Otsituimad TOP 5

Essentiale Forte N 300mg capsule, hard N30 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Sapiteede ja maksa ravi
Nimetus: Essentiale Forte N 300mg capsule, hard N30
Toimeained: Essentsiaalsed fosfolipiidid(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Sanofi-Aventis
ATC kood A05BA80
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Essentiale forte N on taimne preparaat maksahaiguste toetavaks raviks.

Essentiale forte N kapsleid kasutatakse kroonilise hepatiidi ja maksa toksilis-toitumusliku kahjustuse (nt alkoholist jne tingitud kahjustused) toetusravis. See ravim ei asenda vajadust vältida maksa kahjustavaid aineid (nt alkohol). Kroonilise hepatiidi korral on toetav ravi sojaubade fosfolipiididega näidustatud ainult siis, kui see parandab teie subjektiivset enesetunnet. Kui teie sümptomid halvenevad või tekivad muud ebaselged vaevused, peab konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Essentiale forte N kõvakapsleid

- kui te olete allergiline (ülitundlik) sojaubade fosfolipiidide või Essentiale forte N mõne koostisosa suhtes.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Essentiale forte N koostoimet antikoagulantidega (vere hüübivust vähendavad ravimid) ei saa välistada. Seetõttu võib osutuda vajalikuks kohandada antikoagulandi annust. Samaaegsel ravil Essentiale forte N kapslite ja antikoagulantidega peab konsulteerima oma arstiga.

Rasedus ja imetamine

Sojaubadest valmistatud tooteid kasutatakse laialdaselt inimtoidus ning tänini ei ole ilmnenud ühtki asjaolu, mis viitaks ohule raseduse ajal. Uuringuandmed on ebapiisavad. Seetõttu ei soovitata Essentiale forte N kapsleid raseduse ja imetamise ajal.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Essentiale forte N kapslid ei mõjuta autojuhtimist ja masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate Essentiale forte N koostisainete suhtes

Essentiale forte N sisaldab abiainena väikeses koguses etanooli (8,1 mg igas kõvakapslis). Essentiale forte N sisaldab abiainena sojaubade õli. Kui te olete sojale allergiline, ei tohi te seda ravimit kasutada.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Essentiale forte N on taimne preparaat maksahaiguste toetavaks raviks.

Essentiale forte N kapsleid kasutatakse kroonilise hepatiidi ja maksa toksilis-toitumusliku kahjustuse (nt alkoholist jne tingitud kahjustused) toetusravis. See ravim ei asenda vajadust vältida maksa kahjustavaid aineid (nt alkohol). Kroonilise hepatiidi korral on toetav ravi sojaubade fosfolipiididega näidustatud ainult siis, kui see parandab teie subjektiivset enesetunnet. Kui teie sümptomid halvenevad või tekivad muud ebaselged vaevused, peab konsulteerima arstiga.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE ESSENTIALE FORTE N KÕVAKAPSLITE VÕTMIST

Ärge võtke Essentiale forte N kõvakapsleid

- kui te olete allergiline (ülitundlik) sojaubade fosfolipiidide või Essentiale forte N mõne koostisosa suhtes.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Essentiale forte N koostoimet antikoagulantidega (vere hüübivust vähendavad ravimid) ei saa välistada. Seetõttu võib osutuda vajalikuks kohandada antikoagulandi annust. Samaaegsel ravil Essentiale forte N kapslite ja antikoagulantidega peab konsulteerima oma arstiga.

Rasedus ja imetamine

Sojaubadest valmistatud tooteid kasutatakse laialdaselt inimtoidus ning tänini ei ole ilmnenud ühtki asjaolu, mis viitaks ohule raseduse ajal. Uuringuandmed on ebapiisavad. Seetõttu ei soovitata Essentiale forte N kapsleid raseduse ja imetamise ajal.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Essentiale forte N kapslid ei mõjuta autojuhtimist ja masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate Essentiale forte N koostisainete suhtes

Essentiale forte N sisaldab abiainena väikeses koguses etanooli (8,1 mg igas kõvakapslis). Essentiale forte N sisaldab abiainena sojaubade õli. Kui te olete sojale allergiline, ei tohi te seda ravimit kasutada.

KUIDAS ESSENTIALE FORTE N KÕVAKAPSLEID VÕTTA

Võtke Essentiale forte N kõvakapsleid alati vastavalt juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kõvakapsleid võetakse söögikordade ajal katki närimata koos piisava koguse vedelikuga. Ravi kestus sõltub haiguse kulust.

Võtta 2 kõvakapslit (kokku 600 mg fosfolipiide sojaubadest) 3 korda päevas. Mitte võtta üle 6 kõvakapsli päevas (kokku 1800 mg fosfolipiide sojaubadest).

Andmete ebapiisavuse tõttu ei tohi Essentiale forte N’i lapsed kasutada.

Kui teil on tunne, et Essentiale forte N toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Essentiale forte N kõvakapsleid rohkem, kui ette nähtud

Essentiale forte N üleannustamise korral ei ole esinenud mürgistusnähte. Üleannustamise korral võivad kõrvaltoimed tugevneda.

Kui te unustate Essentiale forte N kõvakapslid võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Essentiale forte N põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Aeg-ajalt võib Essentiale forte N põhjustada seedehäireid, nt maovaevused, pehme väljaheide või kõhulahtisus.

Väga harva võib tekkida allergiline reaktsioon, nt eksanteem (nahalööve) või urtikaaria (nõgestõbi). Kõrvaltoimete tekkides, eriti ülitundlikkuse korral tuleb ravi Essentiale forte N kapslitega lõpetada ja konsulteerida arstiga, kes otsustab kõrvaltoime tõsiduse ning meetmete rakendamise vajaduse üle.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25° C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage Essentiale forte N kõvakapsleid pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Essentiale forte N sisaldab

Toimeaine on sojaubade fosfolipiidid. Iga kõvakapsel sisaldab 300 mg sojaubade fosfolipiide, sh 76 % (3-sn-fosfatidüül)-koliini.

Abiained on etanool 96%, tahke rasv, sojaubade õli, hüdrogeenitud kastoorõli, etüülvanilliin, 4metoksüatsetofenoon, želatiin, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172), alfatokoferool, naatriumlaurüülsulfaat, puhastatud vesi.

Kuidas Essentiale forte N välja näeb ja pakendi sisu Kõvakapslid on pakendatud blisterümbrisesse või pudelisse.

Pakis on 30 või 100 kõvakapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja sanofi-aventis Estonia OÜ

Pärnu mnt. 139 E/2

11317 Tallinn

Eesti

Tootja

Nattermann & Cie GmbH

Nattermannallee 1

50829 Köln

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole:

sanofi-aventis Estonia OÜ

Pärnu mnt. 139 E/2

11317 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Sillamäe, Viru pst

Viru pst 35, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
3924180
A014@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating