Otsituimad TOP 5

Enterol 250mg capsule, hard N10 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Kõhulahtisuse-, soolepõletiku- ja sooleinfektsioonivastased ained
Nimetus: Enterol 250mg capsule, hard N10
Toimeained: Saccharomyces boulardii(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Biocodex
ATC kood A07FA02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
  - 15% 
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Saccharomyces boulardii on pärmiseen, mis muutub seedetraktis elujõuliseks vormiks ning bioloogilistelt omadustelt sarnaneb normaalse soolefloora kaitsvatele omadustele.

Saccharomyces boulardii põhitoimed kõhulahtisuse ennetamises ja ravis:

- teatud mikroorganismide ja/või nende toksiinide tõvestavate toimete pärssimine, eriti

Clostridium difficile (antibiootikumide poolt tekitatud kõhulahtisuse üks põhilisi tekitajaid) ja

Vibrio cholerae - tüüpilised toksiini tootvad bakterid, mis põhjustavad sekretoorset kõhulahtisust; - troofiline ja immunostimuleeriv toime seedetraktile, mis suurendab märkimisväärselt soole disahhariidide (sukraas, maltaas ja laktaas) kogu- ja eritoimet; loomkatsetes suurendab sekretoorse IgA kontsentratsiooni soolelimaskestas.

Näidustused

Soole mikrofloora muutustest põhjustatud sooletalitlushäired, sealhulgas kõhulahtisus.

Antibiootikumravist tingitud kõhulahtisuse profülaktika ja ravi.

Vankomütsiini või metronidasooli ravi korral täiendavalt Clostridium difficile poolt põhjustatud kõhulahtisuse retsidiivi vältimiseks.

Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Enterol’i

kui olete Saccharomyces boulardii või selle Enterol’i mistahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui teile on pandud tsentraalveeni kateeter.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

kui teile tehakse Enterol-ravi ajal kõhuõõne kirurgiline operatsioon, sest võib esineda oht Saccharomyces boulardii sepsise tekkeks.

Enterol-ravi ei asenda kõhulahtisusega kaotatud vedelikukoguse asendamist ehk rehüdratsiooni, kui see peaks vajalikuks osutuma.

Enne Enterol-i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekri.

Muud ravimid ja Enterol

Kuna Enterol sisaldab pärmseeni, ei tohi seda manustada koos suukaudsete seentevastaste ravimitega.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Enterol koos toidu ja, joogi ja alkoholiga

Kuna Enterol sisaldab elusrakke, siis ei tohiks ravimit segada väga kuuma veega (üle 50°C), jäätunud vee, alkohoolsete jookide või külmunud toiduga.

Rasedus ja imetamine

Ravimit võib kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Enterol’i pulber sisaldab laktoosi ja fruktoosi Enterol’i pulber sisaldab laktoosi ja fruktoosi.

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Enterol’i kapslid sisaldavad laktoosi Enterol’i kapslid sisaldavad laktoosi.

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Saccharomyces boulardii on pärmiseen, mis muutub seedetraktis elujõuliseks vormiks ning bioloogilistelt omadustelt sarnaneb normaalse soolefloora kaitsvatele omadustele.

Saccharomyces boulardii põhitoimed kõhulahtisuse ennetamises ja ravis:

- teatud mikroorganismide ja/või nende toksiinide tõvestavate toimete pärssimine, eriti

Clostridium difficile (antibiootikumide poolt tekitatud kõhulahtisuse üks põhilisi tekitajaid) ja

Vibrio cholerae - tüüpilised toksiini tootvad bakterid, mis põhjustavad sekretoorset kõhulahtisust; - troofiline ja immunostimuleeriv toime seedetraktile, mis suurendab märkimisväärselt soole disahhariidide (sukraas, maltaas ja laktaas) kogu- ja eritoimet; loomkatsetes suurendab sekretoorse IgA kontsentratsiooni soolelimaskestas.

Näidustused

Soole mikrofloora muutustest põhjustatud sooletalitlushäired, sealhulgas kõhulahtisus.

Antibiootikumravist tingitud kõhulahtisuse profülaktika ja ravi.

Vankomütsiini või metronidasooli ravi korral täiendavalt Clostridium difficile poolt põhjustatud kõhulahtisuse retsidiivi vältimiseks.

Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne Enterol´i võtmist

Ärge võtke Enterol’i

kui olete Saccharomyces boulardii või selle Enterol’i mistahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui teile on pandud tsentraalveeni kateeter.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

kui teile tehakse Enterol-ravi ajal kõhuõõne kirurgiline operatsioon, sest võib esineda oht Saccharomyces boulardii sepsise tekkeks.

Enterol-ravi ei asenda kõhulahtisusega kaotatud vedelikukoguse asendamist ehk rehüdratsiooni, kui see peaks vajalikuks osutuma.

Enne Enterol-i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekri.

Muud ravimid ja Enterol

Kuna Enterol sisaldab pärmseeni, ei tohi seda manustada koos suukaudsete seentevastaste ravimitega.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Enterol koos toidu ja, joogi ja alkoholiga

Kuna Enterol sisaldab elusrakke, siis ei tohiks ravimit segada väga kuuma veega (üle 50°C), jäätunud vee, alkohoolsete jookide või külmunud toiduga.

Rasedus ja imetamine

Ravimit võib kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Enterol’i pulber sisaldab laktoosi ja fruktoosi Enterol’i pulber sisaldab laktoosi ja fruktoosi.

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Enterol’i kapslid sisaldavad laktoosi Enterol’i kapslid sisaldavad laktoosi.

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Enterol´i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Soovitatav pulbri annus on:

Raviks manustatakse 1 või 2 pakikese sisu vedelikuga segatult 1...2 korda ööpäevas.

Pulber tuleb vedelikuga segatult ära juua otsekohe.

Pakikese sisu võib segada toiduga või valada imiku lutipudelisse, segada vähese vee või magusaks tehtud joogiga.

Soovitatav kapsli annus on:

1 või 2 kapslit 1...2 korda ööpäevas. Kapsel neelata tervelt piisava koguse veega või kapsli sisu segada vähese magusaks tehtud joogiga. Kapsli sisu võib segada ka toiduga või valada imiku lutipudelisse.

Alla 6-aastastele lastele on soovitatav kapsel avada ja sisu toidu või magusaks tehtud joogiga segada (väike laps võib kapsli kurku tõmmata).

Kuna Enterol sisaldab elusrakke, siis ei tohiks ravimit segada väga kuuma veega (üle 50°C), jäätunud vee, alkohoolsete jookide või külmunud toiduga.

Ravi tuleb alustada võimalikult kiiresti pärast antibiootikumravi alustamist.

Ravikuuri pikkus oleneb teie haiguse raskusest.

Ravi kestus maksimaalselt 4 nädalat.

Kui te võtate Enterol’i rohkem kui ette nähtud Andmed üleannustamise kohta puuduvad.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Enterol põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harva võivad tekkida seedetraktihäired, mille tõttu ei ole vaja ravi katkestada.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Enterol’i pulber

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Enterol’i kapslid

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Enterol'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast "Kõlblik kuni:". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Enterol sisaldab

Toimeaine on Saccharomyces boulardii.

Üks pakike sisaldab pulbrit, milles on 282,5 mg lüofiliseeritud Saccharomyces boulardii kultuuri (vastab 250 mg pärmile ja 32,50 mg laktoosile).

Üks kapsel sisaldab lüofiliseeritud Saccharomyces boulardii kultuuri 282,5 mg (vastab 250 mg pärmile ja 32,50 mg laktoosile).

Abiained on:

Pulbri abiained: fruktoos (levuloos), kolloidne veevaba ränidioksiid, kunstlik lõhnaaine. Kapsli abiained: magneesiumstearaat, želatiin, titaandioksiid.

Kuidas Enterol välja näeb ja pakendi sisu Pulber: pakikeses on 765 mg pulbrit, 10 tk karbis.

Kapsel: 10 või 20 tk purgis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly

Prantsusmaa

Tootja:

BIOCODEX

1 avenue Blaise Pascal

60000 Beauvais

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Eesti

Algol Pharma OÜ

Väike – Paala 1

EE-11415 Tallinn

Tel: +372 6056014Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek, Tallinn, Endla tn

Endla tn 45, Kristiine linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6650552
kristiinekeskus@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek

Pähklimäe tn 6a, Narva
3560860
A008@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Rocca al Mare Apteek

Paldiski mnt 102, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6659015
ramare@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating