Otsituimad TOP 5

Exemestane Teva 25mg film-coated tablet N30 (0)

Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained >  Endokrinoloogiline ravi
Nimetus: Exemestane Teva 25mg film-coated tablet N30
Toimeained: Exemestane(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Teva
ATC kood L02BG06
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Teie ravim on Exemestane Teva 25 mg. Exemestane Teva 25 mg kuulub ravimite rühma, mida tuntakse aromataasi inhibiitoritena. Need ravimid takistavad aromataasiks nimetatava aine toimet, mida on tarvis naissuguhormoon östrogeeni tootmiseks eeskätt menopausijärgses eas naistel. Östrogeeni taseme vähendamine organismis võimaldab ravida hormoonsõltuvat rinnanäärmevähki.

Exemestane Teva 25 mg kasutatakse varases staadiumis hormoonsõltuva rinnanäärmevähi ravimiseks menopausijärgses eas naistel pärast seda, kui nad on lõpetanud 2...3 aastat kestnud ravi tamoksifeeniga.

Samuti kasutatakse seda kaugelearenenud hormoonsõltuva rinnanäärmevähi ravimiseks menopausijärgses eas naistel, kui teistsugune hormonaalne ravi ei ole andnud piisavalt häid tulemusi.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Exemestane Teva 25 mg

kui te olete või olete varem olnud allergiline (ülitundlik) eksemestaani (Exemestane Teva 25 mg toimeaine) või Exemestane Teva 25 mg mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6). - kui te ei ole veel menopausis, st teil esineb veel igakuine menstruatsioon; - kui te olete rase, võite olla rase või toidate last rinnaga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Exemestane Teva 25 mg

Enne ravi ravimiga Exemestane Teva 25 mg võib teie arst soovida võtta teilt vereanalüüsid veendumaks, et te olete menopausijärgses eas.

Kui teil on probleeme maksa või neerudega, rääkige sellest oma arstile enne Exemestane Teva 25 mg võtmist.

Kui teil on varem olnud või on praegu mõni seisund, mis mõjutab teie luude tugevust. Seda põhjusel, et sellesse klassi kuuluvad ravimid langetavad naissuguhormoonide taset, mis võib põhjustada mineraalaine sisalduse kadu luudes ja vähendada seega nende tugevust. Enne ravi ja ravi ajal tuleb teile võib-olla teha uuringuid, et mõõta teie luude tihedust. Teie arst võib anda teile ravimit, mis hoiab ära või ravib luukoe kadu.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Exemestane Teva 25 mg ei tohi võtta samaaegselt hormoonasendusraviga (HAR). Exemestane Teva 25 mg võtmise ajal tuleb järgmisi ravimeid kasutada ettevaatusega. Teatage oma arstile, kui te võtate ravimeid nt:

rifampitsiin (antibiootikum);

karbamasepiin või fenütoiin (epilepsia raviks kasutatavad krambivastased ained); - taimne ravim lihtnaistepuna ürt (Hypericum perforatum) või seda sisaldavad ravimid.

Rasedus ja imetamine

Ärge võtke Exemestane Teva 25 mg, kui olete rase või toidate last rinnaga.

Kui olete rase või arvate, et võite olla rase, rääkige sellest oma arstile.

Kui esineb mingi võimalus rasestumiseks, pidage oma arstiga nõu rasestumisvastaste vahendite suhtes.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui tunnete Exemestane Teva 25 mg võtmise ajal uimasust, pearinglust või nõrkust, ei tohi te autot juhtida ega masinaid käsitseda.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Exemestane Teva 25 mg alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst ütleb teile, kuidas ja kui kaua Exemestane Teva 25 mg võtta.

Täiskasvanud ja eakad

Tavaline annus on üks 25 mg õhukese polümeerikattega tablett üks kord ööpäevas.

Exemestane Teva 25 mg õhukese polümeerikattega tablette tuleb võtta suu kaudu pärast söögikorda iga päev ligikaudu samal ajal.

Lapsed ja noorukid

Exemestane Teva 25 mg ei sobi kasutamiseks lastel ja noorukitel.

Kui te võtate Exemestane Teva 25 mg rohkem kui ette nähtud

Kui kogemata on võetud liiga palju tablette, pöörduge kohe oma arsti poole või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Näidake neile Exemestane Teva 25 mg pakendit.

Kui te unustate Exemestane Teva 25 mg võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui unustate oma õhukese polümeerikattega tableti võtmata, võtke see niipea kui see teile meenub. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, võtke see tavalisel ajal.

Kui te lõpetate Exemestane Teva 25 mg võtmise

Ärge lõpetage oma õhukese polümeerikattega tablettide võtmist, isegi kui tunnete ennast hästi, välja arvatud juhul kui teie arst seda teile soovitab.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Exemestane Teva 25 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Üldiselt on Exemestane Teva 25 mg hästi talutav ning järgnevad kõrvaltoimed, mida Exemestane Teva 25 mg ravitud patsientidel täheldati, on iseloomult peamiselt kerged või mõõdukad. Enamik kõrvaltoimetest seostub östrogeeni vähesusega (nt kuumahood).

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1 inimesel 10-st):

unehäired

peavalu

kuumahood

iiveldus

suurenenud higistamine

valu lihastes ja liigestes (sh osteoartriit, seljavalu, liigesepõletik ja liigesejäikus)

väsimus

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1 inimesel 100-st, kuid vähem kui 1 inimesel 10st):

söögiisu kadumine

depressioon

pearinglus, karpaalkanali sündroom (kombinatsioon surinast, tuimusest ja valust, mis puudutab kogu labakätt välja arvatud väike sõrm)

kõhuvalu, oksendamine, kõhukinnisus, seedehäire, kõhulahtisus

nahalööve, juuste väljalangemine

luude hõrenemine, mis võib vähendada nende tugevust (osteoporoos) ja põhjustada mõnel juhul luumurde (murde või mõrasid)

valu, labakäte ja -jalgade tursed

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1 inimesel 1000-st, kuid vähem kui 1 inimesel 100-st):

uimasus

lihasnõrkus

Võib tekkida maksapõletik (hepatiit). Sümptomite hulka kuuluvad üldine halb enesetunne, iiveldus, kollasus (naha ja silmade muutumine kollaseks), sügelus, valu paremal kõhus ja söögiisu kadumine. Pöörduge koheselt oma arsti poole, kui arvate, et teil esineb mõni neist sümptomitest.

Kui teile tehakse vereanalüüse, võib nendest selguda, et teie maksafunktsioon on muutunud. Võivad esineda muutused teatud vererakkude (lümfotsüütide) ja vereliistakute (hüübimist põhjustavate vererakkude) hulgas, mis ringlevad teie veres, eriti olemasoleva lümfopeeniaga (lümfotsüütide arvu vähenemine veres) patsientidel.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile nii kiiresti kui võimalik.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Exemestane Teva 25 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast ”Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Exemestane Teva 25 mg sisaldab

- Toimeaine on eksemestaan. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25 mg eksemestaani. - Abiained on:

Tableti sisu:

Mannitool, kopovidoon, krospovidoon, mikrokristalliline tselluloos ränidioksiidiga, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), magneesiumstearaat. Tableti kate:

Hüpromelloos, makrogool 400, titaandioksiid.

Kuidas Exemestane Teva 25 mg välja näeb ja pakendi sisu

Valge kuni valkjas ümmargune kumer tablett, mille ühel küljel on „25” ja teine külg on sile.

Exemestane Teva 25 mg on saadaval blisterpakendites, milles on:

10, 14, 20, 30, 50x1, 60, 90, 100 (10 või 14 tabletti blistris) õhukese polümeerikattega tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja Teva Pharma B.V.

Computerweg 10,

3542DR Utrecht

Holland

Tootjad

EirGen Pharma Ltd.

Westside Business Park

Old Kilmeaden Road

Waterford

Iirimaa

Siegfried Generics (Malta) Ltd

HHF070 Hal Far Industrial Estate

Hal Far BBG3000

Malta

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Ungari

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

031 GA Haarlem

Holland

TEVA Santé

Rue Bellocier, 89107 Sens

Prantsusmaa

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10,

3542DR Utrecht

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Pirita tee 20

10127 Tallinn

Tel: +372 611 2409Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Jõe apteek

Narva mnt 21, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6610310
benu.5128@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Sillamäe, Viru pst

Viru pst 35, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
3924180
A014@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteegi Haruapteek (Kullerkupu apteek)

Õismäe tee 46, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6575585
A004@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koonga Apteek

Koonga küla, Koonga vald, Pärnu maakond
4462572
liivii44@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Kuressaare Apteek

Turu tn 2, Kuressaare linn, Saare maakond
4554549
apteek@tt.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteek

Sütiste tee 28, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
65 20 794
A001@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Mõisa

Mõisa tn 8, Narva linn, Ida-Viru maakond
3573098
A046@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kallavere Apteek

Noorte tn 7, Maardu linn, Harju maakond
6384452
kariida@kariida.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI, VII 10:00 - 17:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating