsistused siiski tekkida.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Dolgit kreemi ja teiste ravimite vahelisi koostoimeid välispidisel manustamisel ei ole senini teada. Soovitatav on teisi paikselt manustatavaid ravimeid samaaegselt samale nahapiirkonnale mitte määrida.

Rasedus ja imetamine Rasedus.

Kuigi senini ei ole loodet kahjustavast toimest loomkatsete põhjal teatatud, ei soovitata Dolgit kreemi raseduse ajal manustada, sest see võib harvadel juhtudel põhjustada sünnituse edasilükkumist, aga ka kogu sünnitusprotsessi aja pikenemist. Dolgit kreemi tohib raseduse esimese ja teise trimestri ajal kasutada lühiajaliselt ja ainult õigustatud näidustustel.

Raseduse viimase trimestri ajal ei tohi Dolgit kreemi kasutada, sest see võib mõjutada sünnitusprotsessi ja/või kutsuda esile verejooksu riski.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Imetamine.

Kuna ainult väga väike kogus ibuprofeenist eritub rinnapiima, ja tekitab seal madala kontsentratsiooni, on väga ebatõenäoline, et see võib mõjutada imetatavat imikut.

Dolgit kreemi ei tohi imetamise ajal kasutada pikka aega. Kreemi tuleb kasutada lühiaegselt ja ainult õigustatud näidustustel.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Dolgit kreemil puudub toime autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Ibuprofeen on valuvaigistava, palavikku alandava ja põletikuvastase toimega aine, mille toime aluseks on prostaglandiidide sünteesi pöörduv inhibeerimine. Ibuprofeen leevendab põletiku sümptome vähendades teatud rakkudes (granulotsüütides, basofiilides ja mastotsüütides) põletikku tekitavate ainete moodustumist. Dolgit kreem on ette nähtud paikseks kasutamiseks.

Dolgit kreemi kasutatakse valu paikseks leevendamiseks pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE DOLGIT KREEMI KASUTAMIST

Ärge kasutage Dolgit kreemi

kui te olete ülitundlik (allergiline) ibuprofeeni või Dolgit kreemi mõne koostisosa suhtes.

kui te olete ülitundlik teiste põletikuvastaste ainete (MSPVA) suhtes, mis on teil varasemal kasutamisel tekitanud astmahooge, nõgestõbe või riniiti (“vesist nina”).

kui te olete viimaseid kuid rase (eriti viimased kolm kuud)

kui olete alla 14-aastane

kahjustatud nahapinnale (lahtised haavad või nahahaigused) ja limaskestadele ning silma.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Dolgit kreem

kui teil on probleeme neerudega. Ravi MSPVA-dega, k.a ibuprofeen, seostatakse mõnikord neerufunktsiooni häirete tekkega.

kui teil on (peptiline) maohaavand.

kui te olete ülitundlik. Eriti tundlikel isikutel, võib ibuprofeen vallandada allergilise bronhiaalse reaktsiooni.

Kuigi paikselt manustatud ibuprofeeni süsteemne imendumine on väiksem kui suukaudse manustamise järgselt, võivad need tüsistused siiski tekkida.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Dolgit kreemi ja teiste ravimite vahelisi koostoimeid välispidisel manustamisel ei ole senini teada. Soovitatav on teisi paikselt manustatavaid ravimeid samaaegselt samale nahapiirkonnale mitte määrida.

Rasedus ja imetamine Rasedus.

Kuigi senini ei ole loodet kahjustavast toimest loomkatsete põhjal teatatud, ei soovitata Dolgit kreemi raseduse ajal manustada, sest see võib harvadel juhtudel põhjustada sünnituse edasilükkumist, aga ka kogu sünnitusprotsessi aja pikenemist. Dolgit kreemi tohib raseduse esimese ja teise trimestri ajal kasutada lühiajaliselt ja ainult õigustatud näidustustel.

Raseduse viimase trimestri ajal ei tohi Dolgit kreemi kasutada, sest see võib mõjutada sünnitusprotsessi ja/või kutsuda esile verejooksu riski.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Imetamine.

Kuna ainult väga väike kogus ibuprofeenist eritub rinnapiima, ja tekitab seal madala kontsentratsiooni, on väga ebatõenäoline, et see võib mõjutada imetatavat imikut.

Dolgit kreemi ei tohi imetamise ajal kasutada pikka aega. Kreemi tuleb kasutada lühiaegselt ja ainult õigustatud näidustustel.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Dolgit kreemil puudub toime autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele.

KUIDAS DOLGIT KREEMI KASUTADA

4…10 cm kreemiriba (vastab 80…200 mg ibuprofeenile) määritakse tavaliselt 3…4 korda päevas kahjustatud kohale ja hõõrutakse õrnalt naha sisse.

Kudedesse tungimist saab oluliselt suurendada iontoforeesi kasutamisel. Dolgit kreemi kantakse katoodi alla (negatiivne poolus). Voolu tugevus peaks olema 0,1…0,5 mA/5 cm2 elektroodi pinna kohta ja ravi kestvus ligikaudu 15 minutit.

Tungimist kudedesse saab suurendada ka õhku mitteläbilaskvate sidemete kasutamisega.

Kui teil on tunne, et Dolgit kreemi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Dolgit kreemi rohkem kui ette nähtud

Dolgit kreemi paikse manustamise järgselt on üleannustamine ebatõenäoline. Pikaajaline suurtes kogustes manustamine võib tundlikel isikutel tekitada suurenenud süsteemse imendumise ning põhjustada paikseid nahareaktsioone, nt erüteem või ekseem. Sellistel juhtudel tuleb ravi katkestada.

Suurtes kogustes salvi neelamise korral lapse poolt võib tekkida iiveldus ja oksendamine, hingamispaus ja naha sinakus.

Mürgistuse ravi on sümptomaatiline. Suukaudse üleannustamise järgselt tuleb esile kutsuda oksendamine. Spetsiifilist vastumürki ibuprofeeni mürgistuse korral ei ole.

Kui te unustate Dolgit kreemi kasutada

Ärge määrige kahekordset annust kreemi, kui ravim jäi eelmisel korral kasutamata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Dolgit kreem põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Dolgit kreem on naha peale manustatuna üldiselt hästi talutav, ibuprofeeni paiksel manustamisel tekivad kõrvaltoimed harva. Tekkida võivad naha punetus, sügelus, nõgestõbi või nahakuivus manustamiskohal.

Üliharva on eelsoodumusega patsientidel esinenud allergilisi reaktsioone bronhospasmist tekkinud hingeldusena.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Kreem on kasutuskõlblik 12 nädalat pärast tuubi esmakordset avamist.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Dolgit kreem sisaldab

Toimeaine on ibuprofeen. 1 g Dolgit kreemi sisaldab 50 mg ibuprofeeni.

Abiained on küllastatud keskmiseahelaga triglütseriidid, glütseroolmonostearaat, polü(oksüleen)30-stearaat, polü(oksüleen)-100-stearaat, 1,2-propaandiool, metüül-4-naatriumhüdroksübensoaat, ksantaankummi (ketrol F), vesi, lavendliõli, nerooliõli.

Kuidas Dolgit kreem välja näeb ja pakendi sisu Pakendis on 50 g või 100 g kreemi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Dolorgiet Pharmaceuticals

St. Augustin/Bonn

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AS Prom.Medic Eesti

Liimi 1

10621 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Lahkuse Apteek, Narva, Kangelaste prospekt

Kangelaste prospekt 5-62, Narva linn, Ida-Viru maakond
3564980
benu.5207@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kopli Polikliiniku Apteek

Sõle tn 63, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6042334
benu.5177@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating