Otsituimad TOP 5

Fenivir cream 10mg 2g N1 (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Antibiootikumid ja kemoterapeutikumid dermatoloogiliseks kasutamiseks
Nimetus: Fenivir cream 10mg 2g N1
Toimeained: Penciclovir(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Novartis Consumer
ATC kood D06BB06
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Fenivir on kreem, mida kasutatakse Herpes simplex infektsioonide korral nahal ja huultel (Herpes labialis).

Ravim sisaldab viirusevastast ainet pentsikloviiri, mis toimib Herpes simplex’i viiruse vastu.

Huuleohatist põhjustab viirus (Herpes simplex). Viirus püsib teie organismis pika aja jooksul passiivsena, kuid teatud tingimustel hakkab ta paljunema ning tekib külmavill, tavaliselt huultel või nende ümbruses. See võib juhtuda näiteks siis, kui olete kurnatud, kui teil on külmetus või gripp või kui te olete viibinud tugeva päikesepaiste käes. Pentsikloviir blokeerib viiruse ja takistab selle paljunemist. Fenivir’i kasutamisega paraneb Herpes simplex infektsioon kiiremini ka juhul, kui alustate ravimi kasutamist alles pärast villi tekkimist. Lisaks sellele lüheneb aeg, mille jooksul külmavill on nakkav ja valulik.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Fenivir’i:

- kui te olete allergiline pentsikloviiri, famtsikloviiri või Fenivir’i mõne koostisosa (nt propüleenglükool) suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fenivir

Fenivir´i tohib kasutada ainult huultel ja suu ümbruses olevate külmavillide raviks. Ravimit ei soovitata kasutada limaskestadel (suu ja nina sisepinnad või suguelundid). Eriti hoolikalt tuleb vältida ravimi sattumist silmadesse või silmade ümbrusse. Konsulteerige enne Fenivir´i kasutamist arstiga:

kui te pole päris kindel, kas teil on külmavill.

kui teil on haigus või te saate ravimit, mis nõrgendab teie immuunsüsteemi (teie organismi kaitsevõime võidelda infektsiooniga on langenud), nt HIV, luuüdi siirdamine või vähiravi.

Kui see kehtib teie kohta, siis ärge kasutage Fenivir´i enne kui te olete arstiga nõu pidanud.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole teada.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Fenivir´i ei tohi raseduse ja imetamise ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui arst on seda teile määranud.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Oluline teave mõningate Fenivir´i koostisosade suhtes

Fenivir sisaldab tsetostearüülalkoholi, mis võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit). Ravim sisaldab ka propüleenglükooli, mis võib põhjustada nahaärritust.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Fenivir on kreem, mida kasutatakse Herpes simplex infektsioonide korral nahal ja huultel (Herpes labialis).

Ravim sisaldab viirusevastast ainet pentsikloviiri, mis toimib Herpes simplex’i viiruse vastu.

Huuleohatist põhjustab viirus (Herpes simplex). Viirus püsib teie organismis pika aja jooksul passiivsena, kuid teatud tingimustel hakkab ta paljunema ning tekib külmavill, tavaliselt huultel või nende ümbruses. See võib juhtuda näiteks siis, kui olete kurnatud, kui teil on külmetus või gripp või kui te olete viibinud tugeva päikesepaiste käes. Pentsikloviir blokeerib viiruse ja takistab selle paljunemist. Fenivir’i kasutamisega paraneb Herpes simplex infektsioon kiiremini ka juhul, kui alustate ravimi kasutamist alles pärast villi tekkimist. Lisaks sellele lüheneb aeg, mille jooksul külmavill on nakkav ja valulik.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE FENIVIR’i KASUTAMIST

Ärge kasutage Fenivir’i:

- kui te olete allergiline pentsikloviiri, famtsikloviiri või Fenivir’i mõne koostisosa (nt propüleenglükool) suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fenivir

Fenivir´i tohib kasutada ainult huultel ja suu ümbruses olevate külmavillide raviks. Ravimit ei soovitata kasutada limaskestadel (suu ja nina sisepinnad või suguelundid). Eriti hoolikalt tuleb vältida ravimi sattumist silmadesse või silmade ümbrusse. Konsulteerige enne Fenivir´i kasutamist arstiga:

kui te pole päris kindel, kas teil on külmavill.

kui teil on haigus või te saate ravimit, mis nõrgendab teie immuunsüsteemi (teie organismi kaitsevõime võidelda infektsiooniga on langenud), nt HIV, luuüdi siirdamine või vähiravi.

Kui see kehtib teie kohta, siis ärge kasutage Fenivir´i enne kui te olete arstiga nõu pidanud.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole teada.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Fenivir´i ei tohi raseduse ja imetamise ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui arst on seda teile määranud.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Oluline teave mõningate Fenivir´i koostisosade suhtes

Fenivir sisaldab tsetostearüülalkoholi, mis võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit). Ravim sisaldab ka propüleenglükooli, mis võib põhjustada nahaärritust.

KUIDAS FENIVIR’i KASUTADA

Täiskasvanud (sh eakad) ja üle 12 aasta vanused lapsed:

Fenivir´i ei soovitata kasutada alla 12-aastaste laste raviks.

Kui teil on varem külmaville esinenud, hoidke Fenivir kreemi tuub alati käepärast. Ravi tuleb esimeste infektsiooninähtude ilmnemisel (nagu sügelemine, põletustunne või kipitus) alustada nii kiiresti kui võimalik, juba enne villi teket. Ka juhul, kui ohatis on juba villi staadiumis, kiirendab Fenivir paranemisprotsessi (kiirendab villi paranemist, vähendab valu ja lühendab viiruse nakkusohtlikkuse aega).

Peske enne ja pärast kreemi kasutamist käsi.

Pigistage väike kogus kreemi sõrmeotsale. Paralleelselt on olemas pakend (plastikkarp), mis sisaldab hügieenilisi ühekordselt kasutatavaid aplikaatoreid, mida võib kasutada sõrmega manustamise asemel.

Kandke kreemi kahjustatud piirkonnale ärkveloleku ajal iga kahe tunni järel (umbkaudu 8 korda päevas).

Kasutage Fenivir´i 4 päeva kestva raviperioodi vältel ka juhul, kui nähud kaovad varem.

Kui pärast nelja päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti poole.

Kui te kasutate Fenivir´i rohkem, kui ette nähtud

Liiga suure koguse Fenivir kreemi kandmisel nahale võib tekkida kerge ärritus.

Kui unustate Fenivir´i kasutada

Kui unustate Fenivir´i kasutada, tehke seda niipea, kui see teile meenub ja jätkake tavapärase skeemiga.

Kui te kogemata neelate alla Fenivir´i

Väikese koguse Fenivir kreemi kogemata allaneelamine ei ole kahjulik, kuigi ta võib põhjustada suus kerget ärritust. Spetsiaalne ravi ei ole vajalik. Kui olete mures, võtke ühendust arsti või apteekriga.

Üldised ettevaatusabinõud, mida te peaksite jälgima, kui teil on külmavill Pidage meeles, et külmavillid on nakkavad!

Et vältida viiruse kandumist teistele kehaosadele või teistele inimestele, järgige, palun, alltoodud juhiseid iga kord, kui teil on külmavill:

Peske alati käsi enne ja pärast külmavilli puudutamist.

Säilitage tuubi originaalpakendis ja ärge kunagi lubage teistel oma kreemi kasutada.

Vältige külmavilli näppimist.

Ärge hõõruge silmi (viirus võib levida sarvkestale).

Vältige suudlemist, eriti laste suudlemist.

Vältige suuseksi.

Ärge jagage teistega asju, millega viirus võib levida: käterätte, tasse, klaase, nuge-kahvleid, sigarette jne.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Fenivir põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ravi alustamisel võib esineda torkiv, põletav või tuim tunne, kuid need kõrvaltoimed taanduvad kiiresti. Mõned patsiendid on teavitanud ka allergilist-tüüpi reaktsioonidest nagu allergiline dermatiit, lööve, villid, sügelus ja turse. Kui mõni kõrvaltoime süveneb ning muutub tõsiseks, peate võimalikult kiiresti pöörduma arsti või apteekri poole.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Mitte hoida sügavkülmas.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Fenivir´i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja tuubil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Fenivir sisaldab

Toimeaine on pentsikloviir. 1 g kreemi sisaldab 10 mg pentsikloviiri.

Abiained on valge pehme parafiin, vedel parafiin, tsetostearüülalkohol, propüleenglükool, tsetomakrogool 1000 ja puhastatud vesi.

Kuidas Fenivir välja näeb ja pakendi sisu

Fenivir on valge kreem, mis on saadaval 2 g alumiiniumtuubis.

Olemas 2 pakendit:

2 g alumiiniumtuub ilma aplikaatoriteta.

2 g alumiiniumtuub koos 20 ühekordselt kasutatava aplikaatoriga plastikkarbis.

Kõik pakendid ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, FIN-02130 Espoo, Soome

Tootja

Novartis Consumer Health GmbH, München, Saksamaa.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Novartis Consumer Health Services S.A.

Pärnu mnt 141

11314 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tartu Sõbra Apteek

Sõbra tn 58, Tartu linn, Tartu maakond
7336655
benu.5137@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating