Otsituimad TOP 5

Exemestane Accord 25mg film-coated tablet N30 (0)

Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained >  Endokrinoloogiline ravi
Nimetus: Exemestane Accord 25mg film-coated tablet N30
Toimeained: Exemestane(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Accord Healthcare Limited
ATC kood L02BG06
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Exemestane Accord kuulub ravimite rühma, mida tuntakse aromataasi inhibiitoritena. Need ravimid takistavad aromataasiks nimetatava aine toimet, mida on tarvis naissuguhormoon östrogeeni tootmiseks eeskätt menopausijärgses eas naistel. Östrogeeni taseme vähendamine organismis võimaldab ravida hormoonsõltuvat rinnanäärmevähki.

Exemestane Accord’i kasutatakse varase hormoonsõltuva rinnanäärmevähi ravimiseks menopausijärgses eas naistel pärast seda, kui nad on lõpetanud 2...3 aastat kestnud ravi tamoksifeeniga.

Samuti kasutatakse seda kaugelearenenud hormoonsõltuva rinnanäärmevähi ravimiseks menopausijärgses eas naistel, kui teistsugune hormonaalne ravi ei ole andnud piisavalt häid tulemusi.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Exemestane Accord’i

kui te olete praegu või olete varem olnud allergiline (ülitundlik) eksemestaani või Exemestane Accord’i mõne koostisosa suhtes. Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.

kui teil ei ole veel olnud menopausi, st teil esineb veel igakuine menstruatsioon; - kui te olete rase, võite olla rase või toidate last rinnaga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Exemestane Accord

Exemestane Accord’i tabletid sisaldavad ainet, mis võib anda positiivse tulemuse dopingukontrolli analüüsides.

Enne ravi Exemestane Accord’iga võib teie arst soovida võtta teilt vereanalüüsid veendumaks, et te olete menopausijärgses eas.

Kui teil on probleeme maksa või neerudega, rääkige sellest oma arstile enne Exemestane Accord’i võtmist.

Kui teil on varem olnud või on praegu mõni seisund, mis mõjutab teie luude tugevust. Teie arst võib soovida mõõta teie luude tihedust enne ravi ja ravi ajal Exemestane Accord’ga. Seda põhjusel, et sellesse klassi kuuluvad ravimid langetavad naissuguhormoonide taset, mis võib põhjustada luudes mineraalaine sisalduse kadu ja vähendada seega nende tugevust.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Exemestane Accord’i ei tohi võtta samaaegselt hormoonasendusraviga (HAR).

Rääkige oma arstile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

rifampitsiin (antibiootikum);

epilepsia raviks kasutatavad ravimid (karbamasepiin või fenütoiin);

antidepressandina kasutatavad taimsed ravimid (naistepuna ürt (Hypericum perforatum)).

Exemestane Accord võtmine koos toidu ja joogiga

Exemestane Accord tablette võetakse pärast sööki iga päev ligikaudu samal kellaajal.

Rasedus ja imetamine

Ärge võtke Exemestane Accord’i, kui olete rase või toidate last rinnaga. Kui olete rase või arvate, et võite olla rase, rääkige sellest oma arstile.

Kui esineb mingi võimalus rasestumiseks, pidage oma arstiga nõu rasestumisvastaste vahendite suhtes.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui tunnete eksemestaani tablettide võtmise ajal uimasust, pearinglust või nõrkust, ei tohi te autot juhtida ega masinaid käsitseda.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Exemestane Accord tablette tuleb võtta pärast sööki, iga päev ligikaudu samal kellaajal.

Võtke Exemestane Accord’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks 25 mg tablett ööpäevas.

Kui te peate minema haiglasse Exemestane Accord’i võtmise ajal, andke meditsiinipersonalile teada, milliseid ravimeid te võtate.

Lapsed

Exemestane Accord tablett ei sobi kasutamiseks lastel.

Kui te võtate Exemestane Accord’i rohkem kui ette nähtud

Kui kogemata on võetud liiga palju tablette, pöörduge kohe oma arsti poole või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Näidake neile Exemestane Accord’i pakendit.

Kui te unustate Exemestane Accord’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui unustate tableti võtmata, võtke see niipea kui see teile meenub. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, võtke see tavalisel ajal.

Kui te lõpetate Exemestane Accord’i võtmise

Ärge lõpetage oma tablettide võtmist, isegi kui tunnete ennast hästi, välja arvatud juhul kui teie arst seda teile soovitab.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Exemestane Accord põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Üldiselt on Exemestane Accord hästi talutav ning järgnevad kõrvaltoimed, mida Exemestane Accord’iga ravitud patsientidel on täheldatud, on iseloomult peamiselt kerged või mõõdukad. Enamik kõrvaltoimetest seostub östrogeeni vähesusega (nt kuumahood).

Eksemestaani tablette võtvatel inimestel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sagedased kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1 inimesel 10-st):

unehäired

peavalu

kuumahood

iiveldus

suurenenud higistamine

valu lihastes ja liigestes (sh osteoartriit, seljavalu, liigesepõletik ja liigesejäikus)

väsimus

Sagedased kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 inimesel 100-st):

söögiisu kadumine

depressioon

pearinglus, karpaalkanali sündroom (kombinatsioon surinast, tuimusest ja valust, mis puudutab kogu labakätt välja arvatud väike sõrm)

kõhuvalu, oksendamine, kõhukinnisus, seedehäire, kõhulahtisus

nahalööve, juuste väljalangemine

luude hõrenemine, mis võib vähendada nende tugevust (osteoporoos) ja põhjustada mõnel juhul luumurde (murde või mõrasid)

valu, käte ja jalgade tursed

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 inimesel 1000-st):

uimasus

lihasnõrkus

Võib tekkida maksapõletik (hepatiit). Sümptomite hulka kuuluvad üldine halb enesetunne, iiveldus, kollasus (naha ja silmade muutumine kollaseks), sügelus, valu paremal kõhus ja söögiisu kadumine. Pöörduge koheselt oma arsti poole, kui arvate, et teil esineb mõni neist sümptomitest.

Kui teile tehakse vereanalüüse, võib nendest selguda, et teie maksafunktsioon on muutunud. Võivad esineda muutused teatud vererakkude (lümfotsüütide) ja vereliistakute (hüübimist põhjustavate vererakkude) hulgas, mis ringlevad teie veres, eriti olemasoleva lümfopeeniaga (lümfotsüütide arvu vähenemine veres) patsientidel.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Exemestane Accord’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Exemestane Accord sisaldab

Toimeaine on eksemestaan. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25 mg eksemestaani.

Abiained on:

Tableti sisu: mannitool, mikrokristalliline tselluloos, krospovidoon, naatriumtärklisglükolaat

(tüüp A), hüpromelloos E5, polüsorbaat 80, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Tableti kate: hüpromelloos 6cp (E464), titaandioksiid (E171), makrogool 400.

Kuidas Exemestane Accord välja näeb ja pakendi sisu

Exemestane Accord tabletid on valged kuni valkjad ümmargused kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus „E25” ja teine külg on sile.

Exemestane Accord on saadaval valgetes läbipaistmatutes PVC/PVdC-alumiinium blistrites, milles on 15, 20, 28, 30, 90, 98, 100 või 120 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF,

Ühendkuningriik

Tootja

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF,

Ühendkuningriik

või

Cemelog BRS Limited,

2040 Budaörs, Vasút u. 13.,Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Eesti Apteek OÜ, Veetorni Apteek

Järveküla tee 68, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3366343
benu.5159@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Lakiotsa Apteek

Tammsaare tee 133, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6550636
tammsapt@apotheka.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Tähtvere Apteek

F. Tuglase tn 19, Tartu linn, Tartu maakond
7423563
tahtvere@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteek, Viljandi, Tartu tn

Tartu tn 1, Viljandi linn, Viljandi maakond
4333070
viljandi@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Jõe apteek

Narva mnt 21, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6610310
benu.5128@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating