Otsituimad TOP 5

Exoderil cream 1% 15g N1 (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Seenevastased ained dermatoloogiliseks kasutamiseks
Nimetus: Exoderil cream 1% 15g N1
Toimeained: Naftifine(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Sandoz
ATC kood D01AE22
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Paikselt kasutatava Exoderil kreemi toimeaine naftifiin on seentevastane aine, mis sõltuvalt tekitajast (seene tüübist) toimib kas seeni hävitavalt või nende kasvu ja paljunemist pidurdavalt.

Exoderil tungib kergesti nahka ning ravitoimet avaldavad kontsentratsioonid püsivad erinevates naha kihtides pikka aega.

Exoderil kreemi kasutatakse jala seenhaiguse (Tinea pedis) raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Exoderili

- kui te olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Exoderili kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutage Exoderil kreemi ainult välispidiselt.

Exoderil kreemi kasutamisel olge ettevaatlik, et ravim ei satuks silma. Exoderil kreem on mõeldud ainult paikseks (nahale) manustamiseks.

Muud ravimid ja Exoderil

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Koostoimete uuringuid ei ole läbi viidud.

Rasedus,imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Fertiilsus

Exoderili toime kohta fertiilsusele ei ole uuringuid läbi viidud.

Rasedus ja imetamine

Kogemused naftifiini kasutamisest rasedatel puuduvad või on väga piiratud. Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjustavat toimet seoses reproduktiivtoksilisusega.

Ettevaatusabinõuna tuleb Exoderili kasutamist raseduse ja imetamise ajal vältida.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teadaolevalt ei avalda Exoderil mingisugust toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Exoderil kreem sisaldab tsetüülalkoholi ja stearüülalkoholi.

Exoderil kreem sisaldab tsetüülalkoholi ja stearüülalkoholi, mis võivad tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti).


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Exoderil kreem on ette nähtud ainult paikseks nahale manustamiseks.

Exoderili manustatakse 1 kord päevas.

Enne ravimi nahale kandmist puhastage ja kuivatage ravitav nahapiirkond ja sellega piirnev nahk hoolikalt.

Kandke õhuke kiht Exoderil kreemi ravitavale nahapiirkonnale ning selle ümbrusesse.

Peske käsi pärast Exoderil kreemi kasutamist, sest muidu võite kanda infektsiooni edasi keha teistesse piirkondadesse või tesitele inimestele.

Haiguse taastumise vältimiseks tuleb ravi jätkata veel vähemalt kahe nädala jooksul pärast kliinilist paranemist.

Haiguse nähud võivad hakata taanduma mõne päeva pärast. Kahjustatud naha täielik paranemine võib võtta kuni 4 nädalat.

Paranemise soodustamiseks hoidke ravitav nahapiirkond puhtana, mistõttu peske kahjustatud nahapiirkonda aeg-ajalt ning kuivatage ettevaatlikult ilma nahka hõõrumata. Kuigi ravitav nahapiirkond võib hakata sügelema, vältige kratsimist, kuna sellega võite tekitada uusi kahjustusi nahale või kanda infektsiooni laiali.

Kui teil on tunne, et Exoderil’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete hindamiseks kasutatakse järgmisi sagedusi: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1010 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000); teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Teadmata: kuivustunne, punetus ja põletustunne

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kuidas Exoderili säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pärast esmast avamist säilib temperatuuril 25°C kuni 4 nädalat.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Exoderil kreem sisaldab

Toimeaine on naftifiinvesinikkloriid. 1 g kreemi sisaldab 10 mg naftifiinvesinikkloriidi.

Abiained on naatriumhüdroksiid, bensüülalkohol, sorbitaanstearaat, tsetüülpalmitaat, tsetüülalkohol, stearüülalkohol, polüsorbaat (60), isopropüülmüristaat ja puhastatud vesi.

Kuidas Exoderil kreem välja näeb ja pakendi sisu Valge kreem plekktuubis.

Tuubis on 15 g kreemi.

Müügiloa hoidja

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Austria Tootjad:

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Austria

Salutas Pharma GmbH

Lange Goehren 3

D-39171 Osterweddingen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

11312 Tallinn

Tel: 6652400

Infoleht on viimati kooskõlastatud apillis 2013

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Retseptiravim*

Exoderil, 1% kreem

Naftifiinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Exoderil ja milleks seda kasutatakse


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pärast esmast avamist säilib temperatuuril 25°C kuni 4 nädalat.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Exoderil kreem sisaldab

Toimeaine on naftifiinvesinikkloriid. 1 g kreemi sisaldab 10 mg naftifiinvesinikkloriidi.

Abiained on naatriumhüdroksiid, bensüülalkohol, sorbitaanstearaat, tsetüülpalmitaat, tsetüülalkohol, stearüülalkohol, polüsorbaat (60), isopropüülmüristaat ja puhastatud vesi.

Kuidas Exoderil kreem välja näeb ja pakendi sisu Valge kreem plekktuubis.

Tuubis on 15 g kreemi.

Müügiloa hoidja

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Austria Tootjad:

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Austria

Salutas Pharma GmbH

Lange Goehren 3

D-39171 Osterweddingen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

11312 Tallinn

Tel: 6652400Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Õismäe Apteek

Õismäe tee 1b, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6579166
benu.5109@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating